Wednesday 1 August 2018

EEN TIJD VAN DIEPGAANDE TRANSFORMATIE / A TIME OF DEEP TRANSFORMATION

~ for English please scroll down halfway through this page ~      

Een tijd van diepgaande transformatie


Lieve lezers van mijn blog,


Het geheim van verandering is om al je energie te richten,
niet op het bestrijden van het oude,
maar op het opbouwen van het nieuwe. 


~Socrates~
Al enige tijd gaan vele mensen door intense processen. Sommigen hebben te maken met herinneringen en emoties uit dit leven of vorige levens die naar boven komen, anderen hebben fysieke klachten, weer anderen ervaren problemen in het dagelijks leven waarin alles plotseling verandert.
Dit heeft te maken met de tijden waarin we momenteel leven. De energie óp aarde verandert. De energie ván Moeder Aarde verandert. Het betekent ook dat onze energie verandert.

Vele mensen zijn op zoek naar antwoorden en naar de waarheid, omtrent het ontstaan, de verbinding, de ontwikkeling en het einde van alles wat bestaat. Wij nemen dat echter waar vanuit onze waarneming vanuit de derde dimensie waarin we momenteel leven. De hogere dimensies bestaan ook, maar kunnen niet door iedereen of door de huidige stand van de wetenschap worden waargenomen. Dit maakt dat er problemen zijn, waar niet altijd een oplossing voor gevonden kan worden op dit moment. De wetenschap is daarvoor niet fijngevoelig genoeg. Van alle energie in het universum schijnen we slechts 5% te kunnen waarnemen. De overige 95% van de energie is er ook maar heeft een zo fijngevoelige frequentie, dat deze nog niet via de wetenschap vast te leggen is. Sommige mensen kunnen echter wel een stukje meer waarnemen via hun geopende spirituele kanalen, maar spiritualiteit wordt niet door iedereen omarmt. Zij die open kanalen hebben zijn echter in staat om de meer fijngevoelige frequenties waar te nemen. Alles in ons en om ons heen is immers opgebouwd uit frequentie en vibratie en de laatste tijd gaat de frequentie door alle processen op Moeder Aarde, stap voor stap omhoog.

De hoge temperaturen van de afgelopen tijd zijn niet zomaar toeval. Ze hebben te maken met het transformatieproces wat op Aarde gaande is om de frequentie van Moeder Aarde te verhogen van 3D naar 4D. Dit betekent dat we toewerken naar een planeet waar meer liefde, meer compassie, meer harmonie zal zijn. Ik denk dat iedereen wel graag wil leven met meer liefde. Meer zelf-liefde, meer liefdevollere relaties, meer liefdevollere werkplekken, meer liefde voor de dieren en de natuur, meer liefde voor de Aarde. Een planeet waar meer liefde en harmonie is, is het uiteindelijke doel.  
Om de frequentie te verhogen zal echter alles wat lager is naar een hogere trilling gebracht moeten worden. Dat is wat op dit moment voelbaar is, de diepe zuivering en transformatie.


Moeder Aarde is in grote pijn door alles wat op aarde door de mens is gecreëerd. De 3D frequentie moet omhoog voor Moeder Aarde om te overleven waarbij de zwaardere energie van Moeder Aarde plaats zal moeten maken de komende jaren voor de hogere energieën. De hoge temperaturen, de vulkaanuitbarstingen, de vele branden spelen daar een rol bij. Het transitieproces van Moeder Aarde is gaande en wij worden met zijn allen uitgenodigd om door een diep bewustzijnsproces te gaan en de awakening te voelen, te horen. Sommigen horen of voelen die wake-up call al. Anderen verzetten zich daar heftig tegen en houden vast aan het bekende.

In de Chinese oude leringen wordt gesproken over het proces waarbij de zware energie van Moeder Aarde omhoog gaat via verdamping (de global warming is niet zomaar zonder reden dus) en de hogere frequenties vanuit de hemel naar Aarde komen via regen, sneeuw en energie transmissies/downloads. Het is de Yin Yang Balans die op die manier gereguleerd wordt.

Naast alle processen die op Aarde waarneembaar zijn, hebben we ook te maken met een serie van zonsverduistering, volle maan en maansverduistering en vele uitbarstingen op de zon en de planetaire standen. 11 augustus 2018 krijgen we de volgende gedeeltelijke zonsverduistering. Wij reageren niet alleen op energie van Moeder Aarde, maar ook sterk op de energieën van de zon, de maan, de sterren. Zij hebben allemaal een connectie met allerlei processen, systemen en organen in onze ziel, hart, geest en lichaam. Een volle maan en een maansverduistering en zonsverduistering zijn dus voelbaar in ons en zullen ons extra meenemen in een proces van verandering.

Omdat wij als mens, de kleine kosmos, leven in en reageren op alles wat om ons heen gebeurt, de grote kosmos, zal ook bij ons voelbaar worden dat zwaardere energieën naar de oppervlakte komen en die zullen mogen worden omgezet.
Als Moeder Aarde naar een hogere frequentie moet gaan, zullen ook wij die leven op de aarde naar  een hogere frequentie mee moeten gaan. Die hogere frequenties zullen soms moeiteloos kunnen integreren, vaak zullen ze eerst de bestaande blokkades in ons aanraken voordat deze kunnen worden opgelost.

Oude patronen, diepgaande emoties als angst, pijn, woede, verdriet, alles kan naar boven komen om te zuiveren en om naar een hogere trilling (zoals liefde, compassie, harmonie, innerlijke stilte), gebracht te worden. Fysieke klachten kunnen ontstaan waar de medische wereld wellicht (nog) geen antwoord op heeft. Relaties kunnen onder druk komen te staan. Alles zal uitgedaagd worden om mee te gaan in een flow van transformatie naar hogere frequenties, waarbij iedereen een eigen keuze en vrije wil heeft of hij/zij in de flow mee wil gaan of niet.

Door jezelf te verbinden met de kwaliteiten en de hogere frequenties van de Bron kun je dit proces van transformatie vergemakkelijken of versnellen. De Bron is om ons heen, maar ook in ons. We hebben dus al die kwaliteiten van de Bron al in ons, maar ze zijn niet altijd voldoende ontwikkeld en kunnen verder ontwikkeld worden. Iedere kwaliteit heeft een andere input. Om je een paar voorbeelden te geven:
 • Liefde lost blokkades op. 
 • Vergeving brengt innerlijke vrede en harmonie en innerlijke rust. 
 • Compassie versterkt je wilskracht en je energie, uithoudingsvermogen, vitaliteit en immuniteit. 
 • Nederigheid helpt om het ego los te laten. Ego blokkeert je progressie. 
 • Harmonie brengt samenwerking, het gevoel van verbinding. Harmonie is het geheim voor succes. 
 • Dankbaarheid is heel belangrijk om als ziel te kunnen groeien. 
 • Anderen helpen/dienstbaar zijn is het doel van het leven. 
 • Het licht in jezelf vergroten helpt alle facetten van het leven. 

Door dit stukje of andere inspirerende teksten te lezen kan er een bewustzijn geopend worden, maar het belangrijkste is om dit door te voeren in je dagelijkse leven en ernaar te handelen. Iets krijgt immers pas effect als je het in gedachten, woorden en daden toepast.
Je kunt tijdens meditatie of innerlijk werk jezelf bewust worden welke kwaliteiten in jou versterkt mogen worden. Is er bijvoorbeeld een aspect in jouw leven wat meer liefde nodig heeft, of waar vergeving een doorbraak kan brengen? Daar waar liefde is, is er geen ruimte voor angst. Daar waar vergeving is, kan boosheid niet blijven. Is je energie misschien wat laag en mag je meer compassie hebben met jezelf?

De interne processen waar we mee te maken krijgen kunnen veel van ons of de mensen om ons heen vragen. Heb daarom compassie met jezelf en anderen die door processen gaan, drink veel water om het zuiveringsproces te ondersteunen, pas eventueel je voeding aan naar lichtdragende voeding met een hogere trilling (zoals fruit, groente, rauwe noten) en zie deze tijden als een mogelijkheid om versneld verder te komen op jouw zielenpad, om verder te evolueren naar de hogere frequentie van liefde, vrede en harmonie.
Indien je merkt dat er emoties of blokkades omhoog komen, kun je ook zelf-helingstechnieken toepassen. Ik deel er meerderen op dit blog in andere postings.
Open je hartchakra om de verbinding met je eigen ziel en de zielen om je heen te versterken.
Ga wandelen in de natuur om gegrond te blijven.
Dit zijn allemaal handvatten die je hebt om zelf toe te passen.

Merk je echter dat je vast loopt, reik dan uit naar mensen die je kunnen helpen. Er zijn vele healers en kanalen voor het licht op dit moment op aarde om te ondersteunen in dit transformatieproces en om je te helpen om je te verbinden met het licht in tijden waarin de donkerte soms extra voelbaar kan zijn. Zij kunnen helpen om het licht te brengen en de frequentie te verhogen. Hoe meer licht jij in je draagt, hoe meer jij jouw potentieel tot uitdrukking kunt brengen.

Het proces van de verhoging van de frequentie en het licht op aarde, zal gepaard gaan met verzet vanuit de lagere frequenties. Er kan enorme donkerte en zware energie voelbaar zijn/worden en dan is er veel licht nodig om de situatie terug in balans te brengen.

Dit transformatieproces op Moeder Aarde is niet alleen om Moeder Aarde te helpen, het is ook een enorme kans en uitnodiging voor ons allen om te groeien en meer te gaan leven vanuit de ziel, in overeenstemming met de ziel en minder vanuit de mind, vanuit het ego, vanuit het 3D denken en doen. Het is een prachtige kans om meer in contact te zijn met ons hogere zelf/onze ware aard.


Be really whole,
And all things will come to you.

~ Lao Zu ~


Om dat te bereiken zal alles wat daarmee niet in overeenstemming is naar de oppervlakte kunnen komen.
De energieën die vanuit de kosmos naar de aarde komen de afgelopen weken en komende tijd zullen daar nog eens een extra schepje bovenop doen.

Bereid je maar voor op diepgaande processen

Volle kracht vooruit naar een nieuwe aarde

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

A time of deep transformation 
Dear readers of my blog,The secret of change is to focus all your energy, 
not on fighting the old,
but on building the new.


~Socrates~For some time now, many people are going through intense processes. For some people memories and emotions from this life or past lives are coming to the surface, other people experience physical challenges, others are dealing with challenges in daily life because suddenly everything seems to be upside down. This has to do with the times we are living in now. The energy on Earth is changing. The energy from Mother Earth is changing. It also means that our energy is changing.

Many people are looking for answers and are seeking truth about existence, the interconnection, the development and the end of everything that exists. We however, are observing the world from our perspective in the 3D world we are currently living in. Higher Dimensions also exist, but not everyone is able to observe higher dimension and science is not able to detect it or find proof for higher dimensions. Science is simply not far enough yet. From all the energies in the universe we seem to be able to detect 5% of it. The other 95% is there also, it exists, but it has such a highlevel frequency that science is not able to detect it. Some people with advanced spiritual channels however are able to understand more of the higher Dimension but spirituality is not understood nor accepted by everyone. Those with advanced open spiritual channels are sometimes able to see through the veils and some parts of the higher dimensions are revealed to them. They are able to see or feel the higher frequencies of the higher dimensions. Everything and everyone around us is made of frequency and vibrations. And those frequencies are rising through the processes on Mother Earth.

The high temperatures we have experienced lately (in the Netherlands) are not a coincidence. They are connected to the transformation process which is currently taking place on Mother Earth to uplift the frequency from the Third to the Fourth Dimension. This means we are moving towards a planet where there will be more love, more compassion and more harmony.  I think everyone would like to live with more love. More self-love, more loving relationships, more loving workplaces, more love for animals and nature, more love for Mother Earth. A planet where there is more love and harmony is the ultimate goal. In order to raise the frequency, everything with lower frequencies has to be transformed and brought to a higher frequency. That is what we are experiencing now, a deep clearing and transformation.

Mother Earth is experiencing deep pain because of all that humanity has created. The 3D frequency has to rise in order for Mother Earth to survive and the lower, densed frequencies will need to transform to higher frequencies in the next few years. The high temperatures, the volcanic eruptions, the wild fires, they all play a role in this transformation process. The time of the Mother Earth Transition is here and we as human beings are invited to raise our consciousness, to wake up, to feel the awakening and to transform too. Some people already are aware of this wake-up call. Others are resisting and are holding on to what they know and what is so familiar.

In Ancient Chinese Wisdom it is said that there is a process in which the densed, heavy energy of Mother Earth will rise through evaporation (so global warming is not without reason) and the higher clean frequencies from Heaven will come down to the Earth through rain, snow and energy transmissions/downloads. In this way the Yin Yang Balance is regulated.

In addition to all the transformation happening on Mother Earth nowadays, there also is a lot taking place in the sky above us, with a series of solar eclipse, full moon, lunar eclipse, lots of energies coming from the sun and the planetary positions. August 11, 2018 we will have the next partial solar eclipse. We as human beings are not only responding to the energy of Mother Earth, we are also related to the sun, the moon, the stars. They all are connected to many processes, systems and organs in our souls, hearts, minds and bodies. A full moon and lunar eclipse  and solar eclipse are therefore felt by those who are sensitive and will speed up the transformation process.

Because we as human beings, the small universe, live in and respond to everything around us, the big universe, we also will feel that the heavy densed energy will come to the surface in order to be transformed to higher frequencies.
As Mother Earth needs to uplift her frequency, all those living on Mother Earth also need to uplift their frequencies. These higher frequencies sometimes will integrate and flow through us easily, but very often these frequencies will hit a blockage within us first, before those blockages can be melted and transformed.

Old patterns and behaviors, deep emotions of pain, anger, grief, can all come to surface in order to be purified and brought to a higher frequency (i.e. love, compassion, harmony, inner peace). Physical issues could arise, and modern medicine could not have a solution for them yet. Internal pressure or stress could affect relationships. There could be challenges in every aspect of life in order to go in the flow of transformation towards a higher frequency. But everyone has a free will and choice whether they want to transform or not.

You can make this transformation process a little easier and faster through connecting with the qualities and high frequencies of the Source. The Source is all around us. The Source is within us. So we already have all these qualities of the Source within, but some of these qualities are not developed enough and could be developed much further. Every quality has its own input. To give you some examples:
 • Love melts all blockages.
 • Forgiveness brings love, peace and harmony and inner peace. 
 • Compassion increases willpower and boosts energy, stamina, vitality and immunity. 
 • Humility helps to transform and let go of the ego. Ego blocks your progress.  
 • Harmony brings cooperation, that feeling of connection. Harmony is the secret of succes. 
 • Gratitude is very important for the growth of your soul.
 • To serve and to help others is the purpose of life.
 • To increase and to shine your light helps every aspect of your life. 
By reading this blog or other inspiring texts it is possible to open new consciousness, but even more important is to implement new wisdom in your daily life. Something will only have effect when you apply it in your thoughts, speech and actions.
You could become more aware of which qualities within you could be more developed, during meditation or inner work. For example, is there maybe an aspect in your life what would benefit from more love or a situation where forgiveness could bring relief? Where there is love, there is no room for fear. Where there is forgiveness, there is no place for anger. Maybe your energy levels are quite low and it is needed to be more compassionate with yourself?

These inner processes we all have to face sooner or later could be very demanding for ourselves or the people around us. During these times we need to be more compassionate with ourselves and others, drink lots of water to support the purification process and maybe even change the things we eat to lighter food with a higher frequency, such as fruit, vegetables, raw nuts. See these times as an opportunity to progress on your soul journey in an accelerated way en to evolve towards the higher frequencies of love, peace and harmony.
If you notice that emotions or blockages are coming up,  you could also apply self-healing techniques. I have shared some techniques in other postings on this blog.
Open your heartchakra in order to make a deeper connection with your soul and the souls around you.
Go out for a walk and spend time in nature in order to stay grounded.
These are some tools for you to apply by yourself.

If you feel stuck in your process, then reach out to others and ask for help. There are many healers and channels for the Light on Mother Earth at this time and they are here to support you in your transformation process and to connect you with the light in those times when darkness is so tangible.
They can help you to bring in more light and to uplift your frequency. The more light you carry within, the more you will be able to live your full potential.

This process of upliftment of the frequency on Mother Earth, will go hand in hand with an increased resistance of the lower frequencies. There could be / come lots of darkness and heavy energy and then there is lots of light needed to balance the situation.

This transformation process on Mother Earth is not only to help Mother Earth survive. It also is a huge opportunity and an invitation to each one of us to grow and to live more from the soul, in alignment with our souls, and less acting from the minds, the ego and the 3D thinking and acting. It is a wonderful opportunity to connect with our higher self, our true self.  


Be really whole,
And all things will come to you.

~ Lao Zu ~In order to reach that point, everything which is out of alignment will come to the surface. Those energies which are coming from the universe to Earth in the past weeks and upcoming weeks will only increase that process.

So, be prepared for deep processes 

Full speed ahead towards a New Earth  

In love and light,
Barbara 


 True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder