Wednesday 26 November 2014

What is Soul Healing all about? / Waar gaat het om bij Soul Healing?~zie hieronder voor de Nederlandse tekst ~

What is Soul Healing all about?


During my first meeting with Dr. and Master Sha I received a lot of information I hadn’t heard of before. I knew that what he was teaching about Soul Healing was the missing link for me.
The teachings of Dr. and Master Zhi Gang Sha are very simple yet profound and easy to follow and it all is based on the power of the soul. Soul Healing uses the power of the soul to heal and transform all life, which includes:

 •          To boost energy, stamina, vitality and immunity
 •          To heal the spiritual, mental, emotional and physical bodies
 •          To prevent all sickness
 •          To transform all kinds of relationships
 •          To transform finances and business
 •          To rejuvenate soul, heart, mind and body
 •          To increase intelligence
 •          To open spiritual channels
 •          To bring success to every aspect of life and more 

Everyone and Everything is vibration, which is a field of Shen Chi Jing.Shen includes Soul, Heart and Mind.
Chi is Energy.
Jing is Matter.
In health, Shen Chi Jing are joined as one. In sickness Shen Chi Jing are NOT joined as one, because there is some kind of blockage. When the blockage is being removed, health could be restored. In the spiritual eye, the third eye, a blockage shows up as darkness. Therefore to transform darkness to light is to restore sickness to health. That’s why I am focused on light in everything I do J
Why are there so many people suffering? Because so far, the soul has not been recognized or have not been recognized enough and have not been included enough in the healingprocess.

Modern medicine mostly focusses on the matter, the Jing. They use medication, operations and more to restore health.
The Traditional Chinese Medicine (TCM) mostly focusses on energy, the chi. TCM practitioners try to balance the chi in the body by using the meridians, acupuncture, herbs, massage and more.
There are all kind of therapies, like psychotherapy, mindfulness and more, which focusses on the mind. They use Mind over Matter to restore health.
All these disciplines have shown to be effective and to create great results, but it is not always enough. For some sicknesses there is no effective treatment yet. This could be, because they do not include the soul and the heart enough in the healingprocess. There could be blockages on the soullevel, or the heartlevel too, which are blockages in the Shen. When these blockages still exist it is hard to restore health.
It is like a fish living in the water. When the water is polluted the fish will become sick. A human being could get sick if there are blockages inside, when there is pollution inside.
When I heard this, I had such a huge insight, that this could be the issue for me too, why all the treatments I had tried to heal my chronic and lifethreatening condition were not successful so far. The blockages I had could be in a different area then what the treatments I had received so far focussed on.
The techniques used in Soul Healing focus on transforming the blockages in both the Shen, the Chi and the Jing, so on ALL parts of the human being.

Sickness is being created slowly. It is a process. We can turn this process around. We can return sickness to health by bringing back the vibration and frequency of a healthy condition. That is why we use these techniques.  

How does it work?

Everything is made of vibrations and frequencies.
Quantumphysics studies this vibration. The faster the vibration, the higher the frequency.

Soul is a lightbeing, a vibrational field, which can be explained by a mathematical wave-function: what kind of vibrations do you have inside of you.  The soul determines our behaviour. The soul gives the message. The soul is the boss.


The heart is the receiver. The soul contains all the information, which is to be felt through the heart. The heart receives the message given by the soul. It detects what kind of vibrations we have. What you receive determines your reality. It determines what we manifest. First it receives the message of the soul, then it activates the mind.

The message of the soul, received by the heart, will be given to the mind. The heart activates the mind. The mind is the processer, the operator. You put in the data of the heart and the outcome is given by the mind. The mind is the director of energy. What you focus on with the mind is where the energy will go to.


The energy follows the direction of the mind. Where the energy will flow to, matter will follow. The matter responds to the amount of energy or the lack of energy.

So the process is as follows: Soul -> Heart -> Mind -> Energy -> Matter Soul, Heart, Mind, Energy and matter are all vibrational fields. They are just a more or less condensed field.
The vibrational fields of soul, heart and mind will direct the energy which can move the matter. So it is Shen -> Chi -> Jing
The ultimate goal is to have all your vibrational fields aligned as one. To join your Shen Chi Jing as one.

By using the power of the soul, it is possible to transform blockages in the Shen Chi Jing.
There are many techniques to do so. There is a lot of information, wisdom and knowledge to be shared about what these blockages in the Shen Chi Jing are, why do we have them and how do we transform them. That is what Soul Healing and Teachings are all about. That is what has created the huge transformation in my health and life.

The more I understand of this theory given by Dr. and Master Sha, for example in his Soul Healing Miracles book and in his Soul Mind Body Science System Book, the more I am able to truly transform any aspect of my life. By understanding and using the techniques to transform darkness to light, the better my life has become. I use these techniques based on this theory in everything I do in daily life. And it has helped me to overcome a health situation where no medical treatment before was successful.
We all can learn these simple yet profound techniques and apply them. That is what is so beautiful about it.
However, to be very clear about it, these techniques are additional yet effective spiritual techniques but do not replace medical treatment or diagnoses from any medical doctor.


 *******


Waar gaat het om bij Soul Healing?

Tijdens mijn eerste ontmoeting met Dr. en Master Sha kreeg ik heel veel informatie waar ik nog niet eerder van had gehoord. Ik wist dat wat hij vertelde over Soul Healing de ontbrekende schakel vormde voor mij.
Het onderricht van Dr. en Master Zhi Gang Sha is heel eenvoudig doch diepgaand en makkelijk om te volgen en is allemaal terug te voeren op de kracht van de ziel. Soul Healing gebruikt de kracht van de ziel om heel het leven te transformeren, waaronder:

 •         Het versterken van de energie, het uithoudingsvermogen, de vitaliteit en de immuniteit
 •          Het helen van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen
 •          Het voorkomen van alle ziekten
 •          Het transformeren van allerlei verschillende relaties
 •          Het transformeren van financiën en zaken
 •          Het verjongen van ziel, hart, geest en lichaam
 •          Het vergroten van de intelligentie
 •          Het openen van de spirituele kanalen
 •          Het brengen van succes in ieder aspect van het leven en nog veel meerAlles en iedereen bestaat uit trilling, wat een veld is dat bestaat uit Shen Chi Jing.
Shen omvat de ziel, het hart en de geest.
Chi is energie.
Jing is materie.
Wanneer iemand gezond is, zijn Shen Chi Jing met elkaar verenigd als één. In geval van ziekte zijn Shen Chi Jing NIET als één verenigd, omdat er sprake is van een of andere vorm van blokkade. Wanneer de blokkade verwijderd wordt, kan gezondheid hersteld worden. Via het spirituele oog, het derde oog, ziet een blokkade eruit als donkerte. Daarom kan men zeggen dat als je de donkerte transformeert tot licht, ziekte getransformeerd wordt tot gezondheid. Dat is ook de reden waarom ik bij alles wat ik doe, focus op het licht J
Waarom zijn er zoveel mensen die lijden? Omdat tot op heden het belang van de ziel niet herkend wordt of niet voldoende herkend wordt en niet voldoende in het gezondheidsproces betrokken wordt.

De reguliere geneeskunde richt zich vooral op de materie, de Jing. Ze gebruikt onder andere medicatie en operaties voor het herstellen van de gezondheid.
De traditionele Chinese geneeskunde (TCM) richt zich voornamelijk op energie, de chi. Beoefenaars van de TCM proberen de balans in de energie van het lichaam te herstellen door middel van de meridianen, acupunctuur, kruiden, massage en nog veel meer.
Er zijn vele therapieën, waaronder psychotherapie, mindfulness, en nog veel meer, die zich richten op de geestelijke gezondheid. Zij maken gebruik van Mind over Matter om de gezondheid te herstellen.
Al deze disciplines hebben aangetoond effectief te zijn en resultaat te boeken, maar het is niet altijd voldoende. Voor sommige ziekten is er nog altijd geen goede behandeling. Een mogelijke oorzaak daarvoor is, dat de ziel en het hart nog niet voldoende in het proces betrokken worden. Er kunnen ook blokkades zijn op het niveau van de ziel en het hart, wat blokkades zijn in de Shen. Wanneer deze blokkades blijven bestaan is het moeilijk om de gezondheid te herstellen.
Je kunt het vergelijken met een vis in het water. Wanneer het water verontreinigd is, wordt de vis ziek. Een mens kan ook ziek worden, wanneer er blokkades bestaan, als er sprake is van inwendige “verontreiniging”.
Toen ik dit hoorde, had ik zo een diep inzicht dat dit ook wel eens de reden zou kunnen zijn voor mij, waarom alle behandelingen die ik had geprobeerd om mijn chronische en levensbedreigende aandoening te herstellen niet succesvol waren geweest tot op dat moment. De blokkades die ik had zouden wel eens ergens anders kunnen zitten dan waar de behandelingen zich tot op dat moment op hadden gericht.
De technieken die gebruikt worden bij Soul Healing richten zich op het transformeren van de blokkades in zowel de Shen, de Chi als de Jing, derhalve in ALLE delen van de mens.

Ziekte ontstaat geleidelijk. Het is een proces. Dit proces is terug te draaien. Ziekte is terug te brengen tot gezondheid door de vibratie en frequentie terug te brengen naar de gezonde situatie. Dat is de reden dat we deze technieken gebruiken.

Hoe werkt dat?


Alles bestaat uit vibratie en frequentie.
De Quantum fysica bestudeert deze vibratie. Hoe sneller de vibratie, hoe hoger de frequentie.
De ziel is een lichtwezen, een vibrerend veld, wat uitgelegd kan worden door middel van een wiskundige formule van de golffunctie en waarmee bepaald kan worden wat voor soort vibraties je in je hebt. De ziel bepaalt je gedrag. De ziel geeft een boodschap af/stuurt alles aan. De ziel is de baas.

Het hart is de ontvanger. De ziel beschikt over alle informatie, wat gevoeld moet worden via het hart. Het hart ontvangt derhalve de boodschap van de ziel. Het vangt de vibraties van de ziel op. Datgene wat opgevangen wordt door het hart, bepaalt je realiteit en wat je manifesteert. Het hart ontvangt eerst de boodschap van de ziel en activeert vervolgens de geest.

De boodschap van de ziel, ontvangen door het hart, wordt doorgegeven aan de geest. Het hart activeert de geest. De geest is de verwerker, de uitvoerder. De informatie vanuit het hart wordt ingevoerd en vervolgens gaat de geest daarmee aan de slag. De geest stuurt de energie aan. Daar waar je je op richt met je geest daar zal de energie naar toe gaan.

De energie volgt dus de aanwijzingen van de geest. Daar waar de energie naar toe stroomt, daar zal de materie volgen. De materie reageert op de hoeveelheid energie of het tekort aan energie.

Het proces is dus als volgt: Ziel -> Hart -> Geest -> Energie -> MaterieZiel, Hart, Geest, Energie en Materie zijn allemaal velden van trilling en vibratie. Ze zijn enkel meer of minder dicht en compact.
De trillingen van de ziel, het hart en de geest zullen de trillingen van de energie aansturen om zo de materie te doen bewegen. Derhalve is de volgorde: Shen -> Chi -> Jing
Het uiteindelijke doel is om alle trillingsvelden met elkaar in overeenstemming te brengen. Om de Shen Chi Jing als één te verenigen.

Door gebruik te maken van de kracht van de ziel is het mogelijk om de blokkades in Shen Chi Jing te transformeren.
Er zijn vele technieken om dat te doen. Er is veel informatie, wijsheid en kennis beschikbaar omtrent wat deze blokkades in de Shen Chi en Jing zijn, waarom we ze hebben en hoe we ze kunnen transformeren. Dat is waar het bij Soul Healing en het onderricht daaromtrent gaat.  Dat is wat de enorme verandering teweeg heeft gebracht in mijn gezondheid en leven.

Hoe meer ik begrijp van deze theorie die door Dr. en Master Sha beschreven wordt, en dan vooral in zijn Soul Healing Miracles boek en Soul Mind Body Science System boek, hoe meer ik in staat ben om elk aspect van mijn leven ook daadwerkelijk te veranderen. Door de technieken voor het transformeren van donkerte naar licht te begrijpen en toe te passen, is mijn leven verbeterd. Ik pas deze technieken toe bij alles wat ik in mijn dagelijks leven doe. Het heeft me geholpen om een gezondheidssituatie te verbeteren waar tot dan toe geen enkele medische behandeling uitkomst had geboden.
En we kunnen deze simpele doch diepgaande technieken allemaal leren en ze toepassen. Dat is wat er zo mooi aan is.
Echter, voor alle duidelijkheid, deze technieken zijn effectieve spirituele technieken en zijn bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van een medische behandeling of diagnose door een daartoe opgeleide arts.