Tuesday 19 May 2015

Divine Healing Hands (Nederlands / English)


Deze prachtige tekening is gemaakt door Nina Mistry. Meer van haar kunstwerken en boodschappen is te vinden op haar blog: http://paintingsfromheaven.blogspot.nl


~ For English, please scroll down ~


In mijn vorige blog schreef ik over het verhogen van de frequentie en het brengen van meer licht naar een bepaalde situatie. Eén van de manieren om dat te doen is via het ontvangen of geven van een Divine Healing Hands Soul Healing Blessing.
Wat zijn Divine Healing Hands?  (Vertaling van de Brontekst op www.divinehealinghands.com)
Divine Healing Hands™ zijn de Divine's zielenlichthanden die worden gegeven om onder meer de mensheid, de dieren en de natuur te helpen. Divine Healing Hands dragen de goddelijke kracht voor healing en transformatie van ieder aspect van het leven.

Master Sha en zijn Divine Channels zullen de Divine Healing Hands aan jou overdragen tijdens een Divine Healing Hands Training Workshop. Ogenblikkelijk word je daarmee in staat gesteld om Divine Healing Hands soul healings te geven voor zelf-healing en voor het helpen van anderen bij het transformeren van fysieke en emotionele aandoeningen, alsmede bij het transformeren van relaties, zaken en financiën. Je zult in staat zijn om Divine Healing Hands zegeningen te geven aan individuele personen en groepen, zowel in persoon als op afstand.
Divine Healing Hands worden door het Goddelijke gegeven om de mensheid te dienen ten tijde van de intense zuiveringsperiode en overgangsperiode op Moeder Aarde. Het Goddelijke creëert Divine Healing Hands Soul Mind Body Transplants en draagt deze over aan hen die daarvoor zijn toegelaten. Divine Healing Hands dragen de goddelijke frequentie en vibratie in zich van goddelijke liefde, vergeving, compassie en licht, dat blokkades van de ziel, de geest en het lichaam verwijdert voor ieder aspect van het leven, waaronder onder meer gezondheid, relaties, financiën, zaken en intelligentie.
Divine Healing Hands zijn alleen te verkrijgen via Master Sha en zijn Divine Channels. Een Divine Healing Hands Guide en een Divine Channel zullen je door het trainingsprogramma leiden. Ieder van hen zal zijn/haar kennis en wijsheid met je delen en je voorbereiden om op deze buitengewone wijze te dienen.

Waarom worden Divine Healing Hands op dit moment aan de mensheid gegeven?
Moeder Aarde bevindt zich in een serieuze overgangssituatie
Deze overgangssituatie zou de komende twaalf jaar nog veel serieuzer kunnen worden.
De Divine roept de mensheid op om Divine Healing Hands te ontvangen om zo het lijden van de mensheid te verzachten en ieder aspect van het leven in deze historische periode te zegenen.
Zij die gehoor geven aan deze oproep kunnen dienaren zijn.

De Kracht en Betekenis van de Divine Healing Hands
 • Divine Healing Hands kunnen ieder aspect van je leven zegenen, waaronder:
 • Divine zelf-healing van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen
 • Divine healing van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen van anderen
 • Divine groepshealing van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen
 • Divine afstandshealing van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen van anderen
 • Divine transformatie van relaties
 • Divine transformatie van financiën
 • Divine transformatie van intelligentie
 • Divine transformatie van ieder aspect van het leven
 • Divine zegening om je energie, uithoudingsvermogen, vitaliteit en immuniteit te versterken
 • Divine zegening voor het zuiveren en verjongen van ziel, hart, geest en lichaam
 • Divine zegening voor het verlengen van het leven
 • Divine zegening om liefde, vrede en harmonie te brengen voor jou, je dierbaren, je familie, organisaties, samenleving, steden, landen, Moeder Aarde en talloze planeten, sterren, sterrenstelsels en universa
 • Divine zegening om de mensheid en Moeder Aarde te helpen om door deze zeer uitdagende tijden te komen.
*****

Indien je meer wilt weten over wat Divine Healing Hands zijn en wat ze voor jou kunnen betekenen, nodig ik je graag uit om op de onderstaande link te klikken en de Divine Healing Hands Trailer te bekijken. Deze video is in het Nederlands ondertiteld.

Het is een groot voorrecht om via de Divine Healing Hands te kunnen en mogen helpen. Neem gerust contact met me op indien je meer wilt weten of wanneer je de kracht van de Divine Healing Hands zou willen ervaren.
Sinds 15 december 2011 ben ik een gecertificeerd Divine Healing Hands Soulhealer en sinds 6 juli 2014 een Divine Healing Hands Guide.

Indien je geïnteresseerd bent om zelf een Divine Healing Hands Soul Healer te worden, dan kan dat!
Vanaf juni 2015 start de opleiding om een Divine Healing Hands Soul Healer te worden op verschillende locaties in Nederland. Meer informatie hierover vind je hier.

Eén van de vele voorbeelden van de resultaten van een Divine Healing Hands Blessing is de volgende.
Ziek kind
Beste Barbara, heel erg bedankt voor het helpen van mijn zoon Jakob.
Op een avond werd hij wakker en hij voelde zich heel erg ziek. Hij gaf twee keer over en zag er heel ziek uit en hij voelde zich ook heel erg ziek. Ik ben osteopaat en legde daarom mijn handen op zijn buik, om de spanning te voelen in zijn organen en ik voelde een heleboel spanning in zijn maag. Ik had op dat moment contact met jou via skype en je was zo vriendelijk om hem een Soul Healing Blessing te geven. Toen je de zegening startte zag ik wit licht overal om hem heen komen, dat zijn maag in ging. Ik kon zien hoe er donkerte verwijderd werd van zijn maag. Toen gaf hij een derde keer over, wat heel veel verlichting bracht en daarna viel hij weer in slaap, erg vredig. Hij zag er zoveel beter uit. Toen ik opnieuw de spanning van zijn maag onderzocht, was deze totaal verdwenen.
Het was heel interessant, toen je vertelde welke beelden jij had gezien tijdens het geven van de blessing, omdat het gelijk was aan wat ik kon observeren. Ik ben zo dankbaar dat je Jakob kon helpen die avond en ik ben heel dankbaar voor de mogelijkheid van het ontvangen van Soul Healing Blessings. Is het niet prachtig dat iemand in haar woonkamer in Nederland kan zitten en zo een ziek jongetje kan helpen in Oostenrijk?
Die avond kon ik weer zien dat er geen afstand bestaat voor Divine Soul Healing, omdat we allemaal verbonden zijn!
Dus nogmaals dank je wel, en ik hoop dat je nog vele andere kinderen, volwassenen en zelfs huisdieren kan helpen!
Ik houd van je,
Barbara S., Graz, Oostenrijk
Speciaal aanbod:
Iedereen die zich aanmeldt om dit blog te volgen (member/follower) EN hieronder zijn naam invult bij de reacties met daarin 1 verzoek voor een fysieke klacht, kan hiervoor een Divine Healing Hands Blessing ontvangen die ik in stilte en op afstand zal geven aan het einde van de dag.

In liefde en licht, Barbara

Divine Healing Hands (English)

This beautiful painting was made by Nina Mistry. See more of her beautiful artwork and messages at her blog: http://paintingsfromheaven.blogspot.nlIn my latest blog I wrote about raising your frequency and bringing more light in your life. One of many ways to do this is to receive or to offer a Divine Healing Hands Soul Healing Blessing.

What are Divine Healing Hands (Source: www.divinehealinghands.com)
Divine Healing Hands™ are the Divine's soul light hands released to help humanity, animals, nature and more. Divine Healing Hands carry the Divine's healing power to heal and transform every aspect of life.
Master Sha or his Divine Channel will transmit Divine Healing Hands to you during the Divine Healing Hands Training Workshop. Instantly, you will be empowered to offer Divine Healing Hands soul healing blessings to self-heal and to help others to transform physical conditions, emotional conditions, as well as relationships, business, finances and more. You will be able to offer Divine Healing Hands blessings to individuals or a group, in person or remotely.
Divine Healing Hands are released by the Divine to serve humanity during this period of intense purification and transition on Mother Earth. The Divine creates Divine Healing Hands Soul Mind Body Transplants and transmits them to chosen ones. Divine Healing Hands carry divine frequency and vibration with divine love, forgiveness, compassion and light, which remove soul, mind, and body blockages from every aspect of life, including health, relationships, finances, business, intelligence and more.
Divine Healing Hands are only available through Master Sha and his Divine Channels. A Divine Healing Hands Guide and a Divine Channel will lead you through the training program. Each will share with you his/her knowledge and wisdom, and prepare you to serve in this extraordinary way.

Why Are Divine Healing Hands Released to Humanity at This Time?
Mother Earth is in serious transition
This transition could be much more serious in the next twelve years
The Divine is calling humanity to receive Divine Healing Hands to remove the suffering of humanity and bless every aspect of life in this historic period
Those who respond to this calling can be chosen servants
The Power and Significance of Divine Healing Hands
Divine Healing Hands can bless any aspect of your life, including:
 • Divine self-healing of the spiritual, mental, emotional and physical bodies
 • Divine healing of the spiritual, mental, emotional and physical bodies of others
 • Divine group healing of the spiritual, mental, emotional and physical bodies
 • Divine remote healing of the spiritual, mental, emotional and physical bodies of others
 • Divine transformation of relationships
 • Divine transformation of finances
 • Divine transformation of intelligence
 • Divine transformation of every aspect of life
 • Divine blessing to boost energy, stamina, vitality and immunity
 • Divine blessing to purify and rejuvenate the soul, heart, mind and body
 • Divine blessing to prolong life
 • Divine blessing to bring love, peace and harmony to you, your loved ones, your family, organizations, society, cities, countries, Mother Earth and countless planets, stars, galaxies and universes
 • Divine blessing to help humanity and Mother Earth pass through this most challenging time
*****

If you would like to know more about what Divine Healing Hands are and what they could do for you, I invite you to watch the Divine Healing Hands Trailer, with English information and Dutch Subtitling.It is a great honor to serve via Divine Healing Hands. Please contact me if you would like to know more or would like to experience the power of the Divine Healing Hands.

I am a certified Divine Healing Hands Soulhealer since December 15th, 2011 and a Divine Healing Hands Guide since July 6th, 2014.
If you are interested in becoming a Divine Healing Hands Soul Healer yourself, it is possible! In June 2015 the Divine Healing Hands Soul Healer Training will start in the Netherlands on different locations. More information you can find here.

One of many examples of what a Divine Healing Hands Blessing can do is the following:

Sick child
Dear Barbara, thank you so much for helping my son Jakob.
It was one evening, when he woke up again and felt totally sick. He threw up two times and looked and felt very very sick. As an osteopath I put my hands on his abdomen to feel the tension is his organs, and there was a lot of tension in his stomach. I was connected with you on skype that evening and you were so nice to offer him a Soul Healing Blessing. When you started with the blessing I saw white light all around him and entering his stomach. I could see darkness being removed from his stomach. Then he threw up a third time, which brought great release and after that he fell asleep again, very peacefully. He looked so much better. When I felt for the tension in his stomach it was totally gone.
It was very interesting when you shared the images you saw during the blessing that were very similar to what I could witness. I am so grateful that you could help Jakob that night, and I am very grateful for the possibility of Soul healing Blessings. Isn't it beautiful that someone can sit in her living-room in the Netherlands and help a little sick boy in Austria?
On that evening I could see again that for Divine Soul Healing there is no distance, because we are all connected!
So thank you again, and I hope that you can help many other kids or adults or even pets!
Love you,
Barbara S., Graz, Austria

Special Offer:
Everyone who will become a member/follower of this blog AND fills in his/her name in the comment box with 1 request for a physical condition can receive a Divine Healing Hands Blessing for that request. I will offer this blessing silently and remotely at the end of the day.

May it serve you well.
With love and light, Barbara


Wednesday 13 May 2015

Bring Light in your Life / Breng licht in je leven.


~ Zie voor de Nederlandse tekst hieronder ~

As I have said in previous  postings we as human beings are not just the body, we have a soul, heart, mind and body and the more they are aligned as one, the more health and happiness there will be.
When they are not aligned as one, when there is a blockage, there could be a problem, sooner or later. When we want to transform sickness to health, sadness to joy, a difficult relationship to a harmonious relationship and more, we need to find balance, we need to find alignment again, we need to transform the blockage. A blockage can be seen as darkness. How do we transform that?

Like Martin Luther King said many years ago, 

“Darkness cannot drive out darkness. Only Light can do that”. 


What does this teach us for our health and our life?
If we want to become healthy, we cannot continue with the same things we were doing. We need to find something to transform the blockage, to transform the darkness and bring back light.
A blockage has a low frequency. So in order to transform the blockage, a higher frequency is needed. Light has a higher frequency than darkness. When we connect with higher frequencies of light, darkness can transform, and when we tune in to exactly the right frequency, the blockage can disappear. And when the blockage is gone, healing can take place.

The following video is an example, what could happen if we connect with the right frequency. 


As you see, when there is the right frequency, matter will respond. The same thing can be applied to a blockage. When we connect with the right frequency of light, the blockage can transform. And then healing can take place.

There are many people who go to the doctor when they are sick. Modern medicine however looks primarily at the physical body, at the cells, the blood, the organs. They look for viruses, bacteria, vitamin deficiency  etc and offer a treatment if necessary. That is wonderful and many people do find relief for their issues, but there are also many people who cannot be helped in this way and who continue to suffer.
Blockages can be found in the physical body, which are matter blockages and energy blockages. But there could also be blockages in the mind, the heart and the soul, which are the mind blockages, heart blockages and/or spiritual blockages. They are not always visible in the physical examinations. But the blockage can have a huge impact on every aspect of life. The good thing is that all kind of blockages can be transformed by light. When we bring light to the blockage, when we connect with higher frequencies of light, when we connect with the purest light, healing can occur.

Light heals, prevents sickness, rejuvenates, and transforms every aspect of life.


Every aspect of life includes:
•             boost energy, stamina, vitality, and immunity
•             heal the spiritual, mental, emotional, and physical bodies
•             prevent all sickness
•             transform all kinds of relationships
•             transform finances and business
•             rejuvenate soul, heart, mind, and body
·                increase soul, heart, and mind intelligence
•             open spiritual channels
•             bring success to every aspect of life
and more

There are many ways how we can uplift our frequency and how we can bring more light in our lives.


When we offer good service to others, when we give love, compassion, forgiveness, kindness, generosity and more we bring and recieve light. When we meditate, when we offer healing, when we receive healing, when we connect with Mother Earth and walk in nature, we bring light in our lives.
When we sing specific songs, when we listen to specific music, when we chant mantras, we can bring light to the blockage and we can bring healing by raising the frequency through those specific actions, visualizations, practices. 

One simple way to increase our frequency is to listen to or to sing the Divine Soul Song of Love Peace and Harmony. You can find a link to download this song for free on my website: http://www.puur-licht.nl/?page_id=105 You can also find the lyrics on that page. 

There is a beautiful video that shows how matter responds to frequencies. You can see that the higher the frequency is, the more beautiful patterns are created. Our physical body will respond in a similar way. The higher frequency the body has, the better it is. But the same thing applies to the other three bodies of a human being. A human being has a physical body, but also an emotional body, a mental body and a spiritual body. These bodies will all respond in a positive way to higher frequencies.

Please watch this simple experiment with rice, to understand better how a human being will respond to higher frequencies.


Also there are beautiful experiments by dr. Masaru Emoto about the effect of positive messages and high frequencies on water. The body of an adult consists of 70% water, the body of a baby even 90%. The more uplifting frequencies are being given to water the more beautiful the patterns will be. I encourage you to search on the internet and see the effect on water. Then think about what this means for your body. And for your soul, because your soul lives in the body. Your body is a temple for your soul.
Think about a fish. What happens to a fish when the water he lives in is poisoned or dirty? The fish becomes sick and maybe even dies because of the pollution.
When the water in the physical body is polluted, it will eventually affect the soul too and many blockages could be created.
When the water is clear and healthy, the body, mind, heart and soul will be positively affected.

So when we understand that frequency and light is important for our life, then why not connect to the highest light, the purest light, which comes from Tao, to heal ourselves. 

Tao is the Source. Tao is the creator. Tao is the ultimate Light. 
It is the most powerful light which can help us heal and we have many ways to connect with it. We have a choice how to bring light in our lives just like we have a choice how to light up a room. 
We could choose for a little light, coming from a beautiful candle to light up a room.
Or we can switch on a little lightbulb on the ceiling, or we can even use 10 powerful lamps in the room, or we can open the curtains and let the light of the sun in to lighten up the room. As you see, there are many ways to bring light in a room.
In the same way there are many different ways how we can bring light to our soul, heart, mind and body. There are many techniques for healing.
Tao Healing, soul healing uses specific techniques, specific mantra’s, specific body positions, specific practices to bring the highest frequencies of Light for healing, rejuvenation and transformation of every aspect of life. 
It is powerful. It is simple. It is easy to learn. 

I could explain many things to you, but then it would be my story, my words.
I could for example describe for you how it works, how it feels, but the best way to find out how it works and how it feels for you, is to experience it.
Would you know how a pear tastes if I would describe the taste for you? No, not really.... the best way to know is to taste it yourself. 

So I really encourage you to experience it.
As I said before, a very easy way to experience it, is to listen to the soul song of Love Peace and Harmony, which you can download for free, and let it play in your livingroom or car or office for some time and feel what the frequency of this song can do for you. 
Other ways for you to experience the power of Light is during a healing session or by attending a workshop, where you can learn how to chant mantra’s, learn how to apply the practical techniques and benefit from it.
The Light is available for all of us. Most of us only have forgotten how to really connect with it. The good thing is, we can always learn again and use the wisdom, knowledge and practical techniques to have a happier and healthier life. 
*****


Breng licht in je leven

Open jezelf voor de Tao,
vertrouw vervolgens op je natuurlijke reacties
en alles zal op zijn plek vallen.
~ Lao Tzu ~


Ik heb in vorige stukken op mijn blog al eens geschreven dat wij als mens niet slechts een lichaam zijn, we bestaan uit een ziel, hart, geest en lichaam en hoe meer die met elkaar samenwerken en op elkaar zijn afgestemd, hoe beter dat zal zijn voor onze gezondheid en ons geluk. Wanneer zij niet goed op elkaar zijn afgestemd, wanneer er een blokkade is, kan er vroeg of laat een probleem ontstaan.

Indien we ziekte willen transformeren tot gezondheid, verdriet willen vervangen door blijdschap, een moeizame relatie willen harmoniseren of andere dingen willen transformeren, zullen we balans moeten creëren, zullen we deze vier delen weer op elkaar dienen aan te sluiten en de blokkade zien te transformeren. Een blokkade kun je zien als donkerte. Hoe transformeren we dat?

Martin Luther King zei het vele jaren geleden als volgt:

Duisternis kan geen duisternis verdrijven; alleen licht kan dat.Wat leert dit ons voor onze gezondheid en ons leven?

Als we graag gezond willen worden, kunnen we niet doorgaan op dezelfde wijze als we voorheen deden en dezelfde dingen doen. We zullen iets moeten vinden om de blokkade die is ontstaan te transformeren, om de donkerte die er is door licht te vervangen.
Een blokkade heeft een lagere frequentie. Om een blokkade te transformeren is er een hogere frequentie nodig. Licht heeft een hogere frequentie dan donkerte. Als we onszelf verbinden met hogere frequenties van licht, kan de donkerte transformeren. Indien we exact de juiste frequentie brengen naar de blokkade, kan deze verdwijnen. Wanneer de blokkade weg is, kan er heling plaatsvinden.

In de volgende video kun je zien wat er kan gebeuren als we precies de juiste frequentie toepassen.Zoals je hebt kunnen zien, zal materie reageren wanneer de juiste frequentie wordt toegepast. Datzelfde kun je toepassen in geval van een blokkade. Wanneer we contact maken met de juiste frequenties van het licht, kan dit de blokkade transformeren waarna er heling kan plaatsvinden.

Velen mensen gaan naar de dokter als ze ziek zijn. De westerse geneeskunde richt zich echter voornamelijk op het fysieke lichaam. De dokter richt zich op de cellen, het bloed, de organen. Hij zal kijken naar bacteriën, virussen, vitamine tekort, etc en waar nodig dit behandelen. Dat is goed en vele mensen vinden verlichting van hun klachten op deze wijze. Er zijn echter ook vele mensen die niet op deze wijze geholpen kunnen worden en die in meer of mindere mate lijden.

Blokkades kunnen ontstaan in het fysieke lichaam, in de zin van blokkades in de materie en/of de energie. Er kunnen echter ook blokkades zijn in de geest, het hart of de ziel. Dit worden geestblokkades, hartblokkades of spirituele blokkades genoemd. Deze zijn niet altijd op te sporen via lichamelijk onderzoek. Ze kunnen echter wel enorme impact hebben op ieder aspect van het leven. Het mooie is echter dat al deze blokkades wel getransformeerd kunnen worden via licht. Wanneer we licht brengen naar de blokkade, wanneer we verbinding maken met een hogere frequentie van licht, wanneer we ons verbinden met het zuivere licht, kan heling plaatsvinden.

Licht heelt, voorkomt ziekte, verjongt en transformeert ieder aspect van het leven.


Het transformeren van ieder aspect van het leven houdt onder meer in:
 • Het versterken van je energie, uithoudingsvermogen, vitaliteit en immuniteit 
 • Het helen van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen 
 • Het voorkomen van alle ziekten 
 • Het transformeren van allerlei relaties 
 • Het transformeren van financiën en zaken 
 • Het verjongen van je ziel, hart, geest en lichaam 
 • Het vergroten van de intelligentie van je ziel, hart, geest en lichaam 
 • Het openen van je spirituele kanalen 
 • Het brengen van succes in ieder aspect van je leven 
Er zijn verschillende manieren waarmee we onze frequentie kunnen verhogen en meer licht kunnen brengen in ons leven.

Als we goede diensten verlenen aan anderen, als we bijvoorbeeld liefde geven, compassie tonen, vergeving bieden, aardig zijn, vrijgevig zijn, dan brengen we licht en ontvangen we licht. Als we mediteren, als we healing geven, als we healing ontvangen, als we ons verbinden met Moeder Aarde en een wandeling maken in de natuur, brengen we licht in ons leven. Indien we specifieke liedjes zingen of naar specifieke muziek luisteren, als we mantra’s chanten, kunnen we licht brengen naar een bepaalde blokkade. We kunnen heling bevorderen door de frequentie te verhogen via onze handelingen, visualisaties of oefeningen.


Negativiteit:
Het kan je alleen beïnvloeden als je op dezelfde frequentie zit.
Vibreer hoger


Een hele eenvoudige manier om onze frequentie te verhogen is door het luisteren naar of het zingen van “The Divine Soul Song of Love, Peace and Harmony” (het goddelijk zielenlied van Liefde, vrede en harmonie). Je kunt dit lied gratis downloaden via een link op mijn website: http://www.puur-licht.nl/?page_id=105 Je vindt op deze pagina ook de tekst van het lied. 

In onderstaande video zie je een prachtig voorbeeld van hoe materie reageert op frequenties. Je kunt zien dat hoe hoger de frequentie wordt, hoe mooier de patronen zijn die ontstaan. Ons fysieke lichaam zal op soortgelijke wijze reageren. Hoe hoger de frequentie van het lichaam wordt, hoe beter het is. Maar hetzelfde geldt voor de drie andere lichamen die we hebben. Een mens heeft niet alleen een fysiek lichaam, maar ook een emotioneel lichaam, een mentaal lichaam en een spiritueel lichaam. Deze lichamen zullen ook op positieve wijze reageren op hogere frequenties.
Kijk alsjeblieft naar onderstaande video waarin een eenvoudig experiment wordt gedaan met rijst, om beter te begrijpen hoe ook een mens zal reageren op hogere frequenties.

Er zijn ook hele mooie experimenten gedaan door dr. Masaru Emoto betreffende het effect van positieve boodschappen en hoge frequenties op water. Het lichaam van een volwassene bestaat voor ongeveer 70% uit water. Het lichaam van een baby zelfs voor ongeveer 90% uit water. Hoe hoger de frequenties zijn die aan het water worden meegegeven, hoe mooier de patronen worden die als gevolg daarvan ontstaan. Ik raad je aan om eens op internet te kijken en te zien wat het effect op water is. Denk er dan eens over na wat dit voor je lichaam kan betekenen. En ook voor je ziel, want je ziel huist in het lichaam. Je lichaam is de tempel van de ziel.

Vergelijk dat maar eens met een vis in het water. Wat gebeurt er met een vis als het water vergiftigd of vervuild is? De vis zal ziek worden en misschien zelfs wel sterven als gevolg van de verontreiniging.
Wanneer het fysieke lichaam vervuild is, zal het ook de ziel beïnvloeden en vele blokkades kunnen op die manier ontstaan. Als het water echter schoon en helder is, zal dat een positief effect hebben op je lichaam, geest, hart en ziel.

Wanneer we dus nu begrijpen dat frequentie en licht belangrijk zijn voor ons leven, waarom zouden we ons dan niet met het hoogste licht, het zuiverste licht, het licht dat komt van de Tao, verbinden om zo onszelf te helen. 

Tao is de Bron, Tao is de schepper. Tao is het ultieme licht.
Het is het meest krachtige licht dat ons kan helpen om te helen en we hebben vele manieren om ons met dit licht te verbinden. We hebben een keuze hoe we dit licht in ons leven brengen, net zoals we een keuze hebben hoe we een kamer willen verlichten.

We kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een klein lichtje om de kamer te verlichten, zoals bijvoorbeeld een kaars. Of we kunnen een klein lampje aandoen aan het plafond, of we kunnen bijvoorbeeld 10 lampen tegelijk aandoen in de kamer. Een andere manier is om de gordijnen te openen en het zonlicht binnen te laten komen om zo de kamer te verlichten. Zoals je kunt zien zijn er vele manieren om licht te brengen in een kamer.

Zo zijn er ook vele manieren om licht te brengen naar onze ziel, hart, geest en lichaam. Er zijn vele technieken voor heling.
Tao Healing, Soul Healing maakt gebruik van specifieke technieken, specifieke mantra’s, specifieke lichaamshoudingen en oefeningen om de hoogste lichtfrequenties te brengen om op deze manier heling, verjonging en transformatie van ieder aspect van het leven te bevorderen.

Het is krachtig. Het is eenvoudig. Het is makkelijk te leren.

Ik kan je vele dingen vertellen, maar dan zou het mijn verhaal zijn, zouden het mijn woorden zijn.
Ik kan je bijvoorbeeld beschrijven hoe het werkt en hoe het voelt, maar de beste manier om uit te zoeken of het werkt of hoe het voelt voor jou, is om het zelf te ervaren. Weet je hoe een peer smaakt als ik het je beschrijf? Nee eigenlijk niet, dat weet je beter door hem te proeven.

Dus kan ik je het beste aanraden om het te ervaren.
Zoals ik hierboven al zei, is een hele makkelijke manier om het te ervaren, het luisteren naar de Divine Soul Song of Love Peace and Harmony. Je kunt het heel gemakkelijk downloaden en het laten spelen in je huiskamer, je auto of je kantoorruimte en voelen wat de frequentie die dit lied in zich draagt met je doet.
Andere manieren om de kracht van het Licht te ervaren is tijdens en healing sessie of het bijwonen van een workshop, waar je kunt leren hoe je bepaalde mantra’s chant, hoe je bepaalde praktische technieken toepast en daar voordeel van kunt hebben.
Het Licht is voor ons allemaal beschikbaar. Velen van ons zijn echter vergeten hoe ze er verbinding mee kunnen maken. Het mooie is echter dat we dat altijd weer kunnen leren en de wijsheid, kennis en praktische technieken kunnen gebruiken om een gelukkiger en gezonder leven te leiden.Alle krachten in het universum zijn al voor ons beschikbaar.
Wij hebben zelf onze handen voor onze ogen gedaan 
om vervolgens te schreeuwen dat het zo donker is.