Friday 18 April 2014

A gratitude list / Een dankbaarheidslijstje
A gratitude list

A third method to help me through the most dark period of my life, was to end each day with a gratitude list.
There is a lot of spiritual wisdom to share about the power and significance of expressing gratitude, but that is what I only learned about recently and what I will talk about later.
I promised to start my story at the beginning when I was lying down, fighting for my life and I had no wisdom or knowledge like I have now. All I knew in those early days was that I felt completely different in those moments that I was very grateful for something that took place in my life and that I felt so much better as long as I could hold on to that feeling of gratitude.
Gratitude brings happiness! It is not happiness that brings forth gratitude!

In times of happiness and peace of mind, the body has better chances to heal itself, and that was what I was hoping for and what I was looking for.
Gratitude has the power to transform a negative moment into a positive moment in an instant and can increase feelings of happiness instantly.
When I realized that, I decided to end each day with a list of at least 5 things I was grateful for. Thinking about all those happy moments of the day, brought me in a state of mind which was helpful for me to relax and to have a good night of sleep. When you fall asleep with a smile on your face, your whole body will respond to that.

On the good days it was very easy to think about at least 5 things which I was very grateful for. But then there came a day, a very difficult, challenging day, and at the end I couldn’t think of 5 things at all. It made me feel so miserable and so sad. Was there truly nothing to think about, which could help me to fulfill that list? No… I really couldn’t think of even 5 little things which made me smile.
So the next day, I was really determined to have at least 5 things at the end of the day to be grateful for. It was not going to happen again that I couldn’t complete that list!  So I was aware of every little detail, every little thing which happened to me that day, hoping it could be one of the 5 items on my list .…
That day was the start of a new habit. I started to notice every little detail and to see it as a gift, and approached it with gratitude. The result was that my whole day changed. I started to see the light everywhere around me. Everything became a tiny little gift for me.

The laughter of a small child, the sun shining on the bed to keep me warm, the cup of tea which I was able to get out of the kitchen, the lovely email from a friend, the food my body was able to digest without allergic responses, the song of a bird, the flying seagull who came to visit me again. All those things brightened up my day, even when I was lying down not being able to do all those things I so wished for.
But I was not only grateful for the beautiful things, I also was grateful for the mistakes I made, for the pain I had. For the mistakes were the stepping stones of progress and the pain told me what inside of me still needed healing. And I was grateful for the learning experiences.I stumbled, fell, and then got up and tried again.

Remember to appreciate yourself for the effort you take that you are learning, growing and improving. Significant achievements most of the time are at the end of a long road of failures. So be grateful for each one of them. Every challenge is a gift to help you grow and something to be grateful for. Remind yourself that you are able to grow stronger and heal yourself from the lessons you have learned. 


Find happiness in the small things of daily life and do not focus on the big things to happen and which you are hoping for. To take notice of the small things in your life which bring you happiness will make a huge difference in the quality of your life. And when you feel peaceful and calm, you are giving your body an opportunity to heal itself. Your body is going to have a difficult time to heal itself, when you are in a constant state of frustration, misery and stagnation.

By constantly looking at the little things in life with an attitude of gratitude, I was able to connect with the light even in the most dark period of my life. And where there is light to hold on to, there is hope. And when there is hope, everything is possible.

What will you write down on your gratitude-list today?

Een dankbaarheidslijstje.

Een derde methode die me door de meest donkere periode in mijn leven hielp, was om iedere dag te eindigen met het maken van een dankbaarheidslijstje.

Er is veel spirituele achtergrondinformatie te geven over de kracht en de betekenis van het uiten van dankbaarheid, maar daarover leerde ik pas later en om die reden zal ik daar dus ook later over schrijven. Ik heb beloofd om mijn verhaal bij het begin te beginnen toen ik plat lag, voor mijn leven vocht en geen kennis of wijsheid had zoals ik die nu heb. Alles wat ik toen wist, was dat ik me totaal anders voelde tijdens die momenten waarin ik intens dankbaar was voor iets wat had plaatsgevonden in mijn leven en dat ik me ook zoveel beter voelde zolang ik dat gevoel van dankbaarheid kon blijven vasthouden.
Dankbaarheid brengt geluk! Het is niet andersom. Geluk brengt geen dankbaarheid!

Ten tijde van geluk en ontspanning is het lichaam veel beter in staat om zichzelf te genezen, en dat was nu precies waar ik naar op zoek was en waar ik op hoopte.
Dankbaarheid heeft de kracht om een negatief moment ogenblikkelijk om te draaien in een positief moment en kan gevoelens van geluk vergroten.
Toen ik me dat eenmaal realiseerde, besloot ik om iedere dag te eindigen met een lijstje met daarop tenminste 5 dingen waar ik dankbaar voor was. Alleen al het terugdenken aan al die fijne momenten van de dag, bracht me in een bepaald bewustzijn dat zeer behulpzaam was voor mij om te ontspannen en om zo een goede nachtrust te hebben. Als je met een glimlach op je gezicht in slaap valt, zal je hele lichaam daar op reageren.

Op de goede dagen was het makkelijk om 5 dingen te noemen waar ik dankbaar voor was. Maar toen kwam er een dag, die zo zwaar en moeilijk was, dat ik aan het einde van die dag met geen mogelijkheid 5 dingen kon bedenken om dankbaar voor te zijn. Dat maakte me zo moedeloos en verdrietig. Was er nu werkelijk niets te bedenken dat ik op dat lijstje kon zetten? Nee…. Ik kon zelfs geen 5 kleine dingen bedenken die me hadden doen glimlachen.
De volgende dag was ik daardoor extra vastbesloten om wel 5 dingen op dat lijstje te kunnen zetten. Het zou me niet nogmaals gebeuren dat ik dat lijstje niet kon invullen! Zodoende was ik me heel erg bewust van ieder detail en alle kleine gebeurtenissen van die dag, hopende dat het iets zou kunnen zijn voor mijn dankbaarheidslijstje aan het einde van de dag.
En zo ontstond er op die dag een nieuwe gewoonte. Ik lette op alle kleine details en begon alles als een geschenk te zien en benaderde alles vanuit dankbaarheid. Het resultaat was dat mijn hele dag veranderde. Ik begon het licht overal om me heen waar te nemen. Alles werd een klein cadeautje.

De lach van een kind, de zon die op het bed scheen om me warm te houden, het kopje thee wat ik in de keuken kon zetten, die lieve email van een vriendin, het voedsel dat mijn lichaam zonder allergische reacties kon verdragen, het zingen van een vogel, de vliegende zeemeeuw die me weer even kwam bezoeken. Al die dingen maakten mijn dag een beetje draaglijker toen ik daar zo de hele dag lag, niet in staat om te doen wat ik werkelijk zo graag zou willen doen.
Maar ik was niet alleen dankbaar voor de mooie dingen. Ik was ook dankbaar voor de fouten die ik maakte, voor de pijn die ik had. Want de fouten waren de traptreden voor mijn vooruitgang en de pijn vertelde me precies waar in mijn lichaam nog heling moest plaatsvinden. En ik was dus dankbaar voor al deze leermomenten. Ik struikelde, ik viel, maar stond weer op en probeerde het opnieuw.

Denk er vooral aan om jezelf te waarderen voor iedere poging die je onderneemt, voor ieder moment dat je leert, groeit of jezelf verbetert. Grote overwinningen vinden meestal plaats aan het eind van een lange weg vol mislukkingen. Dus ben dankbaar voor elke mislukking. Iedere uitdaging is een geschenk dat je zal helpen groeien en is dus iets om dankbaar voor te zijn. Herinner je jezelf er op die momenten aan dat je in staat bent om sterker te worden en om jezelf te helen via iedere les die je leert.

Vind geluk in de kleine dingen van het dagelijkse leven en staar je niet blind op de grote dingen waar je zo naar verlangt. Wanneer je je bewust bent van de kleine dingen in het leven die je gelukkig maken, zal dat een enorme verandering in de kwaliteit van leven brengen. En wanneer je rustig en kalm bent, geef je je lichaam de mogelijkheid om zichzelf te helen. Je lichaam zal het zwaar hebben om te helen, wanneer je je constant gefrustreerd, ellendig of geblokkeerd voelt.

Door continue naar de dingen in mijn leven te kijken vanuit dankbaarheid, was ik in staat om mezelf zelfs in de meest donkere periode van mijn leven, te verbinden met het licht. En waar licht is om je aan vast te houden, daar is hoop. En zolang er hoop is, is alles mogelijk.

Wat zet jij op je dankbaarheidslijstje vandaag?


Sunday 13 April 2014

The Flying Seagull / De Vliegende Zeemeeuw


Zie hieronder, voor de tekst in het Nederlands

The Flying Seagull


A few days ago I came home late in the evening, after a long but beautiful day. The sky was dark, filled with stars. I could see the waves of the sea. As I was standing in front of my door, just watching, enjoying the stillness of the night and the sound of the waves, I looked up to Heaven and said THANK YOU, for all the blessings I received that day. I do that often, because it is only because of all the blessings I have received that my life has transformed so much and I can walk outside again and I am able to help others.

The moment I said “Thank you”, a big seagull suddenly came towards me, and then it disappeared in the dark night again. It was the only bird and I was so surprised, because it already was quite late. It felt like an extra blessing and message, for the Seagull has such a special meaning to me.

In those years that I couldn’t go outside and I was lying down most of the time, I could not study all day long, like I so wished to do (see the previous post). Actually it was difficult to study, because of the condition I was in, and sometimes I could only read half a page or even less per day. It was truly frustrating, wanting to study, knowing that I needed to study, but too sick to do so. But it is not really helpful to be frustrated.
To focus on all you want to do, but cannot do because of the pain, the lack of energy, the emotional imbalances and so much more, is not really helpful either. The more I focused on the pain, the worse it got. The more I focused on being tired, the more exhausted I became.


What you focus on is what you attract.
What you focus on is what multiplies.
What you focus on is what receives the blessings.


And I didn’t want to feel more pain. I didn’t want to be more exhausted and more hopeless. So I trained myself to only focus on the good things.

What makes me happy, what makes me smile, what do I want to do when I have a choice to do whatever I want to do? What is it that really makes my heart sing? What does my soul really wants to do in this life?
The moment I asked myself those questions while I was lying down on the couch, I was shocked, because I realized that I was not living that life at all before I got sick. I am a creative person who loves to help others, I have always been a very social interactive person, and what was I doing every day before I got sick? Well, I was working at the courthouse, with paper files, didn’t take time to be creative, and didn’t go out for long walks in nature which I so loved to do, because my boyfriend at that time don’t like walking. Instead, I was doing all kind of things to keep me distracted, so I wouldn’t feel how unhappy I was. And I was not doing any of the things which really made me happy. It truly hit me in the face. All that really made me happy, for some reason, I had blocked it, and banned it out of my life. No wonder I got sick…

The founder of Buddhism, Shi Jia Mo Ni Fuo, offered forty-nine years of teaching in his time on Mother Earth. One of his profound sacred teachings was:


All sicknesses are due to the heart. To heal the heart is to heal all sicknesses.


When I realized that, I made a decision: If I want to be healthy I need to focus on what really makes me happy and bring back joy in my daily life. I needed to do things which would open and heal my heart.

So whenever the pain in the present moment was too much to handle, I focused on my dreams for the future, or I focused on the happy feelings connected to moments in the past.
However, this doesn’t mean I lived in the future or in the past. The past is part of the present, because we still carry the memories within us. The future is part of the present too, because every decision we make in the present moment has its influence on the future to come. So what I did was using the happy memories connected to the past, and my dreams for the future, to make decisions in the present. To connect with the light helped me to make the right decisions in the present moment, to transform the dark energy of the present moment, so I could become the happy person that was still inside of me and to create the life that I wanted to live in the future.
To connect with the light each and every moment, constantly and consciously, enabled me to transform the situation. I intuitively knew that something would change within me, if I was able to change the negativity within me to positivity, to transform the darkness to light.


Transforming negativity to positivity is a very powerful tool to promote healing.


So I trained myself to do that instantly, whenever something painful happened.  I instantly thought about the good thing in it. Everything contains Yin and Yang, Dark and Light. It has both aspects in it. These are the two sides of the medal. Whenever something good happens, there is also a negative aspect connected to it. Whenever something negative takes place, it also contains a hidden treasure. So I trained myself, to see the good thing, the light, in everything, and after a while I became really good in this and it became a habit. I learned to transform the focus within a few seconds, using Mind over Matter to control my physical situation.
I always look for the light in a situation, and connect to the positive side. Because when I do that I feel better. When I stay connected to the negative side, it gets bigger and bigger and I feel worse.

So to get back to the Seagull again, the unpleasant thing about lying down and staring at the ceiling was, that I was not able to see what was going on outside on the street or on the beach. I live in an apartment-building on the upper floor, so I could hear the people outside, but could not see them and could not connect with them. I could hear the waves of the sea,  but could not walk along the beach. But I could see the seagull flying by my window multiple times a day.
And every time the seagull came to visit me, I looked at it and promised myself to hold on and to be just as free as that beautiful bird, one day…. And that day would come!
And that is how that Seagull became my symbol for being free; A symbol of hope; A symbol of strength; A symbol of the life that I wanted to live when all of this was over.
The flying Seagull, who came to visit me every day, became the symbol for the promise I made in my heart to be part of the world again, to do all those things which made my heart sing. The flying seagull I saw every day, gave me the strength to hold on in the difficult moments.

Many years later, I found on the internet that the symbolic meaning of the Seagull is freedom
J How lovely is that!
And when I was standing there a few days ago, in front of my door, looking up to the sky and that flying Seagull suddenly appeared in the dark night and came to visit me again when I sent my THANK YOU’s into the Universe, it felt like a reminder. A beautiful reminder that I had come a long way but I had succeeded! I was standing there, outside, without pain, feeling free and coming home after many hours of helping others. My dream had become reality and I knew this was only the beginning. The best is yet to come….De Vliegende Zeemeeuw


Een paar dagen geleden kwam ik laat op de avond thuis, na een lange maar mooie dag. Er stonden vele sterren aan de donkere hemel en ik kon de golven van de zee zien. Ik stond voor mijn deur, uit te kijken over de zee, genietend van de stilte van de avond en het geluid van de branding van de zee. Ik keek omhoog naar de Hemel en zei in stilte “Dank je wel” voor alle zegeningen die ik die dag had mogen ontvangen. Ik doe dat vaak, omdat het enkel en alleen vanwege al die geschenken is, die ik de afgelopen tijd heb mogen ontvangen, dat mijn leven zo veranderd is en ik weer buiten kan lopen en anderen kan helpen.

Op het moment dat ik “Dank je wel” zei, vloog er plotseling een grote zeemeeuw naar me toe om vervolgens weer in het donker te verdwijnen. Het was de enige vogel op dat moment en ik was zo verbaasd omdat het al zo laat was. Het voelde als een extra geschenk en boodschap, omdat de zeemeeuw voor mij zo een speciale betekenis heeft.

In de jaren dat ik niet in staat was om naar buiten te gaan en ik het grootste deel van de tijd plat lag, kon ik niet de hele dag studeren, zoals ik zo graag zou doen (zie mijn vorige blog). In feite was het bijzonder moeilijk om te studeren, vanwege mijn fysieke conditie. Ik kon soms slechts een halve pagina per dag of zelfs minder lezen. Dat was werkelijk bijzonder frustrerend, wel willen studeren, ook wetende dat je zou moeten studeren, maar te ziek zijn om het ook daadwerkelijk te kunnen doen. Maar zo gefrustreerd zijn was niet bevorderend voor de situatie. En om nu de hele dag bezig te zijn met wat je wil doen, maar niet kunt doen vanwege de pijn, het gebrek aan energie of de emoties etc. was ook niet ideaal. Hoe meer ik bezig was met de pijn, hoe erger het werd. Hoe meer aandacht ik besteedde aan hoe moe ik wel niet was, des te uitgeputter ik me voelde.


Waar je je aandacht op richt, trek je aan.
Waar je je aandacht op richt, vermenigvuldigt zich.
Waar je je aandacht op richt, ontvangt de zegeningen.


En ik wilde nu niet bepaald meer pijn hebben of me nog vermoeider en nog hopelozer voelen. Dus heb ik mezelf aangeleerd om mijn aandacht op de goede dingen te richten.

Wat maakt me blij, wat doet me glimlachen, wat zou ik willen doen als ik de keuze had om alles te doen wat ik zou willen doen? Wat maakt mijn hart zo blij dat het zingt? Wat zou mijn ziel nu werkelijk in dit leven willen doen?

Toen ik deze vragen aan mezelf stelde, al liggend op de bank, schrok ik, omdat ik me realiseerde dat ik helemaal niet dat leven leidde voor ik ziek werd. Ik ben een creatief persoon die het fijn vindt om anderen te helpen. Ik ben altijd een heel sociaal iemand geweest die makkelijk en graag contact maakt met anderen. Maar wat deed ik in de dagen voordat ik ziek werd? Juist ja, ik werkte op de rechtbank, met papieren dossiers, maakte geen tijd vrij om creatief bezig te zijn en ging al helemaal niet de natuur in om lange wandelingen te maken, terwijl ik dat nu juist wel heel erg fijn vind, en ik deed het niet enkel en alleen omdat mijn toenmalige vriend een hekel aan wandelen heeft. In plaats daarvan, deed ik van alles en nog wat om mezelf bezig te houden en af te leiden, zodat ik maar niet hoefde te voelen hoe ongelukkig ik eigenlijk was. En ik deed absoluut niets van wat me zo blij maakt. Dat raakte me diep. Alles wat me werkelijk blij maakt, had ik om een of andere reden uit mijn leven gebannen. Geen wonder dat ik ziek werd…..

De grondlegger van het Boeddhisme, Shi Jia Mo NI Fuo, heeft negenenveertig jaar van zijn leven onderwijs gegeven. Eén van zijn diepgaande en heilige leringen was:


Alle ziekten ontstaan vanuit het hart. Het hart genezen betekent alle ziekten genezen.


Toen ik me dat realiseerde, heb ik een beslissing genomen: Als ik gezond wilde worden, moest ik mijn aandacht richten op alles wat mij werkelijk blij maakte en vreugde terugbrengen in mijn leven. Ik moest dingen gaan doen die mijn hart zouden openen en helen.

Daarom richtte ik mijn aandacht, iedere keer als de pijn in het heden te groot was om nog langer te dragen, op mijn dromen voor de toekomst, of ik ging in gedachten terug naar alle fijne momenten in het verleden.
Dit betekent echter niet dat ik in de toekomst of het verleden leefde. Het verleden is onderdeel van het heden, vanwege de herinneringen die we in ons dragen. De toekomst is ook onderdeel van het heden, omdat iedere beslissing die we nu maken invloed heeft op de toekomst die komen gaat. Wat ik dus deed was de fijne momenten uit het verleden en mijn dromen voor de toekomst gebruiken om de juiste beslissingen in het heden te nemen. Verbinding te maken met het licht hielp me om de juiste beslissingen te nemen in het nu, opdat ik de donkere, zware energie kon transformeren, en zo de blije persoon de ruimte kon geven die nog steeds in mij zat en het leven stap voor stap te creëren dat ik in de toekomst zou willen leiden.
Door ieder moment mijn aandacht te richten op het licht, constant en heel bewust, creëerde ik de mogelijkheid om de huidige situatie te transformeren. Ik wist intuïtief dat er iets in me zou veranderen als ik in staat zou zijn om de negativiteit in mij om te draaien naar positiviteit, om donkere, zware energie te transformeren in licht.


Het veranderen van negativiteit in positiviteit is een heel krachtige methode om heling te bevorderen.


Dus leerde ik mezelf aan om dat onmiddellijk te doen, zodra er ook maar iets pijnlijks gebeurde. Ik zocht meteen naar de goede kant van wat er gebeurde. Alles bevat namelijk Yin en Yang, donker en licht. Alles draagt beide aspecten in zich. Het zijn de twee kanten van één medaille. Als er iets goeds gebeurt, is er ook altijd een negatieve kant aan verbonden. Wanneer er iets vervelends plaats vindt, draagt het ook altijd een verborgen geschenk in zich. Dus ik trainde mezelf iedere dag opnieuw om van alles de goede kant, het licht, te zien en na een tijdje werd het een gewoonte. Ik leerde mezelf aan om de focus binnen een paar seconden te verleggen, gebruikmakend van Mind over Matter om zo controle te houden over mijn fysieke situatie.
Ik zoek op die manier altijd naar het licht in een bepaalde situatie, en maak verbinding met de positieve kant. Omdat als ik dat doe ik me meteen beter voel. Als ik me richt op de negatieve aspecten van iets, dan worden die alleen maar groter en voel ik me slechter.

Om nu terug te komen op de zeemeeuw, het vervelende van de hele dag maar moeten liggen en naar het plafond kijken was, dat ik niet in staat was om te zien wat er buiten op straat of op het strand gebeurde.  Ik woon op de bovenste verdieping van een appartementencomplex, waardoor ik de mensen op straat wel kon horen, maar ik kon ze niet zien of contact met ze maken. Ik kon de branding horen, maar niet even langs het strand gaan lopen. Maar ik kon wel de zeemeeuw zien, die meermalen per dag langs mijn raam kwam vliegen.
En iedere keer als de zeemeeuw me kwam bezoeken, keek ik naar hem en beloofde mezelf om vol te houden en om op een dag net zo vrij te zijn als die prachtige vogel… ! En die dag zou komen!

En zo werd de zeemeeuw mijn symbool voor vrij zijn. Een symbool voor hoop. Een symbool voor kracht. Een symbool voor het leven dat ik wilde leiden als dit allemaal voorbij zou zijn.
De vliegende zeemeeuw, die me dagelijks kwam bezoeken, werd mijn symbool voor de belofte die ik mezelf had gedaan om weer deel uit te maken van de wereld en hij gaf mij de kracht om vol te houden tijdens de moeilijke momenten.
Vele jaren later ontdekte ik op internet dat de symbolische betekenis van de zeemeeuw ook inderdaad vrijheid is J Hoe mooi is dat!

En toen ik daar een paar dagen geleden voor mijn huis stond, opkijkend naar de hemel en die vliegende zeemeeuw plotseling opdook in de donkere nacht en naar mij toe kwam toen ik mijn dankbaarheid uitte naar het universum, voelde het alsof ik daar allemaal even aan herinnerd werd. Een prachtige herinnering aan de lange weg die ik was gegaan maar die ik met succes had afgelegd. Ik stond daar, buiten, zonder pijn en ik voelde me zo vrij, thuiskomend na een dag waarop ik urenlang anderen had mogen helpen. Mijn droom was werkelijkheid geworden en ik wist dat dit slechts het begin was. Het mooiste moest nog komen…

Monday 7 April 2014

There is always a way / Er is altijd een manier.There is always a way. 


A few days ago I received an email from one of my mentors and it said:
You are doing things you have not done in years so this is a soul healing miracle in itself.”
And it is true. I am so very grateful that I am able to do all of these things, because I am very aware of the time that it was hard to do any of the things I love to do.
There are many people who have asked me lately:  “How did you do it? How did you get through the days, lying down in bed, staring at the ceiling, day after day, year after year?  I could not have done that, if I were you. I would have lost my mind.”

Well the truth is, it wasn’t easy, but I simply had no choice.
Suicide is not an option for me, because I have always felt that it would not be a solution, it would be the start of even more suffering and that was not what I wanted.
The doctors told me, they couldn’t do anything for me, and I just had to live with it, and that was not an option either. This was not the life I could live for the rest of my life.
So then there was only one option left, I needed to transform the situation!

I truly didn’t believe there was no opportunity for me to have a better and healthier life. The fact that the doctors didn’t know what to do for me, didn’t mean that there was no solution. It only meant, THEY didn’t know how to bring that solution to me. So it was up to me to find it. I truly believed there was a way. There is always a way! There are many paths going up the mountain and if one path is blocked, we can walk a different path.

But we of course have to be realistic. We can’t expect an amputated limb to grow again, because that is not very likely to happen, but we can learn to live with the situation, and walk with an artificial leg. There are many inspiring people in the world who seem to do the impossible, but they did. Why? Because they believed they could!
The same thing applied to me. I could learn to make the best out of this situation, step by step, and find the solution myself. And every time when I got a little hopeless, and of course I had those moments too, I just watched some of the inspiring stories and motivated myself again, that it was possible! There was a way!

What was a real inspiration for me was the movie “Lorenzo’s oil” about a father, who had a son with a so called incurable disease. Instead of accepting the doctor’s advice that he had to enjoy his son’s life for as long as it would be, he said: "If there is no cure, I need to find one!" That was something that really hit me.

Then there was a TV series “House”, about a doctor who had the most difficult cases to solve.  He worked with trial and error. He wrote down all the symptoms, all the facts and just used every little detail to bring him closer to the solution.

That is how it all started. There was no wisdom or knowledge, like I have now. There was no mentor or teacher, to ask questions to, like I am very blessed to have now. There was only this very strong belief, deep within, that there would be a way to have a better life and it was up to me to create it and to find the solution which was somewhere out there.

However, I was very aware of the fact that it would not come overnight! And it would not be easy! But if I would do nothing at all, and just lie down in bed and wait, nothing would ever change. Then I would just wait for the day that I would die and that is not what sounded very attractive to me, considering the circumstances I was in.
And I was the only one who could transform this situation, for the people around me had no idea how to help me. So I needed to go deep within, learn to listen closely to all the information my body was giving me and then match the information with the information on the internet. I needed to learn to embrace every little bit of information, every sign, every detail, for it all could contain the key to the next step in my process.

But it all started with this very strong belief. 
I hear a lot of people say nowadays who hear about my story and who are in similar conditions like I was in: “Congratulations on your progress, but I have tried everything and nothing works for me. So I don’t believe that this will work for me. I am tired of trying something new.”
Of course I can understand those feelings very well. I myself got discouraged from time to time as well, when I had a relapse or a particular treatment didn’t bring me what I was hoping for.
But overall that was not the way I approached all the previous therapies and remedies I have tried for so long. It maybe didn’t bring me the solution I was hoping for, but every therapy, every allergic response, every medical advice that didn’t bring me the cure I was hoping for, brought me information, brought me insights, brought me one step forward. It could help for some symptoms, or it could make it worse. Both ways were helpful! And I started to approach every therapy like that: Not in the way that it would bring me the ultimate solution, but it could help me to take the next step forward. Whatever happened, it brought me information and I was doing something about the situation!  

That approach truly was helpful to me, because there was no expectation anymore, only curiosity what this would bring to me and what I could learn. And really, when I look back now at all the different kind of healing methods I tried, and I really tried a lot of different methods, I am truly grateful for each and every one of them, because it brought me so much information, so many insights and all together they formed the pieces of the puzzle which I needed to complete in order to heal. It is only because of all the information I gathered in this way, that I was able to find out about Soul Healing, and what eventually DID work for me!
Therefore I respect every healing method, because they are all useful in some way. I don’t think there is one ultimate solution for a sickness or a struggle. I still combine different things up to now, like physiotherapy and a very strict choice in the things I eat and drink, together with the Soul Healing Techniques I use daily. I still use and combine what works for me to keep me continuing moving forward.

But it is different to what some of the people I have spoken to do nowadays, when they try to get healthy. Miracles do not come to those who are only looking for a tailor-made solution, which works instantly. Those who receive miracles in that way, are the lucky ones! And I am very happy for them.
But the majority of the people who create miracles, are mostly those who truly believe in what they are doing and they take it step by step.

Just see everything as a gift.  As something that works, or as something that brings information that the solution is somewhere else. Both are really needed to get you where you want to be: in a place where you feel happier and healthier. And be willing to do the hard work to move forward. Commit yourself every day to take a little step forward.

That is the what I learned to do, to get me where I am now, overcoming a hopeless situation and transforming it to a new beginning with lots of possibilities:
  1. Set a realistic goal. I didn’t say to myself, I want to be healthy. Because I had no idea if I would ever reach that point. I wanted to be happier and healthier. To have an easier life and my main goal was to go outside and walk again, whether I was healthy or not.
  2. Don’t expect that the solution will come overnight and that it will bring all you wanted instantly. Take things step by step. And don’t expect the solution will come to you. You need to actively do something for it. Be happy with every small step you take, every little progress. For it might look small to you now, but it could be huge at the end, for that small step could have been the beginning of all that was needed. So be happy with every small step. Be also aware that it is a very well-known process of taking one step forward and three steps back, before you take a huge leap. Do not give up in those periods of time when you seem going backwards, just recognize what is going on and continue with what you do.
  3. And most of all: Believe in what you do. Believe that it is possible to reach your goal. The human body is designed to heal itself. All it needs is the right circumstances and the right nourishment to overcome the blockages and to transform it into a healthier situation. But when you say to yourself that it doesn’t work for you, and you just wait, and give up your hope that there is a way, it is not very likely things will change. 


These three things were some of the key things, which kept me going every day, no matter how hard it was. I just believed that it was possible to transform the situation I was in, that the solution was somewhere out there, and that I needed to find it.
Spiritual documents already said that there is no disease, without cure. It is like Yin and Yang. For some diseases we may not have found the cure yet, but it is there. I truly believe that. All I needed to do was to learn from every situation, never give up, and keep on looking for the next step, until the time was ready to receive the gift of healing, which happens when the right solution is given to the sickness.


To balance Yin and Yang is to heal all sicknesses.


Er is altijd een manier.


Een paar dagen geleden ontving ik een email van een van mijn mentoren, waarin stond: “Je doet dingen die je in jaren niet gedaan hebt en dat is een Soul Healing Miracle (zielenheling wonder) op zich.”
En dat klopt. Ik ben zo dankbaar dat ik nu al deze dingen kan doen, omdat ik me heel erg bewust ben van de tijd waarin het zo moeilijk was om ook maar iets van al die dingen die ik zo graag doe, te doen.
Er zijn verschillende mensen die me de laatste tijd hebben gevraagd: “Hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je al die dagen doorgekomen, liggend in bed, starend naar het plafond, dag in dag uit, jaar in jaar uit? Ik zou dat niet gekund hebben als ik jou was. Ik zou gek zijn geworden."

De waarheid is, dat het niet makkelijk was, maar dat ik gewoonweg geen keuze had.
Zelfmoord is voor mij geen optie, omdat ik altijd heb geloofd dat het geen oplossing zou zijn, maar slechts het begin van nog meer lijden en dat was uiteraard niet wat ik wilde.
De dokters zeiden me dat ze niets voor me konden doen, dat ik er maar mee moest leren leven, maar dat was voor mij ook geen optie. Dit was niet het leven dat ik wilde leiden de rest van mijn leven.
Dus bleef er maar een optie over en dat was dat ik de huidige situatie moest veranderen!

Ik geloofde werkelijk waar niet dat er geen mogelijkheid voor mij zou zijn om een beter en gezonder leven te hebben. Het feit dat de dokters geen idee hadden wat ze voor me konden doen, betekende niet dat er geen oplossing was. Het betekende alleen dat ZIJ niet wisten hoe ze me die oplossing konden aandragen. Dus was het aan mij om het te vinden. Ik geloofde werkelijk dat er een manier was. Er is altijd een manier! Er zijn vele paden die leiden naar de top van de berg en als één pad geblokkeerd is, dan kunnen we kiezen voor een ander pad.

Maar we moeten natuurlijk wel realistisch zijn. We kunnen niet verwachten dat een geamputeerd ledemaat weer zal aangroeien, omdat het niet heel erg waarschijnlijk is dat dat zal gebeuren, maar we kunnen leren met de situatie te leven en leren lopen met een kunstbeen. Er zijn veel inspirerende mensen overal ter wereld die het onmogelijke lijken te doen, maar ze doen het! Waarom? Omdat ze geloofden dat ze het konden doen!
Hetzelfde gold voor mij. Ik kon leren om het beste van deze situatie te maken, stap voor stap, en de oplossing zelf zien te vinden. En iedere keer als ik het even niet meer zag zitten, en natuurlijk heb ik die momenten ook gehad, dan keek ik naar een aantal inspirerende verhalen en motiveerde mezelf op die manier dat het mogelijk was. Er was een manier!

Wat een enorme inspiratie voor mij was, was de film “Lorenzo’s oil” over een vader, wiens zoon een zogeheten ongeneeslijke ziekte had. In plaats van het advies van de dokters te accepteren, dat hij maar zoveel mogelijk van zijn zoon moest genieten zolang hij er nog zou zijn, zei hij: "Als er geen remedie is, dan moet ik er een vinden!" Dat was iets wat me werkelijk diep raakte.

En dan was er ook nog de televisieserie House,  over een dokter die de meest ingewikkelde medische dossiers kreeg om een diagnose te stellen. Hij werkte met een systeem van proberen en missen (trial and error). Hij zette al de symptomen in een rijtje, noteerde alle feiten en gebruikte ieder klein detail dat hem dichter bij de oplossing zou kunnen brengen.

En zo is het begonnen. Er was geen wijsheid en kennis, zoals ik die nu heb. Er was geen mentor of leraar, aan wie ik vragen kon stellen, zoals ik die nu gelukkig heb. Ik had alleen deze heel sterke overtuiging, diep van binnen, dat er een manier zou zijn om een beter leven te hebben en dat het aan mij was om die te creëren en om de oplossing te vinden, die daar ergens te vinden zou moeten zijn.

Echter, ik was me tegelijkertijd heel erg bewust van het feit, dat deze oplossing niet van de ene op de andere dag daar zou zijn. En ook dat het niet makkelijk zou worden. Maar als ik niets zou doen, en alleen maar in bed zou blijven liggen en wachten, dan zou er ook nooit iets veranderen. Dan zou ik alleen maar wachten op de dag dat ik dood zou gaan en dat was nu niet bepaald aantrekkelijk, gelet op de omstandigheden waarin ik verkeerde.

En ik was de enige die die omstandigheden zou kunnen veranderen, want de mensen om me heen hadden werkelijk geen idee hoe ze me zouden kunnen helpen. Dus moest ik heel diep naar binnen gaan, leren luisteren naar de signalen en de informatie die mijn lichaam me gaf, om vervolgens deze informatie te leggen naast de informatie die er op internet te vinden was. Ik moest leren om ieder klein stukje informatie te omarmen, ieder teken, ieder detail, want al die kleine stukjes konden de sleutel vormen naar de volgende stap in mijn proces.

Maar het begon allemaal met die sterke overtuiging. Ik hoor tegenwoordig verschillende mensen die over mijn verhaal horen, en die in soortgelijke situaties zitten, zeggen: “Van harte gefeliciteerd met je behaalde vooruitgang, maar ik heb al van alles geprobeerd en niets werkt voor mij. Dus ik geloof niet dat dit nu ineens wel voor mij zal werken. Ik ben er zat van om steeds weer iets nieuws te proberen."
Ik begrijp deze reacties en gevoelens heel goed. Ik ben zelf ook van tijd tot tijd moedeloos geworden als ik weer eens een terugval had of een bepaalde behandeling niet bracht waar ik zo op gehoopt had. Maar over het geheel genomen, was dat niet de manier waarop ik alle voorgaande therapieën en middelen die ik zoveel jaren heb geprobeerd, bekeek. Het bracht dan misschien niet de oplossing waar ik zo op had gehoopt, maar iedere therapie, iedere allergische reactie, ieder medisch advies dat me niet de genezing bracht die ik wilde, bracht me informatie, bracht me inzichten, bracht me een stap vooruit. Het kon bijvoorbeeld helpen voor een paar symptomen, of het juist erger maken. Beiden waren zeer nuttig! En ik begon iedere therapie op deze wijze te benaderen: Niet vanuit het uitgangspunt dat het me de ultieme oplossing zou geven, maar vanuit de gedachte dat het me kon helpen om de volgende stap vooruit te zetten. Wat er ook zou gebeuren, het zou me informatie geven en ik was actief bezig om verandering te brengen in de huidige situatie!

Deze benadering was heel erg effectief voor mij, omdat er op deze wijze geen verwachting meer was, alleen nieuwsgierigheid wat dit me zou kunnen brengen en wat ik ervan kon leren. En werkelijk, als ik nu terugkijk op alle verschillende helingsmethoden die ik geprobeerd heb, en dat zijn er echt heel erg veel, dan ben ik oprecht dankbaar voor ieder van hen, omdat het me zo veel informatie heeft gegeven, zo veel inzichten heeft gebracht en alles bij elkaar vormden ze de puzzelstukjes van het totale beeld, dat ik nodig had om mezelf te helen. Het is alleen vanwege alle informatie die ik in de loop der tijd heb verzameld op deze manier, dat ik in staat was om kennis te nemen van Soul Healing, wat uiteindelijk tot het gewenste resultaat leidde en wat werkelijk voor mij werkte!

Daarom respecteer ik iedere helingsmethode, omdat ze allemaal nuttig zijn op hun eigen manier. Ik denk niet dat er één ultieme oplossing is voor een ziekte of moeilijke situatie. Ik combineer nog steeds verschillende dingen, zoals fysiotherapie en een strikt dieet, samen met de Soul Healing Technieken die ik iedere dag toepas. Ik gebruik en combineer die dingen die voor mij werken om steeds verder vooruit te komen.

Maar het is anders dan wat sommige mensen die ik gesproken heb doen, wanneer ze proberen hun gezondheid terug te krijgen. Wonderen komen niet naar hen die een panklare oplossing willen in een keer. Diegene die zulke wonderen mogen ontvangen zijn de gelukkigen! En ik ben heel blij voor hen.
Maar de meerderheid van de mensen die wonderen creëren, zijn diegene die werkelijk geloven in dat wat ze doen en die stap voor stap doorgaan.

Zie alles als een geschenk. Als iets dat werkt, of als iets dat je informatie geeft dat de oplossing elders te vinden is. Beiden zijn nodig om je daar te brengen waar je moet zijn, namelijk een plek waar je je blijer en gezonder voelt. En ben ook bereid om te doen wat nodig is om vooruit te komen. Beloof jezelf dat je iedere dag een stapje vooruit probeert te zetten.

Bovenstaande punten bij elkaar vormen een aantal belangrijke punten die ik geleerd heb om mezelf zover te krijgen dat ik nu ben waar ik ben, van een uitzichtloze situatie naar een nieuw begin met vele mogelijkheden:
  1.  Bedenk een realistisch doel. Ik zei dus niet tegen mezelf dat ik gezond wilde zijn. Ik had namelijk geen enkel idee of ik dat wel ooit zou kunnen bereiken. Maar ik wilde gelukkiger en gezonder zijn. Een makkelijker leven hebben en mijn hoofddoel was om weer naar buiten te kunnen en te lopen, of ik nu helemaal gezond zou zijn of niet.
  2. Verwacht niet dat de oplossing zomaar naar je toe komt van de ene op de andere dag, en dat het meteen alles brengt waar je op hoopt. Het komt meestal stap voor stap. En verwacht ook niet dat het naar jou komt. Je zult er zelf actief iets voor moeten doen. Ben blij met iedere kleine stap die je zet, elke kleine vooruitgang. Want misschien dat het nu wel heel klein lijkt, maar het zou heel groot kunnen zijn wanneer je later terugkijkt, omdat dat kleine stapje het begin zou kunnen zijn van alles wat nodig was. Ben dus blij met elke kleine stap. Ben je ook bewust van het welbekende proces van “1 stap vooruit – 3 stappen terug” voordat je uiteindelijk een grote sprong voorwaarts maakt. Geef niet op in die tussenliggende tijd waarin je terug lijkt te gaan, herken wat er gaande is en ga door met wat je doet.
  3. En bovenal, geloof in wat je doet. Ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om je doel te bereiken. Het menselijk lichaam is erop gericht om zichzelf te genezen. Het enige wat het nodig heeft is de juiste omstandigheden en de juiste voeding om zo iedere blokkade te boven te komen en zo te transformeren naar een gezondere situatie. Maar als je tegen jezelf zegt dat iets toch niet werkt voor jou en je blijft afwachten en je verliest de hoop dat er een manier is, dan is het niet heel erg waarschijnlijk dat dingen zullen veranderen. 


Deze dingen waren voor mij een aantal hoofdzaken, die mij iedere dag hielpen om door te gaan, ongeacht hoe moeilijk of het was. Ik was er van overtuigd dat het mogelijk was om mijn situatie te veranderen, dat de oplossing ergens was en dat ik die gewoon moest zien te vinden.
Spirituele documenten hebben al eens gezegd dat er geen ziekte is, zonder remedie. Het is als Yin en Yang.
Voor sommige ziekten hebben we misschien de remedie nog niet gevonden, maar zij is er. Ik geloof daar werkelijk in. Het enige wat ik moest doen was leren van iedere situatie, nooit opgeven, en gericht blijven op de volgende stap, totdat het tijd was om het geschenk van heling te ontvangen, hetgeen plaatsvindt als de juiste oplossing is gegeven bij een ziekte.


Het balanceren van Yin en Yang is het helen van alle ziekten
Friday 4 April 2014

De start van dit blog / Start of this Blog

Zie hieronder voor de Nederlandse tekst.

Start of this blog


Hello everyone,

This will be the start of my new blog. It is my intention to write my blog in English AND in Dutch, to serve not only the people in my country, which is the Netherlands, but also everyone around the world. There is also a translation-option on the right side of this page, if these languages are a problem for you.

You can read about my personal story and about the purpose of this blog via the tabs on the upper side of the blog. There you will also find a page about the Soul Healing Miracles Book, which is the reason why there are many blogs here on Blogger, starting with the name: My Soul Healing Miracle Journey.

I truly hope my blog, and the experiences and knowledge I will share with all of you, will inspire you and benefit you. I invite each of you to comment on the blogs and to share your experiences or insights as often as you would like to do. I am looking forward to connect with you all here on the internet.
Thank you for taking the time to read or follow my blog.

With love and light, Barbara


De start van dit blog 


Hallo allemaal,

Dit is het begin van mijn nieuwe blog. Het is mijn bedoeling om zowel in het Engels als in het Nederlands te schrijven, om zodoende niet alleen de mensen in mijn eigen land, Nederland, te informeren, maar velen over de hele wereld. Er is ook een vertalingsmogelijkheid naar andere talen, indien je moeite hebt met Nederlands of Engels.

Mijn persoonlijke verhaal en de reden van dit blog zijn te lezen in de verschillende tabbladen die je bovenaan deze pagina kunt zien. Ook is daar een pagina die gaat over het Soul Healing Miracles Boek, wat de aanleiding is geweest voor de verschillende blogs hier op Blogger, die beginnen met: My Soul Healing Miracle Journey.

Ik hoop dat mijn blog en de ervaringen en kennis die ik zal delen met ieder van jullie, een inspiratie zal zijn en je op een of andere manier kan helpen. Ik zou het erg fijn vinden als iedereen zich vrij zou voelen om reacties te geven en zijn of haar ervaringen of visie te delen, zo vaak als je zou willen. Ik kijk ernaar uit om met ieder van jullie hier in contact te komen via het internet.
Dank je wel voor je tijd om dit blog te lezen of te volgen.

Met vriendelijke groet, Barbara