Thursday 26 November 2020

ERVARINGSVERHAAL: Tao Healing en ME/CVS -TRAUMA / CLIENT TESTIMONIAL: Tao Healing and ME/CFS -TRAUMA

~ for English please scroll down halfway through this page ~

ERVARINGSVERHAAL: 
Tao Healing en ME/CVS -TRAUMA


Puur Licht, Tao Healing, Soulfulness


Lieve lezers, 

Graag deel ik het verhaal van Marijke met jullie (met haar toestemming).

Marijke heeft ME/CVS en heeft na het lezen van mijn ervaringen met Tao Healing, de stoute schoenen aangetrokken en besloten om het pad dat ik zelf al vele jaren loop te volgen. En ook zij voelt en ziet wat voor verschil dit voor haar brengt op meerdere wijzen 💪🙏😍.

Haar ervaring betekent uiteraard veel voor mij. Ik weet wat het is om zo ziek te zijn dat je je leven alleen maar verder door je vingers voelt glippen. Ik weet hoe het voelt als geen enkele dokter je ook maar een effectieve behandeling kan bieden. Voor mij persoonlijk was Tao Healing de remedie waar ik al heel lang naar op zoek was en toen ik zelf zo veel verschil voelde had ik maar 1 wens, namelijk om al wat Tao Healing mij had gebracht en nog steeds brengt, door te kunnen geven aan anderen. In de afgelopen jaren heb ik al van vele mensen prachtige feedback ontvangen. En voor ieder van hen ben ik heel blij. Dat nu ook steeds meer lotgenoten langzaam dat pad durven gaan ontdekken is iets wat mij heel dankbaar en blij maakt. 
Lees hieronder haar ervaringen van haar pad - haar zielenreis naar steeds meer licht, dat zij stap voor stap verder gaat en ontdekt! 🌟🌈☯


🌸 ME/CVS en Trauma

Ik heb ME/CVS. Daar is (nog) geen effectieve behandeling voor in het reguliere circuit. Bij deze ziekte is het helaas alleen mogelijk om in beperkte mate de symptomen te bestrijden. Daarom ging ik op zoek naar aanvullende behandelmethoden in het alternatieve circuit, die mij hopelijk meer kunnen brengen. In één van de online lotgenotengroepen kwam ik Barbara tegen en het raakte me wat ze schreef. Mijn hoofd vond en vindt van alles van de spirituele insteek en ideeën, maar mijn gevoel zei overwegend ‘ja’ en dat was voor mij het belangrijkste. Ik heb haar benaderd en bij mij raadde ze traumahealing aan. Ik heb een traumatische jeugd gehad en was dus bekend met psychotherapie en traumabehandeling, alleen die kon ik niet meer volhouden toen ik zieker werd. Die behandelingen ruimden wel op maar ik ging er lichamelijk door achteruit omdat het me overvroeg qua belasting. Ik vond dat erg jammer en verdrietig want ik had het gevoel dat er nog het één en ander op te ruimen was en ik ben graag bezig met zelfontwikkeling. Het idee dat dat niet meer mogelijk was, deed me zeer.
Aangezien ik eerdere intensieve behandelingen niet meer aankon, aarzelde ik aanvankelijk erg om met soul healing te beginnen want Barbara kon wel zeggen dat ik niet meer zou krijgen dan ik aan zou kunnen, mijn ervaring was dat veel behandelaren dat zeiden en ongelijk kregen. Gelukkig was dat bij de healings niet zo. Daarmee is het overigens niet makkelijk: na elke healing zijn er een hoop emoties en veranderingen te behappen en dat vraagt aardig wat, ook qua energie. Als alles echter behapt is, kan ik duidelijk voelen dat er iets opgeruimd is.
Mijn acupuncturist kan zien dat de healings effect hebben, omdat ik na een healing ineens een sprong kan maken qua vooruitgang. Nadat hij aanvankelijk wat twijfelde omdat het veel energie kost, zei hij laatst: ‘ga er vooral mee door’. Ook mijn lichaamsgericht therapeut is enthousiast: ik ken hem van voor ik erg ziek werd en ons therapeutisch proces werd een stuk stil gezet door mijn ziekte. Dat er nu opnieuw een ingang gevonden is om weer een laag dieper te komen, helpt de therapie weer verder. Door de combinatie van behandelingen voel ik mijn lichaam in kleine stapjes sterker worden: mijn PEM’s zijn minder diep, ik herstel sneller en kan wat meer doen dan eerder. Het is nu wachten tot de basis sterk genoeg is en ik weer reserves kan gaan opbouwen.
Ook al ben ik nog steeds behoorlijk ziek en vragen de healings veel van me, het geeft me een gevoel van zingeving. Ik ben weer bezig met de diepere lagen in mezelf, het kan weer! Wat ik erg fijn vind is dat ik niet alleen afhankelijk ben van de healings. Er zijn oefeningen die ik zelf kan doen en die me verder helpen. Ik heb Barbara’s blog gelezen en een paar boeken van Master Sha waarin deze oefeningen beschreven staan. Die oefeningen moet ik wel doseren, want zoals bij ME bekend is, is het lichaam snel overbelast. Barbara heeft met me meegedacht met welke oefeningen ik het beste kon beginnen en dat is wel aan te raden. Langzaamaan begint mijn lichaam te wennen aan de oefeningen en kom ik meer in balans waardoor ik de oefeningen vaker kan doen.
Bezig zijn met soulhealing heeft mijn blik op het leven en de wereld verruimd: het idee dat er nog een hele wereld is die ik niet kan zien heeft me altijd al wel ergens getrokken maar ik kon er nooit echt wat mee. Ik ben wetenschappelijk opgeleid en dat is natuurlijk niet zo makkelijk te rijmen met het spirituele. Door de healings en het lezen van Barbara’s blog en boeken van Master Sha, is het voor mij voelbaarder geworden. Zelfs al kan ik niet met alle ideeën helemaal uit de voeten, dat hoeft ook niet. De essentie voelt kloppend en daar gaat het mij om. Het geeft mijn leven een extra dimensie. Het ontroert me en maakt me gelukkiger. Het geeft hoop en licht in een niet zo makkelijke situatie. En dat is voor mij heel veel waard.
Marijke

Mij maakt dit soort persoonlijke verhalen heel erg blij en dankbaar. Dit is waar het mij om gaat! Leven dat terugkeert, medische behandelingen die beter aanslaan, meer geluk voelen, een ziel die verder kan met meer hoop en licht. 
Zo mooi!

De resultaten die anderen ervaren maakt dat ik iedere dag met plezier anderen begeleidt en mijn eigen ontwikkeling doormaak om nog meer te kunnen en mogen delen. 
Ervaringsverhalen inspireren niet alleen anderen, maar ook mijzelf om door te gaan en het beste uit mezelf te halen. 
Het brengt mij keer op keer een gevoel van dankbaarheid om te zien en horen wat de ervaringen zijn van anderen en hoe betrokken ze zijn om hun helingsproces in eigen hand te nemen. De inzet die daarvoor dagelijks gegeven wordt, de wens om antwoorden te krijgen op vragen en de ontwikkeling van compassie voor zich zelf en anderen is zo fijn om te aanschouwen. Dank jullie wel voor alles wat jullie doen! Jullie zijn geweldig! 💗
Ik ben dankbaar en voel me een bevoorrecht mens dat ik met zovele prachtige zielen mag samenwerken en al mijn ervaring en kennis mag doorgeven aan zovelen en het geschenk van mijn open spirituele kanalen met hen mag delen, zodat ook zij profijt hebben en een positieve verandering in hun gezondheid, hun relaties, hun leven in het algemeen kunnen brengen. 
Tao Healing brengt wonderen, groot en klein. Het maakt me nederig om hier telkens getuige van te mogen zijn en het is iets waar ik keer op keer versteld van sta. De zielenwereld staat altijd klaar om hen te helpen die daarvoor open staan. 🙏👼 

Meer ervaringen kun je lezen op deze pagina.

Wil je meer weten over wat er zoals mogelijk is bij ME/CVS vanuit de visie van Tao Healing? Lees dan verder op deze pagina.        
      

ME, CVS, CFS, Tao Healing, Soul, burn-out, Soulfulness, Puur Licht
                       
In liefde en licht,


Barbara ~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness
********************************************************************************************** 

 

CLIENT TESTIMONIAL:
Tao Healing and ME/CFS -TRAUMA


Dear readers,  
Puur Licht, Tao Healing, Soulfulness

I would like to share Marijke's story with you (with her permission).

Marijke has ME/CFS and after reading my experiences with Tao Healing, she took the bold step of following the path I myself have been following for many years. And she also feels and sees in several ways, what kind of  transformation this path brings for her  💪🙏😍.

Of course her experiences mean a lot to me. I know what it is like to be so sick that you feel like your life is slipping through your fingers. I know what it feels like when no doctor can offer you any effective treatment at all. For me personally, Tao Healing was the cure I had been looking for for a long time, and when I felt so much transformation myself, I only had one wish, to be able to pass on to others, all that Tao Healing had brought to me and still brings to me each day. In the past few years I have received wonderful feedback from many people. I am very happy for each one of them. The fact that more and more fellow-sufferers are opening up to discover the path of Tao Healing as well, is something that makes me very grateful and happy. 
Read below about Marijke's experiences on her healing path - her soul journey to more and more light, which she continues and discovers step by step! 🌟🌈☯

🌸 ME/CFS and Trauma

I have ME/CFS. Unfortunately, there is not effective treatment in modern medicine. In this disease it is only possible to control the symptoms to a limited extent. That's why I started looking for additional treatment in alternative medicine, which hopefully can bring me more. I met Barbara in one of the online fellow-sufferers groups and it touched me what she wrote. In my mind I had and still have all kind of ideas about the spiritual approach and ideas, but my gut feeling  mostly  said 'yes' and that was the most important thing for me. I contacted her and she recommended to start with trauma healing. I had a traumatic childhood and so I was familiar with psychotherapy and trauma treatment, only I couldn't continue those treatments when I got sicker as it was asking too much of me. Those treatments did transform some of the trauma, but I was physically deteriorating because it was asking too much of me. I was very sorry about that and it made me feel sad because I felt that there were still parts of the trauma that needed healing and besides that, I like to focus on self-development. The idea that that no longer was possible was hurting me.

Since I couldn't cope with previous intensive treatments, I initially hesitated very much to start with soul healing because Barbara could say that I wouldn't get more than I could handle, my experience was that many therapists said similar things in the past and it turned out that they were wrong. Luckily this time with soul healing this wasn’t the case. For the rest, that doesn’t mean it is easy: after every healing session there are a lot of emotions and changes to deal with and that takes quite a bit, also in terms of energy. However, when the healing sessions are integrated, I can clearly feel that something has shifted and parts of the trauma have been healed.

My acupuncturist can see that the healing sessions have a positive effect on me, because after a healing session I can suddenly make a leap forward. After he initially had some doubts because it takes a lot of energy, the other day he said: 'go ahead with it'.
My body-focused therapist is enthusiastic as well: I know him from the time before I got very ill and our therapeutic process was partially stopped by my illness. The fact that there is a way for me now to heal deeper layers, helps to deepen the body-focused therapy as well.
Through the combination of treatments I feel my body is getting stronger little by little: my PEM's are less intensive, I recover faster and can do a bit more than before. Now I have to wait until my foundation is strong enough and I can start building up energy reserves again. 

Even though I am still quite ill and the healings are asking a lot of me, it gives me a sense of purpose in life. I am working on self-healing and self-development again. It is possible! What I also like very much is that I am not dependent on the healing sessions only. There are practices I can do myself, which help me progress and heal further. I have read Barbara's blog and some books written by Master Sha which contain many practices. Barbara thought along with me which practices I should start with and that is a recommendation. I do these practices regularly, but I still have to adjust these practices, because as known with a disease like ME, the body is quickly overloaded. The good thing is,  my body slowly starts to get used to these practices and I get more balanced so I can do them more often.

Soul healing has expanded my view on life and the world: the idea that there is still a whole world I can't see has always had my interest but I could never really do anything with it. I have a scientific background and of course that is not so easy to combine with the spiritual view on life. Through the healing sessions and by reading Barbara's blog and Master Sha's books, this spiritual world has become more tangible to me. Even though I can't get along with all of the concepts, that is okay for me. The essence feels right and that's what matters to me. It gives a deeper meaning to my life. It touches my heart and makes me happier. It brings hope and light in a situation which isn’t so easy to deal with. And that means a lot to me.

Marijke


This kind of personal stories always make me very happy and grateful! This is what it is all about! Life returning, medical treatments catching on better, feeling more happiness, a soul  continuing her path with more hope and light. 

So beautiful! 

It is a great joy to guide others daily, knowing the results they experience. It also makes me want to continue my own journey and develop myself more and more, with gratitude and joy in my heart, so I am able and allowed to share even more. 
Stories like these not only inspire others, but also myself to continue and get the best out of myself. 
It brings me a feeling of gratitude time and time again to see and hear what other people's experiences are and how involved they are in taking their healing process into their own hands. The commitment to their journey, the desire to get answers to questions and the development of compassion for oneself and others is so nice to witness. Thank you for all you do! You are amazing! 💗 
I am thankful and feel privileged to be able to work with so many beautiful souls, and to pass on all my experiences and knowledge to so many and share my spiritual channels and the gift I received with them, so they can benefit too and bring a positive change in their health, their relationships, their lives in general. 
Tao Healing brings miracles, big and small. It is humbling to witness it and it is something that continues to amaze me. The soul world is always there to help those who are open to receive. 🙏👼 

You can read more experiences here if you like.

Would you like to know more about what is possible with an illness like ME/CFS from the perspective of Tao Healing? Then read more on this page.   
In love and light,            


Barbara                    ~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


Facebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


Wednesday 18 November 2020

OMDENKEN: van ziek zijn naar mogelijkheden / FLIP-THINKING from being ill towards opportunities

~ for English please scroll down halfway through this page ~


OMDENKEN: van ziek zijn naar mogelijkhedenLieve lezers, 
Building the new, Puur Licht,

Vandaag wil ik het hebben over mijn andere benadering van een chronische aandoening, dan strijden tegen de ziekte zelf. 

Je zult op mijn blog zelden informatie vinden over ziek zijn. Hoewel ik open ben over de chronische aandoening waar ik mee te maken heb, schrijf ik in tegenstelling tot sommige lotgenoten, die mooi kunnen schrijven over hoe het is om een chronische ziekte als ME te hebben, zelden over ziek zijn.
En dat terwijl ik inmiddels zelf ook 26 jaar "ervaring" heb dus ik ken wel zo'n beetje de ins en outs van deze ziekte (ME - myalgische enfalomyelitis). 😉
Toch kan ik er niet over schrijven op mijn blog, hoe het is om met een chronische aandoening te leven. En daar heb ik een duidelijke reden voor. 

Ik weet dat als ik dat wel zou doen, dat ik dan vele lotgenoten een plezier zou doen, omdat zij zich zouden herkennen in mijn blog. Ik zou gevoelens beschrijven die zij zouden herkennen als die van henzelf. En het zou me wellicht meer volgers van mijn blog brengen.
Toch doe ik het niet...
Ik kan niet enkel schrijven over de symptomen en de emoties die deze ziekte oproept en ze online verwoorden. Ik kan ze slechts beschrijven als voorbeeld, maar geen volledig blog wijden aan hoe het is om deze ziekte te hebben en hoe het ieder onderdeel van mijn leven en van hen die me dierbaar zijn beïnvloedt. 
En de voornaamste reden is eigenlijk dat ik er niet over wil schrijven. 

Wat ik namelijk wèl wil is vrijheid. Ik wil mijn gezondheid en het leven waar ik zo van houd volledig terugkrijgen.  Ik heb al heel veel terug, maar ik wil graag alles terug. :) 
Daarvoor moet ik me dus niet langdurig concentreren op ziek zijn en alles wat fout is en wat mijn hart zo'n pijn doet. Een positieve verandering creëren, iets nieuws / beters opbouwen kan namelijk niet als je je blijft concentreren op het oude. Om een positieve verandering te creëren moet je energie komen vanaf een hogere vibratie en dus niet continue gericht zijn op reageren op wat je niet wilt zien, voelen of creëren. 

Waar je je op focust, dat zal gemanifesteerd worden. Dit is iets waar ik al vele jaren over nadenk en mee bezig ben. Wat is mijn focus? Wat laat ik toenemen? Wat zend ik uit en trek ik aan? Wat manifesteer ik? Doelgericht of volledig onbewust...!!!

Als ik in gevecht ga met deze ziekte, en telkens schrijf over alle symptomen die ik niet wil... zal ik steeds meer manifesteren van datgene wat ik niet wil, wat ik niet leuk vind, wat ik eigenlijk zo graag wil veranderen. Want dat is dan precies waar mijn aandacht op gericht is. Ik zou namelijk veel tijd besteden aan het nadenken over hoe ik de symptomen en/of mijn gevoelens het beste zou kunnen omschrijven. Ik zou veel tijd spenderen aan het schrijven en vertalen van de tekst. En al die tijd zou mijn aandacht dus gericht zijn op ziekte, pijn, symptomen en emoties die ik niet leuk vind.
Ik zou daarmee omstandigheden bevorderen die juist datgene helpen manifesteren wat ik niet wil.
Dat leidt er dus toe dat ik daar helemaal niet over wil schrijven. Het zou de aandoening zelf niet verlichten. En dàt is wat ik wil.
Ik focus me dus veel liever op het bevorderen van omstandigheden die een situatie helpen creëren die ik werkelijk wil.... met meer vrijheid, meer gezondheid, meer liefde en licht.

Hoe doe ik dat dan?

Aangezien de medische wereld op dit moment geen medische behandeling kent, en omdat ik niet kan en wil "leren leven" met deze aandoening, moet het dus anders.... Anders denken, anders doen, andere invalshoek. En zo komt het feit dat ik me mijn hele leven al "anders" voel (zelfs mijn naam  betekent de vreemdelinge 😇) nu goed van pas... 😉

Een karakter uit een boek van Dan Mills uit 1980, genaamd Socrates, gaf de wijze raad: 


Het geheim voor verandering is om al je energie te richten, 
niet op het bestrijden van het oude, 
maar op het opbouwen van het nieuwe. 


In het onderricht dat ik de afgelopen jaren tijdens mijn opleiding heb ontvangen wordt het als volgt verwoord:


"Vecht niet, streef niets na,
Ben volhardend en wijd je tijd en energie aan vooruitgang." 
  

Het is dus eigenlijk een soort OMdenken. Niet vechten tegen wat je niet wilt, maar promoten wat je wèl wilt! Omstandigheden creëren waarin het zelfhelend vermogen van het lichaam optimaal kan functioneren. Wat niet wil zeggen dat ik mijn ziekte of de symptomen negeer en er niet over nadenk of over praat. Maar meer dat ik probeer om als ik er over nadenk of over praat, dat ik dat doe in het kader van oplossing gericht zijn, helen, ontladen, doorvoelen om verder te komen. Maar niet om het te beschrijven als iets WAT IS.. 

Laat me dat verder uitleggen.
Ken je die situaties waarbij je iets voorstelt en de reacties die je krijgt zijn, Ja, maar...?
"Ja, maar dat heb ik al eens geprobeerd en werkte niet."
"Ja, maar dat is wellicht goed voor anderen, maar is niet op mij van toepassing want...." 
"Ja maar ik heb ME / een chronische aandoening... en er is geen oplossing..."
Wat nu als er een andere optie is, Geen Ja, MAAR, doch een JA, EN... houding
Een perspectief waarbij je open blijft staan, open-minded bent, en kijkt naar wat er mogelijk is en je aandacht richt op kansen en deze kansen ook waardeert. "Ja ik heb een aandoening die men chronisch noemt en wat zijn dan de mogelijkheden? " in plaats van "Ja ik heb een chronische aandoening, maar dat betekent dus dat dit het is... Er is niets aan te doen". 
Door de Ja, en... manier van kijken, kunnen we onze blik verruimen en richten voorbij de beren en de obstakels op de weg. Het resultaat is dat er creativiteit en vernieuwing kan ontstaan. En zo blijkt dat er ondanks een chronische aandoening nog heel veel mogelijkheden zijn! 
Het is geen ontkenning van de ziekte zelf.
Het is ook geen benadering die meteen gezondheid brengt.
Het is meer een kwestie van ruimte creëren voor iets beters. Van gaan denken in termen van problemen naar denken in termen van kansen. Wanneer we een bestaand probleem zoals ziekte benaderen op deze wijze, kunnen oplossingen soms makkelijker gevonden worden. Een probleem vanuit een nieuw perspectief, vanuit een andere hoek, zelfs als dit slechts een kleine hoek is, kan al leiden tot een groots inzicht, een ander idee. Het kan verlichting bieden en vandaar uit naar een volgende stap leiden.  
We hoeven onze problemen niet aan te vechten of als vaststaand gegeven behandelen; we kunnen ze omzetten naar kansen. We kunnen ze zelfs tot bondgenoot maken. Ziekte als bondgenoot zien om te groeien of om het leven om te gooien. 
De kunst van het zien van problemen als kansen, dat is te leren. Niet focussen op negativiteit, wat ziekte is, maar op datgene wat positief is en een hogere frequentie heeft, dat is te leren. Ik heb mezelf inmiddels zó ver getraind dat ik in elk probleem meteen de andere kant probeer te zien.
Iets bestaat nooit op zichzelf, er is altijd een keerzijde. 
Voor-achterkant. Ziekte-oplossing. zwart-wit. Leven-dood. Negatief - positief.
Of zoals de derde wet van Newton zegt:

For every action, there is an equal and opposite reaction.
(Voor iedere actie, bestaat er een gelijkwaardige en tegengestelde reactie.)

Elk probleem heeft dus in principe ook een oplossing in zich. Het is een kwestie van dat leren zien, of omstandigheden creëren waardoor de oplossing gevonden of toegepast kan worden. 

Omdenken en je focus leren verleggen kan niet alleen leiden tot het vinden van een oplossing voor een bestaande situatie, maar creëert ook nieuwe zienswijzen voor nieuwe kansen. 
Je kunt ziekte zien als een probleem, als een last, als iets negatiefs. Je kunt het ook zien als iets wat je gegeven is om te overkomen en erdoor te groeien. Als je het ziet als een probleem, zal het je enorm belasten en vermoeien. Als je het ziet als een blijvend iets, zal het elke hoop en inspiratie op verbetering weghalen, en als je geen motivatie meer hebt om vooruit te gaan, als je stil blijft staan, zal dit leiden tot achteruitgang. En dat is het laatste wat je wilt bevorderen toch? Als je het ziet als iets waardoor je kan groeien, brengt het een compleet ander beeld en vele mogelijkheden.


Eén van de manieren voor mij om de focus te verleggen is om me te richten op wat ik werkelijk wil en daar zoveel mogelijk tijd aan te besteden. Dat is de reden dat ik dus alleen kan schrijven over wat ik graag wil, over wat ik graag vermenigvuldigd wil zien. Ik wil niet dat de symptomen zich vermenigvuldigen, ik wil dat gezondheid wordt bevorderd. 
Ik wil me niet langdurig verbinden met pijn, wanhoop, verdriet en al wat ik mis. Natuurlijk zijn die emoties er en voel ik ze en ontlaad ik ze ook op zijn tijd, maar het is niet iets waar ik continue op gericht ben. Mijn focus is gericht op het tegengestelde in te brengen. Daarom schrijf ik voornamelijk over hoop, healing, licht, verbeteringen etc. Daarmee richt ik mijn aandacht op de positieve kanten, denk ik na over hoe ik die kan verwoorden in mijn blog, schrijf ze op en vertaal ze en breng zo een positieve boodschap de wereld in. Ik ben zodoende vele uren bezig en verbonden met een positieve boodschap.  

En wat ik de wereld in stuur.. keert vroeg of laat terug naar mij.

 Actie ⇔ Reactie.
En dat is inderdaad wat ik ervaar! 

Soms komt het terug op de manier zoals ik had gehoopt. Meestal komt het terug naar mij in vele onverwachte vormen en op onverwachte wijzen. Het universum heeft vele wegen om hoop, healing, liefde, licht, geluk, hogere positieve vibraties en zoveel meer te brengen. En zoals het spreekwoord zegt, er zijn meerdere wegen naar Rome. Ik heb geleerd dat er ook meerdere creatieve manieren zijn om oplossingen te vinden en te creëren. 
Ik ben vaak sprakeloos als ik me bewust word van de geschenken.
En mijn blog is een manier om die naar me toe te brengen. Het is een manier om me te uiten, om mijn inzichten te delen met anderen. Hoe meer ik de intentie heb om doelbewust een boodschap uit te sturen dat meer hoop, meer healing, meer licht, meer verbetering en ... meer vrijheid kan brengen aan anderen, hoe meer inspiratie ik daarvoor krijg aangereikt vanuit de zielenwereld.
Als ik al die gegeven inspiratie vervolgens opschrijf met de intentie om er anderen mee te inspireren, zodat zij meer hoop, meer healing, meer licht, meer verbetering zouden kunnen ervaren, hoe meer wat ik voor mijzelf ontvang wordt vermenigvuldigd. Want wat je een ander toewenst, is ook iets wat naar je terugkomt. Het is hoe de universele wet van service werkt. Geef meer onvoorwaardelijke positieve service je geeft een ander, hoe meer je voor jezelf ontvangt. 

Daarom is mijn focus zoals hij is. En het werkt!!!
Daarom is mijn blog gericht op mijn helende reis naar het licht. En schrijf ik over oplossingen, kansen, mogelijkheden, datgene wat helpt en verlichting biedt en niet vaak over ziek zijn zelf. En hoe meer mensen er door geholpen worden, hoe meer ik zelf aan hulp terug ontvang. 
Hoe prachtig werken die universele wetten, vind je niet!?


hemelwandelaar, PuurLicht, Tao Healing, Purest LightTao Healing en Soulfulness helpen me enorm om dat pad naar het licht te bewandelen.  Het biedt de perfecte tegengestelde benadering voor de medische weg en het gebrek aan fysieke behandeling! 
Die medische weg kent geen oplossingen (op dit moment ) voor vele chronische aandoeningen, waaronder ME... de weg van Tao Healing wèl zo heb ik ervaren. Daarover in mijn volgende blogposting meer!
Wordt vervolgd... In liefde en licht,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebook: https://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness
********************************************************************************************** 

 

FLIP-THINKING: from being ill towards opportunities


Dear readers,  
 

Today I would like to share more about my approach to a chronic health condition. A different approach then fighting the disease itself. 

You will rarely find information on my blog about being sick. Although I'm open about the chronic condition I'm dealing with, I rarely write about being sick. Unlike some fellow sufferers, who can write beautifully about what it's like to have a chronic condition like ME, I mostly write about healing.

I have 26 years of "experience" so I know about the ins and outs of this disease (ME - myalgic encephalomyelitis). 😉
Still, I can't write about it on my blog what it's like, to live with a chronic disease. And I have a clear reason for that. 

I know that if I did, I would be doing many fellow sufferers a favor, because they would recognize themselves in my blog. I would describe feelings they would recognize as their own. And it would probably bring me more followers of my blog.

Still, I don't do it... 
I can't just write about the symptoms and the emotions this disease evokes and express them online. I can only describe them as an example, but not a full blog dedicated to what it is like to have this disease and how it affects every part of my life and those dear to me. 
And the main reason is actually that I don't want to write about it. 

What I do want is freedom. I want to regain my health and the life I love so much completely.    
I already have a lot back, but I want everything back. :) 
In order to get what I want, I shouldn't focus all my attention on being sick and everything that is wrong and hurts my heart so much. Creating a positive change, building something new / better is not possible if you keep concentrating on the old. To create a positive change, you need energy to come from a higher vibration and not continuously focus on responding to what you do not want to see, feel or create. 

What you focus on, that will be manifested. This is something I have been thinking about and working on for many years. What is my focus? What do I increase? What do I send out and attract? What do I manifest? Intentionally or completely unconsciously...!!!!!!!

When I fight this disease, and I repeatedly write about all the symptoms I don't want... I will manifest more and more of what I don't want, what I don't like, what I really want to change. Because that is exactly what my attention is focused on. I would spend a lot of time thinking about how I could best describe the symptoms and/or my feelings. I would spend a lot of time writing and translating the text. And all that time my attention would be focused on illness, pain, symptoms and emotions I don't like. With that I would promote circumstances which help manifest precisely that which I do not want. 
That is the main reason I don't want to write about that at all. It would not alleviate the condition itself. And thàt is what I want. 
So I rather focus on promoting circumstances which help create a situation which I really want.... with more freedom, more health, more love and light.

How do I do that?

Since mainstream medicine does not have any medical treatment at the moment, and because I cannot and do not want to "learn to live" with this condition, it has to be done differently..... Thinking differently, acting differently, different approach. And so the fact that I have felt "different" all my life (even my name means the stranger 😇) now comes in handy... 😉

A character from a book by Dan Mills from 1980, called Socrates, gave the wise advice: 


The secret to change is to focus all your energy, 
not on fighting the old, 
but on building the new. 


In the teachings that I have received in the past years during my training it is expressed as follows:

"Don't fight, don't strive,
Be persistent and dedicate your time and energy to progress". 


So it is actually a different kind of thinking. In Dutch we use the word "OMdenken". There is no English translation for it, but it is a kind of FLIP-thinking, to think in the opposite way. Not fighting against you don't want, but promoting what you do want! Creating circumstances in which the self-healing capacity of the body can function optimally. Which does not mean that I ignore my illness or symptoms and do not think or talk about it. But more that I try, when I think about it or talk about it, to do so in the context of being solution-focused, healing, discharging, feeling through in order to move forward. But not to describe it as something WHAT IS... 

Let me explain that further.

Do you know those situations in which you propose something and the response you get is like: "Yes, but..."?

"Yes, but I've tried that before and it didn't work."
"Yes, but that may be good for others, but doesn't apply to me because...."
"Yes but I have ME / a chronic condition ... and there is no solution..."

What if there is another option: Instead of saying Yes, BUT,  you would say Yes, AND....

A perspective in which you remain open-minded,  and look at what is possible and focus your attention on possibilities and appreciate opportunities. "Yes I have a condition which is called a chronic condtion and what are the possibilities? " instead of "Yes I have a chronic condition, but that means that this is it... Nothing can be done about it". 

Because of the yes, and... way of looking, we can broaden our view and focus beyond the bears and the obstacles on the road. The result is that creativity and innovation can arise. And so it turns out that, despite a chronic condition, there are still many possibilities! 

It is not a denial of the disease itself. 
Nor is it an approach that immediately brings back good health.
It is more a matter of creating space for something better. From thinking in terms of problems to thinking in terms of opportunities. When we approach an existing problem such as disease in this way, solutions can sometimes be found more easily. Looking at a problem from a new perspective, from a different angle, even if this is only a small angle, can already lead to a great insight, another idea. It can offer a moment of awakening, an aha-moment  and lead from there to the next step.  

We do not have to fight our problems or treat them as a given; we can turn them into opportunities. We can even make them an ally. See disease as an ally to grow or to turn life around. 

To create an habit of seeing problems as opportunities, is something which can be learned. Not focusing on negativity, which is disease, but on that which is positive and has a higher frequency, that can be learned. After many years of doing this, I have trained myself so far that I try to see the other side in every problem right away. 
Something never exists on its own, there is always a downside. 

Fore-backside. Disease-solution. black and white. Life-death. Negative - positive.

Or as Newton's third law says:

For every action, there is an equal and opposite reaction.


In principle, every problem also has a solution in it. It is a matter of learning to see it, or creating conditions through which the solution can be found or applied. 

Flip-thinking and redirecting your focus can not only lead to finding a solution for an existing situation, but also creates new perspectives for new opportunities. 
You can see illness as a problem, as a burden, as something negative. You can also see it as something that has been given to you to overcome and grow from it. If you see it as a problem, it will burden and tire you enormously. If you see it as something lasting, it will take away any hope and inspiration for improvement, and if you are no longer motivated to move forward, if you stand still, it will lead to decline. And that's the last thing you want to promote, right? If you see it as something that allows you to grow, it brings a completely different picture and many possibilities.


One of the ways for me to shift the focus is to focus on what I really want and spend as much time as possible on that. That is why I can only write about what I want, about what I would like to see multiplied. I do not want the symptoms to multiply, I want health to be promoted. 
I don't want to connect with pain, despair, sadness and all that I miss in life for a long time. Of course those emotions are there and I feel them and discharge them every now and then, but it's not something I focus on all the time. My focus is on bringing in the opposite. That's why I mainly write about hope, healing, light, improvements etc. In this way I focus my attention on the positive aspects, I think about how I can express them in my blog, write them down and translate them and bring a positive message into the world. In this way I spend many hours connecting to a positive message.  

And what I send into the world... returns back to me sooner or later.

 Action ⇔ Response.
And that is indeed what I experience! 

Sometimes it comes back in the way I had hoped for. Usually it comes back to me in many unexpected forms and in unexpected ways. The universe has many ways to bring hope, healing, love, light, happiness, higher positive vibrations and so much more. And as the saying goes, there are multiple ways to Rome. I have learned that there are also multiple creative ways to find and create solutions. 
I am often speechless when I become aware of the gifts.
And my blog is a way to bring them to me. It's a way to express myself and to share my insights with others. The more my intention is to deliberately send out a message that could bring more hope, more healing, more light, more improvement and ... more freedom to others, the more inspiration I receive from the soul world.
If I then write down all this inspiration into my blog with the intention to inspire others, so that they  could experience more hope, more healing, more light, more improvement, what I receive for myself actually multiplies even more. Because what you wish for someone else is also something that comes back to you. It is how the universal law of service works. The more unconditional positive service you offer to others, the more you receive for yourself.

That is why my focus is as it is. And it works!
That's why my blog is focused on my healing journey to the light. And I write about solutions, opportunities, what helps and enlightens and I rarely write about being sick. And the more people find some help in my blog, the more help I receive for myself. 
How beautifully these universal laws work, don't you think?

Tao Healing and Soulfulness help me enormously to walk that path to the light.  It offers the perfect opposite approach to the medical path and the lack of physical treatment! 
That medical path has no solutions (at the moment) for many chronic diseases, including ME.
I have experienced that the path of Tao Healing does offer a solution! 
I will share more about that in my next blog post! 
To be continued... In love and light,

Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


Facebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness

Sunday 27 September 2020

Chronisch ziek? / Chronically ill?

~ for English please scroll down halfway through this page ~

purpose of life, freedom, healing, Tao, puur-licht.nl, be you, be free


Lieve lezers,

zoals jullie in mijn vorige blogposting hebben kunnen lezen is het mijn intentie om de komende tijd mijn ervaringen en inzichten te delen die mij geholpen hebben om het leven met een chronische aandoening leefbaar te maken, te verbeteren en zelfs te helen. Ik heb namelijk zelf zo veel steun gevonden in het lezen over andere mensen die hebben geleden, hebben overleefd en moeilijkheden hebben overwonnen. Het gaf mij rust en moed om ook door te gaan. Het gaf hoop. Het zou mij heel blij maken als deze serie op mijn blog datzelfde voor jullie mag brengen. 

Er zijn er velen die net als ik te maken hebben met Myalgische Encefalomyelitis (ME) of aanverwante aandoeningen als CVS, Lyme of Fibromyalgie. En er is nu een nieuwe, groeiende groep die te maken heeft met de langdurige gevolgen van Corona, de zogenoemde long haulers. Sommigen brengen zelfs hele dagen in het donker door of zijn ernstig beperkt in hun vrijheid.  
Ik weet wat het is om zo ernstig beperkt te zijn en de verwachting was dat het alleen maar erger zou worden, maar ik heb tegen alle prognoses van de artsen in Nederland in, een deel van mijn vrijheid teruggekregen en ik deel graag de wijze waarop, zodat hopelijk meer mensen dat kunnen ervaren. Ik heb dat niet verkregen door de standaard benadering, maar door een andere kijk op deze ziekte te ontwikkelen door het bestuderen van andere informatie dan die bekend is in de reguliere geneeskunde. Daarmee heb ik resultaten behaald waar ik erg blij mee ben. Deze andere visie zal ik hier delen voor hen die erin geïnteresseerd zijn.  

Duisternis verdwijnt niet door het te bestrijden, maar door er licht in te brengen.
Het licht is de grootste angst van het donker...

Hoe heb ik dat licht teruggebracht? 
Daar gaat deze serie over.

Ik leef met 1 been in de fysieke wereld, met 1 been in de spirituele/ongeziene wereld.
Tegelijkertijd ook weer niet volledig in die fysieke wereld, want ik heb te maken met een aandoening die een fysiek leven nogal belemmert.
Een aandoening die bovendien ook weer niet te duiden is. De medische wereld staat voor een raadsel. Categoriseert wel symptomen, maar plakt er dan een label op: we noemen het ME (myalgische encefalomyelitis) maar hebben verder geen idee wat we er mee moeten, leer er maar mee leven.

Maar lieve dokters en therapeuten, in de meest ernstige vorm is het zo mensonterend beperkend dat er niet mee te leven valt.....😰
Het is overleven, of zelfs niet eens overleven, maar meer enkel bestaan. Er werkelijk mee leven valt niet te doen en ook niet te leren als je het mij vraagt!

Ik viel in die categorie van mensen met de meest ernstige vorm. Ben jaren bedlegerig geweest, amper in staat om die paar stappen naar de wc te lopen en de medici hadden geen enkele hoop op verbetering voor mij. De meeste mensen worden eenmaal in die staat van zijn, vaak alleen maar slechter, terwijl ik zo duidelijk voelde, dat dit me iets te zeggen had en dat ik moest en zou opknappen. En ik had een gift gekregen daarvoor, mijn open spirituele kanalen.
Daarom voel ik sterk dat ik niet volledig in dat hokje thuishoor. De ME-wereld is letterlijk en figuurlijk behoorlijk donker kan ik je zeggen. Maar de gift die ik gekregen heb van mijn open spirituele kanalen bracht me licht in de duisternis. Via mijn open spirituele kanalen kon ik me blijven verbinden met het licht en met de informatie die voorhanden is in de zielenwereld, en daarmee moest ik een uitweg zien te vinden uit die "hel" om die dan vervolgens met anderen te delen, om te helpen, te bemoedigen, hoop te geven, een houvast te bieden, te inspireren en zo veel meer. Om dat licht van de ongeziene wereld door te geven aan hen die dat zo hard kunnen gebruiken daar in die donkere wereld van ME en andere chronische aandoeningen. 

De afgelopen 26 jaar stonden in dat teken: Luisteren en ontvangen, leren en ontwikkelen, zoeken en vinden, proberen en succes hebben of juist falen. Alles bracht me iets.

💥 Ik heb veel geleden. Pijn gehad. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel.

👷 Veel geprobeerd wat niet werkte, veel ervaren wat tijdelijk werkte, veel ontvangen wat me blijvend iets bracht.

🧠 Ik heb geleerd, veel kennis verzameld, veel afgewezen als niet terzake doende.

😱 Ik heb geschreeuwd en gehuild van wanhoop en vele nachten gedacht, word ik morgen nog wel wakker?

🙏 En op andere dagen tranen van dankbaarheid en nederigheid gelaten omdat het schijnbaar onmogelijke me ineens vanuit het niets aangereikt werd.

😯 Ik heb veel verloren, veel noodgedwongen gemist.

😇 Tegelijkertijd prachtige geschenken ontvangen op vele vlakken die voor velen met een normaal aards leven niet toegankelijk zijn en die me een enorm rijk mens doen voelen.

😣 Ik heb het kleinste leren zien en waarderen, het grootste mogen ontvangen of los moeten laten, en ergens tussen al deze uitersten vindt mijn leven plaats. Yin Yang in ultima forma noem ik het vaak.

☯ Een leven vol uitersten en tegenstellingen. Niet altijd even makkelijk, maar wat houd ik van die tegenstellingen:God turns you from one feeling to another 
and teaches by means of opposites, 
so that you will have two wings to fly, 
not one. 

~ Rumi ~Maar zoals iemand me ooit zei: Zij die bereid zijn het diepst te gaan, hebben de mogelijkheid om het hoogste te rijzen.
En om een progressief chronische aandoening die je alleen maar verder naar beneden wenst te trekken, te kunnen overwinnen, moest ik het schijnbaar onmogelijke doen en blijkbaar hoger rijzen dan ik zelf voor mogelijk hield. Het zou me ook nooit alleen gelukt zijn, maar met de hulp van al die prachtige, krachtige lichtwezens die me dag en nacht terzijde staan met hun kracht, hun wijsheid, hun inzichten, hun liefde, hun hulp.. kom ik stap voor stap verder.
En niet te vergeten, met de mensen om me heen die me inspireren met hun kennis, hun wijsheid, hun inzichten en ervaringen. Zonder al deze leermeesters in energetische en fysieke vorm om me heen, zou ik niet zo snel vooruit kunnen komen als ik heb gedaan. 

happy, humble, content, puur-licht.nl, be real, be you

En nu .. nu is het zoals gezegd tijd.

Tijd om mijn verleden op papier te zetten.
Tijd om de ervaringen en inzichten hier in dit blog en met een ieder die het wenst te lezen te delen, zodat er hopelijk meer mensen wat aan hebben dan alleen ikzelf of cliënten in een persoonlijk contact.
Ik heb al die hulp en kennis niet gekregen voor mijzelf alleen. Ik heb het gekregen om het door te kunnen geven aan hen die het willen ontvangen.
Het schrijven van de komende blogs zijn daarmee hopelijk zowel helend voor mijzelf, als helend voor de lezers omdat ze de strekking hebben om te informeren, te bemoedigen, te versterken, om een blikveld te verruimen en een andere invalshoek te geven.

ME het hoofd bieden en niet achteruit gaan maar verbeteren, is de moeilijkste opdracht die me gegeven is, maar tegelijkertijd heeft het me iets gebracht waar ik me steeds meer bewust van wordt hoe groots dat is en hoe dankbaar ik daar voor ben.
In de komende tijd zal ik verschillende facetten in afzonderlijke blogpostings benoemen.

Ik ben me er heel goed van bewust dat ME een verzamelnaam is, een label, voor een ernstig invaliderende ziekte met vele symptomen en helaas ook nog eens met vele verschillende oorzaken. Mijn ervaringen zullen dus niet op alle patiënten van toepassing zijn. Maar wie weet zit er een stukje tussen wat resoneert, wat inspireert, wat bemoedigt, wat hoop kan geven, of een houvast kan bieden, want ook ik heb op die manier mijn weg moeten vinden en gevonden. Strohalm voor strohalm, alinea voor alinea, ervaring na ervaring, inspiratie hier en elders. Zoeken, vinden. Iets proberen, of juist iets loslaten als niet terzake doende voor mij.
Ik hoop oprecht dat mijn schrijven die functie kan hebben, al is het maar voor een enkeling. Voor diegene is het me alles waard om mijn tijd en aandacht in dit blog te steken, want elk mensenleven wat ook maar iets mag verbeteren is er 1 en zo ongelooflijk waardevol!

En mocht datgene wat ik schrijf niet resoneren, ook prima, dan kan je het loslaten als MIJN Verhaal en wens ik je alle sterkte toe bij het vinden van de oplossingen en het schrijven van JOUW verhaal.
Maar als we elkaar kunnen helpen is dat alleen maar mooi en met die intentie zal ik deze serie op mijn blog schrijven.
Dat is namelijk wat ik altijd heb geweten. Mijn verhaal moet eerst ervaren en geleefd worden en dan kan ik er anderen mee helpen. Niet vanuit de mind, niet vanuit boekenkennis, maar vanuit doorleefde realiteit om zo authentiek te kunnen zijn. Om werkelijk te begrijpen waar anderen mee te maken hebben en om een spiegel van herkenning te kunnen vormen voor anderen.
En helaas is die hulp nodig want de groep ME patiënten is groeiende. De medische kennis blijft nog steeds ver achter en mijn hart breekt als ik er even bij stil sta dat steeds meer levens verloren gaan, steeds meer prachtige mensen hun leven doorbrengen in donkere kamers achter gesloten deuren en die daar de donkere nacht van de ziel beleven. 

Ik pretendeer niet de wijsheid in pacht te hebben, maar voel me wel bijzonder rijk dat ik tegen alle verwachtingen in niet steeds zieker wordt.

Al wat ik zal delen hier is mijn persoonlijke ervaring en onderzoek en ik wil je er nadrukkelijk op wijzen, dat ik geen arts ben.  Laat derhalve mijn ervaring je inspireren tot het doen van je eigen onderzoek en het vinden van de juiste hulp voor jou.

Is het een makkelijke weg.... NEE zeker niet. Verwacht niet dat ik met een hapklare makkelijke oplossing ga komen in de komende stukken. Het is keihard werken. Keihard...
Maar je leven in het donker doorbrengen is ook Keihard en een alles behalve bemoedigend toekomstperspectief, dus ik had dat harde werken er zó voor over. Het zijn inmiddels 26 jaren van hard werken en ervaring opbouwen en de klok tikt door.

Lieve lotgenoten en familieleden, ik hoop dat mijn blog, mijn ervaringen, processen en inzichten als een spiegel mogen zijn waar jullie een deel van jezelf in kunnen herkennen. En hopelijk kunnen dan mijn oplossingen fungeren als een handreiking die jullie kunnen sterken op jullie pad. 
Voel je vrij te reageren, hier onder mijn blog, of op mijn Facebook pagina waar ik mijn blogs zal posten. Zo kunnen we van elkaar leren. En wil je geen posting missen, volg dan het blog zelf of de Facebook pagina.

Mijn ervaringen zijn opgedaan met ME, maar de informatie zal ook passend zijn voor andere chronische aandoeningen. En met de laatste alarmerende berichten dat de huidige Covid-19 situatie volgens de dokters mogelijk meer ME patiënten gaat opleveren in de toekomst, de zogenoemde long haulers, is het tijd dat ik mijn ervaringen ga delen.
Ben ik op dit moment dan helemaal gezond? Nee, dat (nog) niet, maar het proces is wel gekeerd en hoe ik dat gedaan heb lees je in mijn komende blogpostings.

Er zal iets groeien en ontstaan vanuit alles waar je doorheen gaat. En dat ben jij! 

Andere postings in deze serie: 

In liefde en licht,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher, Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder********************************************************************************************** 


Chronically ill? 

NelsonMandela on Twitter: ""The purpose of freedom is to create it for  others." #NelsonMandela #LivingTheLegacy… "

Dear readers,

As you could have read in my previous blogposting, it is my intention in the coming period to share the experiences and insights that have helped me to deal with a chronic disease, to live with it and even to improve and heal it. 
I found so much comfort in reading about what other people have been through, how they survived and what challenges they have overcome. It brought me peace of mind and the courage to hold on. It brought me hope. 
It will make me so happy if this series on my blog will have this kind of effect too.

There are many people who are dealing with Myalgic Encefalomyalitis (ME) or related diseases like CFS, Lyme or Fibromyalgia. And there is a new group of people, increasing in numbers, who are facing long term effects of Covid-19, the so called long haulers. Some even have to spent all day in dark rooms or are extremely limited in their freedom.
I know how it feels like to be so debiltated and prognoses were it would only worsen. But contrary to all prognoses given to me by doctors in the Netherlands, I was able to take back some of the freedom I lost before and I would like to share with you, how I was able to do so. Hopefully more people will benefit from these experiences. I didn't receive all of this via the standard approach of this illness in Modern Medicine. I was able to make a significant change by looking at this disease from a different point of view and by studying different information then is normally used in my country. In this way I got the results I am so happy with and I would like to share them with all of you who are interested. 

Darkness doesn't go away by fighting it, only by bringing in light.
Light is darkness most fear....

How did I bring back that light?
That is what this series on my blog is all about. 

I am living with one foot in the physical world, with one in the spiritual world.
Yet at the same time I am not fully present in this physical world, because I am dealing with a chronic illness which pretty much disturbs that physical life.
A chronic condition which is not fully clear yet. The medical world doesn't know how to respond to it. They cathegorize the symptoms, but then put a label on it: We call it ME (myalgic encefalomyalitis), but we have no idea what to do with it. So you better learn to live with it....

But dear doctors and therapists, in the most serious form, this illness is so tragic and degrading that it is not possible to live with it....
It is survival, or not even survival, but merely existence. To truly live with it, is impossible and it is also not possible to learn to do so, if you would ask me!

I was one of those who were cathegorized as one of the most serious cases. I have been bedridden for many years,  hardly being able to walk those few steps to the washroom and doctors had given up on me. They didn't see any hope left. 
Most people who are in that kind of situation only get worse. But I felt so clearly that this illness had something to teach me and that I had to heal myself and would be able to do so. And I had been given a true gift to make that happen. I had my open spiritual channels. 
That is why I feel so clearly that I do not fully belong to that little box, society wants to pingeonhole me as a patient. The ME-world literally and figuratively is pretty dark, I can tell you. But the gift I have been given with my open spiritual channels  brought me light in the darkness. Through my open spiritual channels I was able to stay connected to the light and the information which is available in the soul world. And in this way I needed to find my way out of this "hell" and then share it with others, to help, to encourage, to bring hope, to offer a lifeline, to inspire and much more. To bring that light from the soul world to those who need it so badly in that dark world of ME and other chronic health conditions. 

The past 26 years were dedicated to that mission: To listen and receive, to learn and develop, to seek and find, to try and succeed or to fail. Everything brought me something.


💥 I have suffered a lot. I have experienced pain. Physically, Mentally, Emotionally and Spiritually. 

👷 I have tried many things that didn't work for me, experienced many things that only helped temporarily, and received a lot which helped me permanently.

🧠 I have studied. I have gathered a lot of knowledge and lots of information, and also rejected a lot as not important for me.

😱 I have screamed and cried of despair and there have been many nights that I wondered, will I wake up again in the morning? 

🙏 And on other days I have cried tears of gratitude and humbleness because out of the blue something that seemed so out of reach was suddenly given to me. 

😯 I have lost many things and out of necessity have missed many other things that were so dear to my heart. 

😇 Yet at the same time I have received so many beautiful gifts in many different ways. Gift that are not accessible for many people who are living a "normal" life. And those gifts make me feel like I am very rich and blessed. 

😣 I have learned to see and appreciate the smallest of things. I have received or had to let go of the biggest things and somewhere in between those extremes, my life happens. Yin and Yang in ultima forma I often call it.

☯ A life filled with extremes and opposites. Not always easy to live with, but how I love these opposites now. God turns you from one feeling to another 
and teaches by means of opposites, 
so that you will have two wings to fly, 
not one. 

~ Rumi ~


Someone once told me: Those who are willing to go all the way and very deep, will have the opportunity to rise the highest. And to overcome a progressive chronic disease that only wants to drag you down even further, I had to do the seemingly impossible and rise higher than I thought would be possible. I certainly would not have been able to do so on my own. But with the help of those beautiful, powerful light beings who are standing by me day and night, with their strength, their wisdom, insights, love, care and help.. With them by my side I am able to move forward step by step. 
And not to forget about all those beautiful people who surround me and inspire me with their knowledge, wisdom, insights and experiences. Without all these teachers in soul form and physical form, I would not have progressed in the way I have done.


And now, ... now it is time.

Time to write down my past.
Time to bring all the experience to this blog and share it with anyone who wishes to read it, so hopefully not just I and the clients I am in contact with, but more people will benefit. 
I didn't get all the help and information just for myself. It was given to me to pay it forward to those who are willing to receive.
To write the next blogpostings therefore hopefully will help myself further on my journey, as well as all of you, beautiful readers, because these blogpostings are written with the intention to inform, to encourage, to strengthen, to range a little wider, to bring a different perspective and approach to healing of a chronic disease.  

To cope with a condition like ME, and to actually realize improvements instead of an ungoing deterioration. has been the most difficult task ever. Yet at the same time it has brought me a lot. Something I am more aware of every day and I am forever grateful for that.
I will share different aspects of it in different blogpostings in the near future. 

I am very aware of the fact that ME is a collective name, a label, an umbrella term for a very disabling disease with many different symptoms and sadly enough also many different causes. Therefore, it is very likely that my experiences will not be relevant to all other patients. But maybe there is a part of it that resonates with you, that inspires you, that encourages you or brings you hope or provides guidance, because I too had to find my way and I have found it. One glimmer of hope each time, one alinea after one alinea, one experience after the other, finding inspiration here and elsewhere. I too had to seek, find, try or let go. 
I truly hope that my writings can be an inspiration, even only for a few. It is worth a lot to me to help each and every one who is interested. Every life matters, so if only one life can improve by the experiences I will be sharing, that is so worth my time and energy to write it all down. 

And in case my experiences will not resonate with you at all, that is all fine, then please let go of MY Story and then I wish you all the best in finding the solutions that will work for you so you can write YOUR story. 
But if we can help each other, how wonderful that would be. And with that intention in my heart I will write this series on my blog. It is what I have always known. My story needs to be experienced, needs to be lived and then I need to help others. So I will not help from the mind, or from knowledge coming from books, but it will come from reality and authenticity. To truly understand what it is others are going through and to be able to be a mirror in which others can see their reflection. 
And sadly enough, help is so needed, because the group of ME patients is growing. The required medical knowledge lags behind and my heart just breaks when I think about all those lives that are lost. More and more beautiful people who spend their lives in dark rooms, behind closed doors and drawn curtains and there they are facing the dark night of the soul. 

I will write these blog posting without assuming that I know everything or that I  am more knowledgeable than others. I just feel very rich that contrary to all predictions I am no longer deteriorating. All that I will share is my personal experience and research. I want to emphasize that I am not a doctor. So, let these posting inspire you to do your own research and to find the right kind of help for you.

Is this path I am on an easy path to walk? No absolutely not! Do not expect a very simple solution in my upcoming blogpostings. It is hard work.  
But spending your life in the dark is hard too and everything but a wonderful future perspective. So I didn't mind at all to work hard. By now, it has been 26 years of hard work and gaining experience and the clock is still ticking. 

Dear fellow sufferers and family members, I truly hope that my blog, my experiences, my processes and insights could be a mirror for all of you that you can see yourself in. And hopefully my solutions could be beneficial for you as well and strengthen you along the way. Feel free to comment on the blog or my Facebook page where I will share all new blogpostings. In this way we can learn from each other. In case you don't want to miss any of the blogpostings, please subscribe to this blog or like my Facebook page.

My experiences come from dealing with ME, but the information will also apply to any other chronic disease. And reading the latest information on Covid-19, doctors are concerned that there could be more patiënts with similar symptoms as ME in the future, the so called long haulers. With that in mind I feel that it is time to share my experiences. 
Am I fully healthy and recovered? No, (not yet), but the process of deterioration has been turned and I will share how I was able to do so in this blog. 


Something will grow from all you are going through. And it will be you! 


 

Other postings in this series:

In love and light,
Barbara 
~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder