Sunday 29 December 2019

Boodschap #2 van de Galactic Council of Light / Message #2 from the Galactic Council of Light

Boodschap #2 van de Galactic Council of Light 


Gerelateerde afbeeldinglieve lezers,


Tijdens de kerstdagen ontving ik opnieuw een boodschap van de Galactic Council of Light en ik werd gevraagd om deze te delen met jullie.


Lees en deel deze als je dat wilt:
Mijn geliefde Barbara, dit is opnieuw de Galactic Council of Light die tot je spreekt. Op deze speciale dag willen we graag dat je onze boodschap ontvangt over Liefde, Vrede en Harmonie voor Moeder Aarde, of Gaia zoals wij haar graag noemen. Deze planeet zal door diepe transformatie moeten gaan in de komende tijd. Er zal enorme onrust zijn maar als deze tijden van grote verwoesting voorbij zijn zal er een nieuwe wereld ontstaan van Liefde, Vrede en Harmonie. Een wereld waarin er veel meer licht is en hogere frequenties zijn dan nu het geval is op deze planeet. Zij die er klaar voor zijn om deze hogere frequenties te belichamen en die bereid zijn om de kwaliteiten van Liefde, Vrede en Harmonie te brengen en te leven, zullen geleid worden in de komende jaren. Zij die teveel gehecht zijn aan de lagere frequenties zullen deze planeet moeten verlaten, vanwege het feit dat er geen gelegenheid is voor deze planeet om naar hogere frequenties te gaan wanneer te veel van zijn bewoners nog altijd de lagere en compactere frequenties belichamen. 
Daarom is het van belang om de frequentie in ieder deel van jouw wezen te verhogen. Je kunt dit doen door de verschillende helende mantra's te chanten; je kunt dit doen door ontspannen in stilte te gaan zitten en te mediteren en jezelf toe te staan om één te zijn met alles en iedereen; Je kunt dit doen door actief Liefde, Vrede en Harmonie te verspreiden naar alles en iedereen. Er zijn vele manieren om dat te doen. Wanneer men erop gericht is om Liefde, Vrede en Harmonie te verspreiden, zal Liefde, Vrede en Harmonie naar jou terugkomen. Wat men geeft, zal men ontvangen. Dat is hoe de  universele wet in elkaar zit.  
Op deze dag van Kerstmis, wanneer het licht hersteld wordt in de harten van velen, is er in grotere mate vrede op aarde dan op andere dagen het geval is. Dit is wat verspreid moet worden gedurende het gehele jaar, niet slechts op één dag. Richt je op het verspreiden van Liefde, Vrede en Harmonie en jouw frequentie zal hoger worden en het licht dat je in je draagt zal helderder/feller worden. Dat is de wijze waarop het leven makkelijker zal worden in tijden van grote chaos. 
Deze planeet zal schudden, er zal veel gebeuren. De enige manier om deze situatie tot een vredige oplossing te brengen. is wanneer het overgrote deel van de mensheid zal ontwaken en het licht binnenin zichzelf zal herstellen. Er zal veel moeten gebeuren. En het zal gebeuren op vele manieren. Meerdere mensen zullen gelijksoortige boodschappen ontvangen. Meer mensen zullen tijdens hun slaap de toenemende bewustwording voelen in lucide dromen. De tijd is gekomen voor de mensheid om hun zielen weer te doen ontwaken. Zij die er klaar voor zijn zullen deze boodschap begrijpen. Zij die er niet klaar voor zijn, zullen uiteindelijk deze planeet moeten verlaten. Deze planeet is er klaar voor om een grote verschuiving te maken en terug te keren in de galactische structuur van hogere frequenties en licht. Dat dit moet gebeuren is al eons zo gepland. Het kan niet ongedaan gemaakt worden. Het moet gebeuren. Help meer mensen bewuster te worden met je boodschappen in je blog, en we zullen je meer en meer informatie geven. Je bent geliefd en gezegend.
De Galactic Council of Light. 

Zoals de boodschap zei, zijn er vele manieren om Liefde, Vrede en Harmonie te verspreiden op Moeder Aarde. Een hele simpele manier is om het lied van Liefde, Vrede en Harmonie te zingen of er naar te luisteren. Het is een gift aan de mensheid. Meer informatie vind je hier: (gratis CD)

Ik wens jullie allen liefde, vrede en harmonie toe,
Barbara


N.B. De vorige boodschap van de Galactic Council of Light vind je hier.


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************


Message #2 from the Galactic Council of Light


Gerelateerde afbeeldingDear readers,  


With Christmas I received another message from the Galactic Council of Light which I was asked to share with you.


Please read and share if you like:


My beloved Barbara, this is the Galactic Council of Light once again.
On this special day we would like you to receive our message on Love, Peace and Harmony for Mother Earth, or Gaia as we like to call her. This planet needs to go through deep transformation in the times ahead. There will be huge turmoil and once these times of great disaster are over there will be a new world of Love, Peace and Harmony coming. A world where there is much more light and higher frequencies than there are now on this planet. Those who are ready to carry these higher frequencies and who are willing to bring and live these qualities of Love, Peace and Harmony will be guided in the upcoming years. Those who are too much attached to the lower frequencies will have to leave this planet as there will be no opportunity for this planet to go to higher frequencies, when too many of its habitants are still carrying dense and low frequencies.
Therefore it is needed to uplift the frequency in every part of your being. You can do so by chanting the different healing mantras there are, you can do so by peacefully sitting still and meditate to allow yourself to be one with everyone and everything. You can do so by actively spreading Love, Peace and Harmony to everyone and everything. There are many ways to do so. When one is focused on spreading Love, Peace and Harmony, Love Peace and Harmony will come back to you. What one gives, shall return. It is how the universal law works.
On this day of Christmas, when the light is being restored in the hearts of many, there is peace on earth in a much greater abundance than on other days. This is what needs to be spread all around the year, not just on one day. Focus on spreading Love, Peace and Harmony and your frequency will become higher and the light you carry will get brighter. That is how life will get easier during times of great disturbance.
This planet will shake, much will happen. The only way to bring this situation to a peaceful solution is when most of humanity will awaken and restore the lights within. Much needs to be done. It will be done in many ways. More messengers will receive similar messages. More people will feel the awakening during their sleeps in lucid dreams. It is time for humanity to allow their souls to be awakened again. Those who are ready will understand the message. Those who are not will eventually have to leave this planet. This planet is ready for a huge shift to come back to the galactic constellation of higher light and frequencies. It is planned for eons to happen. It cannot be undone. It needs to take place. Awaken many more people with your messages in your blog and we will bring you more and more information. You are loved and blessed.
The Galactic Council of Light.

Like the message said, there are many ways to spread Love, Peace and Harmony on Mother Earth.
One very easy way is to sing or listen to the song of Love Peace and Harmony. It is a free gift to humanity. You will find more information here:  free CD of Love, Peace and Harmony.

Wishing you all Love, Peace and Harmony,

Barbara


P.S. The previous message of the Galactic Council of Light can be found here.


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder
Blog: http://myshmjourneytothepurestlight.blogspot.com/


12801296_10154612133586002_5336716170912394139_n

Saturday 28 December 2019

Boodschap van de Galactic Council of Light / Message from the Galactic Council of Light

~ for English please scroll down halfway through this page ~
Boodschap van de Galactic Council of LightOnlangs herinnerde ik me de woorden van mijn leraar: Waar je je op focust, dat word je... waar hij mee bedoelt, dat datgene waar je je aandacht op richt je beïnvloeden zal. Dat is de reden dat hij aanraadt om je te richten op de hogere frequenties en de hogere Tao kwaliteiten. De hogere frequenties van licht kunnen je bij alles helpen, zoals bijvoorbeeld bij ziekte, bij uitdagingen in je relaties, bij financiële problemen, bij het vinden van je doel in dit leven.

Hoe meer licht we in ons dragen hoe meer we de lagere frequenties in ons kunnen transformeren en daardoor trekken we ook meer positieve dingen aan.

Dat het van belang is om je bewust te zijn van datgene waar je je aandacht op richt is mij onlangs opnieuw zeer duidelijk gemaakt.
Ik ben gewend om me te richten op de zielenwereld. Met mijn open spirituele kanalen leef ik zeg maar met 1 voet hier in de normale wereld en met 1 voet in de ongeziene wereld (voor het menselijke oog). Voor mij zijn ze altijd beiden actief en werkelijkheid en ik word in het dagelijkse leven geleid bij alles wat ik doe.
Wanneer cliënten om hulp vragen stel ik me open en ben ik een kanaal voor de zielenwereld. Zij brengen de healing. Het is mijn rol om aan mezelf te werken en mezelf zo zuiver mogelijk te maken om die healing zo krachtig mogelijk door te kunnen geven.

Afgelopen maanden zijn er meerdere dingen voorgevallen die behoorlijk wat impact hadden op mij. Ik bleef echter doorkrijgen dat het een voorbereiding was en dat ik hier doorheen moest.
Prima, als dat de wens is van die zielenwereld dan heb ik geen andere keuze. Makkelijk was anders, eerlijk is eerlijk... Ik was daarom extra dankbaar dat de zielenwereld me dagelijks belangrijke boodschappen doorgaf en me leidde naar de volgende stap die ik te nemen had.

Zo kwam er op een middag een ziel voor me die me een dieper inzicht gaf in bepaalde situaties die speelden en me nogmaals erop attendeerde hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van waar je je aandacht op richt. Als je teveel betrokken raakt bij datgene wat lagere frequenties in zich heeft of ziek is (of dat nu personen, nieuwsberichten, situaties in de wereld etc. zijn) dan kan het je beïnvloeden. Het is dan van belang om als je merkt dat dit gebeurt, je heel bewust op hogere frequenties te richten om jezelf in balans te brengen. Het is dus niet zo dat je alles wat negatief is maar moet ontwijken. Dat kan niet. Elke trigger vermijden is ook geen optie. Want zolang er nog iets is in jou wat geheeld mag worden, dan zal er altijd een trigger komen. Als je de ene ontwijkt komt er wel een andere, net zo lang totdat datgene wat in jou zit niet langer getriggerd wordt omdat het geheeld is. Wat je dan kan doen is dieper onderzoeken wat er in jou geraakt word en dit bewust omzetten naar meer licht.
Negatieve frequenties vermijden kan je als kanaal voor de helende mogelijkheden van de zielenwereld zeker niet doen, want je kan nu eenmaal niet tegen cliënten zeggen die ziek zijn, dat je ze niet helpt juist omdat ze ziek zijn en hun frequenties laag zijn. Zij hebben hulp nodig.
Maar het is dan wel van belang om je bewust te zijn dat je jezelf daarna in balans brengt.
Ik was dankbaar voor deze belangrijke boodschap die me opnieuw dieper bewust maakte van wat ik al wel wist maar kennelijk niet voldoende had toegepast.

Dat ze me niet alleen helpen met belangrijke informatie maar me ook helpen in mijn eigen transformatieproces bleek kort daarna.
Ik lag in bed en het licht was nog aan, maar ineens leek het of er meer licht in de kamer kwam. Ik was verbaasd en vroeg me af of er buiten soms een lamp of auto aan ging. Maar het licht kwam vanuit mijn slaapkamer. Er was een wezen in mijn slaapkamer gekomen die er bijna doorzichtig uitzag en een gouden kern had. Ik had nog niet eerder zo een wezen gezien en de boodschap was dat diegene mij kwam helpen.

Er was veel schade aan mijn zenuwstelsel aangericht door het mee resoneren met cliënten en die prachtige ziel in mijn slaapkamer kwam me helpen.
Ik kreeg een beeld van mijn zenuwstelsel te zien en vervolgens zoveel licht en healing door mijn systeem dat mijn lichaam heftig schudde. Daarna ben ik gaan slapen en toen ik wakker werd was ik het eerlijk gezegd vergeten.
Toen ik echter opstond viel het me op dat ik veel minder zenuwgerelateerde klachten had.
Na maanden van klachten viel het verschil meteen op. Toen herinnerde ik me de healing die ik had ontvangen en begreep ik nog beter hoe krachtig de zielenwereld kan zijn om dingen direct op te lossen.


Een daar dagen later verschenen er opnieuw vele zielen om mijn bed die zich presenteerden als verbonden aan de Galactic Council of Light. Ze zeiden me dat al deze maanden van voorbereiding bedoeld waren om mezelf dieper te zuiveren en om me te kunnen verbinden met hen, zodat ik hun boodschappen kan doorgeven.
Het is van belang om meer informatie te delen zeiden ze, om de mensen op aarde te helpen in de komende transitieperiode. Er zal veel gebeuren op Moeder Aarde en het is al begonnen. En het is van belang dat mensen bewuster worden van het grotere geheel en andere keuzes maken.
Kijk maar naar de nieuwsberichten en wat er in de natuur gaande is en dan weet je dat er al veel aan het veranderen is. Branden, overstromingen, wind, aardbevingen... en het is pas het begin. Er zal nog veel meer gaan gebeuren. Vele mensen om mij heen hebben te maken met ziekte of andere fysieke uitdagingen of hebben het om andere redenen moeilijk.

Nadat ik de informatie die ze met me wilden delen had ontvangen, gaven ze mijn hele systeem een upgrade zoals ze dat noemden. Ik kon opnieuw het licht door me heen zien en voelen gaan en mijn lichaam kwam daarna tot rust. Ik heb sindsdien veel beter geslapen dan de afgelopen weken en de transformatie van mijn lichaam is dagenlang voelbaar gecontinueerd. Het voelde alsof ik griep had en er veel ontladen werd.

De lichtwezens zijn er om te assisteren! Kijk naar wat ze kunnen doen voor mijn zenuwstelsel, het is slechts 1 voorbeeld van wat ik al jaren ervaar aan hulp. Kijk wat er mag gebeuren tijdens healings voor cliënten. De resultaten zijn vaak bijzonder en nemen klachten weg die in de reguliere geneeskunde vaak jarenlang niet behandeld konden worden. De hogere lichtwezens hebben vele capaciteiten om te helpen.
Focus je op de mogelijkheden die de lichtwezens bieden. Vraag om hulp waar nodig. Stel je open om te ontvangen. Houd daarbij echter voor ogen, dat het niet aan jou is om te bepalen wat je ontvangt, maar aan hen. Ze zullen je geven wat je het meest nodig hebt op het moment dat daarvoor geschikt is, zolang je je vanuit eerbied en dankbaarheid open stelt.
Daar waar je je op focust, dat is wat je zal voeden. Of zoals we hier in Nederland zeggen: Datgene wat je aandacht geeft groeit.
Wanneer jij je openstelt en focust op het licht, op de hulp die alom aanwezig is, zullen ze je helpen.

De mensen mogen alleen bewuster worden zeiden deze krachtige lichtwezens me en ze vroegen me om een boodschap van hen te delen. Dit is de boodschap die ik van ze ontving. ik zal in de toekomst meer informatie van hen doorgeven in mijn blog:

Mijn geliefde Barbara, dit is één van de vertegenwoordigers van de Galactic Council of Light. Wij zijn een samenwerkingsverband van vele hoge zuivere lichtwezens met vele verschillende kwaliteiten en vaardigheden. We hebben erop gewacht dat jij er klaar voor zou zijn. Je was er klaar voor afgelopen nacht dat wij voor jou verschenen. Het is onze wens, onze aanbeveling voor jou, om je hart nu volledig te openen voor deze boodschap. Op deze dag heeft de Galactische Federatie besloten om jou een update van frequenties te geven, opdat jouw lichaam meer in lijn kan komen met de toekomstige taak. Vele blokkades in meerdere delen van jouw wezen zijn verwijderd en je spirituele kanalen zijn meer afgestemd om de boodschappen over de komende transformatie op Moeder Aarde, of Gaia zoals wij haar noemen, te ontvangen. Gaia is haar naam. Gaia zal te maken krijgen met grote chaos en onrust en vele zielen zullen angstig of zelfs doodsbang zijn en er zal een grote nood zijn aan hulp. Wij zijn er om te helpen, maar niet zo velen zijn zich bewust van onze aanwezigheid. Hun zielen dienen meer te ontwaken. Er is een grote noodzaak aan het brengen van meer informatie naar alle zielen, in alle verschillende stadia van bewustzijn. Wij zijn er om iedereen terzijde te staan. Er is voor ons geen verschil. Iedereen die er klaar voor is om hulp te ontvangen kan onze assistentie ontvangen op de wijze waar zij klaar voor zijn. Wij hebben zovele vaardigheden en wij zijn allen door vele verschillende processen gegaan waardoor we heel goed begrijpen waar jullie allemaal doorheen gaan. Wij hebben de mogelijkheid om mensen als boodschappers te selecteren en om de berichten, de wijsheid en praktische technieken naar de massa te brengen. Vanwege jouw vaardigheden om de boodschappen in je blog te delen, hebben we jou geselecteerd om meer bewustzijn naar de mensen te brengen die er klaar voor zijn om deze wake-up call te ontvangen. Iedereen die deze boodschappen zal lezen zal enige vorm van transformatie ontvangen, omdat de helende en transformerende kracht in de woorden zal zijn. Het zal in de frequenties zitten die wij in de woorden brengen. Dit is jouw kracht om dit te doen. Doe je best! We zullen vaker met je verbinding maken. Het is zeer nodig dat meer mensen zich zullen openstellen voor de mogelijkheden die gegeven worden door de zielenwereld. Deze wereld zal niet door een rustig en vredig veranderingsproces gaan. De enige manier om hier efficiënter en rustiger doorheen te komen is door het ontvangen van het licht dat voorhanden is. Mensen kunnen echter dit licht alleen ontvangen als hun hart en hun geest open is om te ontvangen. Ze zullen bewust om hulp moeten vragen, omdat er een universele regel is dat wij niet mogen helpen tegen hun wil in. Daarom zullen ze om hulp moeten vragen. Of dit nu in stilte gebeurt of hardop doet er niet zo toe. Zo lang er maar een daadwerkelijk verzoek is om hulp, zullen wij assisteren. Sommigen van jullie zullen ons horen, sommigen van jullie zullen ons voelen, sommigen van jullie zullen twijfels hebben of wat je ervaart wel werkelijkheid is, maar dat is niet belangrijk. Zolang er een verzoek is, zullen wij helpen. Deel dit met de groep die er klaar voor is om te ontvangen want er is een veel grotere nood om te ontwaken dan je je realiseert. De tijd van deze chaos op Moeder Aarde is Nu. Gaia zal ontwaken en naar hogere dimensies doorgroeien. Breng zo veel mogelijk informatie naar iedereen toe, op vele verschillende manieren en op elk moment, want iedere ziel die ontwaakt kan helpen om de last van anderen te verlichten. Het is zo nodig! Dank je wel voor je hulp. 
De Galactic Council of Light

In liefde en dankbaarheid,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

Message from the Galactic Council of Light


Recently I was reminded of the words of my teacher: What you focus on is what you become... meaning that what you put your attention to is what is going to affect you. That is the reason that he recommends to focus on the higher frequencies and higher Tao Qualities. The higher frequencies of light can assist with everything, like for example, in times of sickness, with relationship challenges, financial issues, finding your purpose in life.

The more light we carry inside of us, the more we are able to transform the lower frequencies and in this way we attrack more positive things in life.

That it is important to be aware of what you focus on, recently was made very clear to me again.
I am used to focus on the soul world. With my open spiritual channels I live, so to say, with one foot in the normal world and with one foot in the invisible world (for the human eye). For me both are always active and real and I am guided in normal day life with everything I do.
When clients ask for help, I connect with the soul world and I am a channel for them. They offer the healing. It is my role to work on myself and to purify myself so I can be a more powerful channel to bring their healing to others.

In recent months a few things happened that had a deep impact on my. However, I continuously heard messages that it was all preparation and I had to go through this. Fine, if that is what they want me to do then I have no other choice. But it wasn't easy, to be honest. I therefore was more than grateful that the soul world offered me important messages daily and that they guided me which steps I had to take.

One afternoon a soul appeared in front of me and he offered me deep insights on current situations in my life and he emphasized again the importance of being very aware of what you focus on. If you get too involved in situations with lower frequencies or sickness (for example in people, news items, situations in the world etc.) then it can have its impact on you. It is important that the moment you notice this, that you consciously focus on higher frequencies to bring back balance. So it is not meant to avoid all negativity. To avoid everything which is a trigger for you isn't possible either. Because as long as there is something inside of you which needs healing, there will always be a trigger. When you avoid one possible trigger, then something else will come your way to trigger it. Until you come to change and heal that one thing that is being triggered inside of you. So what you can do is go deeper into it to truly understand what is being triggered and heal this with light.
As a channel and vehicle for the healing power of the soul world it is not possible to avoid negative frequencies. Because you simply cannot say to clients that you won't help them because they are sick  and they carry lower frequencies. They need help. So in that case it is even more important to be aware of what you focus on and to bring back balance after helping a client.
I was very grateful for this important message which made me even more aware of something I already knew but apparently didn't apply well enough.

That the soul world not only offers me important messages but also help me in my own transformation process was shown to me shortly after that.
I was in bed and the lights were still on, but suddenly it looked like there was more light in the room. I was surprised and wondered if someone had turned on a light outside or started a car. But the light was coming from inside my bedroom. A light being had entered my room and he looked almost translucent with a golden core. I had never seen such a being before and the message I received was that this being was here to help.

While helping others, something had caused a lot of damage to my nervous system and this beautiful light being came to help me.
I was shown an image of my nervous system and then a lot of light and healing going through it. My body started to shake. After receiving the help I slept and when I woke up I have to admit that I had forgotten about it.
However, when I got up I instantly noticed a difference. I had less nervous system related issues. After months of many issues the difference really was obvious. Then I remembered what had happened and I understood even better how powerful the soul world is in solving things instantly.


A few days later many souls appeared around my bed again. They introduced themselves as representatives of the Galactic Council of Light. They told me that all these months of preparation were meant to purify very deeply so I would be able to connect with them and receive and share their messages.
It is important to share more information they said to me, to help the people on Mother Earth in the upcoming transition period. A lot of things are going to happen on Mother Earth and the proces already had started. It is important for people to be more aware of the bigger picture and start to make different choices.

You only have to read the news and see what is going on in nature to know that things are changing. Fires, floods, wind, earthquakes.... and this is just the beginning. More is going to take place. Many people around me got sick or have some physical challenges or are facing other kind of challenges.

After receiving the information they wanted to share with me, they gave my system an upgrade as they called it. I could see the light going through me again and I could feel the transformation inside of me. Then my body came back to peace again. I slept much better than I have been able to do for weeks and the transformation continued for a few days. It felt like having the flu and so much was being released.

The light beings are here to assist. Look at what they were able to do for my nervous system. That is just one example of the help I received over the years. Look at what clients experience when they receive the healings. The results are often special and very often symptoms which had not been able to transform in modern medicine reduce. The higher light beings have so many capacities to help.
Focus on the possibilities these light beings have to offer. Ask for help when needed. Open yourself to receive. But bear in mind that it is not up to you to decide what you will receive, but up to them. They will offer you the help in a way you need it most and at the right moment in time as long as you open yourself to receive with respect and gratitude.
What you focus on is what will nourish you. Or as we like to say in the Netherlands, what you focus on, grows.
When you open yourself and you focus on the light and the help which is surrounding you, the light beings will help.

People just  need to be more aware, these beautiful lightbeings told me. And they asked me to share a message from them. This is the message I received. I will share more messages in the future on this blog.My dear beloved Barbara, this is one of the speakers on behalf of the Galactic Council of Light. We are a federation of many highlevel pure light beings with many different qualities and skills. We have been waiting for you to be ready. You were ready last night for us to appear to you. It is our wish, our recommendation for you, to truly open your heart now to receive this message. On this day the Galactic Federation has decided to bring an update of frequencies to you, so your body can align more with the task ahead. Many blockages in many parts of your being have been removed and your spiritual channels have been aligned more to receive the messages about the upcoming transformation on Mother Earth or Gaia as we like to call her. That is her name. Gaia is going through tremendous turmoil and many souls will be afraid, terrified even and there is a great need of help. We are here to assist, but not so many are aware of our presence. Their souls need to be awakened. There is a great need of bringing more information to all souls, on all different levels of consciousness. We are here to assist all. There is no difference for us. Anyone who is ready to receive help can receive our assistance in the way they are ready for. We have so many skills and we all have been through many different processes, therefore we understand what all of you are going through. We have the power to select the people as messengers and to bring the wisdom, messages and practical tools to the majority. Because of your skills to communicate messages in your blog, you have been selected to bring more awareness to the people who are ready to receive this wake up call. Everyone who will read it will receive some kind of transformation as the healing power, transformation power is in the words, It is in the frequencies we channel into the words. That is your power to do so. Do a good job!We will connect with you often.It is most needed that more people open up for the possibilities given by the soul world. This world is not going to have a peaceful and smooth transition. The only way to get through this more efficiently and smoothly is by receiving the light which is available. However, people can only receive the light when their hearts and minds are open to receive. They need to consciously ask for help, as there is a rule that we are not allowed to assist against their will. So therefore they need to ask, whether it is silently or aloud doesn’t matter, as long as there is a real conscious request for help we will assist. Some of you will hear us, some of you will feel us, some of you will doubt whether what you experience is real, but that doesn’t matter. Whenever there is a request we will assist.Share this with the group who is ready to receive as there is a greater need of awakening then you realize. The time for this turmoil on Mother Earth is Now. Gaia will awaken and uplift to higher dimensions now.Bring as much information to anyone in many different ways and at all times, as any soul who awakens can assist in lifting the burdens for others. It is needed. Thank you for your help.
The Galactic Council of Light. 

In love and gratitude,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder
Blog: http://myshmjourneytothepurestlight.blogspot.com/


Monday 16 December 2019

8 tips voor als het leven moeilijk is / 8 suggestions for when you are facing difficulties in life


~ for English please scroll down halfway through this page ~

8 tips voor als het leven moeilijk is

Een paar weken geleden luisterde ik naar een teleconferentie van een prachtige spiritueel lerares die ik al meermalen heb mogen ontmoeten. Haar naam is Marilyn Smith.
Ze gaf les over dankbaarheid en dat dankbaarheid je leven verandert. Eén van de dingen die ze vertelde was dat "iedere uitdaging eigenlijk een geschenk van liefde is van het goddelijke (de Bron, het Universum) om je dichter bij het goddelijke te brengen en dat als je in staat bent om dankbaar te zijn voor iedere uitdaging, groot of klein, het je leven zal veranderen."

Ik heb daar een tijdje over nagedacht nadat haar uitzending was afgelopen aangezien mijn leven in de afgelopen 2-3 jaar een aaneenschakeling van uitdagingen is geweest. En nu was er iemand die zei dat het eigenlijk een continue geschenk van liefde van het goddelijke was en dat ik dankbaar moest zijn voor al die uitdagingen. Wat was dan het geschenk in dit alles vroeg ik me af...:)
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog altijd niet in staat was om daadwerkelijk het geschenk te zien. Dus besloot ik om te beginnen met maar dankbaar te zijn voor de situatie zoals die was.

Daarna begon ik met het goddelijke, het universum, de Bron, welke naam je er ook aan wenst te geven, te vragen om me te helpen om het geschenk in al die uitdagingen te zien. Ik wist dat er een positieve kant moest zijn omdat we nu eenmaal leven hier op aarde, de yin-yang wereld. Alles heeft twee kanten.
Ik bleef keer op keer vragen om de gift te mogen zien en na een tijdje begon ik me inderdaad dingen te realiseren en verschillende aspecten te zien.

Eén van de dingen die me al die tijd sterk hield en waar ik me aan vast hield in al die moeilijke tijden was iets wat ik lang geleden had gehoord: Zij die het diepst gaan, hebben de mogelijkheid om grote hoogten te bereiken.
En dat was eigenlijk wat ik wilde. Ik wilde iets bereiken wat haast onmogelijk leek.
Ik heb al ruim 25 jaar te maken met een aandoening die in de westerse geneeskunde hier in Nederland geen daadwerkelijke behandeling kent. Ik ben weliswaar in staat geweest om verbetering te realiseren, maar ik had mijn gezondheid zoals die was voordat ik ziek werd nog steeds niet terug en dat was eigenlijk wat ik wilde. Verbetering was geweldig, maar om eerlijk te zijn, ik wilde meer... Ik wilde niet leren om met de symptomen te leven, of bepaalde symptomen bestrijden met medicatie of training. Ik wilde daadwerkelijk helen op een heel diep niveau.
Om dat voor elkaar te krijgen moest ik nu eenmaal de confrontatie aangaan en door veel heen, daar was ik me wel van bewust.
Zoals een sporter die Olympisch Goud wil winnen en die vele uitdagingen moet overwinnen. Hij zal moeten trainen, pijn moeten verduren, zijn grenzen verleggen, discipline hebben, doorgaan wanneer het moeilijk is en zo veel meer. Goed zijn in je sport zal je veel plezier brengen en je blij en gelukkig kunnen laten voelen maar dat is niet voldoende om je Olympisch Goud te bezorgen.
Ik had het gevoel dat ik iets soortgelijks moest doen. Ik moest voorbij mijn huidige grenzen gaan, door alle pijn gaan om het punt te bereiken dat ik mijn gezondheid weer teruggewonnen had.
Aangezien er geen daadwerkelijke fysieke behandeling is, moest ik het anders doen.

Mijn spiritueel leraar, Master Zhi Gang Sha, heeft vaak uitgelegd dat om jezelf te helen, je eerst je ziel moet helen.

Heel de ziel eerst, dan zal heling van geest en lichaam volgen. 
~ Dr en Master Zhi Gang Sha ~

Om je ziel te kunnen helen heb je deugd nodig. Deugd (virtue) is de spirituele uitwisseling wat je verdient als je iets goeds doet. Door goede dingen te doen, door anderen te helpen, zal je deugd ontvangen voor je ziel en deze deugd zal je helpen om de negatieve boodschappen die je in je draagt te veranderen, waardoor je een kans hebt om welke aandoening dan ook te helen.
Dat onderricht heeft me vanaf het begin geraakt en is diep geworteld in mijn ziel en geest. Dat was dus een manier, dacht ik, om deze (op dit moment) fysiek onbehandelbare aandoening aan te pakken. 

Om die reden was ik altijd op zoek naar manieren om iets goeds te doen en om anderen te helpen, ook al had ik te maken met mijn eigen moeilijkheden. Er zijn momenten geweest dat mensen mij zeiden, Barbara waarom help je zoveel anderen, richt je nu eens op jezelf, jij bent nu degene die hulp nodig heeft.
Maar eigenlijk was ik daarmee bezig, ik hielp mezelf! Zoals mijn leraar me vaak had gezegd, vergeet je ego, denk niet aan wat het je oplevert in materiële zin, help anderen en op die manier help je jezelf. (want door anderen te helpen ontvang je deugd waarmee je jezelf helpt). 

Dat was dus wat ik deed, zelfs in tijden waarin mijn eigen fysieke uitdagingen me bijna boven het hoofd groeiden was ik nog altijd blij om anderen te kunnen en mogen helpen.
Zoals de boeddha's en bodhisattva's niet gericht zijn op materieel gewin maar zich alleen bezig houden met de vraag wat hun daden voor impact hebben op hun ziel, (brengt het deugd of creëert het negatief karma) probeerde ik hetzelfde te doen. Ik probeerde deugd te verzamelen om zo mijn aandoening te kunnen transformeren.

Ik was me erg bewust van de ondersteuning die ik ontving van het goddelijke, de Tao, de Bron, het Universum. Ik kon de steun duidelijk zien en voelen. De ongeziene wereld is bijzonder redelijk en billijk. Iedere daad, iedere gedachte, iedere intentie wordt gezien en gehoord.
Ik heb meermalen om hulp gevraagd aan verschillende mensen: dokters, therapeuten, healers, vrienden... niemand was werkelijk in staat om me te helpen of om me antwoorden te geven waar ik mee verder kon. Ik voelde me soms zo alleen met de problemen waar ik mee te maken had.
Maar tegelijkertijd voelde ik me enorm gezegend met de open spirituele kanalen die ik mijn hele leven al heb. En ondanks dat het bijzonder pijnlijk was om geen hulp van andere mensen te kunnen ontvangen, was er iets wat tegelijkertijd plaatsvond: ik ontving zo veel hulp via mijn spirituele kanalen. Hoe meer mensen "Nee" zeiden, hoe meer de zielenwereld "Ja" zei tegen me en ze opende mijn kanalen verder en verder.
De wet van yin en yang, een universele wet, werd me duidelijk getoond. Alles heeft twee kanten, twee tegengestelde krachten.
En ik heb mezelf getraind om de yin en de yang in elke situatie te leren zien en de andere kant toe te voegen zodat er balans komt. Het is een gewoonte geworden om meteen te kijken naar de andere kant. Als de huidige situatie niet is zoals je wenst, is het nodig om de andere kant toe te voegen. Daar waar yin en yang in balans komen vindt healing plaats!

Door met dankbaarheid te kijken naar de uitdagende situaties kwam er verandering.
Hoe meer ik dankbaar was voor de huidige situatie en hoe meer ik het goddelijke, de Tao, de Bron vroeg om me te helpen om de geschenken in de uitdagingen te zien, hoe meer me werd getoond!
Hoe meer ik begreep wat de gift in de situatie was, hoe meer ik in staat was om mijn dankbaarheid te uiten.
Hoe meer ik mijn dankbaarheid uitte, hoe meer de situatie veranderde en hoe meer ik mocht zien voorbij de daadwerkelijke problematiek of een volgende stap mocht zetten.
Dit is een tijdje zo doorgegaan, tot het moment dat ik het punt bereikte waarop ik een patroon kon waarnemen. Er waren vele verschillende problemen geweest in vele verschillende aspecten van mijn leven en op vele verschillende manieren, maar hoe meer ik het onderzocht, hoe meer ik zag dat er een patroon was, een gemeenschappelijke factor in dit alles op een diepere laag.
Toen ik het patroon beter bestudeerde en vroeg om me te laten zien wat het geschenk daarvan was, werd me meer en meer getoond.

Opeens realiseerde ik me dat dit alles eigenlijk een bepaald gedragspatroon liet zien, een overtuiging die ik mijn hele leven al had. Iets wat werd getriggerd vlak voor ik ziek werd, zo'n 25 jaar geleden en opnieuw diep geraakt werd zo'n 2,5 jaar geleden vlak voor deze periode van nieuwe problematiek begon. Als ik nu terugkijk, heb ik 2,5 jaar geleden eigenlijk op gelijke wijze gereageerd als ik deed toen mijn gezondheidsproblematiek begon.


Afbeeldingsresultaat voor nothing ever goes away until it teaches us what we need to know

Niets verdwijnt of wordt opgelost, voordat het ons geleerd heeft wat we moeten weten. 

~ Pema Chodron ~

 Betekenis: Als er een negatieve gewoonte, een verslaving of een probleem is dat telkens terugkeert in je leven, weet dan dat het een diepe boodschap voor je in zich heeft. Wees moedig en onderzoek de donkere kant van datgene waar je mee worstelt. 
Het hebben van open spirituele kanalen maakt dat je anders bent dan de meeste mensen. En anders zijn is niet altijd gemakkelijk. Vele mensen hebben moeite gehad met de boodschappen die ik doorkreeg of met mijn gevoeligheid en waren bang dat ik te dicht bij ze kwam of te veel wist en waren niet heel erg aardig voor me. Het voelde voor mij alsof ik niet goed genoeg was als ik mezelf was, en daarom hield ik mezelf meestal stil, klein. Niet volledig uitdrukking gevend aan wie ik werkelijk ben en ook niet altijd blij met en dankbaar voor deze gift van mijn spirituele kanalen.
Een van mijn leraren zei ooit eens tegen mij: Barbara, er zijn appels en peren en jij... jij bent een sinaasappel. Ik wist dat hij de waarheid sprak. Maar ik wilde niet die andere zijn, niet een sinaasappel tussen de appels en de peren... Ik wilde mijn naam niet leven :) Barbara betekent 'de vreemdelinge' of 'reiziger vanuit een vreemd land' en zo voelde ik me vaak tussen andere mensen. En ik sloot mijn hart omdat het te pijnlijk voelde. Maar je hartchakra sluiten vanwege pijn en verdriet, betekent tegelijkertijd dat je daarmee ook je spirituele kanalen (deels) sluit omdat het hartchakra de verbinding is met je spirituele kanalen.

Ik realiseerde me dieper dat ik de gift van spirituele kanalen niet altijd zo had gezien en ook niet had omarmd. Ik had mezelf niet lief genoeg voor het hebben van die spirituele kanalen, ik wilde juist eigenlijk niet anders zijn, dus ik had ze niet genoeg geëerd, gewaardeerd en ik had zeker niet genoeg dankbaarheid geuit of getoond voor deze diepere connectie met de zielenwereld. Ik had deze gift ook niet genoeg gebruikt om er anderen mee te helpen. In plaats van dankbaar te zijn voor het anders zijn en te gaan staan voor wie ik ben, was ik een groot deel van mijn leven min of meer overmand door verdriet en pijn en sloot ik mezelf meer af.

Toen ik me daar steeds meer bewust van werd, dat al die problemen waar ik nu mee te maken had me eigenlijk hielpen om een diepliggende blokkade in mezelf te leren zien en te transformeren naar meer zelf-liefde en dankbaarheid voor dat wat me gegeven was, veranderde alles!
En ik herinnerde me de wijze woorden van Marilyn Smith: "Elke uitdaging is eigenlijk een gift van liefde van het goddelijke om je dichter bij het hart van het goddelijke te brengen.
Iedere uitdaging is een prachtige gelegenheid om je karmische blokkades te transformeren, wat op zichzelf je een diepere connectie zal brengen met het goddelijke."

En toen ik er nog wat langer over na dacht, besefte ik dat mijn gezondheidsproblemen begonnen waren kort nadat ik onbewust mijn spirituele kanalen had gesloten omdat ik dacht dat er iets verkeerd was aan mij, anders zijn voelde als een te grote last om te dragen en bracht me zo veel verdriet.
Maar toen ik begon om anderen te helpen vanuit de wens om zo mijn eigen gezondheid te veranderen, werd ik min of meer gedwongen om mijn spirituele kanalen te gebruiken omdat dat de manier was waarop ik nu eenmaal het meeste voor een ander kon betekenen.
En door mijn spirituele kanalen steeds meer te gebruiken, leerde ik inzien dat ze eigenlijk veel meer een geschenk dan een last waren zoals ik ze lange tijd had gezien.
Via de hulp aan anderen ontving ik de deugd die ik zelf nodig had om mijn eigen blokkades te transformeren waardoor ik steeds meer inzichten kreeg.
En nadat ik die gift steeds beter ging zien, begon ik ook meer boodschappen te ontvangen hoe ik mijn eigen gezondheid zelf steeds verder kon verbeteren.
En zo was de cirkel dus eigenlijk rond...

En als je dan nu denkt, mooi! dan heb je daarna vast een omslagpunt bereikt. :)
Ja, in zekere zin wel, maar het betekende dat ik eerst vooral te maken kreeg met situaties waarin ik mijn nieuwe inzichten mocht leven.
Ik kreeg in korte tijd vele verschillende reacties van mensen waarin duidelijk werd gemaakt dat het fijn zou zijn als ik anders zou handelen, praten, schrijven, want dat was makkelijker... Het was bijzonder boeiend om waar te nemen wat er gebeurde en op zijn tijd ook heel pijnlijk en verdrietig. En nu was het aan mij om te besluiten hoe ik zou reageren:
zou ik op dezelfde wijze reageren als voorheen, namelijk mezelf aanpassen aan de wensen van een ander en het verdriet om anders te zijn weer ergens in mezelf opslaan, of de situatie herkennen en nu anders reageren. Ik besloot het laatste te doen. Ik zei: Dank je wel voor deze gelegenheid om mijn nieuwe inzichten meteen toe te passen. Maar deze keer blijf ik mezelf en sluit ik mezelf niet af voor de pijn. Ik pas me ook niet langer aan om geaccepteerd te worden. Ik vertrouw erop dat er antwoorden, support en andere mensen komen die me accepteren zoals ik ben. Het is tijd om dit oude patroon los te laten.
En daarna... toen kwam de enorme ontlading en omslag in mijn gezondheid!

Is het niet wonderlijk mooi hoe het universum altijd het grotere beeld ziet en je werkelijk brengt wat je het meest nodig hebt. Ook al is dat niet altijd op de wijze die makkelijk is of op de wijze zoals jij dat wenst. Zelfs het hebben van een aandoening zonder fysieke behandeling bleek een geschenk, want als er wel een fysieke behandeling was geweest had ik mogelijk nooit de diepere lagen van ziel, hart en geest kunnen veranderen. Dan was ik na de behandeling mogelijk doorgegaan met mijn leven zoals het was en had ik mijn gift zeker niet leren gebruiken zoals nu.

Mijn diepste verlangen om mijn aandoening te helen, wat zoals gezegd niet mogelijk was via de reguliere geneeskunde, bracht me op een compleet ander pad en ook al wilde ik eigenlijk de lichamelijke aandoening helen, het bleek bij nader inzien nodig om iets heel anders te helen. Ik moest mijn ziel helen, ik moest leren om mezelf lief te hebben en te omarmen wie ik werkelijk ben en leren om mijn spirituele kanalen volledig te accepteren en te gebruiken. En toen ik dat deed, begon mijn lichamelijk aandoening mee te veranderen. De zoektocht naar fysieke heling bracht me heel bewust op mijn spirituele reis.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.Ik moet je eerlijk bekennen dat ik dit van te voren nooit zo had kunnen bedenken. Ik had wel een besef van delen ervan, maar ik bleef telkens terug komen op hetzelfde punt om het steeds op een diepere laag te begrijpen en te veranderen. Het was als een spiraal die de diepte inging, in vele lagen van mijn wezen, me dwingend om meer en meer te transformeren. Tegelijkertijd was er een andere spiraal waarneembaar die omhoog ging, steeds terugkomend op hetzelfde thema, om me te helpen om mijn spirituele kanalen op vele verschillende wijzen te leren gebruiken.
Iedereen is in dit leven gekomen met een bepaalde opdracht. Eén van mijn taken is om deze gift van mijn spirituele kanalen te gebruiken, maar als jonge vrouw begreep ik dat te weinig. Ik koppelde er een negatieve betekenis aan en handelde dienovereenkomstig.

Als ik er nu op terug kijk is het eigenlijk heel bijzonder en perfect geregisseerd, maar ik had toch best wel graag daar geen 25 jaar mee bezig geweest, maar ook dat zal een reden hebben :)

Wat ik jou graag zou willen meegeven:

 • Als je te maken hebt met kleine of grote uitdagingen in je leven, onderzoek dan de uitdaging en probeer de gift erin te zien. Zoek naar de diepere betekenis die erachter schuil gaat, het patroon, het doel.
 • Als je niet in staat bent om meteen de gift te zien, vraag het universum dan om je te helpen de gift te zien. Vraag het in eerlijkheid en met oprechtheid en het universum zal luisteren. Er is namelijk een spirituele wijsheid dat zegt: Eerlijkheid en oprechtheid raakt de zielenwereld.
 • Geef liefde aan je uitdagingen, hoe moeilijk ze ook zijn: liefde lost alle blokkades op.
 • Ben dankbaar voor de uitdagingen: dankbaarheid verandert alles.
 • Als je begrijpt wat de gift is en wat er van je gevraagd wordt om te veranderen, bereid je dan voor op situaties waarin je die nieuwe inzichten kunt toepassen en verval niet in het oude gedrag. 
 • Geef niet op! Er is een reden voor elke situatie in je leven waar je mee te maken hebt, en alles heeft twee kanten. Onderzoek beide kanten. Die positieve kant aan de uitdaging is er echt, zelfs in de meest donkere momenten of periode. Onderzoek de diepere betekenis van de uitdaging en als je die nu nog niet kunt zien, denk dan aan het tegengestelde en voeg dat toe aan je leven. Je wilt immers niet vast blijven zitten in de huidige situatie. Wanneer yin en yang in balans komen, zal er heling plaatsvinden.
  Doe iets wat balans brengt in de huidige situatie. Blijf er niet in hangen, volledig overmand of zelfs met de gedachte "Nou dit is het dan...ik moet de huidige situatie maar accepteren zoals die is." Soms is dat nodig, maar vaak ook niet. Blijf ook niet in een comfortzone of triggervrije zone, maar probeer je grenzen te verleggen.
 • Vervang negatieve boodschappen door positieve boodschappen.
 • Focus je op het vergroten van je deugd. Hoe meer deugd hoe meer je leven ten positieve zal kunnen veranderen. Dit kun je onder andere doen door:
  - meer goede daden te verrichten of anderen te helpen, waarmee je meer deugd verkrijgt.
  - dingen te laten die je deugd kosten, zoals woedend zijn (woede verbruikt veel deugd) of anderen benadelen of voordeel halen uit iets ten koste van een ander.
  - soul healings ontvangen of zelf-heling toepassen voor je ziel.
  - het zingen van Love, Peace and Harmony (gratis CD)


Mijn focus was/is gericht op iets groots, ik wil(de) mijn gezondheid terug krijgen, een kleine verbetering, hoe waardevol ook, was/is niet voldoende voor mij. Ik moest daarvoor eerst bijzonder diep gaan voordat ik kon klimmen...
De afgelopen 2-3 jaar hebben me geholpen om iets te veranderen waar ik mijn hele leven al moeite mee heb gehad. En als je er zo tegenaan kijkt, dan is 2-3 jaar voor iets waar je al meer dan 40 jaar mee worstelt niet zo heel veel. Het heeft mijn perspectief volledig veranderd en ik ben er zeker van dat dit het begin is en er nog vele dingen zullen volgen. Er is opnieuw een bocht in de spiraal gekeerd en het pad waarop ik loop neemt weer een andere wending...
"Dankbaarheid verandert mijn leven."

"Alles is een gift"
~ Marilyn Smith ~Twee uitspraken van een prachtige lerares die, zoals ik zelf ook heb ondervonden, zo waar zijn.
Ik wens je toe dat de dankbaarheid in jouw hart en ziel mogen groeien en dat het jouw leven ook zal mogen veranderen.

In liefde en dankbaarheid,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************8 suggestions for when you are facing difficulties in life


Gerelateerde afbeeldingA few weeks ago I was listening to a teleconference of a very beautiful spiritual teacher I am privileged to have met multiple times, her name is Marilyn Smith.
She was teaching about gratitude and that gratitude changes your life. One of the things she was telling us is that "every challenge actually is a gift of love from the Divine to bring you closer to the Divine and when you are able to be grateful for every challenge, big or small, it will change your life."

I have been thinking about that for a while after the teachings ended, as my life had been a continuous challenge in the past 2-3 years. And now there was someone telling me that it actually was a continuous gift of love from the Divine and I had to be grateful for all my challenges. What was the gift in all of this I was thinking... :)
I have to admit that I still couldn't really see the gift. So I decided to start with being grateful for the situation as it was.

Then I started to ask the Divine, the Universe, the Source, whatever name you would like to use, to help me see the gift in all of the challenges I had been facing. I knew there needed to be a positive side to it as we are living here on earth in the yin-yang world. Everything has two sides.
I have been asking to be able to see the gift, the positives, again and again and after a while I indeed started to realize and see so many aspects.

One of the things that kept me going during these challenging times, is something I heard a long time ago: Those who go the deepest, have an opportunity to rise the highest.
And actually that is what I wanted... I wanted to reach something which seemed impossible.
I am facing a health condition for more than 25 years now. A condition which has no real solution in modern medicine. I had been able to reach improvement, however, I still had not found back my full health like it had been before this all started, and that is what I wanted. Just some improvement was wonderful, but to be honest, I wanted more. And I didn't want to learn to cope with the symptoms, or reduce the symptoms with medication or training. I truly wanted to heal on a very deep level. 
I knew that in order to reach that point, I had to face many challenges and I just had to go through it.
Like a sportsman or athlete who wants to win the Olympic Gold Medal, has to go through a lot of challenges too. He has to train, face lots of pain, go beyond the limits, have discipline, has to continue even when it is hard and so much more. Just being good in sports would bring you pleasure and happiness and fun and so on, but it wouln't bring you Olympic Gold...
I had a feeling I had to do something similar. I had to go beyond my limits, go through all the pain and testings, to reach the point that I would have gained my health back and that was not an easy job to do. 
As there is no real physical treatment, I had to do it differently. 

My spiritual teacher, Master Zhi Gang Sha, had explained many times that in order to heal, you need to heal the soul first.


Heal the soul first, then healing of mind and body will follow. 
~ Dr. and Master Zhi Gang Sha ~


In order to heal your soul, you need virtue. Virtue is the spiritual currency you earn when you are doing something good. By doing good things, helping others, you receive virtue for your soul and this virtue will help you to transform the negative messages you carry within. In this way you will have an opportunity to heal any condition.
That teaching really touched my heart and is ingrained in my soul and mind very deeply. That was the way I could be able to heal my (at this moment in time) incurable disease, I thought.

So even though I was facing my own challenges I was always seeking ways to do what is right or to help others. There have been times that people told me, Barbara why are you helping others, please take care of yourself now, as you are the one who needs help first.
Well, actually I was helping myself! Like my teacher had told me many times: Forget about your ego, or material gain, serve others, as in serving others, you will help yourself. (because helping others will bring you the virtue which is needed to help yourself)

So that was what I have been doing, even though my own challenges were very big in the past years, I was still happy to help others.
Like the buddhas and bodhisattvas do not care about the material rewards but only pay attention to what their deeds have for an impact on the soul (would it bring virtue or create karma) I was trying to do the same. I was trying to gain the virtue in order to transform my illness.

I was very aware of the support from the Divine, Tao, Source, Universe. I could see and feel the support very clearly. Heaven is most fair and nothing is unnoticed. Every act, every thought, every intention is seen or heard.
I have asked multiple times for help from many different people, doctors, therapists, healers, friends... no body was able to truly help me or offer me the answers I was looking for. I felt so lonely with my issues sometimes.
Yet at the same time I felt blessed with open spiritual channels all my life. Even though it was extremely painful not to receive help from other human beings, there was one thing that actually happened too: I received so much help through my spiritual channels. The more people said "NO" to me, the more the soul world said "YES" to me and they opened my channels further and further.
So there was this yin-yang principle, which is a universal principle, shown to me again. Everything has two sides, two opposites.
And I trained myself to see the yin-yang in everything and to add the opposite to a certain situation so balance would be created again. It has become a habit to look at the other side of a situation instantly. If the current situation isn't like you want it to be, it is needed to add the opposite. When yin and yang come back to balance, healing will take place!

When I started to look at the challenges with gratitude, things started to change.
The more I was grateful for the current situation and the more I asked the Divine, Tao, Source, to help me see the gifts in the challenges, the more I was being shown!
The more I understood about the gift in it, the more I was able to express gratitude for it.
The more I expressed my gratitude, the more the situation transformed and I was allowed to see beyond the challenges or continue to the next step.
This continued for a while and then I reached a point in which I was able to see a pattern.
There had been many challenges in many different aspects of my life in many different ways, but when I looked deeper into it, there actually was a pattern, a common aspect in all of it on a deeper level.
When I looked closer to the pattern and I asked to be able to see the gift in it, I was shown even more.

And suddenly I realized that all of this actually was showing me a certain behavior, a mindset I had all my life. Something which had been triggered just before my illness started about 25 years ago, and again very deeply about 2,5 years ago right before this period of new challenges started. Now looking back, I actually had responded in a similar way as I had done when my illness started.


Afbeeldingsresultaat voor nothing ever goes away until it teaches us what we need to know

“Nothing ever goes away until it has taught us what we need to know.” 

~Pema Chodron ~

Meaning:  If there is a negative habit, addiction, or problem that keeps repeatedly showing up in your life, know that it holds a deep message for you. Be brave and look into the darkness of that struggle.
Having open spiritual channels makes you different... and being different is not always easy. Many people have had difficulties with the messages I received or with my sensitivity. They were afraid I knew too much or I came too close to them and they had not been very nice to me. It made me feel I was not good enough and I kept myself quiet, small. Not fully expressing who I truly am and not really being grateful for this gift of my spiritual channels.
One of my teachers had once said to me: Barbara there are apples and pears, and you... you are an orange.
And I knew he was expressing the truth. But I didn't want to be the different one, the orange between the apples and the pears... I didn't want to live my name :) Barbara means "the stranger, or traveler from a foreign land", and that was actually how I felt among other people. And I closed my heart because it was so painful... But when you close the heartchakra because of pain and grief, actually you also close the spiritual channels more as the heart chakra is the connection to your spiritual channels.

I realized deeper that I had not seen and embraced the gift in it enough. I had not loved myself enough for having these open spiritual channels, I actually didn't want to be different, so I had not honored them enough and I had not shown enough gratitude for having this closer connection to the soul world. I had not used this gift enough to help others. Instead of being grateful for being different and standing out, I was overwhelmed by pain and grief and closed myself more.

When I realized more, that all the challenges I was facing actually were there helping me to transform a major blockage within myself, towards selflove and gratitude for the gift, everything changed!
And I remembered the words of wisdom of Marilyn Smith: "every challenge actually is a gift of love from the Divine to bring you closer to the Divine."
Every challenge is a wonderful opportunity to clear your karmic blockages, which in return will bring you a closer connection to the Divine.

And when I reflected on it even longer I realised, my health challenge actually started shortly after I had unconsciously closed my channels because I thought something was wrong with me, being different felt like too much of a burden to me and brought me so much grief.
But when I started to help others, I actually was forced to use my gift because in using my spiritual channels I was able to help others the most.
And in using my channels more and more I learned to see that it actually was much more of a gift than a burden.
Through helping others I received the virtue I needed to transform my own blockages and because of that I got more insights.
Seeing the gift in my open spiritual channels, I also started to receive messages how to transform my own physical illness.
And so things have come full circle....

When you think now, Oh that is so wonderful, now this must have been the tipping point :) ..
Well, Yes in some ways it was, but it also meant that I had to face all kind of new situations so I could put all my new insights into action.
In a very short period of time I received so many different responses of people, making me very clear one by one, that it would be so nice if I would act, talk, write differently because that would be so much easier...
It was very interesting to observe what was happening and sometimes also very painful and sad.
It was up to me now to make a decision how to react:
Was I going to do the same thing as I did before, adjusting myself to the needs of others and burying the sadness deep within me, or would I  recognize the situation and respond in a different way. I decided to choose the last option. I said: Thank you for this opportunity to actually put all my new insights into action. This time I chose to be myself and I will not close myself so I will not feel the pain of being different. I will no longer adjust myself to be accepted. I trust that I will find answers, support and other people who will accept me for who I am. It is time to let go of this old pattern.
And then... the big release happened which brought me to the tipping point.

Isn't it wonderful how the universe always sees the bigger picture and truly brings you what you need the most? Even though it is not always in the way which is easy or in the way you like it the most.
Even having a condition which has no physical treatment turned out to be a gift, because if there would have been a treatment I probably would not have been able to change the deeper layers of my soul, heart and mind. I would have taken the physical treatment and continued my life as it was and I certainly would not have learned to use my gift as I did now.

My deepest desire to heal my conditon, which isn't possible in modern medicine as I said before, brought me on a completely different path and even though I wanted to heal the physical illness itself, I actually had to heal something completely different. I had to heal my soul, I had to embrace who I truly am and embrace the gifts I was given and when I did that, my physical illness started to transform. My search for health brought me consciously on my spiritual journey.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
I have to say I never had thought about this. I knew about parts of it, but I came back to the same situation over and over again, to understand it and transform it on a deeper level. It was like a spiral going deeper into many layers of my being, forcing me to transform more and more. And then another spiral went upwards, coming back to the same situation over and over again, learning to use this gift in many different ways. Everyone comes to this life with a certain task. One of mine is actually to use the gift of my spiritual channels and as a young woman I was not understanding that enough. I had attached a negative meaning to it and acted accordingly.


When I look back now, it actually is perfectly directed, but I wouldn't mind if this didn't take 25 years of my life, but that for sure has a deeper meaning too :)


What I would like to share with you is:

 • If you are facing big or small challenges, look at the challenge and try to see the gift in it. Seek for the deeper meaning behind it, the pattern, the goal.
 • If you are not able to see the gift in it right away, ask the universe to help you see the gift. Ask with honesty and sincerity and the Universe will listen. Because there is a spiritual teaching which says: honesty and sincerity moves Heaven.
 • Give love to your challenges, no matter how hard it is: love melts all blockages.
 • Be grateful for the challenges: gratitude changes everything.
 • If you see the gift in your challenges and understand what is being asked of you to change, be prepared for situations to put your new insights and wisdom into action. Do not repeat the old pattern anymore. 
 • Do not give up! There is a reason for everything you are facing in life and everything has two sides. Look for the positives too. They are there, even in the darkest of moments. And if you do not see it, then think about the opposite and add that to your life. You don't want to get stuck in a certain negative situation. When yin and yang balance, healing will take place.
  So do something which will balance the situation. Do not get stuck into it, feeling overwhelmed or thinking "this is it... I have to accept the situation as it is." Sometimes you have to accept things, but most of the time you don't. Do not stay in your comfortzone or trigger free zone. Try to exceed your own limits.
 • Replace negative messages with positive messages, 
 • Focus on increasing your virtue. The more virtue you have, the more positive the outcome in your life will be. You can do so in different ways, for example:
  - pay attention to acts of kindness, good deeds, and help others. In this way you will receive virtue.
  - pay attention to those things which will cost you virtue and prevent them, like being angry (anger burns virtue) or taking advantage of others.
  - receive soul healing blessings or practice self-healing for your soul.
  - sing along with this free CD of Love, Peace and Harmony.
  - and more.
I was/am aiming for something really big, I want(ed) to rise high because a little improvement, how beautiful in itself it was/is, just was/is not enough for me. So I had to go really deep first so I could rise...
These past 2-3 years helped me to change something I had been having difficulties with all my life. And when you look at it that way, two-three years for what you struggle with for more than fourty years is just not so much. It has totally changed my perspective and I am sure this is just the beginning and many things will follow, and for that I am so grateful. Another loop of the spiral of my path has been taken and the path is turning again..."Gratitude changes my life."
"Everything is a gift."

~Marilyn Smith~Two beautiful sentences of a very beautiful teacher, that I had experienced to be so true.
May gratitude grow in your heart and soul and may it change your life as well.

In love and gratitude,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder