Thursday 30 January 2020

Boodschappen vanuit het Dierenrijk / Messages from the Animal Kingdom

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Boodschappen vanuit het DierenrijkLieve lezers,

Ik heb de laatste tijd meerdere stukken geschreven hier op mijn blog over Australië en de transitie van Moeder Aarde richting de Nieuwe Aarde. De verwoesting en het verlies van zovele levens heeft mij diep geraakt, net zoals het velen over de hele wereld heeft geraakt. Maar sinds ik die stukken geschreven heb, blijft er steeds maar een vraag door mijn hoofd spoken: Waarom zijn er zoveel dieren overleden in de branden in Australië? Meer dan één miljard dieren verloren hun leven, tot nu...😢
Is dat vanwege de intensiteit van de branden en de onverwachte richtingen en hoge snelheid waarmee die branden zich verplaatsen en was het niet mogelijk voor de dieren om een veilig heenkomen te vinden? Is het omdat hun leefomgeving en voedsel werden vernietigd? Is het wellicht een waarschuwing voor de mensen? Of is er een andere reden?
Dit bleef maar door mijn hoofd gaan totdat ik op een dag realiseerde: Waarom vraag ik het niet?
Ik heb open spirituele kanalen en communiceer dagelijks met de zielenwereld. Ik ontvang veel informatie van prachtige hoge zielen over hoe ik mensen en dieren kan helpen om te helen en ontvang informatie vanuit de Akasha Kronieken. Zielencommunicatie is onderdeel van mijn dagelijks leven, maar tot op die dag had ik er niet aan gedacht om deze vraag te stellen. Vorige week echter realiseerde ik me dat er vast wel een ziel is die me wat meer inzicht zou kunnen geven. Ik had alleen niet echt een duidelijk beeld wie ik dat dan specifiek zou kunnen vragen, dus hield ik die vraag open en ik was benieuwd wie er door zou komen.
Ik vroeg of er een ziel was die mij zou willen helpen om deze situatie dieper te begrijpen.

Gerelateerde afbeeldingWat er vervolgens gebeurde was nogal onverwachts voor mij. Ik zag een beeld voor me van een gezicht van een prachtige leeuw en die begon tegen me te praten. De woorden bleven door me heen stromen. En ik moest het opschrijven, want als de woorden via zielencommunicatie stoppen, kan ik ze meestal niet meer herinneren. Ik moet het altijd teruglezen wat ik heb opgeschreven om de boodschap volledig te begrijpen. Het komt niet vanuit mijn mind, maar komt door mijn spirituele kanalen heen.

Begrijp alsjeblieft dat de boodschappen die via spirituele kanalen gegeven worden, niet DE waarheid zijn. Het is informatie vanuit de zielenwereld en het collectieve veld. Er is heel veel informatie beschikbaar in het collectieve veld. Wat ik ontvang in het moment zelf is een deelaspect van het geheel. Er is zoveel meer informatie beschikbaar. Maar wat ik ontving raakte me diep en daarom deel ik de boodschap graag hier in mijn blog met jou.

Ik wil je vragen om het te lezen met een open hart en een open mind. Lees het niet als DE waarheid, maar meer als een boodschap met als doel om je iets mee te geven om over na te denken, of om je een verruiming van je bewustzijn te brengen of meer inzicht in menselijk gedrag en het dierenrijk.
We leven hier allemaal samen op Moeder Aarde met een bepaalde rol en we zijn allemaal onderdeel van het collectieve veld. Er is veel wijsheid die wij, als mensheid, niet diep genoeg realiseren. Ik ben dankbaar voor de boodschappen vanuit de zielenwereld en de realisaties die ze mij geven en daarom deel ik ze graag met je.

Dit is de boodschap die ik ontving van die prachtige leeuw die ik met mijn derde oog zag:

HEMELSE LEEUW

Dit is de ziel van een Hemelse Leeuw, ik wil graag een boodschap met jou delen op deze dag. Voor ons, het dierenrijk in de zielenwereld, is er iets heel belangrijks wat wij graag delen. Ik, als de koning van het dierenrijk, breng deze boodschap graag naar jou op deze dag. Wanneer wij op Moeder Aarde leven, komen wij om te groeien op onze spirituele reis. Tegelijkertijd echter zijn we onderdeel van het collectieve veld. We leven in de wereld samen met de natuur, de mensen en andere dieren. Wij hebben gevoelens en we zijn gevoeliger dan je denkt. We communiceren met elkaar en we zijn zo gevoelig om dat we gebruik maken van het collectieve veld. We communiceren ook met jou. We voelen de gedachtes van de mensen. We zien het gedrag van de mensen en we doen ons best om jullie boodschappen te geven maar de meeste mensen begrijpen ze niet. Zij hebben niet de vaardigheden om gebruik te maken van het collectieve veld en de informatie van daaruit te ontvangen. Hun capaciteiten zijn afgesloten. Ze zijn te veel gefocust op andere dingen in het leven om daadwerkelijk te voelen en te horen wat er gaande is en wat er gedeeld wordt via het collectieve veld. Wanneer het collectieve veld gevuld wordt met veel angst en misère, dan lijden wij als dieren. Wij voelen de stress, we voelen de vervuiling, we voelen de verstoring van de frequenties in het veld. Het heeft enorm veel impact op ons. 
Wat we graag willen dat jij begrijpt en deelt met andere mensen is ons verzoek om hulp. We willen graag dat de mensen meer bewust zijn van wat ze inbrengen in het collectieve veld. Wanneer ze misère en angst inbrengen, beïnvloedt ons dat op een negatieve manier. Wanneer ze hun liefde en vriendelijkheid delen, helpt ons dat direct. Hoe meer liefde en vriendelijkheid er gedeeld wordt en ingebracht wordt in het collectieve veld, hoe meer de dieren ook in staat zijn om in te tunen op de positieve trillingen. Dat is hoe we meer vrede in onze zielen, harten, bewustzijn en lichamen kunnen voelen, omdat wij heel sterk reageren op het collectieve veld. Wij, als alle dieren gezamenlijk, vragen jullie openlijk om eens stil te staan bij jullie gedrag, jullie emoties en jullie gedachten en bij wat jullie inbrengen in het collectieve veld. Wanneer alle dieren en alle mensen dichter naar elkaar toe zouden kunnen groeien en meer zouden samenwerken om het veld te veranderen, dan zou er minder lijden zijn voor ieder van ons. Samen kunnen we de omgeving veranderen, alleen al door meer bewust te zijn van wat we inbrengen in het collectieve veld. Dit is hoe we de planeet kunnen veranderen. Jullie zijn geliefd en gezegend door alle dieren. Wij zijn hier om onze liefde en onze boodschappen met jullie te delen, De Leeuw.
Nieuwsgierig is koala kijkt naar de camera — Stockfoto

Nadat ik deze boodschap had ontvangen was ik diep geraakt. Er was zoveel waar ik niet voldoende bij stil had gestaan en het zorgde ervoor dat ik me afvroeg waarom er zoveel Koala's waren dood gegaan. Wat was daar de bedoeling van? Worden zij met uitsterven bedreigd?Waren zij ook beïnvloed door de negativiteit in het collectieve veld?
Voordat ik ook maar een duidelijke vraag kon stellen, hoorde ik al een andere stem en een boodschap doorkomen.
DE KOALA'S
Geliefde, dit is de Koala gemeenschap die door je heen spreekt. We houden van je. Op deze dag willen we je graag wat inzicht geven in wat wij doen op Moeder Aarde en hoe wij helpen tijdens de transitie van Moeder Aarde. Wij, koala's, leven in een gemeenschap in het bos. We brengen veel vrede in het bos. We zijn één met de omgeving en wij communiceren met de bomen, met de andere dieren en met de natuur om vrede te brengen. Vele koala's moesten overlijden. Ze konden de vrede niet meer bewaren, omdat er zoveel stress en negativiteit om ons heen was. We hebben het geprobeerd, maar de negativiteit was te sterk. We konden niet meer brengen wat we behoren te brengen. Nu velen van ons zijn overleden en zijn teruggekeerd naar de zielenwereld, gaan we nog steeds door met het uitvoeren van onze taak, alleen in een andere vorm. We helpen vanuit de andere zijde om hen die er nog steeds zijn te versterken. Om de nalatenschap van het brengen van vrede te behouden, niet alleen voor onze soortgenoten op Aarde, maar ook voor de andere dieren, de natuur en de mensen. We brengen nog steeds vrede. Het is erg nodig om vrede te brengen omdat vele dieren en een groot deel van de natuur in angst en misère is door alles wat er gaande is. Wanneer velen van ons hun liefde naar de Aarde zenden, wanneer vele mensen hun liefde sturen naar de Koala's, inclusief naar ons in de zielenwereld, dan kan het veld van vrede sneller hersteld worden. Dat is wat we doen, dat is onze taak. Dat is de reden dat zovelen van ons moesten overgaan, omdat de intensiteit van de negativiteit te sterk was. Het zal alleen mogelijk zijn voor hen die nog op aarde zijn om daar te blijven, als er een collectieve bewustwording plaatsvindt en meer vrede hersteld wordt. De Koala's.

Om heel eerlijk te zijn deed het me pijn om deze boodschap te horen en ik wilde graag weten of ze soms een aanvullende boodschap hadden voor ons, mensen, over wat wij konden doen of dienden te verbeteren.
Ik vroeg daarom: Wat wil je dat de mensen weten of doen? Is er iets wat wij, als mensheid, kunnen doen om te helpen?

De Koala's vervolgden hun boodschap:

Wat heel fijn zou zijn als dat zou gebeuren is dat mensen meer verbinding maken met hun ware aard, en echt stil zitten en ontspannen, zich meer verbinden met de natuur en Moeder Aarde, zich meer verbinden met de dieren en daadwerkelijk tot innerlijke rust en vrede komen in zichzelf en in hun omgeving. We zijn allemaal met elkaar verbonden. De natuur heeft meer rust en vrede nodig, het collectieve veld heeft meer rust en vrede nodig. Te veel van de menselijke gedachtes vullen het collectieve veld met stress en negatieve emoties. Het zou enorm helpen als er meer liefde, meer vrede, meer rust en stilte ingebracht wordt, zodat het collectieve veld kan veranderen. Op deze manier is er een grotere kans dat deze periode van rampspoed tot een einde gebracht wordt. De Koala's.


Ik hoop dat deze boodschappen jouw hart net zo raken als ze mijn hart hebben geraakt. Er komt zoveel liefde vanuit het dierenrijk. Laten we hen onze liefde teruggeven.

Er bestaat een overtuiging dat mensen de dierenwereld domineren en dat mensen slimmer zijn dan dieren. Maar zijn we dat werkelijk vraag ik me soms af. Luisteren naar de inzichten van de dieren, naar hun liefde, hun wijsheid, hun dienstbaarheid aan het collectieve veld, heeft me doen inzien dat wij mensen nog een hoop te verbeteren hebben.
Mogen we op een dag in staat zijn om in liefde, vrede en harmonie met alle dieren en de natuur samen te leven op onze mooie Moeder Aarde.In liefde en licht,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
**********************************************************************************************


Messages from the Animal Kingdom Dear readers,

I have written several postings lately about Australia and the Mother Earth transition towards a New Earth. The devastation and the loss of so many lives touched me deeply, as it has touched many around the world. But since I wrote these postings there has been one question bothering me almost every day: Why did so many animals had to die in the wildfires in Australia? More than one billion animals lost their lives so far... 😢
Is it because of the intensity of the fires and the unexpected moves or speed and was it impossible for them to find somewhere safe? Is it because their homes and their food had been destroyed? Is it a wake-up call for humanity? Or is there another reason?
It kept on going through my mind until one day I realized: Why don't I just ask?
I have these open spiritual channels and I communicate with the soul world daily. I receive lots of information from beautiful high level souls about how to help heal other people or animals or information from the Akashic Records. Soul communication is part of my daily life, but until that day I never thought about asking the soul world for an answer to this question that kept on going through my mind. Last week however I realized that there must be a soul who could offer me some insights. I only had no idea who to ask specifically, so I kept it open and was curious who was coming through.
I asked if there was any soul who would like to help me understand this situation more.


Gerelateerde afbeelding

What happened next was very unexpected to me. I saw an image of the face of a beautiful lion and he started to talk to me. Words just kept on flowing through me. And I had to write them down, because when these words stop flowing I usually can't remember them anymore. I always have to read back what I wrote to understand the message coming from the soul world fully. It is not coming from my mind but through these spiritual channels.

Please understand that the messages coming through spiritual channels are not THE truth. It is information from the soul world and the collective field. There is lots of information in the collective field. What I receive in the moment is just one aspect of it. There is so much more information out there. But what I received touched my heart so deeply, that I would like to share the message with you.

I would like to ask you to read it with an open heart and open mind. Don't read it as THE truth, but more like a message with the purpose to bring you something to think about, or to bring you an expansion of your consciousness or more awareness of the human behavior and the animal world.
We all live together on Mother Earth with a certain role and we are all part of this collective field. There is a lot of wisdom we, as humanity, do not realize deeply enough. I am grateful for the messages and the realizations I received and therefore I like to share them with you. 

This is the message I received from this beautiful lion I saw with my third eye:HEAVEN'S LION
This is the soul of Heaven's Lion, I would like to share my message with you on this day. To us, the animal kingdom in the soul world, there is something very important we would like to share. I, as the king of the animal world, would like to bring this message to you on this day. When we live on Mother Earth we come to grow on our own spiritual journey, yet at the same time we are part of the collective field, we are living in the world with nature, with humans, with other animals. We have feelings and we are more sensitive than you think. We communicate with each other and we are sensitive because we use the collective field. We communicate with you as well. We feel the human thoughts. We see the human behavior and we are trying to bring you messages but most humans do not understand. They do not have the abilities to join the collective field and to receive the information from there. Their abilities are closed off. They are too focused on other things in life to truly feel and hear what is going on and being shared in the collective field. When the collective field is filled with so much distress, we as animals suffer. We feel the stress, we feel the pollution, we feel the disturbance in the frequencies in the field. It affects all of us tremendously.
What we would like you to understand and share with other human beings is our request for help. We would like the people to be more aware of what they are bringing into the collective field. When they bring in distress, it affects us in a negative way. When they share their love and kindness it will help us instantly. The more love and kindness is being shared and brought into the collective field, the more we as animals will be able to tune into the positive vibrations as well. That is how we will be able to have more peace in our souls, hearts, minds and bodies as we are very much responding to the collective field. We as all the animals together, openly ask you to consider your behavior, your emotions and your thoughts and what you bring into the collective field. When all animals and all  humans get more close to each other and work together to change the field, there will be less suffering for each and every one of us. Together we can change the environment, just by being more aware of what we bring into the collective field. This is how we all can transform this planet. You are loved and blessed by all animals. We are here to share our love, our messages with you, The Lion  

Nieuwsgierig is koala kijkt naar de camera — Stockfoto
After receiving this message I was very moved. There was so much I hadn't realize deeply enough and it made me wonder, why did so many Koalas had to die? What was the purpose of that? Are they in danger of extinction? Were they affected by the negativity in the collective field as well? 
Before I even could ask the question clearly, I heard another voice and message coming through. 
THE KOALAS
My most beloved one, this is the Koala community speaking. We love you. On this day we would like to bring you some insights on what we are doing on Mother Earth and how we help in the Mother Earth transition. We as koalas are living in a community in the woods. We bring lots of peace to the woods. We are one with the environment and we communicate with the trees, with the other animals and with nature to bring peace. Many koalas had to die. They couldn’t hold the peace anymore, as so much stress and negativity was surrounding us. We tried, but the negativity was too strong. We couldn’t bring what we were supposed to bring. Now many of us have died and returned to the soul world, we still continue to do our task, only in a different form. We help from the other side to strengthen the ones who are still there. To hold the legacy of bringing peace, not only to our fellow ones on Earth, but also to the other animals, to the nature, to humans. We still bring in peace. It is much needed to bring in peace as lots of animals, lots of nature is in distress because of what is happening. When many of us send their love to the Earth, when many people send their love to the koalas, including us in the soul world, this field of peace can be restored sooner. That is what we do, that is our task. That is why so many of us had to die, because the intensity of the negativity was too strong. It will only be possible to remain the ones on Earth if there will be a collective awakening and more peace will be restored, The Koalas.


To be honest, it hurt me to hear this message and I just wanted to know if they had an additional message for us, human beings on what we can do or need to improve upon.
So I asked: What do you want humanity to know or to do? Was there anything we, as humanity, could do to help?
The Koalas continued their message:


What would be most wonderful to happen is when people connect with their true nature again, to truly sit still and relax, connect with nature and Mother Earth more, connect with the animals more and come to peace within themselves, and come to peace within their surroundings. We are all interrelated, nature needs more peace, the collective field needs more peace. Too much of the human thoughts are filling the collective field with stress, and negative emotions. It would be helpful to bring in more love, more peace, more tranquility, so the collective field can transform. In this way there is a better chance for this period of disasters to come to an end sooner, The KoalasMay these messages touch your heart like they touched mine. There is so much love coming from the Animal Kingdom. May we offer them our love in return.

There is this common belief that humans dominate the animal kingdom and are supposed to be smarter. But are we really? I sometimes wonder. Listening to the insights of the animals, their love, their wisdom, their service to the collective field, made me realize that we humans have a lot to improve upon.
May we one day be able to live with more love, peace and harmony with the animals and nature on our beautiful Mother Earth.

With love and light,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder

Saturday 18 January 2020

De NIEUWE AARDE zal via jou komen / The NEW EARTH will come through you


~ for English please scroll down halfway through this page ~


De NIEUWE AARDE zal via jou komenlieve lezers,

vele mensen schrijven momenteel over de Nieuwe Aarde op internet. Velen delen prachtige ervaringen over wat ze hebben mogen zien tijdens hun meditaties en hoe de Nieuwe Aarde eruit ziet in de beelden die ze mochten ontvangen. Sommigen zeggen dat met de Astrologische Configuratie van 12 januari 2020 er een nieuwe tijd zal aanbreken en dat het enige wat we nu nog te doen hebben is rustig achterover gaan zitten en de wereld zien veranderen in het Koninkrijk van Licht en Liefde.

Persoonlijk geloof ik dat we op dit moment leven in een belangrijke tijd en dat de Nieuwe Aarde op een dag zal ontstaan, maar ik geloof er niet in dat dit een tijd is waarin we rustig kunnen zitten en afwachten. Ik geloof er ook niet in dat de Nieuwe Aarde vanzelf zal ontstaan. Ik ben van mening dat dit afhankelijk is van de keuzes die wij, als gehele mensheid, zullen maken.
Ik heb veel onderricht en inzichten ontvangen van mijn leraar, Dr. en Master Zhi Gang Sha. Hij deelt deze ook in de vele boeken die hij heeft gepubliceerd. Ik heb vele boodschappen ontvangen vanuit de zielenwereld via mijn open spirituele kanalen. Ik heb een aantal hiervan onlangs gedeeld op dit blog. Ik heb vele beelden gezien. En naar mijn persoonlijke overtuiging leven we nu in tijden van grote veranderingen en grote transformatie. We zijn op weg naar de Nieuwe Aarde waar Liefde, Vrede en Harmonie zullen regeren. Ik zie uit naar deze Nieuwe Aarde!
Echter, er zal eerst een periode van transformatie aan vooraf gaan voordat het zover is. En dat zal niet gemakkelijk zijn. Er zal ons veel te wachten staan. Tegelijkertijd is het ook een tijd van grote mogelijkheden. Onthoud dat alsjeblieft.

Zoals Tiokasin Ghosthorse zei:

"Dit is de moeilijkste tijd om in te leven, maar het is ook de grootste eer om nu op dit moment hier te leven en om deze periode te mogen aanschouwen. Er is geen andere tijd zoals nu. We zouden dankbaar moeten zijn, omdat de Bron geen zwakke zielen heeft gemaakt om in deze periode te leven. De oude wijzen zeggen 'dit is de tijd waarin de sterkste zielen zullen overleven en zij die onbewuste lege omhulsels zijn, zij die de verbinding hebben verloren, zullen niet overleven.' We zijn meesters in overleven geworden - we zullen overleven - het is onze toekomstvoorspelling om dat te doen."  

"De mensheid zal moeten overgaan van leven op aarde, naar samenleven met haar."

~ Tiokasin Ghosthorse ~ 

Zoals gezegd, geloof ik er niet in dat dit een tijd is om rustig achterover te gaan zitten en toe te kijken hoe de wereld verandert. Maar het is ook geen tijd om je overmand of angstig te voelen vanwege alles wat er in de samenleving gebeurt. Ik geloof er oprecht in dat dit een periode is om meer bewust te worden, om te groeien en empowered te worden en om de ware verbinding weer te herstellen. Het mag dan wellicht een moeilijke tijd zijn om in te leven, maar het is tegelijkertijd een tijd voor grote mogelijkheden om versterkt te worden door het licht, om een snelle voortgang te maken op jouw zielenreis.
Maar we moeten er wel iets voor doen. We zullen bewustere keuzes moeten maken. We zullen de verbinding moeten maken en terugkeren naar eenheid. We zullen meer moeten verbinden met onze eigen ziel, met elkaar, met de dieren, met Moeder Aarde, met het Universum en met alle zielen. We zijn allemaal verbonden met de Bron. We zullen de afscheiding die op dit moment zo sterk aanwezig is moeten veranderen.
Wellicht denk je nu, ik moet helemaal niets... 'moeten' is niet spiritueel. Maar laten we heel eerlijk zijn, zo doorgaan kan niet. Zoals Sir David Attenborough onlangs zei: "We moeten ons goed realiseren dat dit geen spelletje is."

Ik geloof dat deze periode van grote rampspoed in Australië het begin is van de grote transformatie van Moeder Aarde. Velen hebben gesproken over de Shift/de Overgang en de chaos die voorafgaat aan de mooie tijd van de Nieuwe Aarde. De chaos vindt op dit moment plaats in Australië. Ik vind het interessant om waar te nemen dat het in Australië begint. Nieuw-Zeeland en Australië zijn een van de eerste plaatsen waar een nieuwe dag en ook een nieuw jaar verwelkomd wordt. Het zal waarschijnlijk geen toeval zijn dat ook hier het Licht van de Nieuwe Aarde en de chaos die daaraan voorafgaat, als eerste gezien worden.
En vandaaruit zal het Licht zich voortbewegen door de verschillende tijdzones.

Het is dus heel goed mogelijk dat ook de chaos zich zal voortbewegen door de verschillende tijdzones.
Er is op dit moment al sprake van vulkanische activiteit in andere delen van de wereld, waaronder Mexico, Japan en de Filipijnen. Allemaal in een kort tijdsbestek van slechts 3 dagen.
En als je naar de wereldkaart kijkt vormen Australië, de Filipijnen, Japan en Mexico een cirkel.

Gerelateerde afbeelding


En kijk dan vervolgens eens naar waar de meest recente aardbevingen zijn gesignaleerd. Deze foto is van 16 januari 2020:Het is in hetzelfde gebied, dezelfde cirkel! Met zowel bosbranden, als vulkanische activiteit en aardbevingen.

Laten we ons herinneren dat we op Moeder Aarde leven.
Gaia; een prachtig, dierbaar, levend wezen.
Als zij verandert, moeten wij veranderen.
Als zij haar frequenties verhoogt, moeten wij onze frequenties verhogen.
Als zij zuivert, moeten wij zuiveren.
Als zij wakker wordt, moeten wij wakker worden.
Als zij ons vraagt om voor haar te zorgen, moeten wij haar helpen.


Met het wakker schudden van Moeder Aarde/Gaia is de Ascensie periode begonnen. De ascensie zal ook chaos creëren. We zien de eerste tekenen daarvan nu.

Zoals de boodschap die ik doorkreeg zegt:
Er is een veel grotere nood om te ontwaken dan je je realiseert. De tijd van deze chaos op Moeder Aarde is Nu. Gaia zal ontwaken en naar hogere dimensies doorgroeien. Breng zo veel mogelijk informatie naar iedereen toe, op vele verschillende manieren en op elk moment, want iedere ziel die ontwaakt kan helpen om de last van anderen te verlichten. Het is zo nodig! Dank je wel voor je hulp. 
De Galactic Council of Light

Lees de complete boodschap hier.

Dit betekent niet dat we overal ter wereld grote branden of aardbevingen tegemoet zullen zien. Er zullen verschillende wijzen van chaos zijn in verschillende landen. Ik heb eerder gedeeld wat mogelijk zou kunnen gebeuren in mijn land, Nederland. En we krijgen nu de waarschuwing, de wake up call. Het is tijd om actie te ondernemen. En in mijn ogen worden we gevraagd om NU actie te ondernemen. Er wordt ons niet gevraagd om rustig af te wachten. Er wordt ook niet gevraagd van ons om ongerust of bang te worden. Er wordt gevraagd om onszelf te bekrachtigen en onszelf te veranderen en zorg te dragen voor Moeder Aarde.

Zoals Lao Zu in hoofdstuk 63 van de Tao Te Jing schreef:


Treed het moeilijke tegemoet als het makkelijk is.
Treed het grote tegemoet als het klein is.Het moeilijkste in de wereld 

moet makkelijk zijn als het ontstaat.Het grootste in de wereld
is klein in het begin. Het is dus beter om nu te beginnen... en het kan met ieder van ons beginnen.
Zoals ik in mijn vorige blog schreef; Eén persoon kan al iets doen wat invloed heeft. Als deze ene persoon gevolgd wordt door velen, zal de invloed groter zijn!
Wanneer één persoon een positieve beslissing neemt om een positieve verandering te creëren en die beslissing wordt door velen gevolgd, zal de invloed die die beslissing heeft veel groter zijn en mogelijk een wonder kunnen creëren!
Ik geloof er echt in dat wij, als individuen, kracht hebben. Zelfs één persoon kan veel bereiken. Je hoeft alleen maar te denken aan wat er gebeurd is in 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede in China toen één persoon in staat was om een colonne van tanks te stoppen en op te staan voor de mensen.

Op gelijke wijze kunnen we dat nu doen, ieder van ons! Iedereen heeft een keuze! Waar kiezen we voor? Kiezen we ervoor om het Licht te verspreiden en te vergroten of kiezen we ervoor om de Donkerte meer macht te geven?
Luisteren we naar wat politici en de mainstream media ons willen doen geloven of denken we zelf na?
Er zijn vele zeer slimme mensen op deze aardbol. Er wordt veel nieuwe technologie ontwikkeld. Gebruiken we onze hersenen en intelligentie voor het ontwikkelen van technologie die harmonie in de wereld brengt (bijvoorbeeld voor het opschonen van de oceanen, voor schone energie en goede gezondheid) of gebruiken we het voor het creëren van vernietiging (zoals voor wapens, 5G netwerk etc.) Welke keuzes maken deze slimme mensen en welke beslissingen ondersteunen wij in de maatschappij?
We hebben de mogelijkheid om die beslissingen te ondersteunen die helpen bij het brengen van meer Liefde, Vrede, Harmonie, Healing, Hogere frequenties van Licht.

De Shift waar zovelen over spreken draait allemaal om het overgaan van de derde naar hogere dimensies op Moeder Aarde. Vele hoge frequenties van Licht zullen naar de Aarde stromen vanuit het sterrenstelsel en het universum om Moeder Aarde in haar proces te ondersteunen. De lagere frequenties op Aarde, de donkere krachten die momenteel de Aarde controleren en in haar greep houden zullen zich hiertegen verzetten.
Maar er is een prachtig wetenschappelijk bewezen fenomeen:


Er kunnen geen hoge en lage frequenties op hetzelfde moment op dezelfde plaats zijn. Daar ligt dus onze kracht! We kunnen allemaal de lagere frequenties in ons omzetten naar hogere frequenties en op die manier hebben we invloed op het collectieve veld.

Wat we te doen hebben is dat we meer bewust in het leven gaan staan en keuzes gaan maken die deze hogere frequenties ondersteunen om op Aarde blijvend verandering te brengen. De donkere krachten zullen uiteindelijk hun grip verliezen naarmate meer en meer mensen hun frequentie verhogen.
In mijn vorige blog heb ik een voorbeeld gegeven van een zielgeleide meditatie die kan helpen om de blokkades in ons te transformeren en om meer licht te belichamen. Lees deze alsjeblieft en ervaar de kracht ervan voor jezelf.

Dit is niet de tijd om overmand te worden door alles wat er in de wereld gaande is. Het is een tijd om meer in onze kracht te gaan staan, opdat we onze pijn kunnen helen en iedere blokkade in ons kunnen omzetten.
Het is beter om dat te doen voor de karmische blokkade zich laat zien/voelen, omdat wanneer karma toeslaat je over het algemeen machteloos bent. Als het ongeluk toeslaat, zoals nu met de enorme branden, staan we vaak machteloos.
Maar de kracht ligt in het moment vóór de karma toeslaat!
Je hebt de mogelijkheid om NU te veranderen.
Je hebt de kracht om:
 • angst om te zetten in liefde
 • woede om te zetten in vergeving
 • verdriet om te zetten in geluk
 • depressie om te zetten in plezier
 • onzekerheid om te zetten in zelfvertrouwen
 • negatief zelfbeeld om te zetten in zelf-liefde
 • je karma te transformeren door service
 • de lagere frequenties in jou om te zetten naar hogere frequenties
 • en zo zijn er veel meer mogelijkheden. 


Dr. David Hawkins heeft een schaal ontworpen met de verschillende frequenties die verbonden zijn met emoties.


Your vibrational frequency matters. MAP OF CONSCIOUSNESS LEVELS - find where you live energetically on this consciousness map. - live in higher energy states to change your life. Spiritueel Ontwaken, Geneeskunde, Chakra Meditatie, Geestelijke Groei, Affirmaties, Therapie, Spiritualiteit, Gezondheid, Spiritueel


Wanneer steeds meer mensen in staat zijn om hun bewustzijn te verruimen en in hun kracht gaan staan en hogere frequenties belichamen, dan zal de Shift van Moeder Aarde makkelijker zijn.
Daar waar hoge frequenties zijn, zullen de lagere frequenties geen kracht meer hebben. Dat is dus een manier hoe we allemaal de kracht in ons hebben om ons steentje bij te dragen in de komende periode.
Dat is de reden dat ik zei, ga niet achterover zitten en toekijken, maar neem het heft in hand en verruim je bewustzijn!

Er zijn vele manieren om in je kracht te gaan staan. je bewustzijn te verruimen en je frequentie te verhogen. Persoonlijk heb ik de meeste transformatie verkregen door de soulfulness technieken en Tao Healing. Ik deel er veel over hier op dit blog (zie de lijst met de verschillende titels) en op mijn website. Maar je kan ook andere dingen doen. Zoek iets wat diep in jou resoneert. Het maakt niet uit welke techniek jij toepast om in je kracht te gaan staan. Als je het maar doet :) Je wilt je niet machteloos voelen, toch?

En wanneer wij onszelf transformeren, dan zal de Nieuwe Aarde ontstaan VIA ons. 


Ik heb de kracht om heel mijn leven te transformeren.
Jij hebt de kracht om heel jouw leven te transformeren.
Samen hebben we de kracht om het leven van heel de mensheid en alle zielen op Moeder Aarde en op de ontelbare planeten en sterren en in de sterrenstelsels en universa te transformeren. 


~ Dr. en Master Zhi Gang Sha ~ 
in liefde en licht,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
**********************************************************************************************


The NEW EARTH will come through you


Dear readers,


many people are writing about the New Earth these days on the internet.
Many share beautiful experiences about what they have seen during their meditations and how the New Earth will look like in the visions they received. Some say that with the Astrological Configuration on January 12, 2020, new times will come and all we have to do is sit back and watch the world change into the kingdom of Light and Love.

I personally believe we are living in an important period of time and the New Earth will come one day, but I do not believe this is a time to sit back and relax. I do not believe the New Earth will arrive all by herself. I believe it depends on the choices we, as humanity, make.
I received many teachings and insights from my teacher Dr. and Master Zhi Gang Sha, which he also shares in the many books he has published. I received many messages directly from the soul world through my open spiritual channels. I have shared some of them recently here in my blog. I have seen lots of images as well. And in my personal opinion we are now in times of great change, great transformation. We are on our way to a New Earth where Love, Peace and Harmony will take the lead. And I am looking forward to that New Earth!
However, there will be a time of transformation first. And it is not going to be easy. Lots of things will happen. Yet at the same time this is also a time of great possibilities. Please remember that!


Like Tiokasin Ghosthorse shared: 

"This is the hardest time to live, but it is also the greatest honor to be alive now, and to be allowed to see this time. There is no other time like now. We should be thankful, for creation did not make weak spirits to live during this time. The old ones say 'this is the time when the strongest spirits will live through and those who are empty shells, those who have lost the connection will not survive.' We have become masters of survival -we will survive- it is our prophecy to do so."

"Humanity must shift from living "on" the earth, to living with her."
~ Tiokasin Ghosthorse ~ 

As I said before, I don't believe this is a time to sit back and watch the world change. It is not a time to become overwhelmed and afraid either. I believe this is a great time to become more conscious, to grow and to be empowered and to restore the true connections. It may be a hard time to live in, but it is also a time of great opportunities to be empowered by the light, to move forward on our soul journeys rapidly.
But we have to do something for it. We have to make more conscious choices. We have to make the connection and come back to unity. We need to connect with our own soul, with other humans, animals, Mother Earth, the Universe and all souls. We are all connected to the Source. We need to stop the seperation which is so present at this time.
Maybe you are thinking right now, I don't need to do anything, "Should or need to" isn't spritual... But let's be totally honest, we can't continue like this. Like Sir David Attenborough recently said: "We have to realise that this is not playing games."

I believe this time of great disaster in Australia is the beginning of the great transformation on Mother Earth. Many have spoken about the Shift and the turmoil which precedes the beautiful time of the New Earth. The turmoil is taking place now in Australia. To me it is interesting that it is starting there. New Zealand and Australia are one of the first to welcome a new day, a new year. It may not be a coïncidence that this is where the Light of the New Earth and the turmoil preceding it, will be seen first as well.
And from there the Light will move forward through the different timeszones.

So it is possible that the turmoil will spread through the different timeszones as well.
There are Volcanic Eruptions seen in other parts of the world recently, Mexico, Japan and Phillipines, in just a span of three days.
Look at the worldmap. Australia, Phillipines, Japan, Mexico, it is all in a circle.


Gerelateerde afbeelding

Then please notice the Latest Earthquakes. Photo is from January 16, 2020:


It is the same area! The same circle, with bushfires, vulcano activity, earthquakes.


Let us remember that we are living on Mother Earth.
Gaia. A beautiful. precious, living being.
As she changes, we have to change.
As she ascends, we have to ascend.
As she purifies, we have to purify.
As she awakens, we have to awaken.
As she is asking us to take care of her, we have to help her.With the ascension of Mother Earth/Gaia the Ascension period is starting. The ascension also will create turmoil. We are seeing the signs now.

As the message I received before says:

There is a greater need of awakening then you realize. The time for this turmoil on Mother Earth is Now. Gaia will awaken and uplift to higher dimensions now. Bring as much information to anyone in many different ways and at all times, as any soul who awakens can assist in lifting the burdens for others. It is needed. Thank you for your help.The Galactic Council of Light. 

Read the complete message here.

This doesn't mean the whole world will face huge fires or earthquakes , there will be different ways of turmoil in different countries. I shared about what possibly could happen to my country, The Netherlands in my previous blog. And we get a warning or a wake up call now. It is time to act. And in my opinion we are asked to act NOW. We are not asked to relax. We are not asked to become afraid. We are asked to empower and transform ourselves and take care of Mother Earth. 

Like Lao Zu said in Chapter 63 of the Tao Te Jing:Meet the difficult while it is easy.
Meet the big while it is small.

The most difficult in the world
Must be easy in its beginning.

The biggest in the world
Is small in its beginning.


So it is better to start now... And it can start within each and everyone one of us.
Like I shared in my previous blog.  One person can create something that has an impact. When that one person is followed by many, the impact will be bigger!
When one person makes a positive decision to create a positive change and that decision is followed or supported by many, the impact it will have will be much bigger and could create a miracle!
I truly believe that we, as individuals, have power. Even one can have power, you only have to think about what happened in 1989 on Tiananman Square, China,  when one person was able to stop a fleet of tanks and stood up for the people.

And so we can do this now, everyone of us! Everyone has a choice! What do we choose for? Do we choose for expanding the Light, or do we choose to empower the Dark?
Do we listen to what politicians or Mainstream Media want us to believe, or do we think for ourselves?
There are a lot of smart people on the Earth right now. A lot a new technology is invented and created. Do we use our intelligence to build technology that brings harmony to the world (for example cleaning the oceans, clean energy, good health), or do we use it to create destruction (weapons, 5G etc), What choices do these smart people make, and which decisions do we in society support?
We have the possibility to support the decisions which are helping to bring Love, Peace, Harmony, Healing, Higher Frequencies of Light.

The Shift so many people speak about is all about going from the Third Dimension to Higher Dimensions on Mother Earth. Lots of high frequencies of Light will come in from the Galaxy and the Universe to help Mother Earth in this process. The lower frequencies on Earth, the darker forces which control Earth now will resist.
But there is one beautiful scientifically proved phenomenon:


There cannot be high frequency and low frequency at the same time in the same place.So that is where our power is! We can all transform the lower frequencies within us to higher frequencies and in this way we have an impact on the collective field.

What we have to do is become more conscious and make choices which support these higher frequencies to settle down on Mother Earth. The darker forces will eventuelly lose power the more people will do so.
In my previous blog I gave an example of a soul guided meditation how to transform the blockages within us and how to embody more light. Please read and use it to feel the power for yourself.

This truly is not a time for us to get overwhelmed. It is a time we need to become empowered so we can heal any pain and transform any blockage.
And it is better to do it before the karmic blockages show up, because when karma hits you, you often are powerless. When the disaster comes, like now with the fires, we are often powerless.
But the power is in the times before the karma hits!
You have the power to transform them NOW.
You have the power to:

 • transform fear to love
 • transform anger to forgiveness
 • transform sadness to happiness
 • transform depression to joy
 • transform insecurity to confidence
 • transform self-loathing into self-love
 • transform your karma through service
 • transform your lower frequencies to higher frequencies  
 • and more


Dr. David Hawkins created a Scale with frequencies and emotions:


Your vibrational frequency matters. MAP OF CONSCIOUSNESS LEVELS - find where you live energetically on this consciousness map. - live in higher energy states to change your life. Spiritueel Ontwaken, Geneeskunde, Chakra Meditatie, Geestelijke Groei, Affirmaties, Therapie, Spiritualiteit, Gezondheid, Spiritueel


When more and more people are able to expand their consciousness and empower themselves and embody higher frequencies, the Shift on Mother Earth will get easier.
Where there are higher frequencies, the lower frequencies do not have power anymore, so that is how we all have the power within us to help in these upcoming times.
That is why I said, do not sit back and watch, but become conscious and take action!

There are many ways to empower yourself, to expand your consciousness and to raise your frequency. Personally I received the most transformation through soulfulness techniques and Tao Healing. I share a lot about these techniques here on this blog (see table of content) and on my website. But you can find anything that resonates with you. It doesn't matter which techniques you use to empower yourself. As long as you do it! :) You don't want to feel powerless don't you?

And when we transform ourselves then the New Earth will arrive THROUGH us.


I have the power to transform all of my life. 
You have the power to transform all of your life 
Together we  have the power to transform all life of humanity and all souls in Mother Earth and counless planets, stars, galaxies and universes.

Dr. and Master Zhi Gang Sha


With love and light,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder

Thursday 9 January 2020

Deze tijd vraagt om Wereldwijd Wakker te Worden / A Call for Global Awakening

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Deze tijd vraagt om Wereldwijd Wakker te Worden 


lieve lezers,

De gebeurtenissen in Australië zullen niemand ontgaan zijn denk ik zo, of je moet je verborgen hebben onder een steen de afgelopen tijd. Een catastrofe die nog iedere dag in omvang toeneemt.
Hier zijn een paar feiten op een rij:

Er zijn voortdurende bosbranden in New South Wales in Australië, waarbij bijna 26 miljoen acres (10.7 miljoen hectaren, 107.000 vierkante kilometers) zijn verwoest en dit gebied wordt nog steeds elke dag groter. De omvang van het brandende/verbrande gebied is groter dan België! Kun je je dat voorstellen?
De rookpluim is groter dan ooit tevoren. Meer dan 1 miljard dieren zijn omgekomen in de vlammen. En vele mensenlevens en huizen zijn verloren gegaan. Er is sprake van een onnatuurlijke droogte die al enkele jaren duurt, regen bereikt niet langer het land om bepaalde redenen, temperaturen zijn onnatuurlijk hoog en de vlammen reiken hoger dan we ooit elders hebben gezien, bijvoorbeeld bij de branden eerder in Californië en het Amazone gebied.

Is dit alleen maar het gevolg van de klimaatverandering zoals veelal in de media wordt gezegd?
Is dit het gevolg van de Moeder Aarde Transitie naar hogere frequenties? Is dit de Shift waar zo vele mensen over spreken?
Of is er iets anders aan de hand?
Vele mensen in Australië delen feiten over fracking putten, militaire strategieën, politieke plannen, een hoge snelheidslijn, chemicaliën, economische beslissingen, water rechten en de handel daarin, opzettelijke brandstichting etc. Je kan er zelf over lezen en je eigen conclusies eraan verbinden. Ik wil hier niet te diep op de details ingaan.
Naar mijn persoonlijke mening zijn deze verschrikkelijke gebeurtenissen, waarbij zoveel dierenlevens, mensenlevens, natuur verloren is gegaan, niet alleen maar terug te voeren op de klimaatverandering of de natuurlijke shift naar hogere frequenties op Moeder Aarde.
Ik denk oprecht dat menselijke beslissingen hierin ook een grote rol spelen.

Ik geloof dat de tijd waarin we leven een grote kans biedt voor de mensheid om verder te ontwaken en bewuster te worden. Deze ramp is niet iets wat plaatsvindt op een eiland als Australië en alleen de bewoners daar treft. Er zijn al berichten over de impact die deze ramp heeft op Nieuw-Zeeland, de gletsjers en het leven in de oceaan. En wat te denken van de rook en de chemicaliën in de lucht. Die zullen wereldwijd verspreiden. De hitte zal ook een impact hebben op wereldwijde schaal. En de politieke / economische /militaire beslissingen hebben over het algemeen ook een wereldwijde impact op de korte dan wel langere termijn.

Dus ik geloof werkelijk dat het niet aan de rest van de wereld is om te zeggen dat het verschrikkelijk is, maar dat het daar is en dan hun hoofd omdraaien en dit beschouwen als een lokaal probleem. Dit is een wereldwijd probleem. We zullen allemaal wakker moeten worden en onze verantwoordelijkheid dienen te nemen. Zoals ik in mijn vorige blog deelde:
Er is maar een persoon nodig om het verschil te maken! 
Eén persoon kan iets creëren wat impact heeft. Wanneer deze ene persoon gevolgd wordt door vele anderen, dan zal de impact groter zijn! Dat geldt voor beide kanten. Wanneer één persoon een beslissing neemt met een negatieve impact is dat niet fijn. Maar wanneer deze beslissing ondersteund wordt door velen, zal de invloed ervan zoveel groter zijn en een ramp kunnen veroorzaken.
Datzelfde geldt voor het geval dat iemand een positieve beslissing neemt om een positieve verandering op gang te brengen. Wanneer deze beslissing ondersteund wordt door velen, zal de impact ervan veel groter zijn en een wonder kunnen creëren!
Met andere woorden, één persoon kan een oorlog starten, maar één persoon kan ook een weldaad op gang brengen.
Ik geloof dus werkelijk dat wij, als individuen, kracht hebben. Maar wanneer we deze kracht bundelen en een massale steun in de juiste richting op gang brengen, zal de impact groots kunnen zijn!
En dat ligt aan ieder van ons. Waar luisteren we naar, waar besteden we aandacht aan, wat ondersteunen we. Dat bepaalt in welke richting deze situatie uit gaat. Waar kiezen we voor...
Sluiten we onze harten, leven we in angst, voelen we ons machteloos, denken we dat het ver van ons bed is?
Of bundelen we onze krachten en helpen we om deze ramp te stoppen en het vuur te blussen en zij die in nood zijn de helpende hand toe te steken? Dat lijkt me het eerste wat van belang is. En er zijn al vele mooie initiatieven. Het is ontroerend om te zien dat in tijden van nood vele mensen hun liefde en compassie tonen en elkaar, de dieren en de natuur helpen. Mijn dank en respect gaat uit naar alle brandweerlieden en de vele vrijwilligers. Rampen kunnen mensen verenigen. 

Maar wat kunnen we nog meer doen?
Wanneer je het bekijkt vanuit spiritueel oogpunt dan is er iets wat we van over de hele wereld kunnen doen. We hoeven niet naar Australië om daar actief een bijdrage te leveren. Natuurlijk kan dat, en het maakt mij blij om te zien dat vele mensen daadwerkelijk naar het gebied gaan om te helpen, maar we kunnen ook support bieden vanuit ons huis. Allereerst is er de mogelijkheid om geld te doneren. Ook dat is belangrijk. Maar we kunnen ook spiritueel ondersteunen. 

Ik zal eerlijk zijn dat ik toen ik voor het eerst hoorde over de bosbranden dat ik dacht aan de start van de shift naar hogere dimensies op grotere schaal. Ik heb er veel over gelezen en gehoord en ontving zelf ook vele boodschappen vanuit de zielenwereld. Ik heb een aantal daarvan gedeeld in eerdere blog postings. Het is het grotere plan voor Moeder Aarde en de tijd van ascensie is gekomen, vandaar dat ook de karmische patronen opgelost dienen te worden.
Het is bekend dat wanneer de frequentie op Moeder Aarde omhoog gaat vanwege de inkomende hogere frequenties vanuit de sterrenstelsels en het universum, dat de lagere frequenties zich zullen verzetten en zullen vechten. Er zal letterlijk een strijd/oorlog plaats vinden op een spiritueel niveau. Wanneer je spirituele oog/derde oog geopend is kan je zien dat de lichtwezens en de donkere wezens strijden en je kan de energetische controle matrix zien. 

Afbeeldingsresultaat voor Haunting 'devil face' captured
Ik heb deze oorlogen meermalen mogen aanschouwen met mijn derde oog en ik weet dus dat het echt is en zeker niet plezierig is om naar te kijken. Aanvankelijk dacht ik dat dit de reden was achter deze hele catastrofe. Er is ook een foto, genomen door Craig Calvert, die niet gemanipuleerd is of zo, waarin een gezicht in de vuurzee te zien is. 

Maar wanneer je dieper ingaat op deze hele situatie en meer en meer leest van de feiten die aan het licht komen, zie je dat er vele menselijke beslissingen vooraf zijn gegaan aan alles wat er op dit moment plaatsvindt. Beslissingen genomen in de afgelopen paar jaren. De strijd vindt derhalve niet alleen plaats op Moeder Aarde, maar vindt ook plaats in de mensen in invloedrijke posities en elders. 
Wanneer we op Moeder Aarde gevraagd worden om naar hogere dimensies te gaan, betekent dat dat ook de bewoners van Moeder Aarde hun frequenties dienen te verhogen naar hogere dimensies. We maken een verschuiving van het tijdperk van Mind over Matter, naar het tijdperk van Soul over Matter. 
De mind heeft het heel lang voor het zeggen gehad. De mind had controle over alles. Maar we leven nu in een tijd waarin we overgaan naar een nieuw tijdperk. In dit nieuwe tijdperk zal de ziel de leider zijn.
De ziel en de mind verblijven beiden in het hart. Dus waar denk je dat de strijd plaatsvindt in de mensen? Juist,... voornamelijk in het hart.
We worden gevraagd om onze harten te openen en daadwerkelijk te leven in overeenstemming met de ware potenties die we in onze ziel dragen en om de hogere kwaliteiten van liefde, vergeving, compassie en licht te belichamen. We worden gevraagd om de blokkades die we in ons hart met ons meedragen te transformeren om zo van leven vanuit de mind naar leven vanuit de ziel te kunnen gaan.
Dat is niet gemakkelijk en de blokkades zullen zich tonen en zich verzetten.

Het hart en het hartchakra dragen vele goede kwaliteiten in zich maar hebben ook vele blokkades.
Het hart is de ontvanger van de boodschappen van de ziel en het is de rol van het hart om deze boodschappen door te geven aan de mind, zodat de mind de energie en de materie kan aansturen. De mind zal daarbij de ziel als de ware leider moeten accepteren, opdat de ware boodschappen van de ziel in ons handelen doorgevoerd kunnen worden.
Er kunnen echter vele blokkades zijn in het hart die voorkomen dat dit proces op de juiste wijze verloopt. Bij blokkades in het hart kun je onder meer denken aan woede, gebrek aan wijsheid, hebzucht, onzuiverheid, veroordeling en egoïsme. Ook de mind kan blokkades hebben, zoals negatieve gedachtepatronen, negatieve overtuigingen, negatieve houdingen, ego, gehechtheden. En natuurlijk draagt de ziel de karmische blokkades in zich, die ieder persoon heeft. De ziel van het land Australië, draagt net als de ziel van andere landen, karma met zich mee en al deze karmische invloeden dienen te worden getransformeerd, De situatie van nu is een oproep aan iedereen om ons daar bewust van te worden en om er daadwerkelijk iets aan te doen. 

Al deze blokkades zullen zich dus stuk voor stuk gaan tonen en zullen een impact hebben op de beslissingen die mensen nemen en het gedrag wat ze vertonen.
Tot op welke hoogte zijn deze blokkades van invloed geweest op de beslissingen en de handelingen in de afgelopen jaren als het gaat om militaire (woede, veroordeling, onzuiverheid, hebzucht), politieke (onvrede, hebzucht, onzuiverheid, ego, beroemdheid), economische (hebzucht, egoïsme, gebrek aan kennis) beslissingen?

Wanneer de frequentie omhoog gaat en Moeder Aarde in haar ascensie proces terecht komt naar hogere Dimensies, zullen deze karmische en andere blokkades reageren. We worden gevraagd om daar verantwoordelijkheid voor te nemen en ze te transformeren en zuiveren om zo daadwerkelijk ruimte te creëren voor de ziel en de hogere frequenties, maar... deze blokkades zullen zich verzetten en de donkere krachten op Aarde zullen deze blokkades gebruiken. Zij willen dat de huidige situatie behouden blijft. Ze zullen proberen om invloed uit te oefenen op de wijze waarop wij naar bepaalde dingen kijken en angst creëren. Zij willen geen hogere frequenties want dat betekent dat zij hun macht verliezen.

Naar mijn mening zal de strijd tussen het licht en de donkere zijde niet alleen plaatsvinden op Moeder Aarde zelf, maar ook binnenin ons, de mensen.. en het zal zich vooral tonen in het hart, het centrum waar zowel de ziel als de mind verblijft. Het hartchakra is tevens bekend als het karma centrum.
Zijn wij bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor ons karma en willen we onze blokkades transformeren? Zullen we deze dramatische situaties aangrijpen om onszelf te verbeteren en ons hart te openen, of zullen de huidige situaties ons doen verbitteren en juist ons hart meer sluiten?
Zal dit ons leiden naar Eenheid of zal de huidige situatie van Afgescheidenheid voortduren.

Een aantal dingen die verbonden zijn met het hartchakra zijn:
 • Het hartchakra is zeer belangrijk voor je spirituele kanalen.
 • Het is het centrum dat verbonden is met het gehele emotionele lichaam. 
 • Daarnaast is het hartchakra het centrum voor karma, heling, liefde, vergeving, compassie, licht, levenstransformatie en verlichting.
 • Maar ook voor het spreken van de waarheid is dit hartchakra van groot belang.
 • Het is ook verbonden met financiële aangelegenheden.
 • en er zijn meer dingen hiermee verbonden. 
Wat kunnen we nu doen aan de situatie in Australië?
Naar mijn mening is het niet alleen een karmische aangelegenheid die Australië en haar bewoners aangaat en door hen moet worden opgelost. Het is iets wat een wereldwijde impact zal hebben en de hele mensheid kan iets doen om hierbij te helpen en in eenheid samen te komen.
Moeten we dan maar gezamenlijk pogen om alle feiten boven tafel te krijgen en hen die verkeerde beslissingen genomen hebben voor het gerecht slepen?
Ik kan je vanuit eigen ervaring zeggen, gelet op het aantal jaren dat ik gewerkt heb op de rechtbank en bij het Hof op de afdelingen strafrecht en economische delicten, dat het niet een bepaald verlichte plek is om te werken of een plek waar licht gebracht wordt naar hen die er komen, niet naar de criminelen, niet naar de rechters en medewerkers.
Veroordeling sluit het hart. Veroordeeld worden doet ook niet veel goeds.
Dus als we gevraagd worden nu om ons hart verder te openen, dan is veroordeling naar mijn persoonlijke mening niet de juiste weg.

Ik heb de impact ervan op mijn hartchakra gevoeld overdag, iedere keer als ik een vonnis schreef.
Ik heb de impact ervan 's nachts ervaren, wanneer de zielen die overdag voor me stonden, 's nachts rondom mijn bed stonden.  
Veroordeling is niet de weg naar het verhogen van onze frequenties. Het zal het hart alleen maar verder doen sluiten en het zal alles wat verloren is gegaan niet terugbrengen.
Daarom ben ik van mening dat ook al denken velen dat dit de oplossing is, er een betere manier is om hiermee om te gaan.
Ik heb gelezen over een andere benadering in Afrika, en die wijze opende mijn hart. Het resoneerde diep in mij.
Dit is wat ze doen in Zuid-Afrika:

In The Art of Forgiveness, Lovingkindness, and Peace, beschrijft Jack Kornfield een Afrikaans vergevingsritueel: "Bij de Babenda Stam in Zuid-Afrika, wordt een persoon nadat hij zich onverantwoord heeft gedragen of misdragen heeft, in het centrum van het dorp geplaatst, alleen en ongeboeid. Al het werk wordt gestopt en iedere man en vrouw, ieder kind komt tezamen en ze vormen een grote kring rondom de verdachte. Vervolgens spreekt ieder lid van de stam tot de verdachte, één voor één, om de verdachte te herinneren aan al het goede wat hij/zij gedaan heeft. Iedere gebeurtenis, iedere ervaring die herinnerd kan worden tot in details telt mee. Alle positieve bijdragen, goede daden, sterkte kanten en vriendelijkheid worden heel zorgvuldig telkens herhaald. Deze ceremonie duurt vaak meerdere dagen. Aan het einde wordt de cirkel verbroken en dan vindt er een feestelijke ceremonie plaats waarbij de persoon zowel letterlijk als figuurlijk opnieuw welkom geheten wordt in de stam. 

Wat een prachtige manier om veroordeling te vervangen, vind je ook niet?
Ik geloof er oprecht in dat de enige manier is om iets daadwerkelijk op diepgaande wijze op te lossen, door liefde en vergeving te brengen naar een situatie.
Zoals Martin Luther King Jr. zei:


„Haat met haat beantwoorden, zou alleen maar haat vermenigvuldigen en daarmee de donkere nacht die al verstoken is van sterren alleen maar donkerder maken. 
Duisternis kan geen duisternis verdrijven, alleen licht kan dat. 
Haat kan geen haat verdrijven, alleen liefde kan dat.”

― Martin Luther King Jr.Hoe doen we dat dan? Hoe brengen we liefde en vergeving naar de situatie in Australië?
Doen we dat net als die Afrikaanse stam door iedereen die hierbij betrokken is in een cirkel te plaatsen en hen te herinneren aan hun ware aard? Of is er een makkelijkere manier om liefde te brengen? Hoe kunnen we wereldwijd helpen bij een ramp die plaatsvindt op een eiland, Australië?

Wanneer zoveel mensen als mogelijk is hun liefde, vergeving en licht sturen naar alle betrokkenen, welke beslissing dan ook, of dit nu een politieke, militaire, economische grondslag heeft, en we sturen dat heel gericht en bewust, dan zijn we in staat om een tegengestelde kracht te creëren. Liefde en Licht zijn de kwaliteiten waar de donkerte het meest bang voor is. We kunnen de impact hiervan vermenigvuldigen via iedere persoon die meedoet en helpt om meer licht in zichzelf en op deze planeet te brengen. En als de impact groot genoeg is, kunnen we balans brengen in de donkerte en de donkere krachten die op dit moment daar zo actief zijn tegenhouden.
Er zijn vele massa meditaties geweest en het belang hiervan is bewezen.

Hoe kunnen we dat dan doen?
We zijn allemaal spirituele wezens met een heleboel kracht. We zijn meer dan onze lichamen. We zijn zielen, trillingsvelden, die in ons lichaam verblijven en ieder van ons heeft unieke krachten en kwaliteiten, die we in de loop van vele levens hebben ontwikkeld. We kunnen onze ware aard gebruiken om voor het licht te kiezen en onze mind en intenties in die richting te leiden. We kunnen mediteren en dat licht, die liefde en die vergeving naar anderen sturen. Onze intenties zullen van invloed zijn op het collectieve veld waar we ons allemaal in bevinden hier op Moeder Aarde en ver daarbuiten.
We kunnen onze eigen harten verder openen om onszelf sterker te maken en meer licht te belichamen en vervolgens kunnen we dan een grotere invloed uitoefenen op het grotere geheel.
Als vele mensen dit zouden doen, dan wordt de impact uiteraard vele malen groter.
Op deze manier kan ieder individu, overal ter wereld, support geven aan hen in Australië. We staan niet machteloos aan de zijlijn. Het is niet de bedoeling om de andere kant op te kijken. Ik ben van mening dat deze tragedie een perfecte gelegenheid is om de spirituele kracht die we allemaal in ons hebben te doen ontwaken en om deze te gebruiken in het voordeel van deze planeet. Wanneer iedere persoon die bereid is om zijn of haar eigen karmische blokkades op te lossen en zijn/haar hart te openen, vervolgens licht en liefde stuurt naar de situatie, mediteert, bid, positieve gedachten stuurt, mantra's chant, etc, dan zal er een transformatie plaatsvinden, zowel binnenin ons als in het collectieve veld. Dat zal helpen om de situatie te veranderen en hopelijk een einde brengen aan de strijd tussen licht en donker opdat begonnen kan worden met het herstelproces na deze ramp.

Hier volgt een oefening die je kan doen om je hartchakra te openen en om je te helpen om de blokkades in jou te transformeren.

MEDITATIE OEFENING


Dit is slechts één van de vele oefeningen die je kunt doen om je hartchakra te openen en te zuiveren en je kunt het aanpassen naar wat je nodig hebt of naar je eigen wensen. Ben vooral creatief. Zolang het positief is, is het oké.

De energie healing oefeningen en de spirituele healing oefeningen vanuit China, India en andere landen bestaan al heel erg lang, al meer dan vijfduizend jaar en hebben vele mensen geholpen. Tegenwoordig zijn velen de kracht hiervan vergeten, maar als ze niet zo krachtig zouden zijn geweest zouden ze niet zo lang blijven bestaan :)
Deze technieken zijn eenvoudig, maar laat je daardoor niet misleiden. Simpel betekent niet dat ze niet krachtig zijn. Integendeel. De kracht van deze technieken tezamen hebben al vele mensen verbaasd doen staan en hun leven verandert. Probeer het nu zelf!

1) Lichaamskracht: Daar waar je je handen legt, zal je de blessings ontvangen.
We maken gebruik van bepaalde lichaamshoudingen en handposities om de energiestroom en de heling te bevorderen. Daar waar je je handen legt zal de energie naar toe gaan en zal je de voordelen voor heling en verjonging ontvangen.
Ga rechtop zitten met je rug vrij van de leuning van de stoel. En zorg ervoor dat je rug recht is en je kruin en je perineum op één lijn zijn. Zo kan de energie en het licht vrij stromen. Het universele licht kan via je kruinchakra door de andere chakra’s in het midden van je torso naar beneden naar je onderbuik gaan, daar waar de basis energiecentra zich bevinden. Leg één hand op je onderbuik, zodat de energiecentra gevoed worden en je goed gegrond blijft. Leg de andere hand op de plek waar je healing nodig hebt, in dit geval het hartchakra achter je borstbeen.
Zet je voeten op de grond en maak verbinding met Moeder Aarde, zodat je ook op die manier goed gegrond blijft tijdens de oefening.
Sluit je ogen tijdens de oefening.
Haal een paar keer diep adem naar je onderbuik en ontspan je volledig. Hoe meer ontspannen je bent, hoe meer heling kan plaatsvinden.

2) Zielenkracht: Dat wat je aan de hemel, de Tao (Bron) en aan je eigen ziel vraagt, is waar je de blessings voor ontvangt.
Hierbij spreken we de kracht van de ziel aan. We maken contact. We maken hierbij onderscheid tussen de innerlijke zielen en de zielen om ons heen.
We hebben allemaal een lichaamsziel, maar ook de organen, systemen, cellen, DNA/RNA hebben ieder hun eigen functie en ook hun eigen ziel. Deze kunnen we aanspreken om zichzelf te helen. Iedere ziel heeft een groot zelf-helend vermogen en door de ziel aan te spreken kunnen we dat activeren. Jouw lichaamsziel weet wat het gedaan heeft waardoor de karmische blokkades zijn ontstaan. De Divine, Tao, Bron en de spirituele vaders en moeders weten waar de blokkades in ziel, hart, geest en lichaam zich bevinden. Ze weten wat nodig is om te helen. Jouw ziel en de zielen om je heen hebben diepe kennis en wijsheid en kracht om te helpen helen. Het enige wat je te doen hebt is dit te vragen.

Zeg hallo:                            Lieve ziel, geest en lichaam van mijn hartchakra (of noem het deel van het lichaam waar je graag healing voor ontvangt)
Geef liefde:                         Ik houd van je.
Doe een affirmatie:            Jij hebt de kracht jezelf te helen.
Geef een opdracht:             Doe je best.
Uit je dankbaarheid:           Ik ben zeer dankbaar.

Het is belangrijk om liefde te geven aan die plekken die healing nodig hebben. Liefde heeft als eigenschap dat het alle blokkades oplost. Liefde is de tegengestelde kracht van angst. Het is vaak zo, dat mensen die bijvoorbeeld last hebben van hun rug of hun knie negatief praten over hun rug of knie, maar die negatieve reacties vergroten de blokkades alleen maar. Liefde geven aan dat lichaamsdeel is veel beter. Geef liefde aan je negatieve gevoelens en emoties. Het bevordert de healing.

Liefde lost alle blokkades op.
Vergeving brengt innerlijke vreugde en innerlijke vrede.

Daarom is het goed om een vergevingsoefening in deze zelf-helingsoefening op te nemen om zo de karmische belasting te verlichten. Dit kun je doen als volgt.

Lieve alle zielen die door mij in dit leven of in vorige levens pijn zijn aangedaan, beschadigd, benadeeld, of op enigerlei wijze zijn gekwetst, of door mijn voorouders, kom alsjeblieft ook bij mij.
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Ik bied jullie mijn oprechte excuses aan voor de fouten die ik heb gemaakt. Het spijt me.
Ik dank jullie voor de lessen die jullie mij leren. Ik leer mijn lessen en ben niet meer diezelfde persoon. Daarom vraag ik jullie om mij en mijn voorouders onvoorwaardelijk te vergeven. Ik zal daar geen misbruik van maken, ik zal service verlenen aan anderen.
Dank jullie wel.

Lieve alle zielen die mij en mijn voorouders in dit leven of in vorige levens pijn hebben aangedaan, beschadigd of benadeeld hebben of op enigerlei wijze hebben gekwetst, kom alsjeblieft ook bij mij.
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Het is mijn wens om het karma tussen ons te transformeren en om de karmische relatie tussen ons te verbeteren. Daarom bied ik jullie mijn onvoorwaardelijke vergeving aan en ik vraag ook al mijn voorouders om datzelfde te doen.
Laten we onze harten en zielen verbinden en in liefde, vrede en harmonie leven.
Dank jullie wel.

Mijn lieve ziel en al mijn innerlijke zielen van al mijn organen, systemen, lichaamsdelen, cellen, RNA en DNA. Ik houd van jullie eer jullie en waardeer jullie.
Ik bied jullie mijn oprechte excuses aan voor alle fouten die ik gemaakt heb jegens jullie, voor alle momenten waarop ik geen liefde heb gegeven aan mezelf, niet voor mezelf ben opgekomen, mezelf heb vergiftigd met de dingen die ik at of dronk of met de producten die ik gebruikte, mezelf beschadigd heb.
Het spijt mij. Vergeef mij alsjeblieft. Ik zal beter voor jullie zorgen. Dank jullie wel.
Ik ben jullie allen heel erg dankbaar en kan jullie niet genoeg bedanken voor jullie service.
Dank jullie wel.

Ik vergeef mezelf volledig en onvoorwaardelijk. 


Er zijn ook vele zielen om ons heen. Je kunt hierbij denken aan de lichtwezens, zoals de opgestegen meesters, de goeroes, lama’s, kahuna’s, engelen, aartsengelen, de Divine, de Tao, de Bron. Je kunt ook denken aan de ziel van de zon, de maan, de sterren, de planeten, de natuur. Deze lichtwezens hebben allemaal zeer krachtige zielen en daarmee veel kracht tot het brengen van licht en healing en we kunnen hen vragen om ons te helpen bij het helingsproces. Je kunt ze bij naam noemen als je je bijvoorbeeld heel erg verbonden voelt met een aartsengel, of met Jezus, Moeder Maria, Guan Yin, Krishna of je kunt ze allemaal om hulp vragen en hen de keuze laten wie er komt door “alle spirituele vaders en moeders” aan te spreken. Door de lichtwezens om hulp te vragen kunnen we ons eigen helingsproces versnellen, omdat hun zielen zo ontwikkeld zijn en zo zuiver. Zij zijn om ons heen en zijn bereid om te helpen maar ze wachten vaak op ons verzoek. Spreek met oprechtheid en vanuit je hart en ziel en vraag ze om hulp. Je kunt ze allemaal om hulp vragen, maar je kunt hulp niet afdwingen.

Lieve ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______ ( noem de zielen om je heen van wie je graag hulp en healing zou willen ontvangen).
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Kom alsjeblieft bij me. Willen jullie mij alsjeblieft helpen bij het helen en openen van mijn hartchakra  of van
 ______ (doe je verzoek)
Lieve alle zielen die ik ooit pijn heb gedaan of gekwetst heb.
Vergeef me alsjeblieft alle fouten die ik gemaakt heb in dit leven en in vorige levens.

Ik kan jullie niet genoeg bedanken.
Dank jullie wel.


Lieve ziel, geest en lichaam van het universele licht,
Ik hou van je.
Jij hebt de kracht mij te helen en om meer licht te brengen in mijn ziel, hart, geest en lichaam.
Doe je best.
Dank je.


Je kunt ook andere zielen uitnodigen om samen met jou de oefening te doen. Hun zielen hebben vrije wil om mee te doen en samen te oefenen. Je geeft ze geen opdracht, maar je nodigt ze uit.

3) GeestkrachtDaar waar je je aandacht op richt, is waar je de blessings ontvangt. 

Hierbij maken we gebruik van creatieve visualisatie. Daar waar je je aandacht op richt, gebruik makend van creatieve visualisatie, is waar je de voordelen voor healing, verjonging en transformatie ontvangt. Daar waar je je aandacht op richt gaat het licht naar toe en vindt de healing plaats. Visualiseer hoe gouden licht vanuit 360 graden naar de plek komt waar je de healing wilt ontvangen. Visualiseer het gouden licht op de plaats van je verzoek, in deze oefening het hartchakra, (maar je kunt deze oefening ook gebruiken voor bijvoorbeeld je hart, je lever, je nieren of in dit geval naar de situatie in Australië en om licht te brengen naar het rampgebied.) Het is belangrijk om licht te visualiseren en geen energie. Licht heeft namelijk geen negatieve effecten. Wanneer je je richt op energie kan er een onbalans ontstaan tussen yin en yang. 


4) AdemkrachtBuikademhaling. Als je inademt, dan zet je onderbuik uit. Als je uitademt, dan trekt je onderbuik samen. Volg je eigen natuurlijke ritme. 

Haal diep adem naar je onderbuik en terwijl je inademt visualiseer je dat gouden licht vanuit 360 graden naar de plek komt waar je de healing wilt ontvangen. Ieder ademhaling komt door je neus en door iedere porie van het lichaam om licht te brengen naar de plek waar je de healing wilt ontvangen. Bij iedere uitademing visualiseer je het licht door je hele lichaam.

5) Klankkracht: Wat je chant, is wat je wordt.  

Hierbij maken we gebruik van het chanten van bepaalde klanken en mantra’s. Dat wat je chant, daar vereenzelvig je je mee. Dat wat je chant, is wat je wordt. Het chanten van positieve mantra's heeft dus een gunstig effect op de healing, maar heeft ook een ander effect.
Vele mensen vinden het moeilijk om tijdens het mediteren de geest tot rust te brengen omdat het innerlijke gesprek moeilijk te stoppen is voor hen. Door het chanten van de mantra, voorkom je tijdens het mediteren dat je vervalt in innerlijke discussies of gedachtenpatronen die negatief uitwerken op de meditatie.

We kunnen gebruik maken van de mantra's “Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde en Universal Light/ Universeel licht” 


Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde

Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde

Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde
Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht
Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde

Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde


en/of:


Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Visualiseer dat de onvoorwaardelijke liefde je hart vult en dat het universele licht je hart verlicht en tevens alle harten van hen die jou in deze oefening vergezellen. Je kunt ook visualiseren hoe het Universele Licht het rampgebied zegent en rust en verlichting brengt in het getroffen gebied en Moeder Aarde helpt in haar transformatieproces. Visualiseer alleen licht, zodat het licht kan brengen wat nodig is. Wanneer je energie of regen visualiseert kan er een disbalans gecreëerd worden. Er is zelfs informatie momenteel dat de branden de bovenste lagen aarde volledig verwoest hebben en dat als er nu hevige regen zou komen dat die lagen dan weggespoeld worden en dat het lang kan duren voordat herstel plaatsvindt. Wanneer je licht visualiseert zal het licht doen wat het meest noodzakelijk is om herstel te bevorderen.

Chant voor tenminste 3-5 minuten, in stilte of hardop. Doe dit meerdere keren per dag. Hoe langer je oefent, hoe beter de resultaten kunnen zijn.
Wanneer je in stilte chant zullen de kleinere cellen en ruimtes vibreren. Wanneer je hardop chant zullen de grotere cellen en ruimtes vibreren. In stilte chanten is Yin. Hardop chanten is Yang.
Wissel het af, want daar waar Yin en Yang in balans zijn, zal gezondheid gerealiseerd kunnen worden.
Daar waar gouden licht straalt zal ziekte verdwijnen.

Sluit de oefening af door te zeggen
Hao! Hao! Hao!
Dank je! Dank je! Dank je!
Gong Song! Gong Song! Gong Song!
Hao is Mandarijn Chinees en betekent: Perfect! Wordt gezond! 
Gong Song zeggen we tegen de zielen die we gevraagd hebben om te komen en betekent: keer respectvol terug naar de plek waar je vandaan komt of op dit moment nodig bent.
Het uiten van dankbaarheid is heel erg belangrijk. We zeggen het steeds 3x. Het eerste Dank je is gericht aan de Divine, het tweede is gericht aan alle zielen die kwamen om je te helpen bij de oefening en het derde is gericht aan je eigen ziel.

Dit is een hele simpele basisoefening die je kunt doen om meer licht te brengen naar je ziel, hart, geest en lichaam of naar elke situatie. 

Liefde lost alle blokkades op 


Licht heelt het spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichaam.

Licht voorkomt alle ziektes.

Licht zuivert en verjongt ziel, hart, geest en lichaam.

Licht transformeert relaties.

Licht transformeert je werk en financiën,

Licht vergroot de intelligentie.

Licht opent de spirituele kanalen.

Licht brengt succes in ieder aspect van het leven.


Voor meer informatie over het hartchakra (en chronische aandoeningen), kun je ook een eerder gepubliceerde blogposting lezen: Open Hartchakra

Laat me deze blogposting eindigen met een toekomstvoorspelling om je wat hoop en aanmoediging mee te geven.


In de periode van het Zevende Vuur, zal een Nieuw Volk ontstaan. Zij zullen in de voetsporen treden en teruggaan in de tijd om de wijsheid die lang geleden was achtergelaten langs de kant van het pad terug te vinden. Hun pad zal hen leiden naar de ouderen, en ze zullen hen vragen om hen te leiden op hun reis. Als het Nieuwe Volk sterk zal blijven in hun zoektocht, zal de heilige drum zijn klank weer laten horen. Er zal een bewustwordingsproces zijn onder de mensen, en het heilige vuur zal opnieuw aangestoken worden. In die tijd zal de blanke mens voor de keuze gesteld worden tussen twee paden. Het ene pad is het pad van hebzucht en technologie zonder wijsheid en respect voor het leven. Dit pad staat symbool voor een snelweg naar vernietiging. Het andere pad is het pad van spiritualiteit; een pad wat langzamer te begaan is maar wat respect voor al het leven behelst. Wanneer we het spirituele pad verkiezen, dan kunnen we zelfs een ander vuur aansteken, een Achtste Vuur, en aan een langdurige periode beginnen van Vrede en gezonde groei. - Voorouder William Commanda, De kring van de voorspelling voor alle landen van de zeven vuren van de Anishnaabe, van Ancient Wampum Belt

 
Laten we onze harten en zielen verbinden en een betere wereld voor alles en iedereen creëren.


Deze gebroken wereld wacht in de duisternis op het licht dat jij bent. in liefde en licht,
Barbara 
~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************


A Call for Global Awakening Dear readers,
all things can be mended, the light that is you, puurlicht

It has not escaped to anyone's attention I believe, what is going on in Australia right now, unless you have been hiding under a rock. A catastrophe which is growing day by day is taking place.
Just some facts:

There are ongoing bushfires in New South Wales, Australia, with 26 million acres (10,7 million hectares, 107,000 square kilometers) of land destroyed and counting. The size of the burning/burned area in Australia is bigger than Belgium! Can you believe that...
The smoke plume is bigger than ever before.
More than 1 billion animals have died in the fires. And many human lives and properties have been lost.
There has been an unnatural drought for a few years now, rain is no longer approaching the land for some reasons, temperatures are unnaturally high and the flames are reaching higher in the sky than have ever been seen anywhere else, like the California or the Amazon fires.

Is this just Climate Change like is being said in mainstream media?
Is this the Mother Earth Transition to higher frequencies taking place? Is this the shift so many people speak about?
Or is something else going on?
There are many people in Australia sharing lots of facts about fracking wells, millitary strategies, political plans, a fast rail network, chemicals, economic decisions, water rights and trading, wilful fire-raising etc. You can read about it and think for yourself. I don't want to go into details here.
In my personal belief the horrific disasters taking place, taking so many animal lives, human lives, nature life away, is not just climate change or a natural shift to higher frequencies on Mother Earth.
I truly think that human decisions play a huge part in all of this too.

I believe this time we are living in, is a great opportunity for humanity to awaken more. This disaster is not just something that takes place on the Island of Australia and only affects the habitants there. There are already reports about the impact it has on New Zealand, the glaciers, the marine life. And what about the smoke and chemicals in the air, they will spread all around the world. The heat will have an impact as well on a global scale. And political / economical / military decisions, often have a global impact as well in the short or the long term.

So I really believe it is not for the rest of the world to say, it is truly heartbreaking what is going on, but it is far away and then turn their heads away and see it as a local issue. It is a global issue. We all need to awaken more and take our responsibility. As I shared in my previous blog: One person can make a difference! 
One person can create something that has an impact. When that one person is followed by many, the impact will be bigger! That applies both ways. When one person makes a decision that has a negative impact it is sad. But when that decision is supported by many, the influence will be much bigger and could create a disaster.
The same applies to when one person makes a positive decision to create a positive change. When that decision is followed or supported by many, the impact it will have will be much bigger and could create a miracle!
So, one person can start a war, but also one person can start a blessing.
So I truly believe that we, as individuals, have power. But when we join together and create a mass support in the right direction, the impact will be huge!
And that is up to all of us. What do we listen to, what do we pay attention to, what do we give our support. That determines which direction this situation will go. What do we choose...
Will we close our hearts, live in fear, feel powerless, think it is just there and far away from where you are?
Or will we join forces together and help to stop this disaster and stop the fires and help those in need? That is one important thing of course. And many beautiful initiatives are taking place. It is heart touching to see that in times of crises lots of people share their love, their compassion and help one another and take care of the animals in distress and the nature. Lots of gratitude to all those firefighters and volunteers out there! Disasters can unite people.

But what else can we do?
When you look at it from a spiritual point of view there is something we can do all around the world. We don't have to go to Australia to actively help. Of course we can, and it makes me happy to read the news that many people actually go there to help, but we can do it from our homes and be of great support there as well. First there is the possibility to donate and support financially. Which is important. But we can also support spiritually.

I will be honest with you that when I first heard about the fires that I was thinking about the shift to higher dimensions starting on a bigger scale. I have read and heard a lot about it and received many messages myself from the soul world about it. I have shared some in my previous blog postings. It is the big plan for Mother Earth and the time of ascension has come, therefore the karmic issues need to be solved.
It is known that when the frequency on Mother Earth rises because of incoming higher frequencies from the galaxy and universe, that the lower frequencies will fight and resist. There literally will take place a war/battle on a spiritual level. When your spiritual eye/third eye is open you can see the light beings and the dark beings fighting and you can see the energetic control grid.


Afbeeldingsresultaat voor Haunting 'devil face' capturedI have seen these wars with my third eye a few times and I know it is real and not pleasant to watch at all. Initially I thought that was the reason behind the catastrophe. There was a picture taken by Craig Calvert, which is not photoshopped at all, of a face seen in the fire.

But when you look deeper into this situation and more facts are coming to surface, you see that there are many human decisions behind all of what is taking place. Decisions made in the last couple of years. So the fight not only takes place on Mother Earth, but also takes place within humans in influencing positions and everywhere else.
When we are asked to go on Mother Earth to Higher Dimensions, it means the habitants of Mother Earth also need to uplift their frequencies to higher dimensions. We are shifting from the Mind over Matter era to the Soul over Matter era.
The mind has been in charge for a long time. It controlled everything. However, we are now liveing in a time where we shift to a new era. In this new era the Soul needs to be in charge.
The soul and the mind both reside in the heart. So where do you think the fight will take place within human beings? Yes, ... mostly in the heart.
We are asked to open our hearts and to truly live from the true potentials of our soul and to embody the higher qualities of love, forgiveness, compassion, and light. We are asked to transform the blockages within our hearts to go from living from the mind to living from the soul.
That is not easy at all and the blockages there will show up and resist.

The heart and heartchakra have many good qualities but can also have many blockages.
The heart is the receiver of the messages from the soul and its role is to bring these messages to the mind, so the mind can direct the energy and matter.The mind needs to accept the soul as the true director so the true messages of the soul can be brought into our actions.
However, there could be many blockages in the heart preventing this process to flow smoothly. Blockages in the heart for example are anger, lack of wisdom, greed, impurity, judgement, selfishness and more. The mind can also have many blockages, like negative mindsets, negative beliefs, negative attitudes, ego and attachments. And of course the soul carries all the karmic issues that each and every person has. The soul of the land of Australia self also, just like the soul of every other country, carries karma and all these karmic issues need to be transformed. This situation right now is a calling to become aware of that and to actually do something about it.

So all of these blockages show up and they have an impact on the decisions humans made and the actions they take.
To what amount have these blockages been of any influence in the decisions and actions of the past years regarding military (anger, judgement, impurity, greed), political (dissatisfaction, greed, impurity, ego, fame), economical (greed, selfishness, lack of wisdom) decisions?

When the frequencies rise, and Mother Earth ascends to higher Dimensions, these karmic blockages and other blockages react. We are asked to take responsibility for them and purify and transform them to truly give space to the soul and the higher frequencies, but... these blockages will resist and the darker forces on Earth will use these blockages. They want the current situation to be a status quo. They will try to have an influence on the way we look at things and create fear. They don't want higher frequencies because that means they lose power.

So in my opinion the war between the light and darker side will not only take place on Mother Earth herself, but also within us, humans... and it will show mostly in the heart, the center where both the soul and the mind resides. The heartchakra is also known as the karma center.
Are we willing to take responsibility for our karma and willing to transform our blockages? Will we use these dramatic situations to get better and open our hearts, or will the current situations make us feel bitter and lead us to close our hearts?
Will this bring us to Unity or will this current situation of Separation continue to be as it is?

Some things related to the Heart chakra are:
 • The heartchakra has a very important role in opening your spiritual channels.  
 • It is the center that is connected to your overall emotional body.
 • The heart chakra is also the karma center, healing center, and the center for love, forgiveness, compassion, light, lifetransformation and enlightenment.
 • It is also the center for expression and speaking the truth.
 • It is also connected to financial issues. 
 • and more
So what can we do about the situation in Australia?
In my personal believe it is not just the karmic issues of Australia and its habitants and for them to be solved. It is something which will have a global impact and all of humanity can do something to help and unite as one.
So do we then join together and get all the facts up and bring those who made wrong decisions to justice?
I can tell you from my own experience, working in the courthouse for years on the criminal section and fraude section, that this is not truly a very enlightened place to work or to bring light to all those involved, not the criminals, not the judges.
Judgement closes the heart. Being judged doesn't do good either.
So if we are asked to open and purify our hearts, judgement is not the right response I personally believe.

I have felt the impact in daytime on my heart chakra every time when I had to write a verdict.
I have felt the impact at night, when the souls of those who were in front of me at daytime, surrounded my bed at night.
Judgment is not the way to uplift the frequencies. It will only close the heart more. It will not bring back all which is lost either.
Therefore even though many would think this is a solution, in my personal belief there is a better way to respond to this.
I have read about a different approach in Africa and that already opened my heart. It resonated deeply within me.
This is what they do:


In The Art of Forgiveness, Lovingkindness, and Peace, Jack Kornfield describes an African forgiveness ritual: "In the Babemba tribe of South Africa, when a person acts irresponsibly or unjustly, he is placed in the center of the village, alone and unfettered. All work ceases, and every man, woman, and child in the village gathers in a large circle around the accused individual. Then each person in the tribe speaks to the accused, one at a time, each recalling the good things the person in the center of the circle has done in his lifetime. Every incident, every experience that can be recalled with any detail and accuracy, is recounted. All his positive attributes, good deeds, strengths, and kindnesses are recited carefully and at length. This tribal ceremony often lasts for several days. At the end, the tribal circle is broken, a joyous celebration takes place, and the person is symbolically and literally welcomed back into the tribe."

What a beautiful way to replace judgement. Don't you think?
I personally believe the only way to truly solve things on a very deep level, is to bring love and forgiveness to the situation.
Like Martin Luther King Jr. said:


“Returning hate for hate multiplies hate, adding deeper darkness to a night already devoid of stars.
Darkness cannot drive out darkness; only light can do that.
Hate cannot drive out hate, only love can do that.”
― Martin Luther King Jr.


So how do we do that? How do we bring love and forgiveness to the situation in Australia?
Do we act like the African Tribe and surround all those involved and remind them of their true nature? Or is there an easier way to bring love? How to help globally in a disaster which is taking place on an island, Australia?

If as many people as possible send love, forgiveness and light to those who are involved in this, in any decision, whether this is political, military, economical, and we do this intentionally, we can create that counterforce. Love and Light are darkness most fear. We can multiply the impact with everyone who joins in bringing more light within themselves and on this planet. And when the impact is big enough we can bring balance to the darkness and the dark forces which are so active there right now.
There has been many mass meditations and the significance of it has been proved.

How to do that?
We are all spiritual beings with a lot of power. We are more than just our bodies. We are souls, vibrational fields, residing in our physical bodies, and each of us have unique powers and qualities, developed over the many lifetimes we have. We can use our true nature to chose for the light and to direct our minds and intentions. We can meditate and send that light and love and forgiveness to others. Our intentions will have an impact on the collective field in which we all are here on Mother Earth and beyond.
We can open our own hearts to empower ourselves so we embody more light and then we can have an even bigger impact.
When many people will do that together the impact is multiplied.
In this way, each individual, all around the world, can support those in Australia. We are not powerless. We are not meant to look away. I believe this tragedy is a perfect oppotunity to awaken the true spiritual power we all have inside, and use it for the good of this planet. When each and every person, who is willing to transform their own karmic issues and open their hearts and then sends love and light to the situation, meditates, prays, sends positive thoughts, chants mantra's, there will be a transformation within each of us and within the collective field. That will help to transform the situation and hopefully end this battle between dark and light soon so recovery from this disaster can begin.

Here is a practice you can do to open your heartchakra and to transform the blockages within you.

MEDITATION PRACTICE 

This is just one example of many different practices you can do to open and purify your own heart chakra and you can adjust it to your own needs or wishes if you like. Be creative. As long as it is positive it is okay. 
The energy healing and spiritual healing practices from China, India and other countries have served many people over the last five thousand years. Nowadays, many have forgotten about the ancient practices and their power, however if these practices weren't so powerful and effective, they would not have survived for such a long time :)
These techniques are simple, but don't let it fool you. The fact that these practices are simple, doesn't mean that they are not powerful! On the contrary. The power and effectiveness of these 5 techniques all together have served many people and transformed their lives. Experience it yourself now and apply these techniques.

1)      Body Power: Where you put your hands, is where you receive the blessings.We use specific body positions and hand positions to promote energy flow en to promote healing. Where you put your hands is where the energy will flow and where you will receive the benefits for healing and rejuvenation. Sit up straight with your back free from the chair. Keep your back straight, with your crown and your perineum in one line. In this way the energy and the light can flow freely. The universal light can enter through your crownchakra and can go down through the other chakra’s and your central channel to your lower abdomen where very important foundational energy centers are located. Put one hand on your lower abdomen, so the energy centers are nourished and you are firmly grounded. Put the other hand on the place where you need healing, in this case on your heart chakra. Put your feet flat on the ground so you can connect with Mother Earth and you are also firmly grounded in this way during the practice. Close your eyes during the practice. Breath into your lower abdomen and fully relax. The more relaxed you are, the more healing can take place. 


2)      Soul Power: What you ask of Heaven, Tao (Source) and your own soul is what blessings you will receive.
Here we address the power of the soul. We say helloThere is a distinction between inner souls and outer souls.
We all have a body soul, but also all our organs, systems, cells, DNA/RNA have their own function and their own soul. We can speak to them and ask them to heal themselves. Every soul has a great ability to self-heal and by saying 
hello to the souls we can actually activate that power. Your body soul knows what it has done to create these karmic blockages. The Divine, Tao, Source, and your spiritual fathers and mothers know where there are blockages on your soul, heart, mind and body. They know what is needed to heal. Your soul and the souls around you have deep wisdom and knowledge and great power to help you heal. All you need to do is ask. 
Say Hello:           Dear soul, heart, mind and body of ­­­­­­­­­­­my heart chakra ( or name the part of the body where you would like to receive the healing)
Give love:           I love you.
Affirmation:       You have the power to heal yourself.
Give an order:    Do a good job.
Give gratitude:   I am very grateful
It is important to give love to the area which needs healing. Love has the power to meld all blockages. Love is the opposite of fear. Often people speak very negatively about the part of the body, for example their back or knee, which hurts or is sick, but to speak negatively only creates more blockages. It is better to give love to the area. Give love to your negative feelings and negative emotions. That is a way to promote healing.
Love melds all blockages. Forgiveness brings inner joy and inner peace.
That is why it is smart to include a forgiveness practice within your self-healing practice and in this way to lighten the karmic load. You can do it like this:
Dear all souls I have ever hurt or harmed or taken advantage of in this life or in previous lives, or who have been hurt or harmed by my ancestors, please come. I love, honor and appreciate you. I offer you my sincere apologies for the mistakes I and my ancestors have made. I am so sorry. I thank you for the lessons you have given me. I am learning from my mistakes and I am not the same person anymore. Therefore I humbly ask for your forgiveness. Please forgive me for my mistakes in this lifetime and all of my other lifetimes. Please forgive my ancestors. I won't take advantage of it. I will serve more. I cannot thank you enough. Thank you.

Dear all souls who have ever hurt or harmed me or my ancestors or have taken advantage of me or my ancestors in this life or in previous lives, please come. I love, honor and appreciate you.  It is my wish to transform the karmic blockages between us and to improve our relationship. I offer you my unconditional forgiveness and I ask all of my ancestors to do the same.  Let us join hearts and souls together and live in love, peace and harmony.I cannot thank you enough.  Thank you.

Dear my beloved soul and all of my inner souls of all my organs, systems, body parts, cells, RNA/DNA.I love you,  honor you and appreciate you.I offer you my sincere apologies for the mistakes I have made against you, for all the moments I didn't give love to myself, for all the times I wasn't standing up for myself, for all the moments I polluted myself with the things I ate, drank, or with the products I used and in this way I harmed myself. I am so sorry. Please forgive me. I will take better care of you. I cannot thank you enough. Thank you.I totally and unconditionally forgive myself. 


There are also outer souls, the souls around us. You can think about the light beings, like the ascended masters, the gurus, lamas, kahuna's, angels, archangels, the Divine, the Tao, the Source. But also the soul of the sun, the moon, the stars, the planets, the souls of nature. These light beings have powerful souls and they have great potential to bring love, light and healing. We can ask them to help us in our healing process. You can call their names if you feel very connected to a specific soul like an archangel or Jesus or Mother Mary or Guan Yin, or Krishna. Or you ask all of them for help in a general way, by asking all the spiritual fathers and mothers for help. By asking the light beings for help we can accelerate our healing process, because their souls are so advanced and pure. They are all around us and they are willing to assist us, but they often are waiting for our request. Speak with sincerity, speak from your heart and soul and simply ask for help. You can always ask for help. But you cannot force it or demand it.

Dear ­­­­­­­________ (call the souls who you would like to ask for help and receive a healing from) 
I love you, honor you and appreciate you. Please come. Please help me to heal and open my heart chakra or to ­_______ (make your request) 
Dear all souls I have ever hurt or harmed. Please forgive me for my mistakes in this lifetime and all of my other lifetimes. I cannot thank you enough. Thank you.
Dear soul, mind and body of the universal light. I love you. You have the power to heal me and to bring more light within my soul, heart, mind and body. Do a good job. Thank you.
You can also invite other souls to join you in this practice and to practice with you. Their souls have free will to join you and to practice and chant with you. You do not order them to come, you invite them to join.
3)      Mind Power: Where you focus your mind is where you receive the blessings. We use the power of creative visualization. Where you put your mind, using creative visualization, is where we receive benefits for healing, rejuvenation, and transformation. Where you put your mind, is where the light will go to and where the healing will take place. Visualize golden light, coming from 360 degrees to the area where you need healing. Visualize the golden light in the area of your request, in this practice the heart chakra (but you can use this practice also to bring healing to your heart, your liver, your kidneys etc. or in this case the situation in Autralia and bring light to the disaster) It is important to visualize light and not to visualize energy. Light has no negative side-affects. When you focus on energy you could create an imbalance between yin and yang. 

4) Breathing Power: Abdominal breathing. When you inhale, your abdomen expands. When you exhale, your abdomen contracts. Follow nature's way.Inhale deeply to your lower abdomen and while you breath in you visualize golden light coming from 360 degrees to the place where you would like to receive the healing. Every breath comes through your nose and through every pore of your skin to bring light to the place where you need the healing. When you exhale you visualize light in your whole body.

  
5)  Sound Power:  What you chant, is what you become.We use the power of chanting specific sounds or specific mantras. What you chant, is what you become. To chant healing mantras has a positive effect on the healing process. But it has another effect as well. Many people experience difficulties to silent the mind during meditation because the mental chatter just doesn’t stop. By chanting the mantra you prevent the inner chatter and negative talking which affect the outcome of the practice in a negative way. 

We can use the mantra's "Unconditional Love" and “Universal Light”. Chant: 

Unconditional Love
Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht
Unconditional Love
Unconditional Love
Unconditional Love
Unconditional Love
And / Or
Universal Light 
Universal Light 
Universal Light 
Universal Light  
Universal Light 


Visualize the Unconditional Love fill your heart and the Universal Light enlighten your heart and the hearts of all those you invited to join. You can also visualize the Universal Light to bless the disasters and bring ease to the affected areas and to help in the Mother Earth Transformation. Just visualize light, so the light can bring whatever is needed. When you visualize energy or rain, it could become unbalanced. There even is information now about how the fires have destroyed the top layers of the soil and if there would be heavy rain right now, all of that soil could be waished away and it could take a long time before recovery could take place. However, when your visualize light, it will do whatever is needed most to support the recovery process.  
Chant for at least 3-5 minutes per time, silently or aloud.
When you chant silently, the smaller cells and smaller spaces within your body will vibrate. When you chant out loud the bigger cells and the bigger spaces in your body will vibrate. To chant silently is Yin Chanting. To chant out loud is Yang Chanting. It is important to alternate Yin and Yang, because when Yin and Yang are balanced, health will be restored. There where golden light shines, sickness will disappear.

Close the practice by saying:
Hao! Hao! Hao!Thank you! Thank you! Thank you.Gong Song! Gong Song! Gong Song!
Hao!  Is Mandarin Chinese and means Perfect! Get well!
Gong Song is what we say to all the souls who came and it means: respectfully return to your abode or to the place where you are needed at this time.
To offer your gratitude is very important. We say “thank you” three times. The first “Thank you” is to the Divine, the second “Thank you” is to all the souls who came and joined in the practice, and the third “Thank you” is to your own soul.


This is a very simple and basic practice you can do to bring more light to your soul, heart, mind and body or to any situation.

Love melds all blockages

&


Light heals the spiritual, mental, emotional and physical bodies.

Light prevents all sicknesses.

Light purifies and rejuvenates soul, heart, mind and body.

Light transforms relationships.

Light transforms business and finances.

Light increases intelligence.

Light opens your spiritual channels.

Light brings success in every aspect of life.
For more information about the heartchakra (and chronic illness), please read my previous blogposting: Open Heartchakra

Let me end this blogposting with a prophecy to bring some hope and encouragement:

In the time of the Seventh Fire, a New People would emerge. They would retrace their steps to find the wisdom that was left by the side of the trail long ago. Their steps would take them to the elders, who they would ask to guide them on their journey. If the New People remain strong in their quest, the sacred drum will again sound its voice. There will be an awakening of the people, and the sacred fire will again be lit. At this time, the light-skinned race will be given a choice between two roads. One road is the road of greed and technology without wisdom or respect for life. This road represents a rush to destruction. The other road is spirituality, a slower path that includes respect for all living things. If we choose the spiritual path, we can light yet another fire, an Eight Fire, and begin an extended period of Peace and healthy growth. – Grandfather William Commanda, Circle of All Nations Prophecy of the Seven Fires of the Anishnabe, From Ancient Wampum BeltLet us join our hearts and souls together and create a better world for each and everyone.


The broken world waits in darkness for the light that is you. 


In love and light,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder
Bloghttp://myshmjourneytothepurestlight.blogspot.com/