Thursday 26 November 2020

ERVARINGSVERHAAL: Tao Healing en ME/CVS -TRAUMA / CLIENT TESTIMONIAL: Tao Healing and ME/CFS -TRAUMA

~ for English please scroll down halfway through this page ~

ERVARINGSVERHAAL: 
Tao Healing en ME/CVS -TRAUMA


Puur Licht, Tao Healing, Soulfulness


Lieve lezers, 

Graag deel ik het verhaal van Marijke met jullie (met haar toestemming).

Marijke heeft ME/CVS en heeft na het lezen van mijn ervaringen met Tao Healing, de stoute schoenen aangetrokken en besloten om het pad dat ik zelf al vele jaren loop te volgen. En ook zij voelt en ziet wat voor verschil dit voor haar brengt op meerdere wijzen 💪🙏😍.

Haar ervaring betekent uiteraard veel voor mij. Ik weet wat het is om zo ziek te zijn dat je je leven alleen maar verder door je vingers voelt glippen. Ik weet hoe het voelt als geen enkele dokter je ook maar een effectieve behandeling kan bieden. Voor mij persoonlijk was Tao Healing de remedie waar ik al heel lang naar op zoek was en toen ik zelf zo veel verschil voelde had ik maar 1 wens, namelijk om al wat Tao Healing mij had gebracht en nog steeds brengt, door te kunnen geven aan anderen. In de afgelopen jaren heb ik al van vele mensen prachtige feedback ontvangen. En voor ieder van hen ben ik heel blij. Dat nu ook steeds meer lotgenoten langzaam dat pad durven gaan ontdekken is iets wat mij heel dankbaar en blij maakt. 
Lees hieronder haar ervaringen van haar pad - haar zielenreis naar steeds meer licht, dat zij stap voor stap verder gaat en ontdekt! 🌟🌈☯


🌸 ME/CVS en Trauma

Ik heb ME/CVS. Daar is (nog) geen effectieve behandeling voor in het reguliere circuit. Bij deze ziekte is het helaas alleen mogelijk om in beperkte mate de symptomen te bestrijden. Daarom ging ik op zoek naar aanvullende behandelmethoden in het alternatieve circuit, die mij hopelijk meer kunnen brengen. In één van de online lotgenotengroepen kwam ik Barbara tegen en het raakte me wat ze schreef. Mijn hoofd vond en vindt van alles van de spirituele insteek en ideeën, maar mijn gevoel zei overwegend ‘ja’ en dat was voor mij het belangrijkste. Ik heb haar benaderd en bij mij raadde ze traumahealing aan. Ik heb een traumatische jeugd gehad en was dus bekend met psychotherapie en traumabehandeling, alleen die kon ik niet meer volhouden toen ik zieker werd. Die behandelingen ruimden wel op maar ik ging er lichamelijk door achteruit omdat het me overvroeg qua belasting. Ik vond dat erg jammer en verdrietig want ik had het gevoel dat er nog het één en ander op te ruimen was en ik ben graag bezig met zelfontwikkeling. Het idee dat dat niet meer mogelijk was, deed me zeer.
Aangezien ik eerdere intensieve behandelingen niet meer aankon, aarzelde ik aanvankelijk erg om met soul healing te beginnen want Barbara kon wel zeggen dat ik niet meer zou krijgen dan ik aan zou kunnen, mijn ervaring was dat veel behandelaren dat zeiden en ongelijk kregen. Gelukkig was dat bij de healings niet zo. Daarmee is het overigens niet makkelijk: na elke healing zijn er een hoop emoties en veranderingen te behappen en dat vraagt aardig wat, ook qua energie. Als alles echter behapt is, kan ik duidelijk voelen dat er iets opgeruimd is.
Mijn acupuncturist kan zien dat de healings effect hebben, omdat ik na een healing ineens een sprong kan maken qua vooruitgang. Nadat hij aanvankelijk wat twijfelde omdat het veel energie kost, zei hij laatst: ‘ga er vooral mee door’. Ook mijn lichaamsgericht therapeut is enthousiast: ik ken hem van voor ik erg ziek werd en ons therapeutisch proces werd een stuk stil gezet door mijn ziekte. Dat er nu opnieuw een ingang gevonden is om weer een laag dieper te komen, helpt de therapie weer verder. Door de combinatie van behandelingen voel ik mijn lichaam in kleine stapjes sterker worden: mijn PEM’s zijn minder diep, ik herstel sneller en kan wat meer doen dan eerder. Het is nu wachten tot de basis sterk genoeg is en ik weer reserves kan gaan opbouwen.
Ook al ben ik nog steeds behoorlijk ziek en vragen de healings veel van me, het geeft me een gevoel van zingeving. Ik ben weer bezig met de diepere lagen in mezelf, het kan weer! Wat ik erg fijn vind is dat ik niet alleen afhankelijk ben van de healings. Er zijn oefeningen die ik zelf kan doen en die me verder helpen. Ik heb Barbara’s blog gelezen en een paar boeken van Master Sha waarin deze oefeningen beschreven staan. Die oefeningen moet ik wel doseren, want zoals bij ME bekend is, is het lichaam snel overbelast. Barbara heeft met me meegedacht met welke oefeningen ik het beste kon beginnen en dat is wel aan te raden. Langzaamaan begint mijn lichaam te wennen aan de oefeningen en kom ik meer in balans waardoor ik de oefeningen vaker kan doen.
Bezig zijn met soulhealing heeft mijn blik op het leven en de wereld verruimd: het idee dat er nog een hele wereld is die ik niet kan zien heeft me altijd al wel ergens getrokken maar ik kon er nooit echt wat mee. Ik ben wetenschappelijk opgeleid en dat is natuurlijk niet zo makkelijk te rijmen met het spirituele. Door de healings en het lezen van Barbara’s blog en boeken van Master Sha, is het voor mij voelbaarder geworden. Zelfs al kan ik niet met alle ideeën helemaal uit de voeten, dat hoeft ook niet. De essentie voelt kloppend en daar gaat het mij om. Het geeft mijn leven een extra dimensie. Het ontroert me en maakt me gelukkiger. Het geeft hoop en licht in een niet zo makkelijke situatie. En dat is voor mij heel veel waard.
Marijke

Mij maakt dit soort persoonlijke verhalen heel erg blij en dankbaar. Dit is waar het mij om gaat! Leven dat terugkeert, medische behandelingen die beter aanslaan, meer geluk voelen, een ziel die verder kan met meer hoop en licht. 
Zo mooi!

De resultaten die anderen ervaren maakt dat ik iedere dag met plezier anderen begeleidt en mijn eigen ontwikkeling doormaak om nog meer te kunnen en mogen delen. 
Ervaringsverhalen inspireren niet alleen anderen, maar ook mijzelf om door te gaan en het beste uit mezelf te halen. 
Het brengt mij keer op keer een gevoel van dankbaarheid om te zien en horen wat de ervaringen zijn van anderen en hoe betrokken ze zijn om hun helingsproces in eigen hand te nemen. De inzet die daarvoor dagelijks gegeven wordt, de wens om antwoorden te krijgen op vragen en de ontwikkeling van compassie voor zich zelf en anderen is zo fijn om te aanschouwen. Dank jullie wel voor alles wat jullie doen! Jullie zijn geweldig! 💗
Ik ben dankbaar en voel me een bevoorrecht mens dat ik met zovele prachtige zielen mag samenwerken en al mijn ervaring en kennis mag doorgeven aan zovelen en het geschenk van mijn open spirituele kanalen met hen mag delen, zodat ook zij profijt hebben en een positieve verandering in hun gezondheid, hun relaties, hun leven in het algemeen kunnen brengen. 
Tao Healing brengt wonderen, groot en klein. Het maakt me nederig om hier telkens getuige van te mogen zijn en het is iets waar ik keer op keer versteld van sta. De zielenwereld staat altijd klaar om hen te helpen die daarvoor open staan. 🙏👼 

Meer ervaringen kun je lezen op deze pagina.

Wil je meer weten over wat er zoals mogelijk is bij ME/CVS vanuit de visie van Tao Healing? Lees dan verder op deze pagina.        
      

ME, CVS, CFS, Tao Healing, Soul, burn-out, Soulfulness, Puur Licht
                       
In liefde en licht,


Barbara ~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness
********************************************************************************************** 

 

CLIENT TESTIMONIAL:
Tao Healing and ME/CFS -TRAUMA


Dear readers,  
Puur Licht, Tao Healing, Soulfulness

I would like to share Marijke's story with you (with her permission).

Marijke has ME/CFS and after reading my experiences with Tao Healing, she took the bold step of following the path I myself have been following for many years. And she also feels and sees in several ways, what kind of  transformation this path brings for her  💪🙏😍.

Of course her experiences mean a lot to me. I know what it is like to be so sick that you feel like your life is slipping through your fingers. I know what it feels like when no doctor can offer you any effective treatment at all. For me personally, Tao Healing was the cure I had been looking for for a long time, and when I felt so much transformation myself, I only had one wish, to be able to pass on to others, all that Tao Healing had brought to me and still brings to me each day. In the past few years I have received wonderful feedback from many people. I am very happy for each one of them. The fact that more and more fellow-sufferers are opening up to discover the path of Tao Healing as well, is something that makes me very grateful and happy. 
Read below about Marijke's experiences on her healing path - her soul journey to more and more light, which she continues and discovers step by step! 🌟🌈☯

🌸 ME/CFS and Trauma

I have ME/CFS. Unfortunately, there is not effective treatment in modern medicine. In this disease it is only possible to control the symptoms to a limited extent. That's why I started looking for additional treatment in alternative medicine, which hopefully can bring me more. I met Barbara in one of the online fellow-sufferers groups and it touched me what she wrote. In my mind I had and still have all kind of ideas about the spiritual approach and ideas, but my gut feeling  mostly  said 'yes' and that was the most important thing for me. I contacted her and she recommended to start with trauma healing. I had a traumatic childhood and so I was familiar with psychotherapy and trauma treatment, only I couldn't continue those treatments when I got sicker as it was asking too much of me. Those treatments did transform some of the trauma, but I was physically deteriorating because it was asking too much of me. I was very sorry about that and it made me feel sad because I felt that there were still parts of the trauma that needed healing and besides that, I like to focus on self-development. The idea that that no longer was possible was hurting me.

Since I couldn't cope with previous intensive treatments, I initially hesitated very much to start with soul healing because Barbara could say that I wouldn't get more than I could handle, my experience was that many therapists said similar things in the past and it turned out that they were wrong. Luckily this time with soul healing this wasn’t the case. For the rest, that doesn’t mean it is easy: after every healing session there are a lot of emotions and changes to deal with and that takes quite a bit, also in terms of energy. However, when the healing sessions are integrated, I can clearly feel that something has shifted and parts of the trauma have been healed.

My acupuncturist can see that the healing sessions have a positive effect on me, because after a healing session I can suddenly make a leap forward. After he initially had some doubts because it takes a lot of energy, the other day he said: 'go ahead with it'.
My body-focused therapist is enthusiastic as well: I know him from the time before I got very ill and our therapeutic process was partially stopped by my illness. The fact that there is a way for me now to heal deeper layers, helps to deepen the body-focused therapy as well.
Through the combination of treatments I feel my body is getting stronger little by little: my PEM's are less intensive, I recover faster and can do a bit more than before. Now I have to wait until my foundation is strong enough and I can start building up energy reserves again. 

Even though I am still quite ill and the healings are asking a lot of me, it gives me a sense of purpose in life. I am working on self-healing and self-development again. It is possible! What I also like very much is that I am not dependent on the healing sessions only. There are practices I can do myself, which help me progress and heal further. I have read Barbara's blog and some books written by Master Sha which contain many practices. Barbara thought along with me which practices I should start with and that is a recommendation. I do these practices regularly, but I still have to adjust these practices, because as known with a disease like ME, the body is quickly overloaded. The good thing is,  my body slowly starts to get used to these practices and I get more balanced so I can do them more often.

Soul healing has expanded my view on life and the world: the idea that there is still a whole world I can't see has always had my interest but I could never really do anything with it. I have a scientific background and of course that is not so easy to combine with the spiritual view on life. Through the healing sessions and by reading Barbara's blog and Master Sha's books, this spiritual world has become more tangible to me. Even though I can't get along with all of the concepts, that is okay for me. The essence feels right and that's what matters to me. It gives a deeper meaning to my life. It touches my heart and makes me happier. It brings hope and light in a situation which isn’t so easy to deal with. And that means a lot to me.

Marijke


This kind of personal stories always make me very happy and grateful! This is what it is all about! Life returning, medical treatments catching on better, feeling more happiness, a soul  continuing her path with more hope and light. 

So beautiful! 

It is a great joy to guide others daily, knowing the results they experience. It also makes me want to continue my own journey and develop myself more and more, with gratitude and joy in my heart, so I am able and allowed to share even more. 
Stories like these not only inspire others, but also myself to continue and get the best out of myself. 
It brings me a feeling of gratitude time and time again to see and hear what other people's experiences are and how involved they are in taking their healing process into their own hands. The commitment to their journey, the desire to get answers to questions and the development of compassion for oneself and others is so nice to witness. Thank you for all you do! You are amazing! 💗 
I am thankful and feel privileged to be able to work with so many beautiful souls, and to pass on all my experiences and knowledge to so many and share my spiritual channels and the gift I received with them, so they can benefit too and bring a positive change in their health, their relationships, their lives in general. 
Tao Healing brings miracles, big and small. It is humbling to witness it and it is something that continues to amaze me. The soul world is always there to help those who are open to receive. 🙏👼 

You can read more experiences here if you like.

Would you like to know more about what is possible with an illness like ME/CFS from the perspective of Tao Healing? Then read more on this page.   
In love and light,            


Barbara                    ~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


Facebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


Wednesday 18 November 2020

OMDENKEN: van ziek zijn naar mogelijkheden / FLIP-THINKING from being ill towards opportunities

~ for English please scroll down halfway through this page ~


OMDENKEN: van ziek zijn naar mogelijkhedenLieve lezers, 
Building the new, Puur Licht,

Vandaag wil ik het hebben over mijn andere benadering van een chronische aandoening, dan strijden tegen de ziekte zelf. 

Je zult op mijn blog zelden informatie vinden over ziek zijn. Hoewel ik open ben over de chronische aandoening waar ik mee te maken heb, schrijf ik in tegenstelling tot sommige lotgenoten, die mooi kunnen schrijven over hoe het is om een chronische ziekte als ME te hebben, zelden over ziek zijn.
En dat terwijl ik inmiddels zelf ook 26 jaar "ervaring" heb dus ik ken wel zo'n beetje de ins en outs van deze ziekte (ME - myalgische enfalomyelitis). 😉
Toch kan ik er niet over schrijven op mijn blog, hoe het is om met een chronische aandoening te leven. En daar heb ik een duidelijke reden voor. 

Ik weet dat als ik dat wel zou doen, dat ik dan vele lotgenoten een plezier zou doen, omdat zij zich zouden herkennen in mijn blog. Ik zou gevoelens beschrijven die zij zouden herkennen als die van henzelf. En het zou me wellicht meer volgers van mijn blog brengen.
Toch doe ik het niet...
Ik kan niet enkel schrijven over de symptomen en de emoties die deze ziekte oproept en ze online verwoorden. Ik kan ze slechts beschrijven als voorbeeld, maar geen volledig blog wijden aan hoe het is om deze ziekte te hebben en hoe het ieder onderdeel van mijn leven en van hen die me dierbaar zijn beïnvloedt. 
En de voornaamste reden is eigenlijk dat ik er niet over wil schrijven. 

Wat ik namelijk wèl wil is vrijheid. Ik wil mijn gezondheid en het leven waar ik zo van houd volledig terugkrijgen.  Ik heb al heel veel terug, maar ik wil graag alles terug. :) 
Daarvoor moet ik me dus niet langdurig concentreren op ziek zijn en alles wat fout is en wat mijn hart zo'n pijn doet. Een positieve verandering creëren, iets nieuws / beters opbouwen kan namelijk niet als je je blijft concentreren op het oude. Om een positieve verandering te creëren moet je energie komen vanaf een hogere vibratie en dus niet continue gericht zijn op reageren op wat je niet wilt zien, voelen of creëren. 

Waar je je op focust, dat zal gemanifesteerd worden. Dit is iets waar ik al vele jaren over nadenk en mee bezig ben. Wat is mijn focus? Wat laat ik toenemen? Wat zend ik uit en trek ik aan? Wat manifesteer ik? Doelgericht of volledig onbewust...!!!

Als ik in gevecht ga met deze ziekte, en telkens schrijf over alle symptomen die ik niet wil... zal ik steeds meer manifesteren van datgene wat ik niet wil, wat ik niet leuk vind, wat ik eigenlijk zo graag wil veranderen. Want dat is dan precies waar mijn aandacht op gericht is. Ik zou namelijk veel tijd besteden aan het nadenken over hoe ik de symptomen en/of mijn gevoelens het beste zou kunnen omschrijven. Ik zou veel tijd spenderen aan het schrijven en vertalen van de tekst. En al die tijd zou mijn aandacht dus gericht zijn op ziekte, pijn, symptomen en emoties die ik niet leuk vind.
Ik zou daarmee omstandigheden bevorderen die juist datgene helpen manifesteren wat ik niet wil.
Dat leidt er dus toe dat ik daar helemaal niet over wil schrijven. Het zou de aandoening zelf niet verlichten. En dàt is wat ik wil.
Ik focus me dus veel liever op het bevorderen van omstandigheden die een situatie helpen creëren die ik werkelijk wil.... met meer vrijheid, meer gezondheid, meer liefde en licht.

Hoe doe ik dat dan?

Aangezien de medische wereld op dit moment geen medische behandeling kent, en omdat ik niet kan en wil "leren leven" met deze aandoening, moet het dus anders.... Anders denken, anders doen, andere invalshoek. En zo komt het feit dat ik me mijn hele leven al "anders" voel (zelfs mijn naam  betekent de vreemdelinge 😇) nu goed van pas... 😉

Een karakter uit een boek van Dan Mills uit 1980, genaamd Socrates, gaf de wijze raad: 


Het geheim voor verandering is om al je energie te richten, 
niet op het bestrijden van het oude, 
maar op het opbouwen van het nieuwe. 


In het onderricht dat ik de afgelopen jaren tijdens mijn opleiding heb ontvangen wordt het als volgt verwoord:


"Vecht niet, streef niets na,
Ben volhardend en wijd je tijd en energie aan vooruitgang." 
  

Het is dus eigenlijk een soort OMdenken. Niet vechten tegen wat je niet wilt, maar promoten wat je wèl wilt! Omstandigheden creëren waarin het zelfhelend vermogen van het lichaam optimaal kan functioneren. Wat niet wil zeggen dat ik mijn ziekte of de symptomen negeer en er niet over nadenk of over praat. Maar meer dat ik probeer om als ik er over nadenk of over praat, dat ik dat doe in het kader van oplossing gericht zijn, helen, ontladen, doorvoelen om verder te komen. Maar niet om het te beschrijven als iets WAT IS.. 

Laat me dat verder uitleggen.
Ken je die situaties waarbij je iets voorstelt en de reacties die je krijgt zijn, Ja, maar...?
"Ja, maar dat heb ik al eens geprobeerd en werkte niet."
"Ja, maar dat is wellicht goed voor anderen, maar is niet op mij van toepassing want...." 
"Ja maar ik heb ME / een chronische aandoening... en er is geen oplossing..."
Wat nu als er een andere optie is, Geen Ja, MAAR, doch een JA, EN... houding
Een perspectief waarbij je open blijft staan, open-minded bent, en kijkt naar wat er mogelijk is en je aandacht richt op kansen en deze kansen ook waardeert. "Ja ik heb een aandoening die men chronisch noemt en wat zijn dan de mogelijkheden? " in plaats van "Ja ik heb een chronische aandoening, maar dat betekent dus dat dit het is... Er is niets aan te doen". 
Door de Ja, en... manier van kijken, kunnen we onze blik verruimen en richten voorbij de beren en de obstakels op de weg. Het resultaat is dat er creativiteit en vernieuwing kan ontstaan. En zo blijkt dat er ondanks een chronische aandoening nog heel veel mogelijkheden zijn! 
Het is geen ontkenning van de ziekte zelf.
Het is ook geen benadering die meteen gezondheid brengt.
Het is meer een kwestie van ruimte creëren voor iets beters. Van gaan denken in termen van problemen naar denken in termen van kansen. Wanneer we een bestaand probleem zoals ziekte benaderen op deze wijze, kunnen oplossingen soms makkelijker gevonden worden. Een probleem vanuit een nieuw perspectief, vanuit een andere hoek, zelfs als dit slechts een kleine hoek is, kan al leiden tot een groots inzicht, een ander idee. Het kan verlichting bieden en vandaar uit naar een volgende stap leiden.  
We hoeven onze problemen niet aan te vechten of als vaststaand gegeven behandelen; we kunnen ze omzetten naar kansen. We kunnen ze zelfs tot bondgenoot maken. Ziekte als bondgenoot zien om te groeien of om het leven om te gooien. 
De kunst van het zien van problemen als kansen, dat is te leren. Niet focussen op negativiteit, wat ziekte is, maar op datgene wat positief is en een hogere frequentie heeft, dat is te leren. Ik heb mezelf inmiddels zó ver getraind dat ik in elk probleem meteen de andere kant probeer te zien.
Iets bestaat nooit op zichzelf, er is altijd een keerzijde. 
Voor-achterkant. Ziekte-oplossing. zwart-wit. Leven-dood. Negatief - positief.
Of zoals de derde wet van Newton zegt:

For every action, there is an equal and opposite reaction.
(Voor iedere actie, bestaat er een gelijkwaardige en tegengestelde reactie.)

Elk probleem heeft dus in principe ook een oplossing in zich. Het is een kwestie van dat leren zien, of omstandigheden creëren waardoor de oplossing gevonden of toegepast kan worden. 

Omdenken en je focus leren verleggen kan niet alleen leiden tot het vinden van een oplossing voor een bestaande situatie, maar creëert ook nieuwe zienswijzen voor nieuwe kansen. 
Je kunt ziekte zien als een probleem, als een last, als iets negatiefs. Je kunt het ook zien als iets wat je gegeven is om te overkomen en erdoor te groeien. Als je het ziet als een probleem, zal het je enorm belasten en vermoeien. Als je het ziet als een blijvend iets, zal het elke hoop en inspiratie op verbetering weghalen, en als je geen motivatie meer hebt om vooruit te gaan, als je stil blijft staan, zal dit leiden tot achteruitgang. En dat is het laatste wat je wilt bevorderen toch? Als je het ziet als iets waardoor je kan groeien, brengt het een compleet ander beeld en vele mogelijkheden.


Eén van de manieren voor mij om de focus te verleggen is om me te richten op wat ik werkelijk wil en daar zoveel mogelijk tijd aan te besteden. Dat is de reden dat ik dus alleen kan schrijven over wat ik graag wil, over wat ik graag vermenigvuldigd wil zien. Ik wil niet dat de symptomen zich vermenigvuldigen, ik wil dat gezondheid wordt bevorderd. 
Ik wil me niet langdurig verbinden met pijn, wanhoop, verdriet en al wat ik mis. Natuurlijk zijn die emoties er en voel ik ze en ontlaad ik ze ook op zijn tijd, maar het is niet iets waar ik continue op gericht ben. Mijn focus is gericht op het tegengestelde in te brengen. Daarom schrijf ik voornamelijk over hoop, healing, licht, verbeteringen etc. Daarmee richt ik mijn aandacht op de positieve kanten, denk ik na over hoe ik die kan verwoorden in mijn blog, schrijf ze op en vertaal ze en breng zo een positieve boodschap de wereld in. Ik ben zodoende vele uren bezig en verbonden met een positieve boodschap.  

En wat ik de wereld in stuur.. keert vroeg of laat terug naar mij.

 Actie ⇔ Reactie.
En dat is inderdaad wat ik ervaar! 

Soms komt het terug op de manier zoals ik had gehoopt. Meestal komt het terug naar mij in vele onverwachte vormen en op onverwachte wijzen. Het universum heeft vele wegen om hoop, healing, liefde, licht, geluk, hogere positieve vibraties en zoveel meer te brengen. En zoals het spreekwoord zegt, er zijn meerdere wegen naar Rome. Ik heb geleerd dat er ook meerdere creatieve manieren zijn om oplossingen te vinden en te creëren. 
Ik ben vaak sprakeloos als ik me bewust word van de geschenken.
En mijn blog is een manier om die naar me toe te brengen. Het is een manier om me te uiten, om mijn inzichten te delen met anderen. Hoe meer ik de intentie heb om doelbewust een boodschap uit te sturen dat meer hoop, meer healing, meer licht, meer verbetering en ... meer vrijheid kan brengen aan anderen, hoe meer inspiratie ik daarvoor krijg aangereikt vanuit de zielenwereld.
Als ik al die gegeven inspiratie vervolgens opschrijf met de intentie om er anderen mee te inspireren, zodat zij meer hoop, meer healing, meer licht, meer verbetering zouden kunnen ervaren, hoe meer wat ik voor mijzelf ontvang wordt vermenigvuldigd. Want wat je een ander toewenst, is ook iets wat naar je terugkomt. Het is hoe de universele wet van service werkt. Geef meer onvoorwaardelijke positieve service je geeft een ander, hoe meer je voor jezelf ontvangt. 

Daarom is mijn focus zoals hij is. En het werkt!!!
Daarom is mijn blog gericht op mijn helende reis naar het licht. En schrijf ik over oplossingen, kansen, mogelijkheden, datgene wat helpt en verlichting biedt en niet vaak over ziek zijn zelf. En hoe meer mensen er door geholpen worden, hoe meer ik zelf aan hulp terug ontvang. 
Hoe prachtig werken die universele wetten, vind je niet!?


hemelwandelaar, PuurLicht, Tao Healing, Purest LightTao Healing en Soulfulness helpen me enorm om dat pad naar het licht te bewandelen.  Het biedt de perfecte tegengestelde benadering voor de medische weg en het gebrek aan fysieke behandeling! 
Die medische weg kent geen oplossingen (op dit moment ) voor vele chronische aandoeningen, waaronder ME... de weg van Tao Healing wèl zo heb ik ervaren. Daarover in mijn volgende blogposting meer!
Wordt vervolgd... In liefde en licht,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebook: https://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness
********************************************************************************************** 

 

FLIP-THINKING: from being ill towards opportunities


Dear readers,  
 

Today I would like to share more about my approach to a chronic health condition. A different approach then fighting the disease itself. 

You will rarely find information on my blog about being sick. Although I'm open about the chronic condition I'm dealing with, I rarely write about being sick. Unlike some fellow sufferers, who can write beautifully about what it's like to have a chronic condition like ME, I mostly write about healing.

I have 26 years of "experience" so I know about the ins and outs of this disease (ME - myalgic encephalomyelitis). 😉
Still, I can't write about it on my blog what it's like, to live with a chronic disease. And I have a clear reason for that. 

I know that if I did, I would be doing many fellow sufferers a favor, because they would recognize themselves in my blog. I would describe feelings they would recognize as their own. And it would probably bring me more followers of my blog.

Still, I don't do it... 
I can't just write about the symptoms and the emotions this disease evokes and express them online. I can only describe them as an example, but not a full blog dedicated to what it is like to have this disease and how it affects every part of my life and those dear to me. 
And the main reason is actually that I don't want to write about it. 

What I do want is freedom. I want to regain my health and the life I love so much completely.    
I already have a lot back, but I want everything back. :) 
In order to get what I want, I shouldn't focus all my attention on being sick and everything that is wrong and hurts my heart so much. Creating a positive change, building something new / better is not possible if you keep concentrating on the old. To create a positive change, you need energy to come from a higher vibration and not continuously focus on responding to what you do not want to see, feel or create. 

What you focus on, that will be manifested. This is something I have been thinking about and working on for many years. What is my focus? What do I increase? What do I send out and attract? What do I manifest? Intentionally or completely unconsciously...!!!!!!!

When I fight this disease, and I repeatedly write about all the symptoms I don't want... I will manifest more and more of what I don't want, what I don't like, what I really want to change. Because that is exactly what my attention is focused on. I would spend a lot of time thinking about how I could best describe the symptoms and/or my feelings. I would spend a lot of time writing and translating the text. And all that time my attention would be focused on illness, pain, symptoms and emotions I don't like. With that I would promote circumstances which help manifest precisely that which I do not want. 
That is the main reason I don't want to write about that at all. It would not alleviate the condition itself. And thàt is what I want. 
So I rather focus on promoting circumstances which help create a situation which I really want.... with more freedom, more health, more love and light.

How do I do that?

Since mainstream medicine does not have any medical treatment at the moment, and because I cannot and do not want to "learn to live" with this condition, it has to be done differently..... Thinking differently, acting differently, different approach. And so the fact that I have felt "different" all my life (even my name means the stranger 😇) now comes in handy... 😉

A character from a book by Dan Mills from 1980, called Socrates, gave the wise advice: 


The secret to change is to focus all your energy, 
not on fighting the old, 
but on building the new. 


In the teachings that I have received in the past years during my training it is expressed as follows:

"Don't fight, don't strive,
Be persistent and dedicate your time and energy to progress". 


So it is actually a different kind of thinking. In Dutch we use the word "OMdenken". There is no English translation for it, but it is a kind of FLIP-thinking, to think in the opposite way. Not fighting against you don't want, but promoting what you do want! Creating circumstances in which the self-healing capacity of the body can function optimally. Which does not mean that I ignore my illness or symptoms and do not think or talk about it. But more that I try, when I think about it or talk about it, to do so in the context of being solution-focused, healing, discharging, feeling through in order to move forward. But not to describe it as something WHAT IS... 

Let me explain that further.

Do you know those situations in which you propose something and the response you get is like: "Yes, but..."?

"Yes, but I've tried that before and it didn't work."
"Yes, but that may be good for others, but doesn't apply to me because...."
"Yes but I have ME / a chronic condition ... and there is no solution..."

What if there is another option: Instead of saying Yes, BUT,  you would say Yes, AND....

A perspective in which you remain open-minded,  and look at what is possible and focus your attention on possibilities and appreciate opportunities. "Yes I have a condition which is called a chronic condtion and what are the possibilities? " instead of "Yes I have a chronic condition, but that means that this is it... Nothing can be done about it". 

Because of the yes, and... way of looking, we can broaden our view and focus beyond the bears and the obstacles on the road. The result is that creativity and innovation can arise. And so it turns out that, despite a chronic condition, there are still many possibilities! 

It is not a denial of the disease itself. 
Nor is it an approach that immediately brings back good health.
It is more a matter of creating space for something better. From thinking in terms of problems to thinking in terms of opportunities. When we approach an existing problem such as disease in this way, solutions can sometimes be found more easily. Looking at a problem from a new perspective, from a different angle, even if this is only a small angle, can already lead to a great insight, another idea. It can offer a moment of awakening, an aha-moment  and lead from there to the next step.  

We do not have to fight our problems or treat them as a given; we can turn them into opportunities. We can even make them an ally. See disease as an ally to grow or to turn life around. 

To create an habit of seeing problems as opportunities, is something which can be learned. Not focusing on negativity, which is disease, but on that which is positive and has a higher frequency, that can be learned. After many years of doing this, I have trained myself so far that I try to see the other side in every problem right away. 
Something never exists on its own, there is always a downside. 

Fore-backside. Disease-solution. black and white. Life-death. Negative - positive.

Or as Newton's third law says:

For every action, there is an equal and opposite reaction.


In principle, every problem also has a solution in it. It is a matter of learning to see it, or creating conditions through which the solution can be found or applied. 

Flip-thinking and redirecting your focus can not only lead to finding a solution for an existing situation, but also creates new perspectives for new opportunities. 
You can see illness as a problem, as a burden, as something negative. You can also see it as something that has been given to you to overcome and grow from it. If you see it as a problem, it will burden and tire you enormously. If you see it as something lasting, it will take away any hope and inspiration for improvement, and if you are no longer motivated to move forward, if you stand still, it will lead to decline. And that's the last thing you want to promote, right? If you see it as something that allows you to grow, it brings a completely different picture and many possibilities.


One of the ways for me to shift the focus is to focus on what I really want and spend as much time as possible on that. That is why I can only write about what I want, about what I would like to see multiplied. I do not want the symptoms to multiply, I want health to be promoted. 
I don't want to connect with pain, despair, sadness and all that I miss in life for a long time. Of course those emotions are there and I feel them and discharge them every now and then, but it's not something I focus on all the time. My focus is on bringing in the opposite. That's why I mainly write about hope, healing, light, improvements etc. In this way I focus my attention on the positive aspects, I think about how I can express them in my blog, write them down and translate them and bring a positive message into the world. In this way I spend many hours connecting to a positive message.  

And what I send into the world... returns back to me sooner or later.

 Action ⇔ Response.
And that is indeed what I experience! 

Sometimes it comes back in the way I had hoped for. Usually it comes back to me in many unexpected forms and in unexpected ways. The universe has many ways to bring hope, healing, love, light, happiness, higher positive vibrations and so much more. And as the saying goes, there are multiple ways to Rome. I have learned that there are also multiple creative ways to find and create solutions. 
I am often speechless when I become aware of the gifts.
And my blog is a way to bring them to me. It's a way to express myself and to share my insights with others. The more my intention is to deliberately send out a message that could bring more hope, more healing, more light, more improvement and ... more freedom to others, the more inspiration I receive from the soul world.
If I then write down all this inspiration into my blog with the intention to inspire others, so that they  could experience more hope, more healing, more light, more improvement, what I receive for myself actually multiplies even more. Because what you wish for someone else is also something that comes back to you. It is how the universal law of service works. The more unconditional positive service you offer to others, the more you receive for yourself.

That is why my focus is as it is. And it works!
That's why my blog is focused on my healing journey to the light. And I write about solutions, opportunities, what helps and enlightens and I rarely write about being sick. And the more people find some help in my blog, the more help I receive for myself. 
How beautifully these universal laws work, don't you think?

Tao Healing and Soulfulness help me enormously to walk that path to the light.  It offers the perfect opposite approach to the medical path and the lack of physical treatment! 
That medical path has no solutions (at the moment) for many chronic diseases, including ME.
I have experienced that the path of Tao Healing does offer a solution! 
I will share more about that in my next blog post! 
To be continued... In love and light,

Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


Facebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness