Wednesday 26 November 2014

What is Soul Healing all about? / Waar gaat het om bij Soul Healing?~zie hieronder voor de Nederlandse tekst ~

What is Soul Healing all about?


During my first meeting with Dr. and Master Sha I received a lot of information I hadn’t heard of before. I knew that what he was teaching about Soul Healing was the missing link for me.
The teachings of Dr. and Master Zhi Gang Sha are very simple yet profound and easy to follow and it all is based on the power of the soul. Soul Healing uses the power of the soul to heal and transform all life, which includes:

 •          To boost energy, stamina, vitality and immunity
 •          To heal the spiritual, mental, emotional and physical bodies
 •          To prevent all sickness
 •          To transform all kinds of relationships
 •          To transform finances and business
 •          To rejuvenate soul, heart, mind and body
 •          To increase intelligence
 •          To open spiritual channels
 •          To bring success to every aspect of life and more 

Everyone and Everything is vibration, which is a field of Shen Chi Jing.Shen includes Soul, Heart and Mind.
Chi is Energy.
Jing is Matter.
In health, Shen Chi Jing are joined as one. In sickness Shen Chi Jing are NOT joined as one, because there is some kind of blockage. When the blockage is being removed, health could be restored. In the spiritual eye, the third eye, a blockage shows up as darkness. Therefore to transform darkness to light is to restore sickness to health. That’s why I am focused on light in everything I do J
Why are there so many people suffering? Because so far, the soul has not been recognized or have not been recognized enough and have not been included enough in the healingprocess.

Modern medicine mostly focusses on the matter, the Jing. They use medication, operations and more to restore health.
The Traditional Chinese Medicine (TCM) mostly focusses on energy, the chi. TCM practitioners try to balance the chi in the body by using the meridians, acupuncture, herbs, massage and more.
There are all kind of therapies, like psychotherapy, mindfulness and more, which focusses on the mind. They use Mind over Matter to restore health.
All these disciplines have shown to be effective and to create great results, but it is not always enough. For some sicknesses there is no effective treatment yet. This could be, because they do not include the soul and the heart enough in the healingprocess. There could be blockages on the soullevel, or the heartlevel too, which are blockages in the Shen. When these blockages still exist it is hard to restore health.
It is like a fish living in the water. When the water is polluted the fish will become sick. A human being could get sick if there are blockages inside, when there is pollution inside.
When I heard this, I had such a huge insight, that this could be the issue for me too, why all the treatments I had tried to heal my chronic and lifethreatening condition were not successful so far. The blockages I had could be in a different area then what the treatments I had received so far focussed on.
The techniques used in Soul Healing focus on transforming the blockages in both the Shen, the Chi and the Jing, so on ALL parts of the human being.

Sickness is being created slowly. It is a process. We can turn this process around. We can return sickness to health by bringing back the vibration and frequency of a healthy condition. That is why we use these techniques.  

How does it work?

Everything is made of vibrations and frequencies.
Quantumphysics studies this vibration. The faster the vibration, the higher the frequency.

Soul is a lightbeing, a vibrational field, which can be explained by a mathematical wave-function: what kind of vibrations do you have inside of you.  The soul determines our behaviour. The soul gives the message. The soul is the boss.


The heart is the receiver. The soul contains all the information, which is to be felt through the heart. The heart receives the message given by the soul. It detects what kind of vibrations we have. What you receive determines your reality. It determines what we manifest. First it receives the message of the soul, then it activates the mind.

The message of the soul, received by the heart, will be given to the mind. The heart activates the mind. The mind is the processer, the operator. You put in the data of the heart and the outcome is given by the mind. The mind is the director of energy. What you focus on with the mind is where the energy will go to.


The energy follows the direction of the mind. Where the energy will flow to, matter will follow. The matter responds to the amount of energy or the lack of energy.

So the process is as follows: Soul -> Heart -> Mind -> Energy -> Matter Soul, Heart, Mind, Energy and matter are all vibrational fields. They are just a more or less condensed field.
The vibrational fields of soul, heart and mind will direct the energy which can move the matter. So it is Shen -> Chi -> Jing
The ultimate goal is to have all your vibrational fields aligned as one. To join your Shen Chi Jing as one.

By using the power of the soul, it is possible to transform blockages in the Shen Chi Jing.
There are many techniques to do so. There is a lot of information, wisdom and knowledge to be shared about what these blockages in the Shen Chi Jing are, why do we have them and how do we transform them. That is what Soul Healing and Teachings are all about. That is what has created the huge transformation in my health and life.

The more I understand of this theory given by Dr. and Master Sha, for example in his Soul Healing Miracles book and in his Soul Mind Body Science System Book, the more I am able to truly transform any aspect of my life. By understanding and using the techniques to transform darkness to light, the better my life has become. I use these techniques based on this theory in everything I do in daily life. And it has helped me to overcome a health situation where no medical treatment before was successful.
We all can learn these simple yet profound techniques and apply them. That is what is so beautiful about it.
However, to be very clear about it, these techniques are additional yet effective spiritual techniques but do not replace medical treatment or diagnoses from any medical doctor.


 *******


Waar gaat het om bij Soul Healing?

Tijdens mijn eerste ontmoeting met Dr. en Master Sha kreeg ik heel veel informatie waar ik nog niet eerder van had gehoord. Ik wist dat wat hij vertelde over Soul Healing de ontbrekende schakel vormde voor mij.
Het onderricht van Dr. en Master Zhi Gang Sha is heel eenvoudig doch diepgaand en makkelijk om te volgen en is allemaal terug te voeren op de kracht van de ziel. Soul Healing gebruikt de kracht van de ziel om heel het leven te transformeren, waaronder:

 •         Het versterken van de energie, het uithoudingsvermogen, de vitaliteit en de immuniteit
 •          Het helen van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen
 •          Het voorkomen van alle ziekten
 •          Het transformeren van allerlei verschillende relaties
 •          Het transformeren van financiën en zaken
 •          Het verjongen van ziel, hart, geest en lichaam
 •          Het vergroten van de intelligentie
 •          Het openen van de spirituele kanalen
 •          Het brengen van succes in ieder aspect van het leven en nog veel meerAlles en iedereen bestaat uit trilling, wat een veld is dat bestaat uit Shen Chi Jing.
Shen omvat de ziel, het hart en de geest.
Chi is energie.
Jing is materie.
Wanneer iemand gezond is, zijn Shen Chi Jing met elkaar verenigd als één. In geval van ziekte zijn Shen Chi Jing NIET als één verenigd, omdat er sprake is van een of andere vorm van blokkade. Wanneer de blokkade verwijderd wordt, kan gezondheid hersteld worden. Via het spirituele oog, het derde oog, ziet een blokkade eruit als donkerte. Daarom kan men zeggen dat als je de donkerte transformeert tot licht, ziekte getransformeerd wordt tot gezondheid. Dat is ook de reden waarom ik bij alles wat ik doe, focus op het licht J
Waarom zijn er zoveel mensen die lijden? Omdat tot op heden het belang van de ziel niet herkend wordt of niet voldoende herkend wordt en niet voldoende in het gezondheidsproces betrokken wordt.

De reguliere geneeskunde richt zich vooral op de materie, de Jing. Ze gebruikt onder andere medicatie en operaties voor het herstellen van de gezondheid.
De traditionele Chinese geneeskunde (TCM) richt zich voornamelijk op energie, de chi. Beoefenaars van de TCM proberen de balans in de energie van het lichaam te herstellen door middel van de meridianen, acupunctuur, kruiden, massage en nog veel meer.
Er zijn vele therapieën, waaronder psychotherapie, mindfulness, en nog veel meer, die zich richten op de geestelijke gezondheid. Zij maken gebruik van Mind over Matter om de gezondheid te herstellen.
Al deze disciplines hebben aangetoond effectief te zijn en resultaat te boeken, maar het is niet altijd voldoende. Voor sommige ziekten is er nog altijd geen goede behandeling. Een mogelijke oorzaak daarvoor is, dat de ziel en het hart nog niet voldoende in het proces betrokken worden. Er kunnen ook blokkades zijn op het niveau van de ziel en het hart, wat blokkades zijn in de Shen. Wanneer deze blokkades blijven bestaan is het moeilijk om de gezondheid te herstellen.
Je kunt het vergelijken met een vis in het water. Wanneer het water verontreinigd is, wordt de vis ziek. Een mens kan ook ziek worden, wanneer er blokkades bestaan, als er sprake is van inwendige “verontreiniging”.
Toen ik dit hoorde, had ik zo een diep inzicht dat dit ook wel eens de reden zou kunnen zijn voor mij, waarom alle behandelingen die ik had geprobeerd om mijn chronische en levensbedreigende aandoening te herstellen niet succesvol waren geweest tot op dat moment. De blokkades die ik had zouden wel eens ergens anders kunnen zitten dan waar de behandelingen zich tot op dat moment op hadden gericht.
De technieken die gebruikt worden bij Soul Healing richten zich op het transformeren van de blokkades in zowel de Shen, de Chi als de Jing, derhalve in ALLE delen van de mens.

Ziekte ontstaat geleidelijk. Het is een proces. Dit proces is terug te draaien. Ziekte is terug te brengen tot gezondheid door de vibratie en frequentie terug te brengen naar de gezonde situatie. Dat is de reden dat we deze technieken gebruiken.

Hoe werkt dat?


Alles bestaat uit vibratie en frequentie.
De Quantum fysica bestudeert deze vibratie. Hoe sneller de vibratie, hoe hoger de frequentie.
De ziel is een lichtwezen, een vibrerend veld, wat uitgelegd kan worden door middel van een wiskundige formule van de golffunctie en waarmee bepaald kan worden wat voor soort vibraties je in je hebt. De ziel bepaalt je gedrag. De ziel geeft een boodschap af/stuurt alles aan. De ziel is de baas.

Het hart is de ontvanger. De ziel beschikt over alle informatie, wat gevoeld moet worden via het hart. Het hart ontvangt derhalve de boodschap van de ziel. Het vangt de vibraties van de ziel op. Datgene wat opgevangen wordt door het hart, bepaalt je realiteit en wat je manifesteert. Het hart ontvangt eerst de boodschap van de ziel en activeert vervolgens de geest.

De boodschap van de ziel, ontvangen door het hart, wordt doorgegeven aan de geest. Het hart activeert de geest. De geest is de verwerker, de uitvoerder. De informatie vanuit het hart wordt ingevoerd en vervolgens gaat de geest daarmee aan de slag. De geest stuurt de energie aan. Daar waar je je op richt met je geest daar zal de energie naar toe gaan.

De energie volgt dus de aanwijzingen van de geest. Daar waar de energie naar toe stroomt, daar zal de materie volgen. De materie reageert op de hoeveelheid energie of het tekort aan energie.

Het proces is dus als volgt: Ziel -> Hart -> Geest -> Energie -> MaterieZiel, Hart, Geest, Energie en Materie zijn allemaal velden van trilling en vibratie. Ze zijn enkel meer of minder dicht en compact.
De trillingen van de ziel, het hart en de geest zullen de trillingen van de energie aansturen om zo de materie te doen bewegen. Derhalve is de volgorde: Shen -> Chi -> Jing
Het uiteindelijke doel is om alle trillingsvelden met elkaar in overeenstemming te brengen. Om de Shen Chi Jing als één te verenigen.

Door gebruik te maken van de kracht van de ziel is het mogelijk om de blokkades in Shen Chi Jing te transformeren.
Er zijn vele technieken om dat te doen. Er is veel informatie, wijsheid en kennis beschikbaar omtrent wat deze blokkades in de Shen Chi en Jing zijn, waarom we ze hebben en hoe we ze kunnen transformeren. Dat is waar het bij Soul Healing en het onderricht daaromtrent gaat.  Dat is wat de enorme verandering teweeg heeft gebracht in mijn gezondheid en leven.

Hoe meer ik begrijp van deze theorie die door Dr. en Master Sha beschreven wordt, en dan vooral in zijn Soul Healing Miracles boek en Soul Mind Body Science System boek, hoe meer ik in staat ben om elk aspect van mijn leven ook daadwerkelijk te veranderen. Door de technieken voor het transformeren van donkerte naar licht te begrijpen en toe te passen, is mijn leven verbeterd. Ik pas deze technieken toe bij alles wat ik in mijn dagelijks leven doe. Het heeft me geholpen om een gezondheidssituatie te verbeteren waar tot dan toe geen enkele medische behandeling uitkomst had geboden.
En we kunnen deze simpele doch diepgaande technieken allemaal leren en ze toepassen. Dat is wat er zo mooi aan is.
Echter, voor alle duidelijkheid, deze technieken zijn effectieve spirituele technieken en zijn bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van een medische behandeling of diagnose door een daartoe opgeleide arts.


Wednesday 24 September 2014

Hope for the Hopeless / Hoop doet Leven
Hope for the hopeless


Like I said, I was hoping to get some information that evening, October 6, 2010, about how to become a student. During the break I was introduced to Master David Lusch, one of the World Wide Representatives of Master Sha in Europe and a Divine and Tao Channel.
Before I even could ask a question about a trainingprogram, he asked me, if I was feeling alright. 

And to be honest I was feeling quite sick because it had been a very intensive day for me. Master David was so kind to offer me a Soul Healing Blessing. That was my first experience with receiving a soul healing blessing and it was quite a strong experience.
I could feel a lot of vibrations in my body, like I hadn’t felt before. But when he asked me if I felt better, I had to be honest that I didn’t feel better at all. I actually felt worse. For me it was quite normal to feel worse after a treatment, because that was what happened all the time. So I wasn't worried, it only meant for me that it was effective. But Master David said it was quite unusual to feel worse after a soul healing blessing and that, when that happens, it is a very strong sign that you need Master Sha personally, so he invited me to come back the next day when Master Sha would lead a special Soul Healing evening.

My mind was kind of panicking by the idea that I had to travel again the next day in my condition, but my mouth just spoke out the words, “yes of course, I will be there tomorrow”.
Deep down inside I was so happy with this invitation because I just knew I had to be there. This invitation was just a confirmation for me. The only thing was, how to do that?
So after a very short night I woke up the next morning to prepare myself to go back. I had no choice, If I wanted to find out why I needed to be there, like everything in me so clearly said, I had to go.
The message I received through my spiritual channels that morning was “Let’s go all the way tonight”. I had no idea what was going to happen, but I just knew, that it was not going to be a normal evening
J Thank God they didn’t tell me what was going to happen, because maybe if I would have known, I would not have had the courage to go.
When I sat down in the audience and the evening started, Master Sha chose a few people as a demo, and I was so blessed to witness the power of Master Sha’s healings. When he offered the healing to the demo persons I could feel the frequency and vibration, even though I was just sitting in the audience.It was like Heaven was coming down to Mother Earth.
The light and the power was unbelievable.
And while I was observing it, so sensitive as I was, my body responded strongly to the light all around me. It was hard to sit up straight. Master David and another Worldwide Representative of Master Sha and a Divine and Tao Channel, Master Francisco Quintero, took care of me the rest of the evening with so much love and compassion. I knew they were trying to help me, but whatever they did, it didn't help my body to respond in a less intensive way. And I continuously received a message through my own spiritual channels, that this was the way to meet Master Sha personally. I just had to go through all the strong responses first without any relief coming from the help that was being offered to me so kindly, because that was the way that I would have a personal conversation with Master Sha.So I just waited patiently until the end of the evening and went through all the pain my body was going through. And then it happened. I indeed had a personal conversation with Master Sha, because my body was still responding in a strong way to the high frequencies in the room. Let's say I had a very unique way of meeting master Sha :) But I felt so blessed, so grateful.
To have a personal conversation with someone like Master Sha was really such a big gift. Once again it was made very clear to me, that the path to the most beautiful gift is never easy, but in fact very challenging. I had experienced that so many times before. I always had to go through lots of challenges and then the most beautiful unexpected gift came. And this time it was exactly that. First the challenges, to see if I would hold on, and then the gift.

Never fear shadows. they simply mean there is light nearby! 


So there I sat, next to Master Sha, who carries such an unbelievable strong light within him. And he asked me a lot of questions about my health. And he gave me answers to my questions too! So far, the answer that I was used to, was that the person in front of me had no idea how to help me. But that evening it was different. Master Sha gave me so much information, so many answers.
What was most important, was that he could explain to me why I was sick, and that I was just in time, because I had only about 2 months to live. That was no surprise to me, I knew I was dying and I knew I wouldn’t be on Mother Earth for too long anymore if nothing would change.
But contrary to all the doctors and therapist who I had met before, Master Sha didn’t tell me that there was nothing he could do for me. Instead he said he could help me! It would not be fast, it would not be easy, but he could help me and in about 2 years I would feel much better. All he asked of me was to believe and to trust and then he invited me to come to the workshop so I could learn more about soul healing.

I could hardly believe what was happening to me. Finally there was someone who offered me help and I intuïtively knew he was speaking the truth. And also that it was not going to be easy, but how could I expect it to be easy and fast. I was sick for more than 17 years, head to toe, skin to bone, and my body was almost ready to give up life. That was not something that could heal overnight. I had to be realistic.

Master Sha gave me answers, he gave me tools, he gave me the help I was looking for, and he asked one of his top teachers to guide me, so I would not be alone anymore. But most importantly, he gave me HOPE!
I didn’t mind that it would take about 2 years.  “2 years before I could be healed” sounded much better than “2 months and then you will die.”
And it was the truth! After almost 2 years there was a huge shift in my health condition and I felt so much better! Every word Master Sha spoke to me that evening, was the truth.

That evening, October 7th, 2010, no matter how difficult it was to be there, no matter how sick I felt, I left the venue as the luckiest girl on Earth.
I came with nothing to lose. I left with HOPE.
And hope was the most important thing I could receive that evening. For the first time in a long, long time, there was something to look forward to, there was something to work on.


Master Sha, his Worldwide Representatives/Divine Channels
and Soul Healing bring hope to the hopeless.


They brought hope to me.


And I would like to pay it forward to those in need.After four years of intensive training, I would like to bring this hope to those in similar circumstances as I was in, through this blog, through my soul healing service, through my experiences. I have been through so many things, only to learn from the experiences, so I can help others in a different way then just by learning from the books.
I am sharing my personal experiences to show you, that I was in very difficult circumstances too, when I started my soul healing journey. That there was no hope for me, until I learned about the power of Soul Healing. And now my life is totally different!

My Soul Healing Journey has not been easy, but it is the most beautiful journey I could ever dream of.
Soul Healing brought me the miracle I was hoping for. And it brought so much more.
It is not an ordinary life I am living nowadays. It is a life filled with the most extra-ordinary and beautiful moments. To be a soul healing teacher and healer now is something I wouldn’t believe to be possible, if someone would have told me 5 years ago, when I was fighting for my life. But the transformation in my life after I started to study soul healing is huge!
And it is possible for each and everyone who is open to believe and to receive the healing.


There is hope for the hopeless.


Believe.


And let the healing begin.  


Are you ready and interested to learn more and to transform your life?

Hoop doet leven
Zoals gezegd, hoopte ik die avond, 6 oktober 2010, enige informatie te verkrijgen over hoe ik een student zou kunnen worden. Tijdens de pauze werd ik voorgesteld aan Master David Lusch, één  van de Wereldwijde Vertegenwoordigers van Master Sha in Europa en een Goddelijk en Tao Kanaal.
Voordat ik ook maar een vraag kon stellen over het trainingsprogramma, vroeg hij me of ik me wel goed voelde. En eerlijk gezegd, voelde ik me behoorlijk ziek omdat het zo een intensieve dag was voor mij. Master David was zo vriendelijk om me een Soul Healing aan te bieden. Dat was mijn eerste ervaring met het ontvangen van een Soul Healing en het was een behoorlijk krachtige ervaring.
Ik voelde van alles in mijn lichaam gebeuren, zoals ik dat nog niet eerder had gevoeld. Maar toen hij me vroeg of ik me beter voelde, moest ik toch eerlijk zeggen dat ik me allesbehalve beter voelde. Ik voelde me juist slechter. Voor mij was dat heel normaal om me slechter te voelen na een behandeling, omdat dat altijd gebeurde. Dus ik maakte me er niet zo’n zorgen om, omdat het voor mij alleen maar aangaf dat het effectief was. Maar Master David zei dat het nogal ongebruikelijk was om je slechter te voelen na een Soul Healing en dat, als dat gebeurde, dat het een duidelijke aanwijzing was dat ik Master Sha persoonlijk nodig had. Daarom nodigde hij me uit om de volgende dag terug te komen, wanneer Master Sha een speciale Soul Healing avond zou leiden.

Mijn hoofd raakte meteen in paniek bij het idee dat ik de volgende dag opnieuw zo lang zou moeten reizen in de lichamelijke conditie waarin ik verkeerde, maar mijn mond sprak alleen maar de woorden: “Ja natuurlijk, ik zal er morgen zijn.”
Heel diep van binnen was ik zo blij met de uitnodiging, omdat ik wist dat ik daar behoorde te zijn. Deze uitnodiging was eigenlijk alleen de bevestiging voor mij. De enige vraag die over bleef was, hoe ik dat nu toch moest doen?
Na een vrij korte nacht, werd ik de volgende morgen wakker met het plan om me voor te bereiden om toch weer terug te gaan. Ik had immers geen keus. Als ik wilde weten waarom ik daar moest zijn, zoals alles in mij aangaf, dan moest ik gaan.
De boodschap die ik die morgen via mijn spirituele kanalen ontving was “Laten we tot het uiterste gaan vanavond”:) . Ik had geen idee wat me te wachten stond, maar ik wist wel dat het geen normale avond zou gaan worden. God zij dank hebben ze me niet gezegd wat er zou gaan gebeuren, omdat ik anders misschien wel niet de moed zou hebben gehad om daadwerkelijk te gaan.
Toen ik in het publiek ging zitten en de avond begon, koos Master Sha een paar mensen uit als demo persoon, en zodoende was ik zo bevoorrecht om de kracht van de healings die via Master Sha gegeven werden te kunnen aanschouwen. Toen hij een healing gaf aan de demo personen kon ik de frequentie en vibratie duidelijk voelen, zelfs al zat ik in het publiek.
Het was of de Hemel naar Moeder Aarde afdaalde.


Het licht en de kracht was ongelooflijk.

En terwijl ik het allemaal observeerde, zo gevoelig als ik ben, reageerde mijn lichaam heel sterk op het licht dat overal om mij heen was. Het was moeilijk om rechtop te blijven zitten. Master David en een andere Wereldwijde Vertegenwoordiger van Master Sha en ook een Goddelijk en Tao Kanaal, Master Francisco Quintero, zorgden de rest van de avond voor me met zoveel liefde en compassie. Ik wist dat ze me probeerden te helpen, maar wat ze ook probeerden, het zorgde er niet voor dat mijn lichaam minder sterk reageerde. En ik bleef maar de boodschap ontvangen via mijn eigen spirituele kanalen, dat dit de manier was waarop ik Master Sha persoonlijk zou ontmoeten. Ik moest alleen eerst door al die sterke reacties heen, zonder enige vorm van verlichting door de hulp die me zo vriendelijk geboden werd, omdat dat de manier was om een persoonlijk gesprek met Master Sha te krijgen. Dus wachtte ik maar geduldig af tot het einde van de avond en ging door alle pijn heen. En toen gebeurde het. Ik kreeg inderdaad een persoonlijk gesprek met Master Sha, omdat mijn lichaam nog altijd sterk reageerde op de hoge frequenties in de zaal. Laten we het er maar op houden dat ik een unieke manier had om Master Sha te mogen ontmoeten :). Maar ik  voelde me zo ongelooflijk bevoorrecht en zo dankbaar.
Om een persoonlijk gesprek met iemand als Master Sha te hebben is werkelijk een groot voorrecht. Opnieuw werd het me duidelijk, dat de weg naar het mooiste resultaat nooit makkelijk is en vaak vol uitdagingen. Ik had dat al zo vaak ervaren. Ik had eerder vele uitdagingen moeten overwinnen, voordat de mooiste en meest onverwachte beloning kwam. En nu was het precies zo. Eerst de enorme uitdagingen, om te zien of ik wel vol zou houden, en vervolgens de beloning. 


Wees nooit bang voor schaduwen, ze betekenen alleen maar dat er licht in de buurt is!En daar zat ik dus, naast Master Sha, die zo een ongelooflijk sterk licht in zich draagt. Hij stelde me vele vragen over mijn gezondheid. En hij gaf me ook vele antwoorden op mijn vragen! Het antwoord waar ik tot op dat moment aan gewend was om te horen, was dat de persoon tegenover mij absoluut geen idee had hoe hij/zij  mij zou kunnen helpen. Maar dat was die avond totaal anders. Master Sha gaf me heel veel informatie, en vele antwoorden. 
Wat het belangrijkste was, was dat hij me kon uitleggen waarom ik ziek was. Maar ook dat ik net op tijd was, omdat ik nog ongeveer 2 maanden te leven had. Dat was geen verrassing voor mij. Ik wist dat ik stervende was en ik wist ook dat ik niet zo lang meer op Aarde zou zijn, als er niet snel iets zou veranderen. 
Maar in tegenstelling tot de artsen en therapeuten die ik voorheen had ontmoet, zei Master Sha me niet dat hij niets voor me kon doen. In plaats daarvan zei hij me dat hij me kon helpen! Het zou niet snel gaan, het zou ook niet gemakkelijk worden, maar hij kon me helpen en na ongeveer 2 jaar zou ik me aanzienlijk beter voelen. Het enige wat hij van me vroeg was om erin te geloven en erop te vertrouwen en toen nodigde hij me uit om naar de workshop te komen zodat ik meer over Soul Healing zou kunnen leren.

Ik kon nauwelijks geloven wat me overkwam. Eindelijk was er iemand die me hulp aanbod en ik wist intuïtief dat hij de waarheid sprak. Maar ook dat het niet eenvoudig zou worden, maar hoe kon ik verwachten dat het makkelijk en snel zou zijn. Ik was immers 17 jaar ziek, van top tot teen en mijn lichaam was er bijna aan toe om het leven op te geven. Dat was niet iets wat van de ene op de andere dag zou kunnen genezen. Ik moest gewoon realistisch zijn.

Master Sha gaf me antwoorden, hij gaf me de middelen, hij gaf me de hulp waar ik naar op zoek was, en hij vroeg één van zijn top leraren om mij te begeleiden, zodat ik er niet langer alleen voor stond. Maar bovenal gaf hij me HOOP.
Ik vond het niet erg dat het 2 jaar zou duren. “2 jaar voordat je  je veel beter zal voelen” klonk vele malen aantrekkelijker dan “nog 2 maanden en dan zal je sterven”.
En het was waar! Na bijna 2 jaar was er een enorme verandering in mijn gezondheid en ik voelde me zo veel beter. Ieder woord dat Master Sha die avond tegen me had gezegd, was waar.

Die avond, 7 oktober 2010, hoe moeilijk het ook was om er te zijn, hoe ziek ik me ook voelde, vertrok ik als het gelukkigste meisje op aarde.
Ik kwam met niets te verliezen. Ik vertrok met HOOP.
En hoop was het belangrijkste wat ik die avond kon krijgen. Voor het eerst in lange tijd was er iets om naar uit te kijken, iets om aan te werken.


Master Sha, zijn Wereldwijde Vertegenwoordigers/Divine Channels en Soul Healing brengen hoop in uitzichtloze situaties.


Ze gaven mij hoop.


En dat is wat ik nu door wil geven aan hen die het nodig hebben.


Na 4 jaar van intensieve training, zou ik die hoop willen brengen naar hen die in soortgelijke situaties leven als waar ik ooit in zat, door middel van dit blog, door middel van mijn Soul Healing service, via mijn ervaringen. Ik ben door zo veel dingen heen gegaan, alleen maar om ervan te kunnen leren. Met als doel dat ik anderen kan helpen op een andere wijze dan alleen maar via de verkregen kennis uit de boeken. 
Ik deel mijn persoonlijke ervaringen om te laten zien, dat ik ook in hele moeilijke omstandigheden zat toen mijn soul healing reis begon. Dat er eigenlijk geen hoop meer was voor mij, totdat ik leerde over de kracht van Soul Healing. En nu is mijn leven totaal veranderd! 

Mijn Soul Healing reis is niet gemakkeijk geweest tot nu toe, maar het is de mooiste reis die ik me kan voorstellen.
Soul Healing bracht mij het wonder waar ik op hoopte. En het bracht me nog zoveel meer.
Het leven wat ik tegenwoordig leef is geen normaal leven. Het is een leven, gevuld met de meest uitzonderlijke en mooie momenten. Ik had het nooit voor mogelijk gehouden dat ik nu les zou geven in Soul Healing en een healer zou zijn. Ik had het niet geloofd als iemand me dat 5 jaar geleden zou hebben verteld, toen ik nog voor mijn leven vocht. Maar de transformatie die in mijn leven heeft plaatsgevonden sinds ik begonnen ben met het bestuderen van soul healing is enorm!
En het is mogelijk voor iedereen die ervoor openstaat om erin te geloven en om de healing te ontvangen.


Hoop doet Leven.


Geloof


en laat de healing beginnen.Ben jij er klaar voor en erin geïnteresseerd om meer te leren en om je leven te veranderen?Saturday 20 September 2014

October 6, 2010: The day my Soul Healing Journey Begins / 6 Oktober 2010: De dag dat mijn Soul Healing reis begint


~ zie hieronder voor de tekst in het Nederlands ~

For many years I used Mind over Matter and a special diet to support my health. But deep down inside I knew this was not going to help me to really heal my condition. I tried many alternative healing methods, but nothing really helped me, but what it did was helping me to create more time. More time to find what I was looking for.
In those years my spiritual channels opened further. I was born with open spiritual channels but in those years of being alone at home, staring at the ceiling, they opened further. And I started to receive messages on what to do and what not to do. What to study, what to let go. I was guided every day how to help myself.
And then, in the summer of 2010 I received an email with an invitation to come to a free soul healing evening with Dr. and Master Zhi Gang Sha in the Netherlands. I had no idea who this man was, but when I saw the email, I instantly knew I had to go.
However, it was more than 2 hours away from my house, and I just didn't had the opportunity to go there and to travel so far. I was simply not strong enough. So I deleted the email, but couldn't forget about it. Then in October 2010 there was the second email, with a reminder: Tomorrow there will be a free soul healing evening, you are invited to come....
And again I received a clear message I had to go! So what else can you do if you are guided so strongly that you really need to be there? Well, you just go :), no matter how difficult it is to travel and you just trust that all will be fine...

I had no idea why I had to go, but the feeling I really needed to be there was so strong, that I just had to find out. I knew if I wouldn't go, I would regret that decision for the rest of my life.
The moment that I arrived at the venue, I was really suprised. It was in a former chapel and it looked beautiful!
I sat down somewhere in the back of the chapel, in the audience and just waited. Happy that I could sit for a while, after traveling for such a long time. While I was waiting I received a message through my spiritual channels: "You have been sick for 17 years to end up here. Your search for health is over. Become a student."

I was really suprised to receive this kind of message, for I had no clue who Dr. and Master Sha was. So I was really curious what was going to happen that evening.
Then Dr. and Master Sha entered the room. Being hyper sensitive all my life and capable of feeling energy very clearly I was overwhelmed to feel the frequency of Dr. and Master Sha.
Then he started to speak and teach. It didn't matter to me that it was in English and with a little accent. I was hanging upon his lips. I didn't want to miss a word!
Everything he spoke about was exactly what the soulworld taught me to read, to study, to learn int he previous years. It was amazing. I immediately understood why I had to become a student, so I was absorbing every information Dr. and Master Sha was sharing. And then at the end of the evening, he gave me the missing link. He had shared a lot of information about the things I was guided to study too, like Traditional Chinese Medicine, and mind over matter, nutrition, but then he started to talk about soul healing. That was what I needed to learn. That was the missing link in my healing process so far. I felt it, I knew it, this was what I had been waiting and searching for for such a long time and now I only had to do it.
So during the break, I asked for more information how to become a student. That was the moment, on October 6, 2010, that my Soul Healing Journey started.
I will always remember that evening. I will always be grateful that I was guided to just go to that free evening, no matter how many challenges I had to overcome. I am so happy that I had the opportunity to be there and to change my life forever.

And since that day, every time I hear the song of Faithless on the radio "God is a DJ" and I hear the words: This is my church, this is where I heal my hurts." it brings back the memories I have of this beautiful little chapel in the south of the Netherlands. That is the place where I started to heal my hurts. Thank you! Thank you! Thank you!6 Oktober 2010: De dag dat mijn Soul Healing reis begint


Vele jaren heb ik gebruik gemaakt van Mind over Matter en van een aangepast dieet om mijn gezondheid te ondersteunen. Maar heel diep van binnen wist ik dat het niet genoeg was, om mijn gezondheid helemaal terug te krijgen. Ik heb daarnaast allerlei alternatieve methoden geprobeerd, maar niets leek me blijvend te helpen, maar wat het me wel gaf was extra tijd. Tijd om te vinden waar ik naar op zoek was.
Gedurende die tijd openden mijn spirituele kanalen zich verder. Ik ben geboren met open kanalen maar in de jaren dat ik alleen thuis was en naar het plafond lag te staren, openden ze zich steeds verder. Ik begon boodschappen te ontvangen wat ik kon doen en niet doen. Wat ik moest bestuderen, en wat ik los moest laten. Ik werd iedere dag geleid hoe ik mezelf zou kunnen helpen.
En toen, in de zomer van 2010, ontving ik een email met daarin een uitnodiging om naar een gratis soul healing avond te komen met Dr. en Master Zhi Gang Sha in Nederland. Ik had geen idee wie die man was, maar toen ik de email las, wist ik meteen dat ik moest gaan.
Echter, die avond werd gehouden op een plek die meer dan 2 uur bij mij vandaan was en ik had gewoon niet de mogelijkheid om te gaan en zo ver te reizen. Ik was gewoonweg niet sterk genoeg daarvoor. Dus verwijderde ik de email. Maar helemaal vergeten deed ik het niet. In oktober 2010 ontving ik een tweede email, ter herinnering, dat de volgende dag die gratis soul healing avond zou zijn en dat ik uitgenodigd werd om te komen….
En opnieuw ontving ik een duidelijke boodschap dat ik daar heen moest gaan! Dus wat doe je als je zo sterk doorkrijgt dat je daar toch echt heen moet? Nou, dan ga je dus maar J en vergeet je maar even hoe moeilijk het is om te reizen en vertrouw je erop dat het allemaal goed komt….


Ik had werkelijk waar geen idee waarom ik daar nu toch heen moest, maar het gevoel dat ik daar moest zijn was zo sterk, dat ik het gewoon uit moest zoeken. Ik wist dat als ik niet zou gaan, dat ik daar de rest van mijn leven spijt van zou hebben.
Op het moment dat ik bij de locatie aankwam, was ik blij verrast. Het bleek in een oude kapel te zijn en het zag er zo mooi uit. 


Ik vond een stoel ergens achterin de zaal, middenin het publiek en wachtte. Ik was blij dat ik eventjes kon zitten na die lange reis. Terwijl ik daar zat ontving ik opnieuw een boodschap via mijn spirituele kanalen: “Je bent 17 jaar lang ziek geweest om hier uit te komen. Je zoektocht naar gezondheid is over. Word student.”

Ik was werkelijk verbaasd om zo een boodschap te ontvangen, omdat ik nog altijd geen idee had wie Dr. en Master Sha was. Ik begon nu toch wel nieuwsgierig te worden wat er die avond zou gaan gebeuren.
Toen kwam Dr. en Master Sha de zaal in. Ik ben mijn hele leven al supergevoelig en in staat om energievelden te voelen, en ik was werkelijk diep onder de indruk van de frequentie die Dr. en Master Sha had.
Toen begon hij te spreken en les te geven. Het maakte voor mij niet zoveel uit dat het in het Engels was en met een accent. Ik hing aan zijn lippen! Ik wilde werkelijk geen woord missen!
Alles waar die over sprak kwam precies overeen met waar de zielenwereld mij naar geleid had om te lezen, te bestuderen en te leren. Het was werkelijk ongelooflijk. Ik begreep toen ook meteen waarom ik student moest worden en ik nam alle informatie die Dr. en Master Sha deelde als een spons op. Aan het einde van de avond kreeg ik eindelijk de ontbrekende schakel. Hij had veel verteld over de dingen die ik al had bestudeerd, zoals de oude traditionele Chinese geneeswijzen, over mind over matter, over het belang van voeding, maar toen begon hij te spreken over soul healing. Dat was wat ik moest bestuderen! Dat was de ontbrekende schakel in mijn genezingsproces tot dan toe. Ik voelde het, ik wist het. Dit was waar ik al die jaren naar op zoek was geweest en nu moest ik het gewoon doen.
Tijdens de pauze vroeg ik dus om informatie hoe ik een student kon worden. Dat was het moment, op 6 oktober 2010, dat mijn Soul Healing reis begon.
Ik zal die avond altijd koesteren. Ik zal altijd dankbaar zijn dat ik geleid werd om naar die gratis introductie-avond te gaan, ongeacht hoeveel obstakels ik te overwinnen had. Ik ben zo blij dat ik de kans had om daar te zijn en om mijn leven voor altijd te veranderen.


En vanaf die dag, ga ik iedere keer als ik het nummer van Faithless op de radio hoor “God is a DJ” met de woorden “This is my church, this is where I heal my hurts”, in gedachten terug naar deze prachtige kleine kapel in het zuiden van Nederland. Dat is de plek waar ik werkelijk mijn genezing begon. Dank u! Dank u! Dank u!


Friday 19 September 2014

Every bite counts / Iedere hap die je neemt, is van invloed~zie hieronder voor de tekst in het Nederlands~

Like I said before, in my first blogpost:The human body is designed to heal itself. All it needs is the right circumstances and the right nourishment to overcome the blockages and to transform it into a healthier situation.
I already shared many things in my previous blogposts, which helped me to heal and transform my situation. One thing I didn’t mention yet is the effect we can create by the food we eat and the fluids we drink.
It is a very powerful way to bring healing and transformation to your body if you start to use and see the food and drinks we use daily as medicines. It helped me a lot!“Let food be thy medicine and medicine be thy food.” 


Many of us start the day with breakfast, followed by lunch and diner and snacks in between. We eat, because we like the taste, or because we are hungry or because we have social activities with the ones we care about. There are many reasons why we eat what we eat. But we can also eat, to heal ourselves.

You, as a human being have four different bodies, the spiritual body, the emotional body, the mental body and the physical body. They all need nourishment to function well.
Your physical body includes all systems, all organs, all cells and cell-units, all DNA and RNA, tiny matter inside the cells and every part of the body. They have the ability to heal themselves, to rejuvenate themselves and to transform themselves and most cells in your body is renewed over a period of time.
When you think about that, it is very logical that these new cells are made out of the nourishment they receive and the environmental circumstances you live in. So if you would like a sick organ to be healed, it needs the right nourishment so it can renew itself and create strong healthy new cells.

I am not going into every little detail here. There are many people who can tell you in a much better way than I can, what the benefits are of eating the right food.
I just would like to bring your attention to your daily habits of what you eat and what you drink and to make you aware of what it could do for you and your healingprocess if you use your breakfast, your lunch, your diner as a way to support your healingprocess. You have to eat anyway, so why don't you eat what is beneficial for you? 


There are many good blogs, many interesting and informative articles on the internet to be found and I encourage you all to search for them. 
What I would like to do here is to give some key-points which helped me a lot to transform a hopeless situation into a healthy state of being by using the need to eat as a way to support my body instead of bringing it in an even more difficult situation.

1) I noticed many years ago my body started to create many negative responses to a lot of different kinds of food. Now however, many years later, I wonder if these were truly negative responses or just very helpful tools to create awareness of what my body really needed. My body started to teach me that it didn’t like to receive dairy, meat, fish, grains, sugar, artificial colors, any oils, processed food and much more, because it was more sick after specific kind of meals. Instead my body was asking for only natural food, specifically fruit, vegetables and raw nuts and water so it could truly purify and receive true nourishment.
Now you could think, that if you really could eat what your body is asking for, that you could start to eat pizza, chocolate, coffee, cookies etc more often :) But these are not real request of your body, these are cravings and addictions. It is not your body asking for a specific kind of nourishment.
In the beginning I was sad and irritated too that I couldn’t eat what was so normal in a western society, because I had my cravings too. I love to eat applepie for example. But as soon as I ate it, I had 5 minutes or more real pleasure. I loved the taste! However, it takes about 3 days for the body to get the wastematerial of the food you eat out of your body. In those three days, my body was responding to the food in many unpleasant ways. It was not worth it to be sick for three days, because of 5 minutes of enjoying the taste of the applepie. I wanted my body to get stronger, not more exhausted than I already was. I didn't want it to deal with the wrong food and being distracted of what it really needed to do, i.e. healing the sickness in my body.
As soon as I started to really study nutrition I was surprised. My body gave me a deep teaching on what it wanted and needed to heal itself. So I really started to listen to the responses of my body and started with a so called “elimination diet”, in which I started with only a few things which I was absolutely sure about that my body digested well, and added one food a day, to see how my body reacted. Did I have more pain or less? Was I tired or energetic? Did I sleep well or was I awake all night long because I was so restless? How did my skin look like? Your skin is showing you very well on the outside, what is going on inside your body. When did the responses occur, immediately or after a few hours?
All these signs helped me to create a list of foods and drinks, to which my body responded in a good way. And the more my body received the food which it could digest in a healthy way, the more my body was able to heal.

2) When I had my list, I started to examine why I could eat these specific foods and not the others.
That is how I found out that every fruit, every vegetable has healing power for a specific organ, 
system or body part, and the food itself most of the times shows it. Tomatoes for example have 4 chambers, just like the heart, and it offers nourishment to exactly that organ. Kidneybeans not only look like kidneys, but actually are nourishing the kidneys. Walnuts look like brains, and actually are very good to nourish the brain. And so the list continues and there are many more examples to give. This information was very helpful to have a deeper inside of which organs needed more healing!

3) Another way to look at food is to look at the minerals, vitamins, proteins etc. it contains. In that way you can use the natural way instead of supplements which also contains fillings or other stuff. My body for example responded very strongly to many of these other ingredients in the supplements and only was asking for natural ways to receive the right amount of vitamins, minerals, proteins, fats etc.

4) You can also pay attention to the taste or the color of the food. In the Traditional Chinese Medicine every food belongs to one of the Five Elements, and therefore brings nourishment and healing to the Wood element, the Fire element, the Earth element, the Metal element or the Water element. Different tastes and different colors belong to different Elements.
It also can be divided in food that brings yang energy to the Elements and food that brings yin energy to the Elements. And as I said before, to balance yin and yang is to bring healing to the body. In this way you can also use the food and drinks you use daily as a way to heal the Elements and therefore the body.

5) Another way to bring healing to the body is to bring more light/higher frequencies in the body. Sickness has low frequency, healing needs higher frequencies, so when you eat food with high frequencies, like fruits and raw nuts and vegetables, instead of sugar and meat for example, you increase the ability of the body to heal itself.

6) When you purify your soul, heart, mind and body, you create the circumstances to heal whatever needs healing. You can use the food and drinks you use daily for this purpose. Some foods purify the body, especially fruits and herbs, some foods have a negative effect on the body, like trans-fats and sugar. So what you eat daily, has a huge impact on the ability of the body to heal itself. Fruit has a great power to purify. Vegetables have the power to bring nourishment and to make the body stronger. Every new cell is made out of the nourishment it receives!As you see, food is not just to stop a hungry feeling. You can use the food you eat in many different ways to support the healingpower of your body. I just mentioned a few of them. Use food wisely.
You can be really creative in the way you start to eat more fruit and vegetables. It can be really fun! And eating should be fun, don't you think so? Not just a habit, or something that makes you feel worse.
I have created many new healthy recipes, which really help my body to get stronger. It is just a shift in your mind. When you realize that you can support your body in such an easy way, and you start to feel the effects, you will feel so happy about it, that you do not mind to stop eating pizza or cookies, because 3 days of feeling sick is no fun at all!
It could be a little difficult when you go out for diner, but even in a restaurant there are many chefs in the kitchen who consider it a wonderful challenge to be creative and they get really inspired to make a beautiful diner with the ingredients on the list I give them. Some make really beautiful dishes and many of my friends who saw my plate were "jealous" and said, "well he is treating you like a princess, that really looks beautiful and delicious!"And so it was! :)

I am living on this kind of "diet" for almost 7 years now. Many people have asked me how it is possible, because you need meat, or you need grains or you need this or that. But that is according to the normal way of thinking, and most of all because of the industry which like to sell their processed foods.
My body is a better teacher to tell me what it needs then the media and advertisements! And the fact that my body is healing since I stopped eating the food which was not good for my body, is even a better sign. And as long as my body specifically asks me for some foods, who am I to give it something else that makes me feel sick, just because the western way of thinking is that we need 
to eat certain things :)

What helped me a lot was a Dutch website www.vitamor.com and the books of Barbara Temelie about The ancient Five Element Diet. I still use them very often. But there is much more information on the internet. So use all this information and start to see your daily meals as a way to support your healingprocess. 

"Every time you eat or drink, you're either feeding disease or fighting it"Think about that for a while..... 

Enjoy your meal ! 

Iedere hap die je neemt, is van invloed


Zoals ik eerder al zei in mijn  eerste blogpost: Het menselijk lichaam is erop gericht om zichzelf te genezen. Het enige wat het nodig heeft is de juiste omstandigheden en de juiste voeding om zo iedere blokkade te boven te komen en zo te transformeren naar een gezondere situatie.
Ik heb al veel gedeeld in voorgaande postings over wat mij geholpen heeft om mijn situatie te helen en te veranderen. Eén van de dingen die ik nog niet gedeeld heb is het effect dat we kunnen bewerkstelligen door het voedsel dat we eten en het drinken dat we kiezen.
Het is een hele effectieve manier om heling en transformatie te brengen in je lichaam wanneer je het voedsel dat je nuttigt gaat zien en gebruiken als medicijn. Het heeft mij enorm geholpen!
"laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding"

~Hippocrates~

Velen starten de dag met een ontbijt, gevolgd door een lunch en diner en nog wat lekkere snacks tussendoor. We eten omdat we het lekker vinden, of omdat we trek hebben of vanwege sociale activiteiten met vrienden en bekenden. Er zijn veel redenen te bedenken waaròm we eten en wàt we eten. Maar we kunnen ook eten om onszelf op die manier te helen.

Als mens heb je vier verschillende lichamen: een spiritueel lichaam, een emotioneel lichaam, een mentaal lichaam en een fysiek lichaam. Zij hebben allemaal verzorging en voedingsstoffen nodig om optimaal te functioneren.
Je fysieke lichaam omvat alle systemen, organen, cellen en cel-eenheden, DNA/RNA, kleine materie in de cellen en ieder lichaamsdeel. Zij hebben ieder de mogelijkheid in zich om zichzelf te helen, te verjongen en te transformeren en de meeste cellen worden eens in de zoveel tijd vernieuwd.

Ik ga hier niet tot in de kleine details op in. Er zijn vele mensen die veel beter in staat zijn om je te vertellen wat de voordelen zijn van het eten van de juiste voeding.
Ik wil je in dit blog alleen wijzen op je dagelijkse eetpatroon, wat je eet, wat je drinkt en je bewuster maken wat het voor je zou kunnen betekenen als je je ontbijt, je lunch, je diner zou gebruiken om je helingsproces te ondersteunen. Je moet immers toch eten, dus waarom niet datgene eten wat je helpt om je beter te voelen?

Er zijn vele goede blogs en interessante en informatieve artikelen op het internet te vinden en ik wil je zeker aanmoedigen om daar eens naar te kijken.
Wat ik in deze blogpost zou willen doen is je een aantal punten aanreiken die mij heel veel geholpen hebben om mijn situatie waarin hoop ver te zoeken was, om te buigen naar een gezonde situatie, door mijn eetpatroon te gebruiken als een manier om mijn lichaam te ondersteunen in plaats van het stelselmatig in nog grotere problemen te brengen dan het toch al was.

1) Vele jaren geleden merkte ik dat mijn lichaam allerlei negatieve reacties begon te ontwikkelen op vele verschillende voedingsmiddelen. Nu echter, vraag ik me af of dit werkelijk wel negatieve reacties waren of slechts goede aanwijzingen om bewuster te worden ten aanzien van wat mijn lichaam werkelijk nodig had. Mijn lichaam gaf duidelijk aan dat het niet zo blij was met melkproducten, vlees, vis, granen, suiker, kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen, olie, kant en klaar voedsel, en nog veel meer, omdat ik me veel zieker voelde als ik dat had gegeten. In plaats daarvan vroeg mijn lichaam om natuurlijk voedsel, en dan met name fruit, groente, ongebrande noten en water, zodat ik werkelijk kon zuiveren en de juiste voedingsstoffen kon opnemen.
Nu denk je misschien dat als je zou kunnen eten waar je lichaam om vraagt, dat je veel vaker pizza, chocolade, koffie, koekjes etc. zou kunnen eten. Maar dit is niet waar je lichaam werkelijk om vraagt, dit is lekkere trek en verslaving. Het is niet een verzoek van je lichaam voor een specifieke voedingsstof.
In het begin was ik best verdrietig en zelfs geïrriteerd dat ik niet kon eten wat zo normaal is in een westerse samenleving, omdat ik ook zo mijn verslavingen had J Ik houd bijvoorbeeld enorm van appeltaart, en zodra ik dat at, genoot ik enorm….. voor vijf minuten! Vervolgens duurt het gemiddeld drie dagen voordat de afvalprodukten van het voedsel dat je eet, het lichaam verlaten hebben. Gedurende die drie dagen, reageerde mijn lichaam heftig op de ingrediënten en was ik behoorlijk ziek. Het was het niet waard om drie dagen ziek te zijn, voor slechts vijf minuten genieten van een stuk appeltaart. Ik wilde dat mijn lichaam sterker werd, niet nog uitgeputter dan het toch al was. Ik wilde niet dat het zich bezighield met het bestrijden van de verkeerde voedingsmiddelen en zodoende afgeleid werd van waar het zich werkelijk mee bezig moest houden, namelijk de zieke delen van mijn lichaam genezen.
Zodra ik me begon te verdiepen in voedingsleer, verbaasde ik mij hoe langer hoe meer over de diepe lessen die mijn lichaam me gaf en wat het precies nodig had om zichzelf te helen. Ik begon dus zeer nauwkeurig te luisteren naar de signalen die het me gaf en startte met een zogenaamd eliminatie-dieet. Hierbij begon ik met slechts een paar voedingsmiddelen, waarvan ik absoluut zeker wist dat mijn lichaam die goed verdroeg en voegde daar één voedingsmiddel per dag aan toe om te zien hoe mijn lichaam daar op reageerde. Had ik meer of minder pijn? Werd ik moe of kreeg ik meer energie? Sliep ik goed of lag ik de hele nacht te woelen in bed? Hoe zag mijn huid eruit? Je huid laat namelijk goed zien aan de buitenkant, wat er van binnen plaatsvindt. Wanneer traden de reacties op, meteen of pas een paar uur later?
Al deze signalen hielpen me om een lijst samen te stellen met voedingsmiddelen en dranken waar mijn lichaam goed op reageerde. En hoe meer goede voeding mijn lichaam kreeg, dat het dus goed kon verteren, hoe meer kans mijn lichaam kreeg om aan te sterken. En naarmate mijn lichaam sterker werd, kon ik weer meer produkten toevoegen.

2) Toen ik eenmaal een lijst had, begon ik te onderzoeken waarom ik nu juist die voedingsmiddelen kon eten en niet die andere. Zo ontdekte ik dat iedere fruitsoort, iedere groente een specifieke helende kracht heeft voor een specifiek orgaan, systeem of lichaamsdeel. En vaak toont het voedsel dat al door de wijze waarop het eruit ziet. Tomaten bijvoorbeeld hebben vier kamers, net als het hart, en ze geven voeding aan precies dat orgaan J Kidneybonen zien er niet alleen uit als nieren, maar ze ondersteunen ook de nierfuncties. Walnoten zien eruit als hersenen en zijn inderdaad zeer goed voor het ondersteunen van de hersenfuncties. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen. Deze informatie hielp mij heel erg  om een dieper inzicht te verkrijgen omtrent datgene wat in mijn lichaam extra aandacht en heling nodig had.

3) Een andere manier om naar voedsel te kijken is om te letten op de mineralen, vitaminen, proteïnen etc. die ze bevatten. Zo zou je een natuurlijke levenswijze kunnen hanteren om jezelf van voldoende vitaminen en mineralen te voorzien, in plaats van met supplementen, die ook nog allerlei hulpstoffen bevatten. Mijn lichaam reageerde bijvoorbeeld heftig op een aantal van die hulpstoffen en verdroeg alleen natuurlijke middelen om de juiste hoeveelheid vitamines, mineralen, proteïnen en vetten etc. tot zich te nemen.

4) Je kunt ook aandacht besteden aan de smaak of de kleur van voedsel. In de Traditionele Chinese geneeskunde behoort ieder voedingsmiddel tot één van de Vijf Elementen, en op die manier brengt het voeding en heling naar het Houtelement, het Vuurelement, het Aarde-element, het Metaal element of het Water element. Tot ieder element wordt een eigen kleur en smaak gerekend.
Het kan daarnaast nog worden onderverdeeld in voedsel dat yang energie brengt naar het Element en voedsel dat Yin energie brengt naar het Element. En zoals ik al eerder heb gezegd: “Het balanceren van yin en yang is het brengen van heling naar het lichaam.” Op deze manier kan je dus ook voedsel of dranken gebruiken om je Elementen in balans te brengen en daarmee het hele lichaam.

5) Nog een andere manier om het lichaam te helen is het brengen van meer licht/hogere frequenties in het lichaam. Ziekte heeft een lage frequentie, heling heeft hogere frequenties nodig. Wanneer je dus voedsel met hogere frequenties eet, zoals fruit en onbewerkte noten, in plaats van suiker en vlees bijvoorbeeld, vergroot je daarmee de kans van het lichaam om zichzelf te helen.

6) Wanneer je je ziel, hart, geest en lichaam zuivert, creëer je de omstandigheden om datgene wat healing nodig heeft, ook daadwerkelijk te helen. Je kunt je dagelijkse voedingsmiddelen voor dit doeleinde gebruiken. Sommige voedingsmiddelen, zoals fruit en kruiden, hebben een grote capaciteit om het lichaam te helpen zuiveren. Sommige voedingsmiddelen hebben juist een negatief effect op het lichaam, zoals transvetten en suiker. Datgene wat je dus dagelijks tot je neemt, heeft op die manier een enorme invloed op de mogelijkheid van het lichaam om zichzelf te helen. Fruit is erg krachtig om het lichaam te zuiveren. Groenten zijn zeer geschikt om het lichaam sterker te maken. Iedere nieuwe cel wordt opgebouwd uit de bouwstenen die in het lichaam voorhanden zijn!

Zoals je hebt kunnen lezen is voedsel niet alleen maar handig om een hongergevoel te stoppen. Je kunt het voedsel dat je tot je neemt op vele verschillende wijzen gebruiken om de helende kracht van het lichaam te ondersteunen. Hierboven heb ik er een aantal genoemd. Maak daar op een verstandige wijze gebruik van!
Je kunt heel creatief zijn in de wijze waarop je je voedingspatroon wijzigt om meer fruit en groente te eten. Het kan heel leuk zijn! Eten moet tenslotte ook leuk zijn, toch? Niet alleen een gewoonte, en al helemaal niet iets waardoor je je juist slechter gaat voelen.
Ik heb zelf vele nieuwe recepten ontwikkeld, die mijn lichaam werkelijk helpen om sterker te worden. Het is slechts een kwestie van anders leren denken. Wanneer je je bewust wordt van het feit dat je je lichaam kan ondersteunen op zo een eenvoudige wijze, en je de effecten ervan begint te voelen, zal je zo blij zijn, dat het niet zo erg meer is om te stoppen met het eten van pizza’s of koekjes. Het is immers allesbehalve leuk om je drie dagen ziek te voelen omdat je weer eens iets gegeten hebt waar je lichaam niet blij van wordt!
Het is soms wat lastig om uit eten te gaan, dat geef ik toe, maar zelfs in een restaurant zijn vele chef-koks die het als een leuke uitdaging zien om zo creatief mogelijk te zijn en die werkelijk met zeer veel inspiratie aan de slag gaan om een geweldig diner samen te stellen met de ingrediënten die op mijn lijst staan. Sommigen maken er echt heel veel werk van! En vele van mijn vrienden die dan mijn bord zien, reageren enigszins jaloers omdat het er zo prachtig uit ziet ;) Of ze maken opmerkingen als “hij behandelt je werkelijk als een prinses, dat ziet er wel zo ongelooflijk mooi en lekker uit.”J En zo smaakt het dan meestal ook!

Ik leef nu bijna zeven jaar met dit “dieet”. Vele mensen hebben me in de loop der tijd gevraagd hoe ik dat toch volhoud en hoe het toch mogelijk is, want je hebt toch vlees nodig of brood nodig of wat anders in hun ogen. Maar dat is slechts volgens de maatstaven van het voedingscentrum of volgens de industrie die je probeert hun producten te verkopen.
Mijn lichaam is veel beter in staat om aan te geven wat het nodig heeft dan de media of de advertenties!  En het feit dat mijn lichaam aansterkt sinds ik ben gestopt met het eten van datgene wat niet goed is voor mijn lichaam, is zelfs een nog beter teken. Zolang mijn lichaam specifiek blijft vragen om bepaalde voedingsmiddelen en anderen weigert, waarom zou ik dan iets eten dat me ziek maakt, alleen maar omdat we hier in het westen vinden dat we bepaalde voedingsmiddelen nodig hebben J

Wat mij heel erg geholpen heeft om me hierin te verdiepen is een Nederlandstalige website www.vitamor.com en de boeken van Barbara Temelie, zoals Voeding volgens de Vijf Elementen. Ik gebruik ze nog steeds regelmatig. Maar er is veel meer informatie te vinden op het internet. Maak gebruik van al deze informatie en begin zo met je dagelijkse maaltijden te zien als een manier om je helingsproces te ondersteunen.

“Iedere keer als je iets eet of drinkt, ben je ofwel bezig om je ziekte te voeden ofwel om deze te bestrijden”


Sta daar eens heel even bij stil….
Eet smakelijk!


one example of a dessert, specifically made with the ingredients on my list. With a special thanks to the chef, because it was absolutely delicious!
Een voorbeeld van een toetje, dat speciaal gemaakt is met de ingrediënten op mijn lijst. Met de complimenten voor de chef-kok, want het was absoluut geweldig!