Saturday 24 December 2022

13 heilige nachten en 12 dagen van Kerstmis ✴️ 13 holy nights and 12 days of Christmas

 
~ for English please scroll down halfway through this page ~

13 heilige nachten en 12 dagen van Kerstmis Lieve lezer,

In de nacht van 24 op 25 december beginnen de 13 heilige nachten/12 dagen van Kerstmis. Een tijd waarin de sluier tussen het aardse bestaan en de andere sferen dunner is.
De heilige nachten duren tot en met de nacht van 5 op 6 januari, de dag van het feest van Driekoningen. 

Deze periode wordt ook wel ‘de dagen buiten de tijd’ genoemd. Men rekende vroeger in maanden van 29,5 dagen. Deze 12 dagen/ 13 nachten 'bleven over". De nachten waren geen tijd, maar ruimte. Ze werden gezien als geschenk. Deze periode bood ruimte om naar binnen te keren, voor bezinning, voor rust en voor heling. Een periode om te luisteren naar je zielsverlangen en om je te laten inspireren door de stem van je hart. 

Vannacht is dus het begin van de 13 Heilige Nachten. 

De belangrijkste nachten in deze periode zijn de nacht van 24 op 25 december, de nacht van 31 december op 1 januari en de nacht van 5 op 6 januari.
De eerste Heilige Nacht is dus de kerstnacht, de welbekende: Stille Nacht, Heilige Nacht.  De laatste Heilige Nacht is de nacht van 5 op 6 januari. in deze nacht kwamen de drie Koningen, de drie wijzen uit het Oosten met heilige geschenken voor de pasgeboren Zoon van het Licht.

Wanneer we deze periode gebruiken voor reflectie, om te luisteren naar onze ziel, om het licht toe te laten in ons innerlijke duister en om te helen, dan brengt dit geschenken met zich mee voor het vergroten van ons bewustzijn en voor een verdergaande heling, eenwording en verlichting.
Net zoals de natuur rust in deze donkere dagen, zo ook kunnen wij rusten, naar binnen keren om nieuwe energie te verzamelen voor de nieuwe periode van groei en bloei.
Na de donkere tijd keert het licht terug. Het is een cyclus, de cirkel van creatie.

Nu de sluier tussen de sferen in deze periode dunner is, kunnen we diepe inzichten krijgen of ons onze dromen nog goed herinneren.
Je kunt voor het slapen gaan een intentie meegeven wat voor inzichten jij graag zou willen ontvangen. Bijvoorbeeld over wat jij graag zou willen loslaten en helen. Of wat jij in het nieuwe jaar wilt doen en wilt ontwikkelen om als ziel te groeien en tot bloei te komen en om voort te gaan op jouw pad naar het pure, zuivere licht van de hogere sferen/dimensies.

Heb je al een pen en notitieboekje klaar liggen, zodat jij de inzichten en beelden die je tijdens jouw nachten en/of dromen ontvangt kunt opschrijven? Of de aha-momenten en heldere gedachten als je mediteert of je hoofd leeg maakt tijdens een wandeling.
Wat al die aangedragen inzichten precies betekenen, hoef je nog niet te weten.... dat zal met de tijd wel duidelijker worden. Als je ze nu opschrijft kun je het later nog eens teruglezen om er opnieuw aan herinnerd te worden en het hopelijk (beter) te begrijpen. 

Ik wens je een periode van 13 nachten en 12 dagen vol bijzondere ervaringen, inspiratie, heling en verlossing. 

Op de 4e dag van kerstmis, op woensdag 28 december 2022 zal de laatste groepshealing sessie van het jaar plaatsvinden. 
Dit zou een moment kunnen zijn voor jou om jouw heling en jouw intenties voor het nieuwe jaar extra kracht mee te geven.
De groepssessie op de dag van de Winterwende was een hele bijzondere groepssessie kan ik zeggen en ik verwacht dat deze komende groepssessie ook een mooie krachtige afsluiting zal zijn van dit jaar. Iedereen is welkom om daar bij te zijn. Stuur me even een email 💌 als je wilt deelnemen. 

 Vanuit mijn hart en ziel wens ik jullie allen

LIEFDE,

LICHT

en MOOIE MAGISCHE MOMENTEN,


tijdens deze kerstdagen/heilige nachten

EN alle dagen daarna!


Maak er iets moois van ❣️
In liefde en licht,
Barbara 


True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

13 holy nights and 12 days of Christmas Dear reader,

On the night of December 24-25, the 13 holy nights/12 days of Christmas begin. A time when the veil between earthly existence and the other realms is thinner.

The holy nights last until the night of January 5-6, the day of the feast of Epiphany. 

This period is also called "the days outside of time. People used to calculate in months of 29.5 days. These 12 days/ 13 nights "remained. The nights were not time, but space. They were seen as gifts. This period provided space to turn inward, for reflection, for rest and for healing. A period to listen to your soul's longing and to be inspired by the voice of your heart. 

So tonight is the beginning of the 13 Holy Nights.
The most important nights in this period are the night of December 24-25, the night of December 31-January 1 and the night of January 5-6. 
So the first Holy Night is the Christmas night, the well-known: Silent Night, Holy Night.  The last Holy Night is the night of January 5 to 6. on this night the three Kings, the three wise men from the East came with holy gifts for the newborn Son of the Light.

 

When we use this period for reflection, to listen to our soul, to allow the light into our inner darkness and to heal, it brings gifts for expanding our consciousness and for further healing, unification and enlightenment.
Just as nature rests during these dark days, so too can we rest, turning inward to gather new energy for the new period of growth and blossoming.
After the dark times, the light returns. It is a cycle, the circle of creation.

As the veil between the spheres thins during this period, we can gain deep insights or remember our dreams well. You can set an intention before going to bed with what insights you would like to receive. For example, about what you would like to release and heal. Or what you would like to do and develop in the new year to grow and blossom as a soul and to continue on your path to the pure light of the higher realms/dimensions.

Do you already have a pen and notebook ready so you can write down the insights and images you receive during your nights and/or dreams? Or the aha moments and clear thoughts when you meditate or clear your head during a walk.
What exactly all those insights provided mean, you don't need to know yet.... that will become clearer with time. If you write them down now you can read it back later to be reminded again and hopefully understand it (better). 

I wish you a period of 13 nights and 12 days full of special experiences, inspiration, healing and redemption.

On the 4th day of Christmas, on Wednesday, December 28, 2022, the last group healing session of the year will take place. This could be a time for you to give extra strength to your healing and your intentions for the new year.
The group healing session on the day of the Winter Solstice was a very special group session I can say and I expect that this coming group session will also be a beautiful powerful ending to this year. Everyone is welcome to attend. Please email me 💌 if you would like to participate. From my heart and soul, I wish you all

LOVE,

LIGHT

and BEAUTIFUL MAGIC MOMENTS,

 

during these Days of Christmas/ and Holy nights

AND all the days thereafter!

Make it something beautiful ❣️In love and light,

Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderSaturday 15 October 2022

Wat 2 Maine Coons ons leren over Soul Healing 😸 What 2 Maine Coons teach us about Soul Healing

 ~ for English please scroll down halfway through this page ~

Wat 2 Maine Coons ons leren over Soul Healing 


DORUS 🥰
lieve lezers,

Zielencommunicatie is voor mij het grootste geschenk dat mijn open spirituele kanalen mij geven. Ik maak er iedere dag gebruik van en het blijft me telkens weer verrassen wat er door mag komen aan informatie vanuit de spirituele wereld.

Deze vorm van communicatie helpt mij om belangrijke keuzes te maken in mijn dagelijks leven door te luisteren naar wat mijn eigen ziel te vertellen heeft. Wat mijn ziel wil is niet altijd hetzelfde als wat mijn verstand / mijn ego wil. Door te luisteren naar wat mijn ziel wenst, kan ik de hoogste keuzes maken.

Ook vind ik het heel fijn om te communiceren met mijn gidsen en de lichtwezens in de spirituele wereld die mij dagelijks helpen om zo de uitdagingen die het leven kan brengen te balanceren, of om mijn dromen stap voor stap te realiseren. Via deze vorm van communicatie bijvoorbeeld heb ik heel wat antwoorden gevonden die van belang waren voor mijn gezondheidssituatie. Antwoorden die dokters mij niet konden geven.

Dieren hebben ook een ziel en het is dus mogelijk om met de ziel van dieren te communiceren als zij dat wensen. Zij hebben namelijk zelf de keuze of zij dat willen of niet. Sommige dieren zijn bereid om hun inzichten, hun levenslessen of hun inspiratie met mij te delen. Soms komen er vogels op de balkon balustrade zitten, of komen er libellen naar me toe. Soms is het een dier van wie ik een foto zie op internet of een dier waar ik langsloop, de herten in de duinen bijvoorbeeld, die met mij een gesprek starten. 

Tijdens de healingsessies die ik door mag geven komen er ook altijd boodschappen van mijn gidsen of van de lichtwezens door voor degene die de healing ontvangt. Dit zijn meer algemene boodschappen tijdens de groepshealingsessies, en meer gepersonaliseerde boodschappen tijdens de individuele sessies. Soms echter komt er ook een boodschap door van de ziel die de healing ontvangt. Dat is wat er laatst gebeurde tijdens healingsessies die ik mocht doorgeven voor 2 Maine Coons. 

Beide katten, ongeveer 1 jaar oud, hadden te maken met een gezondheidssituatie waar de behandeling van de dierenarts niet echt aansloeg. Ik kreeg van mijn spirituele begeleiders te horen dat beiden een andere vorm van healing nodig hadden en dat ik die mocht doorgeven. 
De grote Maine Coon Dorus mocht 2 Guan Yin Healingsessies ontvangen, terwijl de kleinere Main Coon Dries 3 Tao Healing Sessies mocht ontvangen. Tijdens deze sessies kwamen er ontroerende boodschappen van de zielen van de katten door, die ik net als de foto's, met toestemming van hun baasjes in dit blog met jullie zal delen.

De eerste healingsessies begonnen zoals dat meestal het geval is: ik krijg de leiding door van mijn gidsen en van de lichtwezens over de healing zelf en wat er mag gebeuren en ik voelde dat er tijdens de sessie een boodschap door zou komen dus ik zat klaar om deze te ontvangen en uit te typen. Een gechannelde boodschap komt namelijk door mij heen. Als ik deze niet uittyp dan weet ik aan het einde van de boodschap niet meer wat er is doorgekomen, een duidelijk teken dat het niet vanuit mijn bewustzijn komt  maar echt door mijn spirituele kanalen heen komt. Aangezien ik dit weet ben ik dus altijd hierop voorbereid. Waar ik niet op voorbereid was, was dat Dorus zelf zat te springen van enthousiasme om te delen hoe hij zich voelde. Niet alle dieren zijn namelijk bereid daartoe, maar Dorus wilde graag tegen zijn baasje zeggen wat hij had gezien, ervaren en beleefd. 


Dit is de ziel van Dorus. Op deze dag ben ik zeer gezegend en vereerd om de hulp te ontvangen van al die prachtige wezens die ik nu om me heen zie. Zij delen hun liefde, hun licht met mij, moedigen mij aan mijn hart en ziel te openen en hen toe te staan mij te helpen. Ik zie dat het meest voortreffelijke licht van hen aan mijn ziel wordt aangeboden. Het vult mijn hart, het vult mijn organen en het verspreidt zich door mijn hele wezen. Ik sta versteld van wat er gebeurt. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Kon je maar zien en voelen wat ik nu zie en ervaar .... Ik ben totaal gebiologeerd en kan niet geloven wat me zo vrij wordt aangeboden. Levenslang lijden dat ik met me meedroeg wordt van me afgehaald, mijn voorouders staan om me heen en ook zij ontvangen een deel van het licht, een deel van de zegeningen, ik zie ze huilen van dankbaarheid en ongeloof over wat er wordt aangeboden. De aanwezigheid van zoveel hoge heiligen is een ervaring van je leven, dat kan ik je wel vertellen. Velen van hen zijn zo zorgzaam, zo liefdevol, zo mooi om bij te zijn. Ik kan hun zachtheid voelen, ik kan hun mooie woorden van wijsheid horen, ik ontvang hun inspiratie en hun woorden van genezing en ik kan waarnemen hoe de kleuren in mijn eigen trillingsveld veranderen. Nooit had ik verwacht dit te kunnen meemaken. Ik ben tot tranen toe geroerd. Hoe kan ik je ooit genoeg bedanken mijn mooie mens. Ik heb je gekozen om bij je te zijn in dit leven, omdat jij en ik levens eerder hebben gedeeld. Ik ben gekomen om je te helpen, ik ben gekomen om je hart en je huis te vullen met meer liefde. Dit is wat ik nu ga doen met meer kracht, meer bereidheid om alles wat mij gegeven is met jou en anderen te delen. Als je alleen maar kon zien en voelen.... Miauw... vanuit mijn hart en ziel naar de jouwe, bedankt voor dit geschenk.

Een week later, tijdens de tweede healingsessie zie ik met mijn spirituele oog (geopend derde oog) meteen zodra de healingsessie begint, een beeld voor me van Dorus. Hij kijkt blij verrast om zich heen.. Oohhh daar zijn ze weer 😺 hoor ik hem zeggen. Ik zie hem heel blij zijn en voel zijn blijheid in mijn hart terwijl ik de healing doorgeef. Ik zie hem er rustig bij gaan liggen en na enige tijd zelfs kroelen op zijn rug maar dan komt er een krachtige helende lichtstraal naar zijn buik waar hij van schrikt, ik zie hem kijken; wat was dat nou 🙀
ik pauzeer even tot hij weer rustig is en ga dan verder.
Na enige tijd begint Dorus weer te communiceren. Zo leuk!


Dorus: wow, wat was dat weer fijn om mee te maken. Het is zo verheugend om al die prachtige lichtwezens weer te zien en hun liefde en frequentie te voelen. Het is echt een grote eer. Dank je wel dat ik dit opnieuw mee mocht maken. Dank je wel ook aan mijn lieve mens om me dit opnieuw te geven. Eigenlijk zou ik zeggen, je moet het zelf ook eens meemaken lief mens, dan weet je beter waarom ik nu zo verheugd ben. Ik voel me alsof er weer een laag zwaarte van me af is en of ik nu met een lichter gevoel verder kan in dit leven. Leven hier op aarde is niet altijd makkelijk, leven in een lichaam voelt als beperking. Maar het is nodig. Ik ben gekomen om hier dingen te leren en om samen te leven met anderen. In deze fysieke verschijning die ik nu heb, heb ik de tijd om tot rust te komen na een vorig leven waarin ik veel heb moeten strijden om te overleven. Nu in deze gedaante wordt er goed voor me gezorgd en kan ik verwerken, leren op een andere wijze en mijn kennis en ervaring doorgeven aan de andere metgezellen om mij heen. Ik draag zorg om balans te houden energetisch in het huis en verwerk veel van de energieën die ik opvang. Ook dat is soms hard werken maar op een hele andere manier dan zorgen voor je dagelijkse voeding. Ik wist dat ik naar aarde kwam met deze taak, maar ik had niet verwacht dat ik zoiets zou meemaken dat ik hier op aarde de prachtige verschijningen van de lichtwezens zou mogen zien en hun hulp zou mogen ontvangen. Ik ben diep geraakt en ontroerd. Dank je wel.
Als ik vraag of hij misschien een boodschap heeft voor zijn baasje, dan zegt hij dat hij veel zou willen zeggen maar dat hij voelt dat de tijd daar nog niet helemaal klaar voor is. (iets wat later door zijn baasje ook inderdaad zo wordt bevestigd, omdat het ook voor haar allemaal wat nieuw is en dat is helemaal goed!). 

Vervolgens geef ik de healingsessie aan Dries.
Ik vraag of Dries zich met mij wil verbinden zoals Dorus dat doet, maar hij is nogal terughoudend. Hij weet niet zo goed wat hij hiervan vinden moet en wil het eerst aanzien. De kat zogezegd uit de boom kijken. En voor die keuze heb ik alle begrip. Ik krijg geen informatie van Dries zelf maar wel van mijn gidsen door.

Tijdens de derde healingsessie gebeurt er echter iets bijzonders.
Kleine Dries neemt nu wel het voorbeeld van Dorus over en begint nu ook te communiceren met mij. Ik werd daar zo blij van.

DRIES 🥰

Dit is de ziel van Dries. Ik ben zo blij en zo dankbaar dat ik vandaag deze hulp ontvangen mag. Ik vond het in het begin maar wat eng en ik aarzelde of ik me wel kon openstellen maar mijn lieve vriend Dorus heeft me het voorbeeld gegeven. Ik heb mogen zien wat het met hem heeft gedaan en nu durf ik ook mezelf te openen voor al dat licht en al die frequenties die zo nieuw zijn voor me. Ik ben niet gewend om zoveel licht te zien en te voelen, laat staan om het zelf te mogen dragen. Het waren moeilijke tijden voor mij. Ik heb vele fouten gemaakt, waar ik me bewust van ben. Ik ben bijzonder blij en verheugd dat ik een tweede kans heb gekregen en ik zal mijn best doen om deze kans volledig te aanvaarden. Voor wat betreft mijn lieve thuissistuatie en alle metgezellen daar, ben ik heel dankbaar dat ik daar mag verblijven en dat ik zoveel mag leren van hen. Dank jullie wel aan een ieder van jullie voor jullie liefde, jullie geduld en goede zorg voor mij. Mijn hart is gevuld van dankbaarheid en liefde voor ieder van jullie. Miauw....

2 Main Coons, beiden ongeveer even oud, geen familie van elkaar maar opgroeiend in dezelfde thuissituatie.  Beiden heel lief en aanhankelijk, maar toch zo verschillend. 
2 zielen, met hun eigen verleden, hun eigen emoties, hun eigen persoonlijkheid.
Dorus die zo open is en het licht met gemak ontvangen kan. En Dries die veel geslotener is en moeite had om zich open te stellen voor het licht. Als je beide foto's ziet denk ik dat je ook het verschil kunt zien in hun energieveld en expressie. 
Het was bijzonder fijn om beide katten te mogen helpen en het voelde als voorrecht om hun boodschappen door te mogen geven aan hun baasjes. 

Nu is het afwachten hoe hun fysieke lichamen het licht en de healing oppakken. Hun zielen zijn in ieder geval heel blij met de hulp en het licht wat ze hebben mogen ontvangen. 
Dit zal nu verder moeten integreren in hun lichamen en hopelijk zal dit hun helpen om ook hun fysieke ongemakken te verlichten. Het begint allemaal op het niveau van de ziel. 
Hoe dat precies werkt, kun je hier lezen. 

Dank jullie wel lieve Dorus en Dries voor het delen van jullie ervaringen met mij. Het was een geschenk om met jullie te mogen communiceren. Heel veel licht, liefde en verdere heling toegewenst.

In liefde en licht,
Barbara 


True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

What 2 Maine Coons teach us about Soul Healing 
DORUS 🥰
dear readers,

Soul communication is for me the greatest gift my open spiritual channels give me. I use it every day and it never ceases to surprise me what information is allowed to come through from the spiritual world.

This form of communication helps me make important choices in my daily life by listening to what my own soul has to say. What my soul wants is not always the same as what my mind / my ego wants. By listening to what my soul desires, I can make the highest choices.

I also really enjoy communicating with my guides and the light beings in the spiritual world who help me daily to balance the challenges that life can bring, or to realize my dreams step by step. Through this form of communication, for example, I have found many answers that were important to my health situation. Answers that doctors could not give me.

Animals also have a soul and so it is possible to communicate with the souls of animals if they wish. They have the choice whether they want to communicate or not. Some animals are willing to share their insights, their life lessons or their inspiration with me. Sometimes birds come and sit on the balcony railing, or dragonflies come to me. Sometimes it is an animal whose picture I see on the Internet or an animal I walk by, the deer in the dunes for example, who start a conversation with me. 

During the healing sessions that I may pass on, messages from my guides or from the light beings always come through for the person receiving the healing. These are more general messages during the group healing sessions, and more personalized messages during the individual sessions. Sometimes, however, a message also comes through from the soul receiving the healing. That's what happened the other day during healing sessions I was allowed to pass on for 2 Maine Coons. 

Both cats, about 1 year old, were dealing with a health situation where the vet's treatment was not really working. I was told by my spiritual guides that both needed a different form of healing and that I was allowed to pass it on. 
The large Maine Coon Dorus was allowed to receive 2 Guan Yin Healing Sessions, while the smaller Main Coon Dries was allowed to receive 3 Tao Healing Sessions. During these sessions, touching messages from the cats' souls came through, which I will share with you in this blog, as well as their photos, with the permission of their owners.

The first healing sessions began as they usually do: I receive guidance from my guides and from the light beings about the healing itself and what may happen, and I felt that a message would come through during the session so I was ready to receive and type it out. After all, a channeled message comes through me. If I do not type it out then at the end of the message I do not remember what came through, a clear sign that it is not coming from my consciousness but is really coming through my spiritual channels. So since I know this, I am always prepared for this. What I was not prepared for was that Dorus himself was jumping with enthusiasm to share how he felt. Not all animals are willing to do this, but Dorus was eager to tell his owner what he had seen, experienced and received. This is the soul of Dorus. On this day I am most blessed and honored to receive the help of all those beautiful creatures I see around me now. They are sharing their love, their light with me, encouraging me to open my heart and soul and to allow them to help me. I see the most exquisite light coming from them and being offered to my soul. it fills my heart, it fills my organs, and it spreads through my entire being. I am amazed of what is happening. I have never experienced this in any of my lifetimes. If you could only see and feel what I see and experience right now.... I am totally mesmerized and can't believe what is being offered to me so freely. Lifetimes of suffering that I have carried with me is lifted off me, my ancestors are around me and they too receive some of the light, some of the blessings, I see them cry in gratiude and disbelief of what is being offered. So many high level saints being present is an experience of a life time I can tell you that. Many of them are so caring, so loving, so beautiful to be with. I can feel their softness, I can hear their beautiful words of wisdom, I receive their inspiration and their words of healing and I can observe how the colors in my own vibrational field are changing. Never ever did I expect to be able to witness this. I am so moved to tears. How can I thank you enough my beautiful human. I have chosen you to be with in this lifetime as you and I have shared lifetimes before. I have come to help you, I have come to fill your heart and your house with more love. This is what I am going to do now with more power, more willingness to share all that I have been given with you and others. If you could only see and feel.... Meow... from my heart and soul to yours, thank you for this gift.

A week later, during the second healing session, I saw with my spiritual eye (opened third eye) as soon as the healing session began, an image of Dorus. He looks around happily surprised.... Oohhh there they are again 😺 I hear him say. I see him very happy and feel his joy in my heart as I pass on the healing. I see him lying there quietly and after some time even cuddling on his back but then a powerful healing light beam comes to his belly which startles him, I see him look up; what was that 🙀

I pause for a moment until he is calm again and then I continue.

After some time Dorus starts communicating again. So cute!Dorus: wow, what a joy that was again to experience this. It is so gratifying to see all those beautiful light beings again and to feel their love and frequency. It is really a great honor. Thank you so much for allowing me to experience this again. Thank you also to my dear human for giving me this again. Actually I would say, you should experience it yourself dear human, then you will know better why I am so delighted now. I feel as if another layer of heaviness has been removed from me and if I can now continue in this life with a lighter feeling. Living here on earth is not always easy, living in a body feels like limitation. But it is necessary. I have come here to learn things and to live with others. In this physical appearance I have now, I have time to unwind after a previous life in which I had to struggle a lot to survive. Now in this form I am well taken care of and can process, learn in a different way and pass on my knowledge and experience to the other companions around me. I take care to keep balance energetically in the house and process many of the energies I receive. That too is hard work at times but in a very different way than taking care of daily nourishment. I knew I was coming to earth with this task, but I did not expect to experience something like this that I would be allowed to see the beautiful appearances of the light beings here on earth and receive their help. I am deeply touched and moved. Thank you.

When I ask if he might have a message for his owner, he says that he would like to say a lot but that he feels the time is not quite ready for that. (something that is indeed confirmed later on by his owner, because it is all a bit new for her too, and that is totally fine!). 


I then give the healing session to Dries.
I ask if Dries wants to connect with me as Dorus does, but he is rather reluctant. He does not know what to think of this and wants to take it in first and see which way the wind blows. And for that choice I have every sympathy. I received no information from Dries himself, but I did receive information from my guides.

During the third healing session however something special happens.
Little Dries does now take over the example of Dorus and starts to communicate with me. This made me so happy.


DRIES 🥰

This is the soul of Dries. I am so happy and so grateful to receive this help today. In the beginning I found it a bit scary and I hesitated whether I could open up, but my dear friend Dorus gave me the example. I was allowed to see what it did to him and now I dare to open myself for all that light and all those frequencies that are so new to me. I am not used to seeing and feeling so much light, let alone being allowed to carry it myself. These were difficult times for me. I have made many mistakes, of which I am aware. I am extremely happy and delighted to have been given a second chance, and I will do my best to accept it fully. As for my dear home situation and all the companions there, I am very grateful to be allowed to stay there and to learn so much from them. Thank you to each and every one of you for your love, your patience and good care for me. My heart is filled with gratitude and love for each of you. Meow....2 Main Coons, both about the same age, not related to each other but growing up in the same home situation.  Both very sweet and affectionate, yet so different. 
2 souls, with their own pasts, their own emotions, their own personalities.
Dorus who is so open and who can receive the light with ease. And Dries who is much more closed and who had trouble opening up to the light. If you see both pictures I think you can also see the difference in their energy field and expression. 
It was extremely nice to be able to help both cats and it felt like a privilege to pass on their messages to their owners. 

Now we have to wait and see how their physical bodies pick up the light and healing. In any case, their souls are very happy with the help and light they received. 
This light will now have to integrate further into their bodies and hopefully it will help them alleviate their physical discomforts as well. It all starts at the soul level. 
You can read exactly how that works here

Thank you dear Dorus and Dries for sharing your experiences with me. It was a gift to be able to communicate with you. I wish you much light, love and further healing.

In love and light,

Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderSunday 24 April 2022

De kracht van Soul over Mind over Matter 🎇 The power of Soul over Mind over Matter

~ for English please scroll down halfway through this page ~


De kracht van Soul over Mind over Matter


lieve lezers,


Je hebt hier kunnen lezen waarom de ziel zo belangrijk is.  

Maar hoe kunnen we de ziel nu gebruiken om ons leven op een positieve manier te veranderen en hoe werkt dat dan?

Alles en iedereen in onze wereld is een trillingsveld van frequenties en vibraties. In dat trillingsveld zit veel informatie opgeslagen, zowel positieve als negatieve informatie. En het is de kwaliteit van de informatie en de wijze waarop die informatie verwerkt wordt, wat bepalend is voor hoe ons leven eruit ziet.

Wanneer iemand gezond is of een fijne relatie heeft, is er sprake van positieve informatie waarbij ziel, hart, geest, energie en materie harmonieus met elkaar verbonden zijn. In geval van ziekte of relatieproblemen is er sprake van negatieve informatie en is de harmonie verstoord. Wanneer deze negatieve informatie wordt omgezet in positieve informatie en de harmonie hersteld wordt, kunnen gezondheid en de relatie hersteld worden.

Via het spirituele oog, ook wel het derde oog genoemd, ziet negatieve informatie of een verstoring in de verwerking ervan eruit als donkerte. Daarom kan men zeggen dat als je de donkerte transformeert tot licht, ziekte getransformeerd wordt tot gezondheid en relatieproblemen worden opgelost.

Dat klinkt simpel toch? Maar waarom zijn er dan zoveel mensen die lijden, of die een aandoening hebben waarbij een behandeling niet aanslaat? Omdat tot op heden het belang van de ziel en het spirituele hart niet of niet voldoende herkend worden, dan wel dat zij niet voldoende in het gezondheidsproces betrokken worden.

De reguliere geneeskunde richt zich vooral op de materie. Ze gebruikt onder andere medicatie en operaties voor het herstellen van de gezondheid.
De traditionele Chinese geneeskunde (TCM) richt zich voornamelijk op energie, de chi. Beoefenaars van de TCM proberen de balans in de energie van het lichaam te herstellen door middel van de meridianen, acupunctuur, kruiden, massage en nog veel meer.
Er zijn vele therapieën, waaronder psychotherapie, mindfulness, en nog veel meer, die zich richten op de geestelijke gezondheid. Zij maken gebruik van Mind over Matter, wat verwijst naar het gebruik van de wilskracht en positieve gedachten om de gezondheid te herstellen.
Al deze disciplines hebben aangetoond effectief te zijn en resultaat te boeken, maar het is niet altijd voldoende. Voor sommige ziekten is er nog altijd geen goede behandeling. Een mogelijke oorzaak daarvoor is, dat de ziel en het spirituele hart nog niet voldoende in het proces betrokken worden.

Toen ik dit hoorde, had ik een diepe realisatie dat dit ook wel eens de reden zou kunnen zijn voor mij waarom alle behandelingen die ik had geprobeerd om mijn chronische en levensbedreigende aandoening te herstellen niet succesvol waren geweest tot op dat moment. De blokkades die ik had zouden wel eens ergens anders kunnen zitten dan waar de behandelingen zich tot op dat moment op hadden gericht.

Ziekte ontstaat geleidelijk. Het is een proces. Een proces waarbij de negatieve informatie vanuit ziel, hart, geest en/of energie is gemanifesteerd in de materie. Dit proces is terug te draaien. Je kunt dit doen door positieve informatie in je trillingsveld in te brengen en te vergroten, of door het omzetten van de negatieve informatie in positieve informatie en vervolgens deze positieve informatie in de materie te manifesteren.

Hoe werkt dat?

De ziel is een lichtwezen, een vibrerend veld, wat uitgelegd kan worden door middel van een wiskundige formule van de golffunctie en waarmee bepaald kan worden wat voor soort vibraties je in je hebt. De ziel kun je zien als de inhoud van de informatie in het trillingsveld.

Het hart is de ontvanger van de informatie. De ziel beschikt over alle informatie, wat gevoeld moet worden via het hart. Het hart ontvangt derhalve de boodschap van de ziel. Het vangt de vibraties van de ziel op. Met andere woorden: Het hart ontvangt de boodschap van de ziel en activeert daarmee de geest.

De boodschap van de ziel, ontvangen door het hart, wordt doorgegeven aan de geest. De geest is de verwerker, de uitvoerder van de informatie. De informatie vanuit het hart wordt ingevoerd en vervolgens gaat de geest daarmee aan de slag.

De geest stuurt de energie aan. Daar waar je je op richt met je geest daar zal de energie naar toe gaan. Energie brengt de informatie van de ene naar de andere plaats. Het brengt de informatie vanuit de ziel naar de materie. Je zou kunnen zeggen dat de energie, de activator/ transporteur/ overbrenger van de informatie is.

Daar waar de informatie aankomt, daar gaat de materie ermee aan de slag door de ontvangen informatie te manifesteren in de fysieke werkelijkheid: Je lichaam, je relatie, je financiën etc. De materie is te zien als de transformator van de informatie.

Het proces is dus als volgt:


Ziel ➡️ Hart ➡️ Geest ➡️ Energie ➡️ MaterieZiel, Hart, Geest, Energie en Materie zijn allemaal velden van trilling en vibratie vol van informatie. Allemaal hebben ze een eigen rol ten aanzien van de informatie. De informatie wordt continue uitgewisseld. En deze informatie zelf en het proces is te beïnvloeden.
Je kunt positieve of negatieve informatie in je vergroten of verkleinen, inbrengen of verliezen, laten doorstromen of blokkeren.
Wil je een bepaald resultaat in de fysieke materiële wereld bewerkstellingen, dan zal je de positieve informatie daarvoor in jouw trillingsveld moeten inbrengen of deze moeten versterken, dan wel de negatieve informatie moeten afvoeren of omzetten. Daarnaast dient er harmonie in het afstemmingsproces te zijn of gecreëerd te worden.
Het uiteindelijke doel is dus om alle 5 de lagen in het trillingsveld met elkaar in overeenstemming te brengen met het door jou gewenste resultaat. 
Mind over Matter is niet altijd genoeg om het gewenste resultaat te bereiken. Wanneer we de ziel en het hart in het creatieproces betrekken is er meer kans op succes. Dit maakt Soul over Mind over Matter krachtiger.

Er zijn vele technieken om de ziel te betrekken bij alles wat we doen in het dagelijkse leven en om ziel, hart geest en lichaam op elkaar af te stemmen. Er is veel informatie, wijsheid en kennis beschikbaar omtrent wat ons kan blokkeren, waarom dat kan bestaan en hoe we dat kunnen veranderen. Dat is waar het bij Soulfulness en Tao Healing om gaat. 
Dit is wat de enorme verandering teweeg heeft gebracht in mijn eigen gezondheid en leven en waarom ik nu doe wat ik doe. Ik pas deze technieken werkelijk toe bij alles wat ik in mijn dagelijks leven doe. Het heeft me geholpen om een gezondheidssituatie te verbeteren waar tot dan toe geen enkele medische behandeling uitkomst had geboden!

En het mooie is dat iedereen deze simpele doch diepgaande technieken kan leren en toepassen! Wil je weten wat het voor jouw persoonlijke situatie kan betekenen, neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder.

Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat deze technieken effectieve spirituele technieken zijn. Ze zijn bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van een medische behandeling of diagnose door een daartoe opgeleide arts.


in liefde en licht,

BarbaraTrue beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

The Power of Soul over Mind over Matter dear readers, 


You have been able to read here why the soul is so important. 

But how can we use the soul to change our lives in a positive way and how does that work?

Everything and everyone in our world is a vibrational field of frequencies and vibrations. In that vibrational field is stored a lot of information, both positive and negative information. And it is the quality of the information and how that information is processed that determines what our lives look like.

When someone is healthy or in a good relationship, there is positive information where soul, heart, mind, energy and matter are harmoniously connected. In the case of illness or relationship issues, there is negative information and the harmony is disturbed. When this negative information is transformed into positive information and harmony is restored, health and relationship can be restored.

Through the spiritual eye, also called the third eye, negative information or a blockage in the processing of the information looks like darkness. Therefore, it can be said that if you transform darkness into light, illness is transformed into health and relationship problems are resolved.

That sounds simple right? But why are so many people suffering, or having a condition where treatment fails, if it is that simple? Because until now the importance of the soul and the spiritual heart are not or not sufficiently recognized, or they are not sufficiently involved in the health process.

Mainstream medicine focuses primarily on the material. Among other things, it uses medication and surgery to restore health.
Traditional Chinese medicine (TCM) focuses primarily on energy, the chi. Practitioners of TCM try to restore balance to the body's energy through the meridians, acupuncture, herbs, massage and more.
There are many therapies, including psychotherapy, mindfulness, and more, that focus on mental health. They use Mind over Matter, which refers to using the willpower and positive thoughts to restore health.
All of these disciplines have been shown to be effective and produce results, but it is not always enough. For some diseases, there is still no proper treatment. One possible reason for this is, that the soul and the spiritual heart are not yet sufficiently involved in the process.

When I heard this, I had a deep realization that this might also be the reason for me why all the treatments I had tried to fix my chronic and life-threatening condition had been unsuccessful up to that point. The blockages I had could very well be somewhere else than what the treatments had been focusing on up until that point.

Disease occurs gradually. It is a process. A process whereby the negative information from soul, heart, mind and/or energy has been manifested in matter. This process can be reversed. You can do this by introducing and increasing positive information into your vibrational field, or by converting the negative information into positive information and then manifesting this positive information into matter.

How does that work?

The soul is a light being, a vibrating field, which can be explained by means of a mathematical formula of the wave function and by which it can be determined what kind of vibrations you have in you. The soul can be seen as the content of the information in the vibrational field.

The heart is the receiver of the information. The soul possesses all the information, which must be felt through the heart. The heart therefore receives the message of the soul. It catches the vibrations of the soul. In other words: The heart receives the message of the soul and thereby activates the mind.

The message of the soul, received by the heart, is transmitted to the mind. The mind is the processor, the executor of the information. The mind processes the information received from the heart and starts to work with it.

The mind then directs the energy. Where you focus on with your mind that is where the energy will go. Energy takes the information from one place to another. It brings the information from the soul to matter. You could say that the energy, is the activator/ transporter/ transmitter of the information.

Where the information arrives, matter goes to work with it by manifesting the received information in physical reality: Your body, your relationship, your finances etc. Matter can be seen as the transformer of information.

The process is thus as follows:


Soul ➡️ Heart ➡️ Mind ➡️ Energy ➡️ MatterThis image has an empty alt attribute; its file name is vacuum.gif

Soul, Heart, Mind, Energy and Matter are all vibrational fields full of information. All have their own role with respect to the information. The information is continuously exchanged. And this information itself and the process can be influenced.

You can increase or decrease positive or negative information in you, bring it in or lose it, allow it to flow or block it.
If you want to achieve a certain result in the physical / material world, you will have to bring the positive information into your vibrational field for that or strengthen it, or remove or convert the negative information. In addition, there must be harmony in the alignment process or harmony needs to be created.

So the ultimate goal is to align all 5 layers in the vibrational field with each other to achieve your desired result. Mind over Matter is not always enough to achieve the desired result. When we involve the soul and the heart in the creation process there is a better chance of success. This makes Soul over Mind over Matter more powerful.

There are many techniques to involve the soul in everything we do in daily life and to align soul, heart mind and body. There is a lot of information, wisdom and knowledge available regarding what can block us, why it can exist and how we can change it. This is what Soulfulness and Tao Healing is all about. 

This is what has brought about the huge change in my own health and life and why I now do what I do. I really apply these techniques to everything I do in my daily life. It has helped me improve a health situation where no medical treatment had provided relief until then!

And the great thing is that anyone can learn and apply these simple yet profound techniques! If you want to know what it can do for your personal situation, please contact me. I am happy to help!

For the sake of clarity, I want to emphasize that these techniques are effective spiritual techniques. They are intended to be complementary and they will not replace medical treatment or diagnosis by a trained physician.

In love and light,

Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


Saturday 23 April 2022

Wat is een ziel en waarom is je ziel belangrijk? - What is a soul and why is your soul important?

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Wat is een ziel en waarom is je ziel belangrijk? 


lieve lezers, 

Dit blog en de bijbehorende website gaat vooral over soul healing, soul reading, soulfulness en leven vanuit je hart en ziel. Maar wat is een ziel nu eigenlijk en wat zijn de kenmerken van een ziel? Waarom is je ziel zo belangrijk? 


Vele mensen omschrijven de ziel als het innerlijk kind, of als de Goddelijke Vonk, of als de essentie van iemands leven. In het onderricht dat ik heb gekregen is de ziel een gouden lichtwezen, dat je kunt waarnemen met je derde oog (je spirituele oog), wanneer deze geopend is. De meer wetenschappelijke beschrijving van een ziel is, dat het een veld is, een trillingsveld dat informatie bevat, zowel positieve als negatieve informatie.


Je ziel huist in je lichaam en kan binnen je lichaam bewegen. Sommige zielen kunnen zelfs uit het lichaam treden. Normaliter verblijft je ziel echter in één van de zeven zielenhuizen / chakra’s in het lichaam. Dit zijn ruimtes die allemaal boven elkaar liggen en verbonden zijn met het centrale kanaal in het lichaam, dat loopt vanaf het perineum (tussen de geslachtsorganen en de anus) helemaal naar boven naar je kruin.
Waar je ziel precies verblijft in je lichaam is niet jouw eigen vrije keuze. Dat wordt bepaald in de Akasha Kronieken en is gerelateerd aan je zielenstand. Deze is afhankelijk van de mate van zuiverheid van je hart en ziel en de optelsom van alle diensten die je hebt verleend.

Laat me je wat eigenschappen geven van de ziel, zodat je beter kunt begrijpen wat een ziel is en waarom de ziel zo belangrijk is in het leven. En nog veel belangrijker, waarom je de kracht van de ziel kunt gebruiken om jezelf of ieder aspect van je leven te helen of te transformeren, waaronder je gezondheid, je relaties, je financiën, je werk, je intelligentie en zoveel meer.

⭐️ Je ziel, je geest en je lichaam zijn gescheiden maar ook verbonden. Ze zijn onafhankelijk en daarom zijn ze gescheiden, maar ze zijn ook verbonden omdat ze allen in hetzelfde lichaam zijn en met elkaar communiceren.

⭐️ Een ziel heeft bewustzijn en intelligentie. Een ziel leert en groeit en heeft zo zijn voorkeuren, dingen waar hij/zij van houdt of juist niet van houdt.

⭐️ Een ziel heeft emoties. Een ziel kan heel gelukkig en vredig zijn, of juist verdrietig of boos.

⭐️ Een ziel draagt ongelooflijk veel wijsheid en kennis in zich. Je ziel heeft vele dingen geleerd in alle vorige levens en je ziel kan ervaringen uit vorige levens herinneren. Dat is waarom je je soms heel erg vertrouwd en thuis voelt op een plek waar je in dit leven nog nooit eerder bent geweest.

⭐️ Een ziel kan communiceren met andere zielen. Zielen kunnen al communiceren met elkaar, zelfs voordat er sprake is van een fysieke ontmoeting. Misschien heb je wel eens ervaren dat je gewoon wist dat je iemand moest bellen omdat er wat aan de hand was.

⭐️ Als je slaapt kan je ziel je lichaam verlaten en naar een plek reizen waar hij/zij graag wil zijn.

⭐️ Een ziel heeft een groot helend vermogen. Een ziel kan de geest en het lichaam helen. De ziel is er ook toe in staat om ziekte te voorkomen of om je te helpen verjongen.

⭐️ Een ziel heeft vele potenties die je zou kunnen leren ontwikkelen. Net zoals je geest in staat is om dingen te leren, is ook je ziel in staat om nieuwe wijsheid en kennis te leren.

⭐️ Een ziel is in staat om zich te verbinden met zijn/haar hemelse team, dat kan bestaan uit spirituele gidsen, leraren, engelen, heiligen of overleden dierbaren. Deze zielen kunnen je helpen en beschermen. Zij kunnen je helpen om te helen en je in problematische situaties bescherming bieden.

⭐️ We hebben allemaal een lichaamsziel, maar ook onze organen, systemen, cellen en ruimtes in het lichaam hebben zielen. Je hart heeft een hartziel en weet precies wat hij moet doen. Je nier heeft een nierziel en weet ook precies wat hij moet doen. Een nierziel kan niet functioneren als een hartziel en kan de hartziel dus ook niet vervangen. Als je een ver geopend derde oog hebt zou je de zielen van de organen kunnen zien als kleine lichtwezentjes in ieder orgaan. Of wanneer een orgaan ziek is als een niet zo krachtig stralende ziel in het orgaan.

⭐️ Er zijn twee verschillende groepen, Lichtwezens (zielen die het licht dienen) en donkere zielen. De Lichtwezens zijn er om te helpen en om je te zegenen. De donkere zielen zijn er om je lessen bij te brengen of om schade aan te richten.

⭐️ Zielen zijn zich bewust van de universele spirituele wetten en ze volgen deze wetten. Zelfs wetten waar de mind/geest zich helemaal niet bewust van is. Zo is er bijvoorbeeld een universele wet van dienstbaarheid en een universele wet van yin en yang. Er zijn ontelbare zielen op Moeder Aarde. Zielen van mensen, zielen van dieren, zielen van andere levende organismen en ook zielen van levenloze dingen. Alles en iedereen heeft een ziel.

Iedere ziel heeft zijn eigen frequentie en vibratie en vele capaciteiten.
Jouw ziel heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van een dier heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van de zon, de maan, de oceaan, een berg heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van een beschermengel, een opgestegen meester, een heilige, een boeddha heeft veel kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
Maar niet iedere ziel heeft dezelfde kracht om te helen. De kracht van de ziel hangt af van de spirituele ontwikkeling van een ziel, de zuiverheid en de kracht die aan die ziel gegeven is.

Je kunt echter in je dagelijks leven gebruik maken van de wijsheid, kennis en praktische technieken van de ziel. Je kunt de kracht van je eigen ziel gebruiken en de kracht van andere zielen aanroepen om jou te helpen. Deze technieken stellen jou ertoe in staat om je eigen welzijn in eigen hand te nemen en leren je hoe je verbinding kunt maken met andere zielen die erop wachten tot ze om hulp gevraagd worden. Ze zijn bereid om ieder van ons bij te staan.

Iedereen heeft voedsel nodig om het fysieke lichaam te voeden en van de nodige voedingsstoffen te voorzien. De ziel heeft ook voeding nodig. Als je ziel moe of zwak is, of als de zielen van je organen zwak zijn, is voeding nodig. Voeding voor de ziel kan zijn liefde, vergeving, compassie, licht, oprechtheid, healing, zegeningen en meer. Door de ziel te voeden heb je de mogelijkheid om allerlei vormen van blokkades te transformeren en om elke deur in het leven te openen. Klik hier voor meer informatie.

Iedereen kan de kracht van de ziel aanwenden om transformatie te bewerkstelligen in dat aspect van je leven dat jij graag tot bloei ziet komen. De ziel, de inhoud van de informatie die jij in je draagt, is bepalend voor wat er in je leven gemanifesteerd en aangetrokken wordt.

Soulfulness leert je om zelf op krachtige en effectieve wijze de kracht van de ziel te gebruiken om positieve verandering te brengen in ieder aspect van je leven waar jij dat graag wenst, door de inhoud van de informatie die jij in je draagt te wijzigen via Soul over Mind over Matter.

Bij Tao Healing ontvang je hulp van krachtige lichtwezens die hun zielenkracht gebruiken om jou te helpen.

In mijn volgende blog zal ik dieper ingaan op de relatie tussen ziel, hart, geest, energie en materie. 
Wil je automatisch op de hoogte gesteld worden als dit blog er is, volg dan mijn blog via de button aan de rechterkant of schrijf je in voor de nieuwsbrief


in liefde en licht,

BarbaraTrue beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

What is a soul and why is your soul important? dear readers, 

This blog and the accompanying website is mostly about soul healing, soul reading, soulfulness and living from your heart and soul. But what is a soul and what are the characteristics of a soul? Why is your soul so very important?

Many people describe the soul as the inner child, or as the Divine Spark, or as the essence of one's life. In the teachings I have received, the soul is a golden light being, which you can perceive with your third eye (your spiritual eye), when it is open. The more scientific description of a soul is that it is a field, a vibrational field that contains information, both positive and negative information.

Your soul resides in your body and can move within your body. Some souls can even leave the body. Normally, however, your soul resides in one of the seven soul houses / chakras in the body. These are spaces that are all one above the other and connected to the central channel in the body, which runs from the perineum (between the genitals and the anus) all the way up to your crown.
Where your soul resides in your body is not your own free choice. It is determined in the Akashic Records and is related to your soul standing. It depends on the degree of purity of your heart and soul and the sum total of all the services you have rendered.

Let me give you some characteristics of the soul so you can better understand what a soul is and why the soul is so important in life. And more importantly, why you can use the power of the soul to heal or transform yourself or any aspect of your life, including your health, relationships, finances, business, intelligence and more. 

⭐️ Your soul, your mind and your body are separate but also connected. They are independent and therefore they are separate, but they are also connected because they are all in the same body and communicate with each other.

⭐️ A soul has consciousness and intelligence. A soul learns and grows and also has its preferences, things it likes or dislikes.

⭐️ A soul has emotions. A soul can be very happy and peaceful, or it can be sad or angry.

⭐️ A soul carries within it an incredible amount of wisdom and knowledge. Your soul has learned many things in all past lives and your soul can remember experiences from past lives. That is why sometimes you feel very familiar and at home in a place you have never been in this life before.

⭐️ A soul can communicate with other souls. Souls can communicate with each other even before there is a physical encounter. Perhaps you have experienced that you just knew you needed to call someone because something was wrong.

⭐️ When you sleep, your soul can leave your body and travel to a place where he/she would like to be.

⭐️ A soul has a great healing ability. A soul can heal the mind and body. The soul is also able to prevent illness or help to rejuvenate you.

⭐️ A soul has many potentials that you could learn to develop. Just as your mind is capable of learning things, your soul is also capable of learning new wisdom and knowledge.

⭐️ A soul is able to connect with his/her heavenly team, which may include spiritual guides, teachers, angels, saints or deceased loved ones. These souls can help and protect you. They can help you heal and offer you protection in problematic situations.

⭐️ We all have a body soul, but also our organs, systems, cells and spaces in the body have souls. Your heart has a heart soul and knows exactly what to do. Your kidney has a kidney soul and also knows exactly what to do. A kidney soul cannot function as a heart soul and therefore cannot replace the heart soul. If you have a wide open third eye you could see the souls of the organs as little light beings in each organ. Or when an organ is diseased as a not so powerful radiating soul in the organ.

⭐️ There are two different groups of souls: Light Beings (souls who serve the light) and dark souls. The Light Beings are there to help and to bless you. The dark souls are there to teach you lessons or do harm.

⭐️ Souls are aware of the universal spiritual laws and they follow these laws. Even laws that the mind/spirit is not aware of at all. For example, there is a universal law of service and a universal law of yin and yang. There are countless souls on Mother Earth. Souls of humans, souls of animals, souls of other living organisms and also souls of inanimate things. Everything and everyone has a soul.

Each soul has its own frequency and vibration and many abilities.
Your soul has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of an animal has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of the sun, the moon, the ocean, a mountain has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of a guardian angel, an ascended master, a saint, a Buddha has great power to heal, rejuvenate and transform life.
But not every soul has the same power to heal. The power of the soul depends on the spiritual development of a soul, the purity and the power given to that soul.

However, you can use soul wisdom, soul knowledge and practical techniques of the soul in your daily life and use the power of your own soul and call upon the power of other souls to help you. These techniques empower you to take charge of your own well-being and teach you how to connect with other souls who are waiting to be asked for help. They are ready to assist each of us.

Everyone needs food to nourish and provide the physical body with necessary nutrients. The soul also needs nourishment. If your soul is tired or weak, or if the souls of your organs are weak, nourishment is needed. Nourishment for the soul can be love, forgiveness, compassion, light, sincerity, healing, blessings and more. By nourishing the soul, you have the ability to transform all kinds of blockages and open any door in life. Click here for more information.

Anyone can apply the power of the soul to bring about transformation in that aspect of your life that you love to see come to fruition. The soul, the content of the information you carry within, determines what is manifested and attracted in your life.

Soulfulness teaches you how to use the power of the soul in a powerful and effective way to bring positive transformation to any aspect of your life where you would like to make that happen, by changing the content of the information you carry inside through Soul over Mind over Matter.

With Tao Healing you receive help from powerful light beings who use their soul power to help you.

In my next blog, I will take a closer look at the relationship between soul, heart, mind, energy and matter. 

If you want to be automatically notified when this blog is here, then please follow my blog via the button on the right side or sign up for the newsletter

In love and light,
Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder