Sunday 24 April 2022

De kracht van Soul over Mind over Matter šŸŽ‡ The power of Soul over Mind over Matter

~ for English please scroll down halfway through this page ~


De kracht van Soul over Mind over Matter


lieve lezers,


Je hebt hier kunnen lezen waarom de ziel zo belangrijk is.  

Maar hoe kunnen we de ziel nu gebruiken om ons leven op een positieve manier te veranderen en hoe werkt dat dan?

Alles en iedereen in onze wereld is een trillingsveld van frequenties en vibraties. In dat trillingsveld zit veel informatie opgeslagen, zowel positieve als negatieve informatie. En het is de kwaliteit van de informatie en de wijze waarop die informatie verwerkt wordt, wat bepalend is voor hoe ons leven eruit ziet.

Wanneer iemand gezond is of een fijne relatie heeft, is er sprake van positieve informatie waarbij ziel, hart, geest, energie en materie harmonieus met elkaar verbonden zijn. In geval van ziekte of relatieproblemen is er sprake van negatieve informatie en is de harmonie verstoord. Wanneer deze negatieve informatie wordt omgezet in positieve informatie en de harmonie hersteld wordt, kunnen gezondheid en de relatie hersteld worden.

Via het spirituele oog, ook wel het derde oog genoemd, ziet negatieve informatie of een verstoring in de verwerking ervan eruit als donkerte. Daarom kan men zeggen dat als je de donkerte transformeert tot licht, ziekte getransformeerd wordt tot gezondheid en relatieproblemen worden opgelost.

Dat klinkt simpel toch? Maar waarom zijn er dan zoveel mensen die lijden, of die een aandoening hebben waarbij een behandeling niet aanslaat? Omdat tot op heden het belang van de ziel en het spirituele hart niet of niet voldoende herkend worden, dan wel dat zij niet voldoende in het gezondheidsproces betrokken worden.

De reguliere geneeskunde richt zich vooral op de materie. Ze gebruikt onder andere medicatie en operaties voor het herstellen van de gezondheid.
De traditionele Chinese geneeskunde (TCM) richt zich voornamelijk op energie, de chi. Beoefenaars van de TCM proberen de balans in de energie van het lichaam te herstellen door middel van de meridianen, acupunctuur, kruiden, massage en nog veel meer.
Er zijn vele therapieĆ«n, waaronder psychotherapie, mindfulness, en nog veel meer, die zich richten op de geestelijke gezondheid. Zij maken gebruik van Mind over Matter, wat verwijst naar het gebruik van de wilskracht en positieve gedachten om de gezondheid te herstellen.
Al deze disciplines hebben aangetoond effectief te zijn en resultaat te boeken, maar het is niet altijd voldoende. Voor sommige ziekten is er nog altijd geen goede behandeling. Een mogelijke oorzaak daarvoor is, dat de ziel en het spirituele hart nog niet voldoende in het proces betrokken worden.

Toen ik dit hoorde, had ik een diepe realisatie dat dit ook wel eens de reden zou kunnen zijn voor mij waarom alle behandelingen die ik had geprobeerd om mijn chronische en levensbedreigende aandoening te herstellen niet succesvol waren geweest tot op dat moment. De blokkades die ik had zouden wel eens ergens anders kunnen zitten dan waar de behandelingen zich tot op dat moment op hadden gericht.

Ziekte ontstaat geleidelijk. Het is een proces. Een proces waarbij de negatieve informatie vanuit ziel, hart, geest en/of energie is gemanifesteerd in de materie. Dit proces is terug te draaien. Je kunt dit doen door positieve informatie in je trillingsveld in te brengen en te vergroten, of door het omzetten van de negatieve informatie in positieve informatie en vervolgens deze positieve informatie in de materie te manifesteren.

Hoe werkt dat?

De ziel is een lichtwezen, een vibrerend veld, wat uitgelegd kan worden door middel van een wiskundige formule van de golffunctie en waarmee bepaald kan worden wat voor soort vibraties je in je hebt. De ziel kun je zien als de inhoud van de informatie in het trillingsveld.

Het hart is de ontvanger van de informatie. De ziel beschikt over alle informatie, wat gevoeld moet worden via het hart. Het hart ontvangt derhalve de boodschap van de ziel. Het vangt de vibraties van de ziel op. Met andere woorden: Het hart ontvangt de boodschap van de ziel en activeert daarmee de geest.

De boodschap van de ziel, ontvangen door het hart, wordt doorgegeven aan de geest. De geest is de verwerker, de uitvoerder van de informatie. De informatie vanuit het hart wordt ingevoerd en vervolgens gaat de geest daarmee aan de slag.

De geest stuurt de energie aan. Daar waar je je op richt met je geest daar zal de energie naar toe gaan. Energie brengt de informatie van de ene naar de andere plaats. Het brengt de informatie vanuit de ziel naar de materie. Je zou kunnen zeggen dat de energie, de activator/ transporteur/ overbrenger van de informatie is.

Daar waar de informatie aankomt, daar gaat de materie ermee aan de slag door de ontvangen informatie te manifesteren in de fysieke werkelijkheid: Je lichaam, je relatie, je financiƫn etc. De materie is te zien als de transformator van de informatie.

Het proces is dus als volgt:


Ziel ➡️ Hart ➡️ Geest ➡️ Energie ➡️ MaterieZiel, Hart, Geest, Energie en Materie zijn allemaal velden van trilling en vibratie vol van informatie. Allemaal hebben ze een eigen rol ten aanzien van de informatie. De informatie wordt continue uitgewisseld. En deze informatie zelf en het proces is te beĆÆnvloeden.
Je kunt positieve of negatieve informatie in je vergroten of verkleinen, inbrengen of verliezen, laten doorstromen of blokkeren.
Wil je een bepaald resultaat in de fysieke materiƫle wereld bewerkstellingen, dan zal je de positieve informatie daarvoor in jouw trillingsveld moeten inbrengen of deze moeten versterken, dan wel de negatieve informatie moeten afvoeren of omzetten. Daarnaast dient er harmonie in het afstemmingsproces te zijn of gecreƫerd te worden.
Het uiteindelijke doel is dus om alle 5 de lagen in het trillingsveld met elkaar in overeenstemming te brengen met het door jou gewenste resultaat. 
Mind over Matter is niet altijd genoeg om het gewenste resultaat te bereiken. Wanneer we de ziel en het hart in het creatieproces betrekken is er meer kans op succes. Dit maakt Soul over Mind over Matter krachtiger.

Er zijn vele technieken om de ziel te betrekken bij alles wat we doen in het dagelijkse leven en om ziel, hart geest en lichaam op elkaar af te stemmen. Er is veel informatie, wijsheid en kennis beschikbaar omtrent wat ons kan blokkeren, waarom dat kan bestaan en hoe we dat kunnen veranderen. Dat is waar het bij Soulfulness en Tao Healing om gaat. 
Dit is wat de enorme verandering teweeg heeft gebracht in mijn eigen gezondheid en leven en waarom ik nu doe wat ik doe. Ik pas deze technieken werkelijk toe bij alles wat ik in mijn dagelijks leven doe. Het heeft me geholpen om een gezondheidssituatie te verbeteren waar tot dan toe geen enkele medische behandeling uitkomst had geboden!

En het mooie is dat iedereen deze simpele doch diepgaande technieken kan leren en toepassen! Wil je weten wat het voor jouw persoonlijke situatie kan betekenen, neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder.

Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat deze technieken effectieve spirituele technieken zijn. Ze zijn bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van een medische behandeling of diagnose door een daartoe opgeleide arts.


in liefde en licht,

BarbaraTrue beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

The Power of Soul over Mind over Matter dear readers, 


You have been able to read here why the soul is so important. 

But how can we use the soul to change our lives in a positive way and how does that work?

Everything and everyone in our world is a vibrational field of frequencies and vibrations. In that vibrational field is stored a lot of information, both positive and negative information. And it is the quality of the information and how that information is processed that determines what our lives look like.

When someone is healthy or in a good relationship, there is positive information where soul, heart, mind, energy and matter are harmoniously connected. In the case of illness or relationship issues, there is negative information and the harmony is disturbed. When this negative information is transformed into positive information and harmony is restored, health and relationship can be restored.

Through the spiritual eye, also called the third eye, negative information or a blockage in the processing of the information looks like darkness. Therefore, it can be said that if you transform darkness into light, illness is transformed into health and relationship problems are resolved.

That sounds simple right? But why are so many people suffering, or having a condition where treatment fails, if it is that simple? Because until now the importance of the soul and the spiritual heart are not or not sufficiently recognized, or they are not sufficiently involved in the health process.

Mainstream medicine focuses primarily on the material. Among other things, it uses medication and surgery to restore health.
Traditional Chinese medicine (TCM) focuses primarily on energy, the chi. Practitioners of TCM try to restore balance to the body's energy through the meridians, acupuncture, herbs, massage and more.
There are many therapies, including psychotherapy, mindfulness, and more, that focus on mental health. They use Mind over Matter, which refers to using the willpower and positive thoughts to restore health.
All of these disciplines have been shown to be effective and produce results, but it is not always enough. For some diseases, there is still no proper treatment. One possible reason for this is, that the soul and the spiritual heart are not yet sufficiently involved in the process.

When I heard this, I had a deep realization that this might also be the reason for me why all the treatments I had tried to fix my chronic and life-threatening condition had been unsuccessful up to that point. The blockages I had could very well be somewhere else than what the treatments had been focusing on up until that point.

Disease occurs gradually. It is a process. A process whereby the negative information from soul, heart, mind and/or energy has been manifested in matter. This process can be reversed. You can do this by introducing and increasing positive information into your vibrational field, or by converting the negative information into positive information and then manifesting this positive information into matter.

How does that work?

The soul is a light being, a vibrating field, which can be explained by means of a mathematical formula of the wave function and by which it can be determined what kind of vibrations you have in you. The soul can be seen as the content of the information in the vibrational field.

The heart is the receiver of the information. The soul possesses all the information, which must be felt through the heart. The heart therefore receives the message of the soul. It catches the vibrations of the soul. In other words: The heart receives the message of the soul and thereby activates the mind.

The message of the soul, received by the heart, is transmitted to the mind. The mind is the processor, the executor of the information. The mind processes the information received from the heart and starts to work with it.

The mind then directs the energy. Where you focus on with your mind that is where the energy will go. Energy takes the information from one place to another. It brings the information from the soul to matter. You could say that the energy, is the activator/ transporter/ transmitter of the information.

Where the information arrives, matter goes to work with it by manifesting the received information in physical reality: Your body, your relationship, your finances etc. Matter can be seen as the transformer of information.

The process is thus as follows:


Soul ➡️ Heart ➡️ Mind ➡️ Energy ➡️ MatterThis image has an empty alt attribute; its file name is vacuum.gif

Soul, Heart, Mind, Energy and Matter are all vibrational fields full of information. All have their own role with respect to the information. The information is continuously exchanged. And this information itself and the process can be influenced.

You can increase or decrease positive or negative information in you, bring it in or lose it, allow it to flow or block it.
If you want to achieve a certain result in the physical / material world, you will have to bring the positive information into your vibrational field for that or strengthen it, or remove or convert the negative information. In addition, there must be harmony in the alignment process or harmony needs to be created.

So the ultimate goal is to align all 5 layers in the vibrational field with each other to achieve your desired result. Mind over Matter is not always enough to achieve the desired result. When we involve the soul and the heart in the creation process there is a better chance of success. This makes Soul over Mind over Matter more powerful.

There are many techniques to involve the soul in everything we do in daily life and to align soul, heart mind and body. There is a lot of information, wisdom and knowledge available regarding what can block us, why it can exist and how we can change it. This is what Soulfulness and Tao Healing is all about. 

This is what has brought about the huge change in my own health and life and why I now do what I do. I really apply these techniques to everything I do in my daily life. It has helped me improve a health situation where no medical treatment had provided relief until then!

And the great thing is that anyone can learn and apply these simple yet profound techniques! If you want to know what it can do for your personal situation, please contact me. I am happy to help!

For the sake of clarity, I want to emphasize that these techniques are effective spiritual techniques. They are intended to be complementary and they will not replace medical treatment or diagnosis by a trained physician.

In love and light,

Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


Saturday 23 April 2022

Wat is een ziel en waarom is je ziel belangrijk? - What is a soul and why is your soul important?

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Wat is een ziel en waarom is je ziel belangrijk? 


lieve lezers, 

Dit blog en de bijbehorende website gaat vooral over soul healing, soul reading, soulfulness en leven vanuit je hart en ziel. Maar wat is een ziel nu eigenlijk en wat zijn de kenmerken van een ziel? Waarom is je ziel zo belangrijk? 


Vele mensen omschrijven de ziel als het innerlijk kind, of als de Goddelijke Vonk, of als de essentie van iemands leven. In het onderricht dat ik heb gekregen is de ziel een gouden lichtwezen, dat je kunt waarnemen met je derde oog (je spirituele oog), wanneer deze geopend is. De meer wetenschappelijke beschrijving van een ziel is, dat het een veld is, een trillingsveld dat informatie bevat, zowel positieve als negatieve informatie.


Je ziel huist in je lichaam en kan binnen je lichaam bewegen. Sommige zielen kunnen zelfs uit het lichaam treden. Normaliter verblijft je ziel echter in Ć©Ć©n van de zeven zielenhuizen / chakra’s in het lichaam. Dit zijn ruimtes die allemaal boven elkaar liggen en verbonden zijn met het centrale kanaal in het lichaam, dat loopt vanaf het perineum (tussen de geslachtsorganen en de anus) helemaal naar boven naar je kruin.
Waar je ziel precies verblijft in je lichaam is niet jouw eigen vrije keuze. Dat wordt bepaald in de Akasha Kronieken en is gerelateerd aan je zielenstand. Deze is afhankelijk van de mate van zuiverheid van je hart en ziel en de optelsom van alle diensten die je hebt verleend.

Laat me je wat eigenschappen geven van de ziel, zodat je beter kunt begrijpen wat een ziel is en waarom de ziel zo belangrijk is in het leven. En nog veel belangrijker, waarom je de kracht van de ziel kunt gebruiken om jezelf of ieder aspect van je leven te helen of te transformeren, waaronder je gezondheid, je relaties, je financiƫn, je werk, je intelligentie en zoveel meer.

⭐️ Je ziel, je geest en je lichaam zijn gescheiden maar ook verbonden. Ze zijn onafhankelijk en daarom zijn ze gescheiden, maar ze zijn ook verbonden omdat ze allen in hetzelfde lichaam zijn en met elkaar communiceren.

⭐️ Een ziel heeft bewustzijn en intelligentie. Een ziel leert en groeit en heeft zo zijn voorkeuren, dingen waar hij/zij van houdt of juist niet van houdt.

⭐️ Een ziel heeft emoties. Een ziel kan heel gelukkig en vredig zijn, of juist verdrietig of boos.

⭐️ Een ziel draagt ongelooflijk veel wijsheid en kennis in zich. Je ziel heeft vele dingen geleerd in alle vorige levens en je ziel kan ervaringen uit vorige levens herinneren. Dat is waarom je je soms heel erg vertrouwd en thuis voelt op een plek waar je in dit leven nog nooit eerder bent geweest.

⭐️ Een ziel kan communiceren met andere zielen. Zielen kunnen al communiceren met elkaar, zelfs voordat er sprake is van een fysieke ontmoeting. Misschien heb je wel eens ervaren dat je gewoon wist dat je iemand moest bellen omdat er wat aan de hand was.

⭐️ Als je slaapt kan je ziel je lichaam verlaten en naar een plek reizen waar hij/zij graag wil zijn.

⭐️ Een ziel heeft een groot helend vermogen. Een ziel kan de geest en het lichaam helen. De ziel is er ook toe in staat om ziekte te voorkomen of om je te helpen verjongen.

⭐️ Een ziel heeft vele potenties die je zou kunnen leren ontwikkelen. Net zoals je geest in staat is om dingen te leren, is ook je ziel in staat om nieuwe wijsheid en kennis te leren.

⭐️ Een ziel is in staat om zich te verbinden met zijn/haar hemelse team, dat kan bestaan uit spirituele gidsen, leraren, engelen, heiligen of overleden dierbaren. Deze zielen kunnen je helpen en beschermen. Zij kunnen je helpen om te helen en je in problematische situaties bescherming bieden.

⭐️ We hebben allemaal een lichaamsziel, maar ook onze organen, systemen, cellen en ruimtes in het lichaam hebben zielen. Je hart heeft een hartziel en weet precies wat hij moet doen. Je nier heeft een nierziel en weet ook precies wat hij moet doen. Een nierziel kan niet functioneren als een hartziel en kan de hartziel dus ook niet vervangen. Als je een ver geopend derde oog hebt zou je de zielen van de organen kunnen zien als kleine lichtwezentjes in ieder orgaan. Of wanneer een orgaan ziek is als een niet zo krachtig stralende ziel in het orgaan.

⭐️ Er zijn twee verschillende groepen, Lichtwezens (zielen die het licht dienen) en donkere zielen. De Lichtwezens zijn er om te helpen en om je te zegenen. De donkere zielen zijn er om je lessen bij te brengen of om schade aan te richten.

⭐️ Zielen zijn zich bewust van de universele spirituele wetten en ze volgen deze wetten. Zelfs wetten waar de mind/geest zich helemaal niet bewust van is. Zo is er bijvoorbeeld een universele wet van dienstbaarheid en een universele wet van yin en yang. Er zijn ontelbare zielen op Moeder Aarde. Zielen van mensen, zielen van dieren, zielen van andere levende organismen en ook zielen van levenloze dingen. Alles en iedereen heeft een ziel.

Iedere ziel heeft zijn eigen frequentie en vibratie en vele capaciteiten.
Jouw ziel heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van een dier heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van de zon, de maan, de oceaan, een berg heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van een beschermengel, een opgestegen meester, een heilige, een boeddha heeft veel kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
Maar niet iedere ziel heeft dezelfde kracht om te helen. De kracht van de ziel hangt af van de spirituele ontwikkeling van een ziel, de zuiverheid en de kracht die aan die ziel gegeven is.

Je kunt echter in je dagelijks leven gebruik maken van de wijsheid, kennis en praktische technieken van de ziel. Je kunt de kracht van je eigen ziel gebruiken en de kracht van andere zielen aanroepen om jou te helpen. Deze technieken stellen jou ertoe in staat om je eigen welzijn in eigen hand te nemen en leren je hoe je verbinding kunt maken met andere zielen die erop wachten tot ze om hulp gevraagd worden. Ze zijn bereid om ieder van ons bij te staan.

Iedereen heeft voedsel nodig om het fysieke lichaam te voeden en van de nodige voedingsstoffen te voorzien. De ziel heeft ook voeding nodig. Als je ziel moe of zwak is, of als de zielen van je organen zwak zijn, is voeding nodig. Voeding voor de ziel kan zijn liefde, vergeving, compassie, licht, oprechtheid, healing, zegeningen en meer. Door de ziel te voeden heb je de mogelijkheid om allerlei vormen van blokkades te transformeren en om elke deur in het leven te openen. Klik hier voor meer informatie.

Iedereen kan de kracht van de ziel aanwenden om transformatie te bewerkstelligen in dat aspect van je leven dat jij graag tot bloei ziet komen. De ziel, de inhoud van de informatie die jij in je draagt, is bepalend voor wat er in je leven gemanifesteerd en aangetrokken wordt.

Soulfulness leert je om zelf op krachtige en effectieve wijze de kracht van de ziel te gebruiken om positieve verandering te brengen in ieder aspect van je leven waar jij dat graag wenst, door de inhoud van de informatie die jij in je draagt te wijzigen via Soul over Mind over Matter.

Bij Tao Healing ontvang je hulp van krachtige lichtwezens die hun zielenkracht gebruiken om jou te helpen.

In mijn volgende blog zal ik dieper ingaan op de relatie tussen ziel, hart, geest, energie en materie. 
Wil je automatisch op de hoogte gesteld worden als dit blog er is, volg dan mijn blog via de button aan de rechterkant of schrijf je in voor de nieuwsbrief


in liefde en licht,

BarbaraTrue beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

What is a soul and why is your soul important? dear readers, 

This blog and the accompanying website is mostly about soul healing, soul reading, soulfulness and living from your heart and soul. But what is a soul and what are the characteristics of a soul? Why is your soul so very important?

Many people describe the soul as the inner child, or as the Divine Spark, or as the essence of one's life. In the teachings I have received, the soul is a golden light being, which you can perceive with your third eye (your spiritual eye), when it is open. The more scientific description of a soul is that it is a field, a vibrational field that contains information, both positive and negative information.

Your soul resides in your body and can move within your body. Some souls can even leave the body. Normally, however, your soul resides in one of the seven soul houses / chakras in the body. These are spaces that are all one above the other and connected to the central channel in the body, which runs from the perineum (between the genitals and the anus) all the way up to your crown.
Where your soul resides in your body is not your own free choice. It is determined in the Akashic Records and is related to your soul standing. It depends on the degree of purity of your heart and soul and the sum total of all the services you have rendered.

Let me give you some characteristics of the soul so you can better understand what a soul is and why the soul is so important in life. And more importantly, why you can use the power of the soul to heal or transform yourself or any aspect of your life, including your health, relationships, finances, business, intelligence and more. 

⭐️ Your soul, your mind and your body are separate but also connected. They are independent and therefore they are separate, but they are also connected because they are all in the same body and communicate with each other.

⭐️ A soul has consciousness and intelligence. A soul learns and grows and also has its preferences, things it likes or dislikes.

⭐️ A soul has emotions. A soul can be very happy and peaceful, or it can be sad or angry.

⭐️ A soul carries within it an incredible amount of wisdom and knowledge. Your soul has learned many things in all past lives and your soul can remember experiences from past lives. That is why sometimes you feel very familiar and at home in a place you have never been in this life before.

⭐️ A soul can communicate with other souls. Souls can communicate with each other even before there is a physical encounter. Perhaps you have experienced that you just knew you needed to call someone because something was wrong.

⭐️ When you sleep, your soul can leave your body and travel to a place where he/she would like to be.

⭐️ A soul has a great healing ability. A soul can heal the mind and body. The soul is also able to prevent illness or help to rejuvenate you.

⭐️ A soul has many potentials that you could learn to develop. Just as your mind is capable of learning things, your soul is also capable of learning new wisdom and knowledge.

⭐️ A soul is able to connect with his/her heavenly team, which may include spiritual guides, teachers, angels, saints or deceased loved ones. These souls can help and protect you. They can help you heal and offer you protection in problematic situations.

⭐️ We all have a body soul, but also our organs, systems, cells and spaces in the body have souls. Your heart has a heart soul and knows exactly what to do. Your kidney has a kidney soul and also knows exactly what to do. A kidney soul cannot function as a heart soul and therefore cannot replace the heart soul. If you have a wide open third eye you could see the souls of the organs as little light beings in each organ. Or when an organ is diseased as a not so powerful radiating soul in the organ.

⭐️ There are two different groups of souls: Light Beings (souls who serve the light) and dark souls. The Light Beings are there to help and to bless you. The dark souls are there to teach you lessons or do harm.

⭐️ Souls are aware of the universal spiritual laws and they follow these laws. Even laws that the mind/spirit is not aware of at all. For example, there is a universal law of service and a universal law of yin and yang. There are countless souls on Mother Earth. Souls of humans, souls of animals, souls of other living organisms and also souls of inanimate things. Everything and everyone has a soul.

Each soul has its own frequency and vibration and many abilities.
Your soul has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of an animal has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of the sun, the moon, the ocean, a mountain has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of a guardian angel, an ascended master, a saint, a Buddha has great power to heal, rejuvenate and transform life.
But not every soul has the same power to heal. The power of the soul depends on the spiritual development of a soul, the purity and the power given to that soul.

However, you can use soul wisdom, soul knowledge and practical techniques of the soul in your daily life and use the power of your own soul and call upon the power of other souls to help you. These techniques empower you to take charge of your own well-being and teach you how to connect with other souls who are waiting to be asked for help. They are ready to assist each of us.

Everyone needs food to nourish and provide the physical body with necessary nutrients. The soul also needs nourishment. If your soul is tired or weak, or if the souls of your organs are weak, nourishment is needed. Nourishment for the soul can be love, forgiveness, compassion, light, sincerity, healing, blessings and more. By nourishing the soul, you have the ability to transform all kinds of blockages and open any door in life. Click here for more information.

Anyone can apply the power of the soul to bring about transformation in that aspect of your life that you love to see come to fruition. The soul, the content of the information you carry within, determines what is manifested and attracted in your life.

Soulfulness teaches you how to use the power of the soul in a powerful and effective way to bring positive transformation to any aspect of your life where you would like to make that happen, by changing the content of the information you carry inside through Soul over Mind over Matter.

With Tao Healing you receive help from powerful light beings who use their soul power to help you.

In my next blog, I will take a closer look at the relationship between soul, heart, mind, energy and matter. 

If you want to be automatically notified when this blog is here, then please follow my blog via the button on the right side or sign up for the newsletter

In love and light,
Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder