Sunday, 24 April 2022

De kracht van Soul over Mind over Matter 🎇 The power of Soul over Mind over Matter

~ for English please scroll down halfway through this page ~


De kracht van Soul over Mind over Matter


lieve lezers,


Je hebt hier kunnen lezen waarom de ziel zo belangrijk is.  

Maar hoe kunnen we de ziel nu gebruiken om ons leven op een positieve manier te veranderen en hoe werkt dat dan?

Alles en iedereen in onze wereld is een trillingsveld van frequenties en vibraties. In dat trillingsveld zit veel informatie opgeslagen, zowel positieve als negatieve informatie. En het is de kwaliteit van de informatie en de wijze waarop die informatie verwerkt wordt, wat bepalend is voor hoe ons leven eruit ziet.

Wanneer iemand gezond is of een fijne relatie heeft, is er sprake van positieve informatie waarbij ziel, hart, geest, energie en materie harmonieus met elkaar verbonden zijn. In geval van ziekte of relatieproblemen is er sprake van negatieve informatie en is de harmonie verstoord. Wanneer deze negatieve informatie wordt omgezet in positieve informatie en de harmonie hersteld wordt, kunnen gezondheid en de relatie hersteld worden.

Via het spirituele oog, ook wel het derde oog genoemd, ziet negatieve informatie of een verstoring in de verwerking ervan eruit als donkerte. Daarom kan men zeggen dat als je de donkerte transformeert tot licht, ziekte getransformeerd wordt tot gezondheid en relatieproblemen worden opgelost.

Dat klinkt simpel toch? Maar waarom zijn er dan zoveel mensen die lijden, of die een aandoening hebben waarbij een behandeling niet aanslaat? Omdat tot op heden het belang van de ziel en het spirituele hart niet of niet voldoende herkend worden, dan wel dat zij niet voldoende in het gezondheidsproces betrokken worden.

De reguliere geneeskunde richt zich vooral op de materie. Ze gebruikt onder andere medicatie en operaties voor het herstellen van de gezondheid.
De traditionele Chinese geneeskunde (TCM) richt zich voornamelijk op energie, de chi. Beoefenaars van de TCM proberen de balans in de energie van het lichaam te herstellen door middel van de meridianen, acupunctuur, kruiden, massage en nog veel meer.
Er zijn vele therapieën, waaronder psychotherapie, mindfulness, en nog veel meer, die zich richten op de geestelijke gezondheid. Zij maken gebruik van Mind over Matter, wat verwijst naar het gebruik van de wilskracht en positieve gedachten om de gezondheid te herstellen.
Al deze disciplines hebben aangetoond effectief te zijn en resultaat te boeken, maar het is niet altijd voldoende. Voor sommige ziekten is er nog altijd geen goede behandeling. Een mogelijke oorzaak daarvoor is, dat de ziel en het spirituele hart nog niet voldoende in het proces betrokken worden.

Toen ik dit hoorde, had ik een diepe realisatie dat dit ook wel eens de reden zou kunnen zijn voor mij waarom alle behandelingen die ik had geprobeerd om mijn chronische en levensbedreigende aandoening te herstellen niet succesvol waren geweest tot op dat moment. De blokkades die ik had zouden wel eens ergens anders kunnen zitten dan waar de behandelingen zich tot op dat moment op hadden gericht.

Ziekte ontstaat geleidelijk. Het is een proces. Een proces waarbij de negatieve informatie vanuit ziel, hart, geest en/of energie is gemanifesteerd in de materie. Dit proces is terug te draaien. Je kunt dit doen door positieve informatie in je trillingsveld in te brengen en te vergroten, of door het omzetten van de negatieve informatie in positieve informatie en vervolgens deze positieve informatie in de materie te manifesteren.

Hoe werkt dat?

De ziel is een lichtwezen, een vibrerend veld, wat uitgelegd kan worden door middel van een wiskundige formule van de golffunctie en waarmee bepaald kan worden wat voor soort vibraties je in je hebt. De ziel kun je zien als de inhoud van de informatie in het trillingsveld.

Het hart is de ontvanger van de informatie. De ziel beschikt over alle informatie, wat gevoeld moet worden via het hart. Het hart ontvangt derhalve de boodschap van de ziel. Het vangt de vibraties van de ziel op. Met andere woorden: Het hart ontvangt de boodschap van de ziel en activeert daarmee de geest.

De boodschap van de ziel, ontvangen door het hart, wordt doorgegeven aan de geest. De geest is de verwerker, de uitvoerder van de informatie. De informatie vanuit het hart wordt ingevoerd en vervolgens gaat de geest daarmee aan de slag.

De geest stuurt de energie aan. Daar waar je je op richt met je geest daar zal de energie naar toe gaan. Energie brengt de informatie van de ene naar de andere plaats. Het brengt de informatie vanuit de ziel naar de materie. Je zou kunnen zeggen dat de energie, de activator/ transporteur/ overbrenger van de informatie is.

Daar waar de informatie aankomt, daar gaat de materie ermee aan de slag door de ontvangen informatie te manifesteren in de fysieke werkelijkheid: Je lichaam, je relatie, je financiën etc. De materie is te zien als de transformator van de informatie.

Het proces is dus als volgt:


Ziel ➡️ Hart ➡️ Geest ➡️ Energie ➡️ MaterieZiel, Hart, Geest, Energie en Materie zijn allemaal velden van trilling en vibratie vol van informatie. Allemaal hebben ze een eigen rol ten aanzien van de informatie. De informatie wordt continue uitgewisseld. En deze informatie zelf en het proces is te beïnvloeden.
Je kunt positieve of negatieve informatie in je vergroten of verkleinen, inbrengen of verliezen, laten doorstromen of blokkeren.
Wil je een bepaald resultaat in de fysieke materiële wereld bewerkstellingen, dan zal je de positieve informatie daarvoor in jouw trillingsveld moeten inbrengen of deze moeten versterken, dan wel de negatieve informatie moeten afvoeren of omzetten. Daarnaast dient er harmonie in het afstemmingsproces te zijn of gecreëerd te worden.
Het uiteindelijke doel is dus om alle 5 de lagen in het trillingsveld met elkaar in overeenstemming te brengen met het door jou gewenste resultaat. 
Mind over Matter is niet altijd genoeg om het gewenste resultaat te bereiken. Wanneer we de ziel en het hart in het creatieproces betrekken is er meer kans op succes. Dit maakt Soul over Mind over Matter krachtiger.

Er zijn vele technieken om de ziel te betrekken bij alles wat we doen in het dagelijkse leven en om ziel, hart geest en lichaam op elkaar af te stemmen. Er is veel informatie, wijsheid en kennis beschikbaar omtrent wat ons kan blokkeren, waarom dat kan bestaan en hoe we dat kunnen veranderen. Dat is waar het bij Soulfulness en Tao Healing om gaat. 
Dit is wat de enorme verandering teweeg heeft gebracht in mijn eigen gezondheid en leven en waarom ik nu doe wat ik doe. Ik pas deze technieken werkelijk toe bij alles wat ik in mijn dagelijks leven doe. Het heeft me geholpen om een gezondheidssituatie te verbeteren waar tot dan toe geen enkele medische behandeling uitkomst had geboden!

En het mooie is dat iedereen deze simpele doch diepgaande technieken kan leren en toepassen! Wil je weten wat het voor jouw persoonlijke situatie kan betekenen, neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder.

Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat deze technieken effectieve spirituele technieken zijn. Ze zijn bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van een medische behandeling of diagnose door een daartoe opgeleide arts.


in liefde en licht,

BarbaraTrue beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

The Power of Soul over Mind over Matter dear readers, 


You have been able to read here why the soul is so important. 

But how can we use the soul to change our lives in a positive way and how does that work?

Everything and everyone in our world is a vibrational field of frequencies and vibrations. In that vibrational field is stored a lot of information, both positive and negative information. And it is the quality of the information and how that information is processed that determines what our lives look like.

When someone is healthy or in a good relationship, there is positive information where soul, heart, mind, energy and matter are harmoniously connected. In the case of illness or relationship issues, there is negative information and the harmony is disturbed. When this negative information is transformed into positive information and harmony is restored, health and relationship can be restored.

Through the spiritual eye, also called the third eye, negative information or a blockage in the processing of the information looks like darkness. Therefore, it can be said that if you transform darkness into light, illness is transformed into health and relationship problems are resolved.

That sounds simple right? But why are so many people suffering, or having a condition where treatment fails, if it is that simple? Because until now the importance of the soul and the spiritual heart are not or not sufficiently recognized, or they are not sufficiently involved in the health process.

Mainstream medicine focuses primarily on the material. Among other things, it uses medication and surgery to restore health.
Traditional Chinese medicine (TCM) focuses primarily on energy, the chi. Practitioners of TCM try to restore balance to the body's energy through the meridians, acupuncture, herbs, massage and more.
There are many therapies, including psychotherapy, mindfulness, and more, that focus on mental health. They use Mind over Matter, which refers to using the willpower and positive thoughts to restore health.
All of these disciplines have been shown to be effective and produce results, but it is not always enough. For some diseases, there is still no proper treatment. One possible reason for this is, that the soul and the spiritual heart are not yet sufficiently involved in the process.

When I heard this, I had a deep realization that this might also be the reason for me why all the treatments I had tried to fix my chronic and life-threatening condition had been unsuccessful up to that point. The blockages I had could very well be somewhere else than what the treatments had been focusing on up until that point.

Disease occurs gradually. It is a process. A process whereby the negative information from soul, heart, mind and/or energy has been manifested in matter. This process can be reversed. You can do this by introducing and increasing positive information into your vibrational field, or by converting the negative information into positive information and then manifesting this positive information into matter.

How does that work?

The soul is a light being, a vibrating field, which can be explained by means of a mathematical formula of the wave function and by which it can be determined what kind of vibrations you have in you. The soul can be seen as the content of the information in the vibrational field.

The heart is the receiver of the information. The soul possesses all the information, which must be felt through the heart. The heart therefore receives the message of the soul. It catches the vibrations of the soul. In other words: The heart receives the message of the soul and thereby activates the mind.

The message of the soul, received by the heart, is transmitted to the mind. The mind is the processor, the executor of the information. The mind processes the information received from the heart and starts to work with it.

The mind then directs the energy. Where you focus on with your mind that is where the energy will go. Energy takes the information from one place to another. It brings the information from the soul to matter. You could say that the energy, is the activator/ transporter/ transmitter of the information.

Where the information arrives, matter goes to work with it by manifesting the received information in physical reality: Your body, your relationship, your finances etc. Matter can be seen as the transformer of information.

The process is thus as follows:


Soul ➡️ Heart ➡️ Mind ➡️ Energy ➡️ MatterThis image has an empty alt attribute; its file name is vacuum.gif

Soul, Heart, Mind, Energy and Matter are all vibrational fields full of information. All have their own role with respect to the information. The information is continuously exchanged. And this information itself and the process can be influenced.

You can increase or decrease positive or negative information in you, bring it in or lose it, allow it to flow or block it.
If you want to achieve a certain result in the physical / material world, you will have to bring the positive information into your vibrational field for that or strengthen it, or remove or convert the negative information. In addition, there must be harmony in the alignment process or harmony needs to be created.

So the ultimate goal is to align all 5 layers in the vibrational field with each other to achieve your desired result. Mind over Matter is not always enough to achieve the desired result. When we involve the soul and the heart in the creation process there is a better chance of success. This makes Soul over Mind over Matter more powerful.

There are many techniques to involve the soul in everything we do in daily life and to align soul, heart mind and body. There is a lot of information, wisdom and knowledge available regarding what can block us, why it can exist and how we can change it. This is what Soulfulness and Tao Healing is all about. 

This is what has brought about the huge change in my own health and life and why I now do what I do. I really apply these techniques to everything I do in my daily life. It has helped me improve a health situation where no medical treatment had provided relief until then!

And the great thing is that anyone can learn and apply these simple yet profound techniques! If you want to know what it can do for your personal situation, please contact me. I am happy to help!

For the sake of clarity, I want to emphasize that these techniques are effective spiritual techniques. They are intended to be complementary and they will not replace medical treatment or diagnosis by a trained physician.

In love and light,

Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


Saturday, 23 April 2022

Wat is een ziel en waarom is je ziel belangrijk? - What is a soul and why is your soul important?

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Wat is een ziel en waarom is je ziel belangrijk? 


lieve lezers, 

Dit blog en de bijbehorende website gaat vooral over soul healing, soul reading, soulfulness en leven vanuit je hart en ziel. Maar wat is een ziel nu eigenlijk en wat zijn de kenmerken van een ziel? Waarom is je ziel zo belangrijk? 


Vele mensen omschrijven de ziel als het innerlijk kind, of als de Goddelijke Vonk, of als de essentie van iemands leven. In het onderricht dat ik heb gekregen is de ziel een gouden lichtwezen, dat je kunt waarnemen met je derde oog (je spirituele oog), wanneer deze geopend is. De meer wetenschappelijke beschrijving van een ziel is, dat het een veld is, een trillingsveld dat informatie bevat, zowel positieve als negatieve informatie.


Je ziel huist in je lichaam en kan binnen je lichaam bewegen. Sommige zielen kunnen zelfs uit het lichaam treden. Normaliter verblijft je ziel echter in één van de zeven zielenhuizen / chakra’s in het lichaam. Dit zijn ruimtes die allemaal boven elkaar liggen en verbonden zijn met het centrale kanaal in het lichaam, dat loopt vanaf het perineum (tussen de geslachtsorganen en de anus) helemaal naar boven naar je kruin.
Waar je ziel precies verblijft in je lichaam is niet jouw eigen vrije keuze. Dat wordt bepaald in de Akasha Kronieken en is gerelateerd aan je zielenstand. Deze is afhankelijk van de mate van zuiverheid van je hart en ziel en de optelsom van alle diensten die je hebt verleend.

Laat me je wat eigenschappen geven van de ziel, zodat je beter kunt begrijpen wat een ziel is en waarom de ziel zo belangrijk is in het leven. En nog veel belangrijker, waarom je de kracht van de ziel kunt gebruiken om jezelf of ieder aspect van je leven te helen of te transformeren, waaronder je gezondheid, je relaties, je financiën, je werk, je intelligentie en zoveel meer.

⭐️ Je ziel, je geest en je lichaam zijn gescheiden maar ook verbonden. Ze zijn onafhankelijk en daarom zijn ze gescheiden, maar ze zijn ook verbonden omdat ze allen in hetzelfde lichaam zijn en met elkaar communiceren.

⭐️ Een ziel heeft bewustzijn en intelligentie. Een ziel leert en groeit en heeft zo zijn voorkeuren, dingen waar hij/zij van houdt of juist niet van houdt.

⭐️ Een ziel heeft emoties. Een ziel kan heel gelukkig en vredig zijn, of juist verdrietig of boos.

⭐️ Een ziel draagt ongelooflijk veel wijsheid en kennis in zich. Je ziel heeft vele dingen geleerd in alle vorige levens en je ziel kan ervaringen uit vorige levens herinneren. Dat is waarom je je soms heel erg vertrouwd en thuis voelt op een plek waar je in dit leven nog nooit eerder bent geweest.

⭐️ Een ziel kan communiceren met andere zielen. Zielen kunnen al communiceren met elkaar, zelfs voordat er sprake is van een fysieke ontmoeting. Misschien heb je wel eens ervaren dat je gewoon wist dat je iemand moest bellen omdat er wat aan de hand was.

⭐️ Als je slaapt kan je ziel je lichaam verlaten en naar een plek reizen waar hij/zij graag wil zijn.

⭐️ Een ziel heeft een groot helend vermogen. Een ziel kan de geest en het lichaam helen. De ziel is er ook toe in staat om ziekte te voorkomen of om je te helpen verjongen.

⭐️ Een ziel heeft vele potenties die je zou kunnen leren ontwikkelen. Net zoals je geest in staat is om dingen te leren, is ook je ziel in staat om nieuwe wijsheid en kennis te leren.

⭐️ Een ziel is in staat om zich te verbinden met zijn/haar hemelse team, dat kan bestaan uit spirituele gidsen, leraren, engelen, heiligen of overleden dierbaren. Deze zielen kunnen je helpen en beschermen. Zij kunnen je helpen om te helen en je in problematische situaties bescherming bieden.

⭐️ We hebben allemaal een lichaamsziel, maar ook onze organen, systemen, cellen en ruimtes in het lichaam hebben zielen. Je hart heeft een hartziel en weet precies wat hij moet doen. Je nier heeft een nierziel en weet ook precies wat hij moet doen. Een nierziel kan niet functioneren als een hartziel en kan de hartziel dus ook niet vervangen. Als je een ver geopend derde oog hebt zou je de zielen van de organen kunnen zien als kleine lichtwezentjes in ieder orgaan. Of wanneer een orgaan ziek is als een niet zo krachtig stralende ziel in het orgaan.

⭐️ Er zijn twee verschillende groepen, Lichtwezens (zielen die het licht dienen) en donkere zielen. De Lichtwezens zijn er om te helpen en om je te zegenen. De donkere zielen zijn er om je lessen bij te brengen of om schade aan te richten.

⭐️ Zielen zijn zich bewust van de universele spirituele wetten en ze volgen deze wetten. Zelfs wetten waar de mind/geest zich helemaal niet bewust van is. Zo is er bijvoorbeeld een universele wet van dienstbaarheid en een universele wet van yin en yang. Er zijn ontelbare zielen op Moeder Aarde. Zielen van mensen, zielen van dieren, zielen van andere levende organismen en ook zielen van levenloze dingen. Alles en iedereen heeft een ziel.

Iedere ziel heeft zijn eigen frequentie en vibratie en vele capaciteiten.
Jouw ziel heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van een dier heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van de zon, de maan, de oceaan, een berg heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van een beschermengel, een opgestegen meester, een heilige, een boeddha heeft veel kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
Maar niet iedere ziel heeft dezelfde kracht om te helen. De kracht van de ziel hangt af van de spirituele ontwikkeling van een ziel, de zuiverheid en de kracht die aan die ziel gegeven is.

Je kunt echter in je dagelijks leven gebruik maken van de wijsheid, kennis en praktische technieken van de ziel. Je kunt de kracht van je eigen ziel gebruiken en de kracht van andere zielen aanroepen om jou te helpen. Deze technieken stellen jou ertoe in staat om je eigen welzijn in eigen hand te nemen en leren je hoe je verbinding kunt maken met andere zielen die erop wachten tot ze om hulp gevraagd worden. Ze zijn bereid om ieder van ons bij te staan.

Iedereen heeft voedsel nodig om het fysieke lichaam te voeden en van de nodige voedingsstoffen te voorzien. De ziel heeft ook voeding nodig. Als je ziel moe of zwak is, of als de zielen van je organen zwak zijn, is voeding nodig. Voeding voor de ziel kan zijn liefde, vergeving, compassie, licht, oprechtheid, healing, zegeningen en meer. Door de ziel te voeden heb je de mogelijkheid om allerlei vormen van blokkades te transformeren en om elke deur in het leven te openen. Klik hier voor meer informatie.

Iedereen kan de kracht van de ziel aanwenden om transformatie te bewerkstelligen in dat aspect van je leven dat jij graag tot bloei ziet komen. De ziel, de inhoud van de informatie die jij in je draagt, is bepalend voor wat er in je leven gemanifesteerd en aangetrokken wordt.

Soulfulness leert je om zelf op krachtige en effectieve wijze de kracht van de ziel te gebruiken om positieve verandering te brengen in ieder aspect van je leven waar jij dat graag wenst, door de inhoud van de informatie die jij in je draagt te wijzigen via Soul over Mind over Matter.

Bij Tao Healing ontvang je hulp van krachtige lichtwezens die hun zielenkracht gebruiken om jou te helpen.

In mijn volgende blog zal ik dieper ingaan op de relatie tussen ziel, hart, geest, energie en materie. 
Wil je automatisch op de hoogte gesteld worden als dit blog er is, volg dan mijn blog via de button aan de rechterkant of schrijf je in voor de nieuwsbrief


in liefde en licht,

BarbaraTrue beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

What is a soul and why is your soul important? dear readers, 

This blog and the accompanying website is mostly about soul healing, soul reading, soulfulness and living from your heart and soul. But what is a soul and what are the characteristics of a soul? Why is your soul so very important?

Many people describe the soul as the inner child, or as the Divine Spark, or as the essence of one's life. In the teachings I have received, the soul is a golden light being, which you can perceive with your third eye (your spiritual eye), when it is open. The more scientific description of a soul is that it is a field, a vibrational field that contains information, both positive and negative information.

Your soul resides in your body and can move within your body. Some souls can even leave the body. Normally, however, your soul resides in one of the seven soul houses / chakras in the body. These are spaces that are all one above the other and connected to the central channel in the body, which runs from the perineum (between the genitals and the anus) all the way up to your crown.
Where your soul resides in your body is not your own free choice. It is determined in the Akashic Records and is related to your soul standing. It depends on the degree of purity of your heart and soul and the sum total of all the services you have rendered.

Let me give you some characteristics of the soul so you can better understand what a soul is and why the soul is so important in life. And more importantly, why you can use the power of the soul to heal or transform yourself or any aspect of your life, including your health, relationships, finances, business, intelligence and more. 

⭐️ Your soul, your mind and your body are separate but also connected. They are independent and therefore they are separate, but they are also connected because they are all in the same body and communicate with each other.

⭐️ A soul has consciousness and intelligence. A soul learns and grows and also has its preferences, things it likes or dislikes.

⭐️ A soul has emotions. A soul can be very happy and peaceful, or it can be sad or angry.

⭐️ A soul carries within it an incredible amount of wisdom and knowledge. Your soul has learned many things in all past lives and your soul can remember experiences from past lives. That is why sometimes you feel very familiar and at home in a place you have never been in this life before.

⭐️ A soul can communicate with other souls. Souls can communicate with each other even before there is a physical encounter. Perhaps you have experienced that you just knew you needed to call someone because something was wrong.

⭐️ When you sleep, your soul can leave your body and travel to a place where he/she would like to be.

⭐️ A soul has a great healing ability. A soul can heal the mind and body. The soul is also able to prevent illness or help to rejuvenate you.

⭐️ A soul has many potentials that you could learn to develop. Just as your mind is capable of learning things, your soul is also capable of learning new wisdom and knowledge.

⭐️ A soul is able to connect with his/her heavenly team, which may include spiritual guides, teachers, angels, saints or deceased loved ones. These souls can help and protect you. They can help you heal and offer you protection in problematic situations.

⭐️ We all have a body soul, but also our organs, systems, cells and spaces in the body have souls. Your heart has a heart soul and knows exactly what to do. Your kidney has a kidney soul and also knows exactly what to do. A kidney soul cannot function as a heart soul and therefore cannot replace the heart soul. If you have a wide open third eye you could see the souls of the organs as little light beings in each organ. Or when an organ is diseased as a not so powerful radiating soul in the organ.

⭐️ There are two different groups of souls: Light Beings (souls who serve the light) and dark souls. The Light Beings are there to help and to bless you. The dark souls are there to teach you lessons or do harm.

⭐️ Souls are aware of the universal spiritual laws and they follow these laws. Even laws that the mind/spirit is not aware of at all. For example, there is a universal law of service and a universal law of yin and yang. There are countless souls on Mother Earth. Souls of humans, souls of animals, souls of other living organisms and also souls of inanimate things. Everything and everyone has a soul.

Each soul has its own frequency and vibration and many abilities.
Your soul has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of an animal has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of the sun, the moon, the ocean, a mountain has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of a guardian angel, an ascended master, a saint, a Buddha has great power to heal, rejuvenate and transform life.
But not every soul has the same power to heal. The power of the soul depends on the spiritual development of a soul, the purity and the power given to that soul.

However, you can use soul wisdom, soul knowledge and practical techniques of the soul in your daily life and use the power of your own soul and call upon the power of other souls to help you. These techniques empower you to take charge of your own well-being and teach you how to connect with other souls who are waiting to be asked for help. They are ready to assist each of us.

Everyone needs food to nourish and provide the physical body with necessary nutrients. The soul also needs nourishment. If your soul is tired or weak, or if the souls of your organs are weak, nourishment is needed. Nourishment for the soul can be love, forgiveness, compassion, light, sincerity, healing, blessings and more. By nourishing the soul, you have the ability to transform all kinds of blockages and open any door in life. Click here for more information.

Anyone can apply the power of the soul to bring about transformation in that aspect of your life that you love to see come to fruition. The soul, the content of the information you carry within, determines what is manifested and attracted in your life.

Soulfulness teaches you how to use the power of the soul in a powerful and effective way to bring positive transformation to any aspect of your life where you would like to make that happen, by changing the content of the information you carry inside through Soul over Mind over Matter.

With Tao Healing you receive help from powerful light beings who use their soul power to help you.

In my next blog, I will take a closer look at the relationship between soul, heart, mind, energy and matter. 

If you want to be automatically notified when this blog is here, then please follow my blog via the button on the right side or sign up for the newsletter

In love and light,
Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


Friday, 4 March 2022

Als er Vrede wil zijn 🕊️ ☮️ If there is to be Peace

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Als er Vrede wil zijn


lieve lezer,

Het is zo een rare ochtend en middag vandaag.

De zon schijnt en als ik nu naar buiten kijk ziet alles er zo vriendelijk en prachtig uit.
Tegelijkertijd is alles zo onwerkelijk.

Ik word opnieuw wakker van de enorme herrie op het dak boven me.
Ze zijn de schade die door Storm Corrie is veroorzaakt aan het herstellen. Urenlang betonboren, recht boven mijn bed… zo vervelend (en dat is een eufemisme 😌).
Ik probeer het te negeren, maar de geluidsoverlast is erg aanwezig en irriteert behoorlijk.


Maar dan zet ik de computer aan en lees het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne. Het brengt direct een ander perspectief. Ik lees over de schade die is aangebracht in de levens van vele mensen aan de andere kant van Europa. Gebouwen verwoest, levens ontwricht, zelfs een aanval op de kerncentrale  vannacht, die nog veel grotere gevolgen kan krijgen dan alleen lokaal.

Ik kan niet anders dan daar bij stil staan. Ik weet, je kunt niet het hele leed van de wereld op je nek nemen, en vergelijken kan al helemaal niet, want hoe is mijn leven te vergelijken met dat van hen in oorlogsgebied…Maar ik kan er wel even bij stil staan.

Ik kijk uit over zee en ben me bewust van de westelijke grens van Europa waar ik me bevind. Men probeert hier aan deze kant, boven mijn hoofd, de schade te herstellen toegebracht door natuurgeweld… terwijl aan de andere kant, de oostelijke grens, alles doelbewust wordt verwoest door mensen die orders volgen om hun medemens schade toe te brengen en levens te ontwrichten.
Ik kan me slechts een vage voorstelling maken van de onbeschrijflijke impact die dat op de mensen daar moet hebben, aan beide kanten. Dit is geen schade door natuurgeweld, maar door menselijk geweld. Al dan niet een bewuste keuze of een verplicht op moeten volgen of het moeten ondergaan….

Ik kan alleen weten hoe dat voelt als ik het meemaak, en ik hoop van ganser harte dat ik nooit in die positie terecht kom. Dus het blijft bij een voorstelling en die voelt al zo onwerkelijk.
Het leven gaat hier “gewoon” verder. Maar het even stil staan bij de grote tegenstellingen brengt me ertoe dat alles waar ik me hier zo druk om zou maken op andere dagen, ineens in het niet valt.

Een boormachine boven mijn hoofd…. Wat stelt dat voor vergeleken met raketten….
Stormschade… wat is dat nu vergeleken met oorlogsschade.
Niet kunnen doen wat ik van plan was en wakker worden door goedbedoelende werklui boven mijn hoofd.. wat heeft dat nog voor betekenis als ik het afzet tegen schuilen in een schuilkelder voor mensen die verwoesting brengen.

En ja, je kan niet overal bij stil staan en je kan het niet vergelijken. Toch gaat het door mijn hoofd.
Er zijn altijd grote verschillen, die zijn er altijd geweest en dat zal altijd zo blijven.
Waar de ene persoon tranen laat vanwege het verwelkomen van een nieuw leven, kan een kamer verderop iemand tranen laten om het verlies van een dierbare.
Waar de ene persoon blij is met de start van iets nieuws kan een ander op het zelfde moment alles ineen zien storten.

Ik weet het.
Maar vandaag… terwijl de zon vriendelijk schijnt en de zee zo rustig en mooi eruit ziet, ben ik me even extra bewust van hoe groot de tegenstellingen zijn tussen deze westelijke grens en de oostelijke grens daar, ver weg, aan de andere kant van Europa.

Zo ver weg en tegelijkertijd ook zo dichtbij.
Zo verschillend en tegelijkertijd EEN.

Ik kan geen vrede brengen daar, hoe graag of ik het ook zou willen, maar ik herinner me de volgende woorden:

“If there is to be peace in the world,
There must be peace in the nations.

If there is to be peace in the nations,
There must be peace in the cities.

If there is to be peace in the cities,
There must be peace between neighbors.

If there is to be peace between neighbors,
There must be peace in the home.

If there is to be peace in the home,
There must be peace in the heart.”Als er vrede in de wereld wil zijn, 
zal er vrede in de landen moeten zijn. 

Als er vrede in de landen moet zijn,
Zal er vrede in de steden moeten zijn. 

Als er vrede in de steden moet zijn, 
Zal er vrede tussen buren moeten zijn.

Als er vrede tussen buren moet zijn, 
Zal er vrede in huis moeten zijn. 

Als er vrede in huis moet zijn, 
Zal er vrede in het hart moeten zijn. 


En dat is wat ik WEL kan doen. Ik kan me focussen op vrede in mijn hart.
En als er vrede is in mijn hart, kan ik dat uitstralen naar buiten.
En aangezien alles met elkaar verbonden is en alles EEN is, draag ik op die manier misschien een heel klein beetje bij aan het grotere geheel.
Als we nu met zijn allen liefde, vrede, licht in het collectieve veld zetten, misschien voelen die mensen het daar dan ook een beetje meer en komt er verandering.
Ook al voelt het als klein, onbeduidend, als dat is wat ik kan doen, zal ik dat met heel mijn hart doen.


🕊️ ☮️ 💗 ☮️ 🕊️


May I have peace in my heart,
           Moge ik vrede hebben in mijn hart. 

May you have peace in your heart,
           Moge jij vrede hebben in jouw hart.

May we have peace in the world.
           Moge we vrede hebben in de wereld. 🕊️ ☮️ 💗 ☮️ 🕊️


Ik wens jullie allen een fijn weekend met vrede in jullie harten. 
In liefde en licht,

Barbara 
True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

If there is to be Peace dear reader,

It is such a strange morning and afternoon today.

The sun is shining and when I look outside now everything looks so friendly and beautiful.
At the same time, everything is so unreal.

I woke up again to the huge noise on the roof above me.
They are repairing the damage caused by Storm Corrie. Hours of concrete drilling, right above my bed... so annoying (and that's a euphemism 😌).
I try to ignore it, but the noise is very present and irritates quite a bit.


But then I turn on the computer and read the latest news about the war in Ukraine. It instantly brings a different perspective. I read about the damage that has been done to the lives of many people on the other side of Europe. Buildings destroyed, lives disrupted, even an attack on the nuclear power plant last night, that could have far greater consequences than just local.

I can't help but dwell on that. I know, you can't take the whole world's suffering on your shoulders, and comparing them is even more impossible, for how can my life be compared to that of those in war zones...But I can pause and think about it.

I look out of the window to the sea and am aware of the western border of Europe where I am. On this side, over my head, people are trying to repair the damage caused by natural forces...while on the other side, the eastern border, everything is being deliberately destroyed by people who follow orders to harm their fellow man and disrupt lives.
I can only vaguely imagine the indescribable impact that must have on the people there, both sides. This is not damage, caused by natural forces. It is caused by human violence. Whether or not a conscious choice or an obligation to follow up, people suffer because of a human decision....

I can only know what that feels like when I experience it, and I sincerely hope I never find myself in that position. So it's just me trying to make a representation of it and it already feels so unreal.
Life goes on "as usual" here. But taking a moment to reflect on the great contradictions brings me to the point where everything I would worry so much about here on other days is suddenly dwarfed.

A drill over my head.... What's that compared to missiles....
Storm damage...what's that compared to war damage.
Not being able to do what I planned to do and being woken up by well-meaning workmen over my head... what does that even make sense when I compare it to taking shelter in a bomb shelter, hiding for people bringing devastation.

And yes, you can't think about everything and you can't compare it. Yet it goes through my mind.
There are always big differences, there always have been and always will be.
Where one person shed tears because of welcoming a new life, in a room next door there could be someone who sheds tears for the loss of a loved one.
Where one person is happy about the start of something new, another can see everything fall apart at the same time.

I know.
But today... as the sun shines brightly and the sea looks so calm and beautiful, I am extra aware for a moment of how great the contrasts are between this western border here and the eastern border there, far away, on the other side of Europe.

So far away and at the same time so near by.
So different and at the same time ONE.

I can't bring peace there, no matter how much I would like to, but then I remember the following words:


“If there is to be peace in the world,
There must be peace in the nations.

If there is to be peace in the nations,
There must be peace in the cities.

If there is to be peace in the cities,
There must be peace between neighbors.

If there is to be peace between neighbors,
There must be peace in the home.

If there is to be peace in the home,
There must be peace in the heart.”And that is what I CAN do. I can focus on peace in my heart.
And when there is peace in my heart, I can radiate that outward.
And since everything is connected and everything is ONE, maybe in that way I contribute a tiny bit to the bigger picture.
If we all now put love, peace, light into the collective field, maybe those people there will feel it a little more and change will come.
Even if it feels like small, insignificant, if that's what I can do, I will do it with all my heart.🕊️ ☮️ 💗 ☮️ 🕊️


May I have peace in my heart,
           
May you have peace in your heart,
           
May we have peace in the world.
     
     
🕊️ ☮️ 💗 ☮️ 🕊️
                        


Wishing you all a happy weekend with peace in your hearts. 

With love and light,
Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder
Friday, 11 February 2022

(G)EEN HART VAN STEEN


(G)EEN HART VAN STEEN

lieve lezer,


Nog 3 dagen en dan is het Valentijnsdag.
Een dag waar velen van houden en een dag die anderen juist verafschuwen.

Ik houd wel van die dag, een dag waarop de Liefde centraal staat. Al gaat het mij meer om het gevoel dan om de commercie erom heen.

Noem me maar een "hopeloze" romanticus 🥰, maar niets mooiers dan je hart laten spreken en een ander laten weten dat hij of zij geliefd is, toch?
Of je hart wat geraakt wordt door iemand die laat voelen dat je geliefd bent. Is dat niet iets wat iedereen graag wil voelen?


Ik kan me nog zo goed een dag herinneren uit 1998. Het was een koude donkere vrijdagavond en ik liep van de metro naar huis. Toen ik dichterbij huis kwam, zag ik tot mijn verbazing licht branden in huis en ik vroeg me af of ik die ochtend soms het licht was vergeten uit te doen. Maar toen ik door de gang van het gebouw liep en voor mijn deur stond, hoorde ik geluid in huis en tot mijn verrassing ging ineens de deur wagenwijd open en daar stond mijn vriend met een grote lach op zijn gezicht te wachten. Verrassing! 😍
Eenmaal binnen zag ik dat er bloemen en een pot van mijn favoriete thee op tafel stonden te wachten en naast mijn theemok lag een mooi ingepakt cadeau. Ik begreep niet waar ik dat aan te danken had. Maar hij keek me alleen maar vol ongeduld aan… maak nu maar open!
In het pakje zat het nieuwste boek van mijn favoriete schrijfster van dat moment.
Hij vertelde me dat hij stond te wachten op de trein en daar het boek in de etalage van de boekwinkel zag liggen. Hij wist dat ik het boek nog niet had en dat ik daar heel blij mee zou zijn. Dus kocht hij het voor me en in het boek had hij een persoonlijke noot geschreven.
En toen… toen besloot hij als verrassing naar mijn huis te gaan, waar hij (on)geduldig zat te wachten tot ik die avond thuis zou komen.
Het lezen van zijn woorden bracht tranen in mijn ogen en die uitdrukking op zijn gezicht zie ik nu, 24 jaar later, nog voor me. Het gevoel wat het me gaf, is in mijn hart gegrift. Niet vanwege de cadeautjes, maar de uiting van liefde. Het voelde zo fijn om te voelen hoezeer hij om me gaf en dat hij graag bij me was en niet tot de volgende dag wilde wachten om me te zien, zoals we eigenlijk hadden afgesproken.

De titel van het boek was: “Een hart van steen”. Zijn hart was echter allesbehalve van steen en hij liet zelden een kans voorbij gaan om te laten voelen hoeveel ik voor hem betekende toen. Hij hielp mij mijn hart weer te openen nadat deze door een pijnlijke relatiebreuk eerder behoorlijk gesloten was geraakt.

EEN GESLOTEN HART
Ons hart kan open zijn en dan is het makkelijk om liefde te geven. Maar ons hart kan ook sluiten vanwege de pijn of om onszelf te beschermen.
Een gesloten hart heeft vele gevolgen voor ons leven en het is van belang om de pijn te helen en het hart weer te openen. Hoe opener ons hart is, hoe beter!
Het kan echter moeilijk zijn om het hart weer te openen, of het lukt wel, maar het opent slechts deels.

Als het hart (deels) gesloten is, leidt dat er onder andere toe dat (een deel van) onze liefde niet meer geuit kan worden en dat het lastiger is om liefde te ontvangen.


Liefde is wie we diep van binnen zijn en hoe meer we die liefde kunnen laten stromen hoe beter dat is voor alle facetten van ons leven. Zie voor meer hierover mijn blog: Herinner je wie je bent!

Liefde is wat ons verbindt.

Liefde is een gift, die je iedere dag kan geven of ontvangen.

Liefde heelt, zowel degene die liefde geeft als degene die liefde ontvangt.

Liefde is niet iets tastbaars, iets wat je vast kunt grijpen. Het is een woord, maar jij kan er definitie aan geven. Ook al is Liefde omschrijven iets wat lastig is. Om te weten wat liefde is, moet je dit eigenlijk voelen diep in je hart. En juist dat is moeilijk wanneer het hart gesloten is.Velen zijn op zoek naar liefde. Maar naar liefde hoef je eigenlijk niet te zoeken. Liefde is in ons en overal om ons heen en kan dus altijd gevoeld worden. Je hoeft er niet naar op zoek te gaan, het is er in vele vormen en vele gedaanten, in je familie, in je vriend(inn)en, in je huisdier(en), in een vreemde, of in die ene speciale geliefde.
Om Liefde te voelen en om liefde te kunnen ontvangen, is echter een open hart nodig. 
Ook om anderen te laten voelen wat zij voor ons betekenen zal ons hart open moeten zijn. 

Is jouw hart open? Of is het gesloten geraakt door iets wat is voorgevallen in je leven?
Ben jij in staat om vrijuit en onvoorwaardelijk liefde te geven?
Ben jij in staat om liefde te ontvangen?


Een van mijn favoriete quotes van Rumi is:

“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”

~ Rumi

Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar eerder om alle barrières tegen de liefde die je in jezelf hebt opgebouwd op te sporen en ongedaan te maken.


~ RumiEr kunnen zoveel redenen zijn waarom ons hart barrières in zich draagt. 
Het is niet altijd even makkelijk om die barrières zelf op te lossen. Dan is het fijn om daar de hulp van krachtige lichtwezens bij te ontvangen die met hun licht, hun liefde, hun compassie, hun wijsheid ons hart kunnen helpen helen en openen.

Ik heb zelf ervaren hoe krachtig dat is. Mijn hart was door lieve mensen om me heen al weer deels geopend maar het opende pas echt toen ik de kracht van Tao Healing en Soulfulness leerde kennen. En hoe meer ik daar mee bezig ben, hoe meer ik voel dat er steeds diepere lagen in mij geopend worden. 
Zoals een Lotusbloem, waarbij de blaadjes laag na laag verder openen. 

Het belang van een open hart wordt me keer op keer in de boodschappen die ik via mijn spirituele kanalen ontvangen mag vanuit de zielenwereld duidelijk gemaakt. 
Zoals bijvoorbeeld in deze boodschappen, ontvangen in Augustus 2021:"Het hart openen voor liefde is het belangrijkste wat een mens kan doen, omdat het niet alleen zijn of haar leven zal zegenen, maar tegelijkertijd ook het leven van degenen om hen heen en ver daarbuiten.
Liefde is wat nodig is, liefde is waar we naar op weg zijn, liefde is wat heilzaam zal zijn voor alle levende en levenloze dingen. Liefde is de Sleutel tot alles. Open het hart voor liefde en alles zal bloeien.

 

Open je hart meer lieverds, je kunt je hart nooit genoeg openen. Er is geen einde aan het openen van het hart en de ziel. Er is geen frequentie en vibratie die fijn genoeg is die niet in het menselijk lichaam kan worden opgenomen wanneer het hart volledig open is. Open meer, geliefden, open meer. Dat is de boodschap die ik in het hart van ieder van jullie plaats. Dat is de boodschap waar je op kunt mediteren, om het in je wezen te integreren, zodat het je kan helpen om je laag voor laag te openen en de verschuiving te maken van leven als een normaal menselijk wezen vanuit het verstand, naar leven als een spiritueel wezen in een menselijk lichaam vanuit het hart en de ziel. Maak die verschuiving bewust en je hele leven zal ervan profiteren, want de ziel is de leidende kracht achter alles wat zich in je leven aandient. Er is geen toeval, er is geen vergissing, alles wat er met je gebeurt is een boodschap voor je ziel om waar te nemen, of een boodschap van je ziel aan elk aspect van je leven. Leef vanuit je hart, leef vanuit je ziel en het hele universum is in staat om zich voor je te openen en te reageren. De mate waarin dit kan, hangt af van de openheid van je hart. Dat is mijn boodschap voor jullie vandaag. Jullie zijn allemaal geliefd, jullie zijn allemaal gezegend. Jullie meest geliefde spirituele moeder Guan Yin" 

 

Je hart openen kun je doen via Zelfhelingsoefeningen, maar je kunt er ook Tao Healing voor ontvangen. De combinatie is het meest krachtig is mijn persoonlijke ervaring. 
Een voorbeeld van een oefening vind je hier: Het belang van een open hartchakra
Wil je graag hulp ontvangen via een healingsessie, neem dan eens deel aan een groepshealingsessie of maak een afspraak voor een individuele sessie. Op zondag 13 februari 2022 zal het thema van de groepshealingsessie speciaal voor Valentijnsdag zijn: Open je hart voor Liefde.

Velen hebben de kracht van deze healingsessies al ervaren en ik ontvang wekelijks mooie reacties, zoals bijvoorbeeld deze:


"Tijdens de healing voelde ik veel Licht in mijn hart en door me heen gaan en om me heen….ik viel samen met het licht…..werd als het ware opgenomen. Voelde de tijdeloosheid om me heen en de diepe stilte…..geen geluiden, niets….het verschil tussen mij en het Licht was er niet.. Alleen was er nog het besef dat dit gebeurde…
Een mooie ervaring, die ze mij hebben laten voelen….en aangereikt hebben…
Een moment van besef dat het Licht er altijd voor me is…
Liefs en dankjewel"

 

Tao Healing en Soulfulness kunnen je helpen met het (verder) openen van je hart zodat de Liefde de leidende kracht in jouw leven kan zijn achter je woorden, achter je daden.
Het brengt je hulp om de barrières op te lossen als dit moeilijk voor je is.
Het kan je helpen om de liefde (meer) te voelen en om deze te delen met anderen.

En dat is toch waar het op een dag als Valentijnsdag om draait, toch? Liefde voelen en delen met anderen. Om jouw hart (meer) te laten spreken en de mensen die jouw dierbaar zijn te laten voelen hoe speciaal ze zijn voor jou. 


Bron: https://pngtree.com/so/locked'>locked png 


Wat de vraag of het probleem ook is, LIEFDE is het antwoord!
Liefde heelt en lost blokkades op.
Open je hart meer en meer, en laat de liefde vrijuit stromen.

Maak er een mooie dag van de liefde van, lieve lezer!HAPPY VALENTINE’S DAY! 
In liefde en licht,

Barbara 


True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************