Monday 22 November 2021

Financiële Overvloed / Financial Flourishing

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Puur Licht, Tao Healing, SoulfulnessGuan Yin en Financiële Overvloed 


De blogs in november staan in het teken van Guan Yin en haar bijzondere healing power.
lieve lezers,


Vele mensen willen graag financiële overvloed en succes hebben in het leven. Sommigen lukt dit heel goed en alles wat ze aanraken verandert in goud. Voor anderen lijkt juist het tegenovergestelde te gebeuren. Wat ze ook proberen, alles lijkt geblokkeerd te worden en niets pakt uit zoals ze hadden gehoopt.
Wat is hier de spirituele achtergrond van? 
Alles in het leven is immers te verklaren als je kijkt naar de dieperliggende redenen dan alleen wat fysiek zichtbaar is.

Voor overvloed in alle aspecten van het leven, waaronder gezondheid, liefdevolle relaties, financiën, werk, intelligentie en zoveel meer, zijn 2 basisvoorwaarden nodig.
1) er is voldoende deugd nodig. 
2) de spirituele deugd moet kunnen worden omgezet in fysieke zegeningen.
Wanneer iemand veel deugd heeft en geen blokkades heeft in de omzetting van het immateriële naar materiële, zal er overvloed zijn.
Wanneer er een tekort is aan deugd of wanneer er veel blokkades zijn waardoor de deugd die er is niet kan worden omgezet in fysieke resultaten zal het moeilijk zijn om succes in het leven te ervaren.

Er is een eeuwenoud geheim voor financiële overvloed

👉   Degene die rijkdom kent (resultaat in dit leven) heeft geld en materiaal gegeven om de armen, de maatschappij en het land te dienen in vorige en huidige levens (oorzaak).

Hoe meer we dienen / anderen helpen, hoe meer deugd we ontvangen. 
Deugd is de voeding die wij ontvangen vanuit de Tao. Meer daarover kun je hier lezen. 
Heel kort gezegd betekent het dat als jij anderen helpt en goede daden verricht door liefde, vergeving, compassie, healing, hulp, materiële zaken etc aan anderen te geven, dan ontvang jij van de Tao deugd.
Hoe meer deugd iemand heeft, hoe beter dat is.

Deze spirituele deugd moet vervolgens worden omgezet naar fysieke manifestatie. Als dit proces vrij en ongestoord verloopt zal iemand succes en rijkdom ervaren in het leven. Er zijn echter vele redenen die dit proces kunnen verstoren.
Vergelijk het maar met een infuus. De voeding van het infuus kan alleen worden ontvangen als er voldoende vloeistof in de zak van het infuurs zit en als de vloeistof vrij kan stromen.
Die vloeistof moet via een slangetje ingebracht worden en zoals je wellicht weet zit er op dat slangetje een knopje waarmee je de snelheid kunt regelen. Het kan vrij stromen, het kan druppelsgewijs gaan. Vergelijk dat knopje op die slang maar met mogelijke blokkades die wij kunnen hebben in onszelf die bepalen hoeveel van de deugd er als succes gemanifesteerd kan worden in ons fysieke bestaan, waaronder: 

😔 Negatieve mindsets als: "Dat lukt mij niet... wie zal er nu dat bedrag willen betalen voor mijn werk.... dat is mijn droombaan maar wie zit er nu te wachten op mij... etc...

😴 Een gebrek aan daadkracht en/of energie: "ik zit vol ideeën maar ben zo moe dat ik ze niet kan omzetten in daden.....ik wil zo graag een bedrijf starten maar het ontbreekt mij aan kennis en ik heb niet de kracht om die kennis te verzamelen.."... "Ja dat zal ik doen..euh morgen...."

😶 Er kan ook een spirituele blokkade zijn, zoals een gelofte om in armoede te leven. Zo een gelofte afleggen was in vroegere tijden zeer gebruikelijk en deze kan aan je ziel verbonden zijn waardoor de financiële overvloed om die reden wordt geblokkeerd.

💭 en meer...

Dit zijn allen voorbeelden die ertoe kunnen leiden dat iemand in dit leven weinig financieel succes en rijkdom ervaart.

Het goede nieuws is echter dat hier iets aan te doen is.
We kunnen met de juiste keuzes en handelingen meer deugd verzamelen.
En we kunnen werken aan het transformeren van datgene wat ons blokkeert.

Het hebben en (verder) ontwikkelen van compassie kan daarbij enorm helpen! 
Nu vraag je je misschien af: "Wat heeft compassie nu te maken met financieel succes?". Nou eigenlijk heel veel!

Compassie heeft een aantal kwaliteiten in zich:  
 • Compassie opent het hart, waardoor we goed kunnen voelen wat we willen en ook de aanwijzingen van onze ziel en onze gidsen beter kunnen ontvangen. We kunnen ons hierdoor ook beter laten leiden door de Tao. Zij die zich laten leiden door de Tao, zullen meer deugd kunnen ontvangen van de Tao en hebben daardoor een grotere kans op succes. 
 • Compassie versterkt energie, uithoudingsvermogen, vitaliteit en immuniteit, alsmede de wilskracht. Energie, uithoudingsvermogen en wilskracht zijn belangrijke kwaliteiten die nodig zijn om door onze uitdagingen te komen en over te gaan tot de juiste handelingen. Ze helpen ons om niet op te geven en vol initiatieven en veerkracht te zijn.
 • Als wij veel compassie hebben, leidt dat ertoe dat we de mensheid kunnen en willen dienen en wanneer we dienstbaar zijn aan de mensheid, ontvangen we deugd. 
 • Hoe meer deugd we hebben, hoe groter de kans is op succes in ieder aspect van het leven.

Begrijp je nu hoe het ontwikkelen van compassie kan leiden tot financieel succes? Het is echter iets waar velen niet aan denken. Velen richten zich op allerlei methodes tot het verkrijgen van geld, maar dat is slechts deels effectief. Het is veel effectiever om je te richten op het verkrijgen van deugd. Deugd is in feite nodig voor al het goede in het leven, waaronder liefde, gezondheid, innerlijke vrede en harmonie, relaties, geld en zelfs voor verlichting. Al wat we nodig hebben is voldoende deugd.
Compassie kan op een heel effectieve manier helpen om die deugd te vergroten. 
Compassie is derhalve het geheim achter veel succes hebben in het leven, inclusief financiële overvloed. 

En wie kan beter helpen bij het ontwikkelen van compassie dan de Bodhisattva van Compassie: Guan Yin?
Guan Yin kan ons helpen om de kwaliteiten van compassie die wij nodig hebben, verder te ontwikkelen en daarmee om de deugd voor het financieel succes te vergroten.
Daarnaast heeft zij de beschikking over de 1000 handen en 1000 ogen. Ze ziet en hoort waar onze blokkades zitten. Met de spirituele instrumenten die elke hand in zich draagt is ze in staat om te helpen om deze blokkades te transformeren en ons op die manier te ondersteunen om op een snellere manier de deugd om te zetten. Dat kan dan leiden tot succes in het fysieke leven.

Waar het dus om draait is deugd. We hebben telkens opnieuw deugd nodig.
Deugd wordt immers voor alle aspecten in het leven gebruikt. Het is dus geen statisch iets. Het is iets wat aangevuld en opgebruikt wordt, net zoals dat met je bankrekening gebeurt. Je ontvangt geld en besteedt het geld aan vele verschillende dingen. Als je je bankrekening niet aanvult dan zal je op een gegeven moment te kort komen. Zo is dat ook met deugd. Het moet worden aangevuld zodat je succes in de verschillende aspecten van het leven kunt blijven / kunt gaan ervaren.

Denk dus niet te klein door je aandacht alleen te richten op geld. Denk groter! Denk in termen van het vergroten van je deugd en het transformeren van de blokkades om die deugd in het fysieke leven te manifesteren!

Hoe werkt dit dan in de praktijk vraag je je misschien af. 
Ik zal je een simpel voorbeeld geven van wat ik afgelopen dagen zelf heb ervaren.
Er was een prachtige 2-daagse workshop waar ik graag aan deel wilde nemen afgelopen weekend maar ik had er de financiële ruimte niet voor. Ik vroeg Guan Yin om raad en ze adviseerde me om deel te nemen aan de gratis introductie avond op de vrijdag en om de dagen ervoor een aantal dingen te doen waar anderen mee geholpen zouden zijn.
Ik volgde haar leiding op en was de afgelopen dagen bezig met het ondersteunen van verschillende mensen. Op vrijdagavond was ik dankbaar om in ieder geval een deel van de workshop te kunnen bijwonen. Tot mijn blijde verrassing echter bleek ik tijdens de introductie-avond een uitnodiging te ontvangen om de hele workshop gratis bij te wonen. Ik had daar totaal niet op gerekend en was bijzonder blij met deze onverwachte gift. 
Het enige wat ik heb gedaan was diep in mijn hart een wens hebben om deel te nemen. Een wens die door Guan Yin was gehoord. Vervolgens heb ik de hulp en aanwijzingen van Guan Yin ontvangen en opgevolgd. Dit heeft geleid tot het kunnen ontvangen van de deugd en daarna de fysieke manifestatie  waarbij ik de financiële gift ontving en de wens in mijn hart vervuld kon worden.


We kunnen zelf op vele manieren werken aan het versterken van de kwaliteit van compassie in ons.
Het kan echter een langdurig proces zijn om voldoende deugd te verzamelen en de blokkades die we hebben zelf op te lossen. 
Er is ook de mogelijkheid om spirituele healing te ontvangen. Dit kan het proces van het openen van het hart versnellen, zodat je weet wat je kunt doen. Dit kan je energie sterker maken. Dit kan je wilskracht versterken en Guan Yin kan je helpen om blokkades te transformeren die je op eigen kracht mogelijk veel tijd en inspanning kosten.
De ervaring van mijzelf en velen anderen is, dat de combinatie ervan (jouw deel doen en hulp ontvangen) tot het snelste resultaat leidt.
Woensdag 24 november 2021 om 20.00 uur zal de groepshealing in het teken staan van financiële overvloed. Guan Yin en haar team zullen de deelnemers helpen op de voor ieder van hen meest gepaste wijze. 
Meer informatie daarover vind je hier

Ik wens een ieder veel compassie en financiële overvloed toe en hoop dat deze informatie je een stukje op weg heeft geholpen daarbij.

Eerdere blogs over Guan Yin:

💓 Guan Yin: Bodhisattva/Godin van Compassie en Barmhartigheid

💓 Guan Yin: Hoe de kracht van de Da Bei Zhou jou kan helpen

💓 Guan Yin: Financiële Overvloed (2) - Praktijkvoorbeeld


in liefde en licht,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


****************************************************************************************************


 
Guan Yin and Financial Flourishing  


The November blogs are dedicated to Guan Yin and her special healing power.


dear readers,

Many people would like to have financial abundance and success in life. Some succeed very well and everything they touch turns to gold. For others, just the opposite seems to happen. No matter what they try, everything seems to be blocked and nothing works out as they had hoped for.
What is the spiritual background to this? 
After all, everything in life can be explained if you look at the deeper reasons than just what is physically visible.

Abundance in all aspects of life, including health, loving relationships, finances, work, intelligence and so much more, requires two basic conditions.
1) sufficient virtue is required. 
2) the spiritual virtue must be able to be transformed into physical blessings.
When a person has a lot of virtue and has no blockages in converting the intangible to material, there will be abundance.
When there is a lack of virtue or when there are many blockages so that the virtue that is there cannot be converted into physical results it will be difficult to experience success in life.

There is an ancient secret to financial abundance

👉 The one who has prosperity (result in this life) has given money and material to serve the poor, society and country in previous and present lifetimes (cause).

The more we serve/help others, the more virtue we receive. 
Virtue is the nourishment we receive from the Tao. You can read more about that here . 
In a nutshell, if you help others and do good deeds by giving love, forgiveness, compassion, healing, help, material things etc to others, then you will receive virtue from the Tao.
The more virtue a person has, the better it is.

This spiritual virtue must then be transformed into physical manifestation. If this process is free and undisturbed a person will experience success and wealth in life. However, there are many reasons that can interfere with this process.
Compare it to an infusion. The nutrition from the drip can only be received if there is enough fluid in the bag of the drip and if the fluid can flow freely.
That fluid must be inserted through a tube and, as you may know, on that tube there is a button that allows you to control the speed. It can flow freely, it can be drop wise. Compare that button on the tube with possible blockages we may have in ourselves that determine how much of the virtue can come to us to create succes in physical life, including: 

😔 Negative mindsets like, "I can't do that.... who will want to pay that amount of money for my work.... that's my dream job but who will be waiting for me.... etc...
 
😴 A lack of willpower and/or energy: "I'm full of ideas but I'm so tired I can't put them into action.....I want so badly to start a business but I lack the knowledge and I don't have the strength to gather that knowledge..."... "Yes I will but.....tomorrow...." 
 
😶 There may also be a spiritual blockage, such as a vow to live in poverty. Taking a vow like this was very common in earlier times and it may be tied to your soul, blocking financial abundance for that reason in this life.
 
💭 and more...

 

These are all examples that can lead to a person experiencing little financial success and wealth in this lifetime.

The good news, however, is that there is something to be done about this.
We can accumulate more virtue with the right choices and actions.
And we can do what is needed to transform what is blocking us.

Having compassion and (further) developing compassion can help tremendously with this! 
Now you may be asking yourself, "Now what does compassion have to do with financial success?". Well actually a lot!

Compassion has a number of qualities in it:  
 • Compassion opens the heart, allowing us to feel clearly what we want and allowing us to receive the guidance of our soul and our guides. It also allows us to be better guided by the Tao. Those who are guided by the Tao will be able to receive more virtue from the Tao and therefore have a greater chance of success. 
 • Compassion boost energy, stamina, vitality and immunity, as well as willpower. Energy, stamina and willpower are important qualities needed to overcome our challenges and to take the right actions. They help us not to give up and to be full of initiative and resilience.
 • When we have a lot of compassion, it leads us to be able and willing to serve humanity, and when we are of service to humanity, we receive virtue. 
 • The more virtue we have, the more likely we are to succeed in every aspect of life.
Do you understand now, why developing compassion can lead to financial success?
This however, is something that many do not think about. Many focus on all kinds of methods to obtain money, but that is only partially effective. It is much more effective to focus on obtaining virtue. In fact, virtue is necessary for all the good things in life, including love, health, inner peace and harmony, relationships, money, and even enlightenment. All we need is sufficient virtue.
Compassion can help increase that virtue in a very effective way. 
Compassion is therefore the secret behind having great success in life, including financial abundance. 

And who better to help develop compassion than the Bodhisattva of Compassion: Guan Yin?
Guan Yin can help us to further develop the qualities of compassion we need, and thereby increase the virtue for financial success.
In addition, she has the 1000 hands and 1000 eyes. She sees and hears where our blockages are. With the spiritual tools that each hand holds, she is able to help transform these blockages and thus support us to bring the virtue into physical manifestation in a faster way. This can then lead to success in physical life.

So what it's all about is virtue. We need virtue over and over again.
Indeed, virtue is used for all aspects of life. So it is not a static thing. It is something that is replenished and used up, just as it is with your bank account. You receive money and spend the money on many different things. If you don't replenish your bank account then at some point you will run short. It is the same with virtue. It needs to be replenished so that you can continue/start to experience success in the different aspects of life.

So don't think too small by focusing only on money. Think bigger! Think in terms of increasing your virtue and transforming the blockages to manifest that virtue in physical life!

So how does this all work in real life you may be wondering. 
Let me give you a simple example of what I experienced myself the past few days.
There was a wonderful 2-day workshop that I wanted to attend last weekend but I didn't have the financial possibility for it. I asked Guan Yin for advice and she advised me to participate in the free introduction evening on Friday and to do some things in the days before that would help others.
I followed her guidance and spent the last few days supporting various people. On Friday night I was grateful to be able to attend at least part of the workshop. To my surprise, however, I received an invitatiton during the introductory evening to attend the entire workshop for free. I had not counted on that at all and was extremely happy with this unexpected gift. 
All I had was a wish, deep in my heart, to participate. A wish that had been heard by Guan Yin. I then received and followed Guan Yin's help and guidance. This led to being able to receive the virtue and then the physical manifestation where I received the financial gift to join the workshop so the wish in my heart could be fulfilled.


We can work ourselves in many ways to develop the quality of compassion within us.
However, it can be a lengthy process to gather enough virtue and resolve the blockages we have, all by ourselves. 
There is also the possibility of receiving spiritual healing. This can speed up the process of opening the heart so that you know what you can do. This can help to boost your energy. This can strengthen your willpower and Guan Yin can help you transform blockages that may be taking you a lot of time and effort on your own.
The experience of myself and many others is, that the combination of these (do your part and also receive help) leads to the fastest results.


Wednesday, November 24, 2021 at 8:00 pm CEST, the spiritual group healing session will focus on financial abundance. Guan Yin and her team will help each of the participants in the most appropriate way. 
More information about that can be found here

I wish everyone much compassion and financial abundance and hope this information has helped you in the right direction.

Previous blogs on Guan Yin:

In love and light,


Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderSunday 7 November 2021

Guan Yin: Hoe de kracht van de Da Bei Zhou jou kan helpen 💛 Guan Yin: How the power of the Da Bei Zhou can help you

 ~ for English please scroll down halfway through this page ~
Guan Yin: Hoe de kracht van de Da Bei Zhou jou kan helpen


De blogs in november staan in het teken van Guan Yin en haar bijzondere healing power.lieve lezers,

In mijn vorige blog hebben jullie kunnen lezen wie Guan Yin is. In dit blog zal ik dieper ingaan op hoe zij kan helpen bij ieder aspect van het leven, waaronder gezondheid, emoties, relaties, werk.

Guan Yin is een spirituele meester, een verlicht wezen. Ze heeft vele levens op aarde geleefd en uiteindelijk de staat van verlichting bereikt. 
In één van die levens heeft ze haar leraar ontmoet, Qian Guang Wang Jing Zhu Ru Lai. Hij chantte voor haar de Da Bei Zhou en vertelde haar dat deze mantra de kracht heeft om in de toekomst de mensheid te helpen wanneer de wereld in chaos verkeert. Guan Yin was zo diep geraakt door de kracht van deze mantra dat ze direct een gelofte aflegde om de mensheid te zullen dienen in al haar levens. Haar leraar was geraakt door haar diepe compassie voor de mensheid en haar oprechtheid en droeg vervolgens de 1000 handen en 1000 ogen aan haar over om daarmee de mensheid te helpen dienen op een krachtige wijze.
"1000" is een expressie voor "ontelbaar". Ieder van deze ontelbare handen draagt een spiritueel instrument waarmee ze kan helpen op vele verschillende wijzen, wat de 1000 handen en ogen tot een instrument maakt om op unieke wijze te dienen.
Guan Yin legde niet alleen de gelofte af om de mensheid te dienen, maar ook om de Da Bei Zhou te verspreiden. Tot op de dag van vandaag chanten vele mensen wereldwijd deze krachtige mantra. En ook ikzelf ben heel dankbaar dat ik de kracht van deze mantra heb leren kennen en mogen ervaren en dat ik heb geleerd hoe ik deze chant. 

De Da Bei Zhou, de grote compassie mantra, is de mantra die met haar en haar lineage verbonden is.
Da betekent 'grote'.
Bei betekent 'compassie'.
Zhou betekent 'mantra'.
Het is een mantra van 88 regels. Iedere regel is de naam van een Boeddha of Bodhisattva die deel uit maakt van de lineage en ieder van hen heeft weer een eigen team. Ieder van hen heeft ook een specialisme. Door het chanten van deze mantra, verbind je je met alle boeddha's en bodhisattva's. Wanneer je hun naam chant zullen ze hun specifieke vaardigheden inzetten om je te helpen.
Ieder van hen heeft de eed afgelegd om te helpen en de hulpvraag van hen die lijden te horen. Ze horen de stemmen in ons hart. Ze kennen ons lijden. Ze weten wat we wensen te transformeren. Ze kennen ons diepste verlangen in onze ziel, hart, geest en lichaam. En ze helpen met de grootste liefde, diepste compassie, krachtigste licht en oneindige wijsheid, waarmee ze ons trillingsveld kunnen transformeren.

Ieder van ons is een trillingsveld. Onze ziel, hart, geest en lichaam tezamen vormen een trillingsveld met daarin positieve en negatieve informatie. Hoe meer positieve informatie, hoe meer ons leven zal opbloeien. Ziekte, uitdagingen in emoties en/of mentale capaciteiten, relaties, financiën, werk, en meer zijn verbonden met negatieve informatie. Het is vaak niet makkelijk om die negatieve informatie op eigen kracht te transformeren of het kan wel maar vraagt behoorlijk veel tijd en discipline.
Guan Yin en alle verlichte wezens die deel uitmaken van haar Lineage, kunnen je helpen als je daarom vraagt. Wanneer Guan Yin de oprechte hulpvraag in je hart hoort zal haar hart openen, en haar liefde en licht je omringen. Door haar verhoogde positieve trilling is het mogelijk om de negatieve trillingen die wij in ons veld dragen te verhogen en om te zetten in positieve trillingen. Velen wereldwijd spreken over wonderen die ze hebben ervaren.

Eén van de manieren om je te verbinden met Guan Yin is het chanten van de Da Bei Zhou.
(N.B. mocht je interesse hebben om dit te leren, neem dan contact met me op. Het is zo krachtig en heeft mij geholpen met een aandoening transformeren waar geen effectieve medische behandeling voor is. Meer daarover in een volgend blog)
Waarom is het chanten zo krachtig, zul je je misschien afvragen.
Wat je chant is waar je je mee verbindt. Wat je chant wordt versterkt. 
Als je de Da Bei Zhou chant, verbind je je met Guan Yin en alle Boeddha's en Bodhisattva's die verbonden zijn aan de Da Bei Zhou en zij geven hun zegeningen. Het is hun trillingsveld wat ons dan omringt. En het kan helpen om de negatieve informatie die wij in ons dragen op te tillen naar een hogere frequentie. Hoe meer licht en positieve informatie wij in ons dragen, hoe meer ons leven zal opbloeien.

Afgelopen week tijdens de groepshealing sessie mocht ik veel informatie ontvangen via mijn open spirituele kanalen. 
Ik zal de informatie hier met je delen, zodat je een indruk kunt krijgen van de kracht van de Guan Yin healing sessies en de Da Bei Zhou.

Voorafgaande aan de start van de groepshealing sessie verbind ik me met Guan Yin om haar te vragen hoe ik deze sessie het beste kan doorgeven. 

mijn meest geliefde dochter, dit is Guan Yin. Dank je wel voor je bereidheid om mij en mijn lineage naar de wereld te brengen. Ik zal mijn liefde, compassie en steun aanbieden aan alle deelnemers vandaag. Ik weet wat zij in hun hart nodig hebben, om een verschil te voelen. Ik zal hen dienen op een manier die je voorstellingsvermogen te boven gaat.. Concentreer je nu op het hartgebied, open je hart volledig. Chant Da Bei Zhou en ik zal de rest doen. Begin nu. We zijn er klaar voor.


Ik start met het chanten van de Da Bei Zhou. Maar ik voel direct dat het tempo een heel stuk lager is dan gebruikelijk. 
Ik focus mijn aandacht op mijn hart en dan gaat mijn derde oog open (spirituele oog waarmee je beelden uit de zielenwereld kunt waarnemen). Het hartchakra lijkt een soort diaprojector. Er is een lichtstraal vanuit het hartchakra die ergens op wordt geprojecteerd. Bij iedere naam die ik chant, wordt er een afbeelding als een soort van dia afgebeeld en doorgeklikt en dan pas mocht ik de volgende naam chanten. Ieder van hen nam de tijd om blessings te geven op hun eigen wijze naar gelang hun specialisme.
Soms krijg ik laserlicht te zien, soms 360 graden licht, soms een lichtstraal waar ik boeken in zag als teken van kennisoverdracht, soms zag het eruit alsof er juwelen, bloemen of andere vormen van giften werden overgedragen, soms als deugd om de ziel te zegenen. Het was bijzonder om dit zo waar te mogen nemen en het tempo van het chanten aan te passen aan de snelheid waarmee "de dia's" vervangen werden door de volgende. 
Meer richting het einde werd ik gevraagd 3 namen bij elkaar te chanten. Er ontstond een regenboogkleurige bol rondom iedere deelnemer.
Daarna ging het weer terug naar 1 naam tegelijk chanten. Ik zie het licht door de kruin van iedere deelnemer naar beneden gaan als een soort van kruin chakra blessing.
De drie laatste namen van de boeddha’s brachten bescherming zodat de negatieve informatie die was getransformeerd niet terug kon keren.

Wat een ongelooflijk mooie ontroerende ervaring vond ik dit. Het chanten van de Da Bei Zhou duurde 2x zo lang als normaal op deze manier, maar zo mooi om de individuele blessings te mogen zien van elke boeddha. 
Na het chanten komt er een boodschap door.

mijn meest geliefde zonen en dochters, dit is Guan Yin, jullie spirituele moeder. Ik en alle boeddha's en boddhisattva's hebben jullie gezegend. We hebben allemaal de roep om hulp in jullie harten en zielen gehoord, we hebben jullie dienovereenkomstig gezegend. Ieder van jullie heeft een significante transformatie ontvangen voor dat ene verzoek en een extra zegening om sommige problemen te voorkomen die we voor de toekomst zien. Dat is onze liefde voor jullie allemaal. 

Dank jullie voor jullie vertrouwen en deelname aan deze groepshealingssessie. We zijn verheugd jullie allemaal te dienen en jullie zielenreizen op deze manier te zegenen. Mens zijn is niet altijd gemakkelijk. Het gaat gepaard met vele worstelingen. Ik weet er alles van. Ik heb vele, vele levens geleefd en heb ook vele uitdagingen moeten doorstaan. Ik heb ze overwonnen en zal ieder van jullie helpen de jouwe te overwinnen. Chant mijn naam, oefen ijverig wanneer je hulp nodig hebt en ik zal je wens verhoren. 

Dat is mijn belofte aan de hele mensheid. Ik zal naar allen komen die mijn hulp nodig hebben. Vraag oprecht vanuit je hart en ik zal komen. Echter, wanneer ik de zegeningen op deze manier via de hele afstammingslijn aanbied, is de zegening krachtiger omdat het het licht is, de verbinding van dit veld van jullie allemaal samen. 

Mijn aanbeveling is om zoveel licht te ontvangen als je kunt, absorbeer het in elk deel van je wezen, zodat je sterker en meer beschermd zult zijn voor de tijden die komen gaan. Het zal niet gemakkelijk zijn op Moeder Aarde, want er gebeuren veel dingen. Maar weet in je hart dat er altijd hulp is. Open je hart om te ontvangen en alles is mogelijk. Wij zijn in staat om in elke situatie te helpen. Hoeveel je kunt ontvangen hangt af van hoe open je hart is en hoe oprecht je verzoek. Neem die wijsheid in je hart en ziel en roep mij aan wanneer je in nood bent. Ik zal er zijn.  Je geliefde spirituele moeder. Guan Yin. Ik hou van jullie allen.  

Eindig deze sessie nu met een krachtige zegening van aarding/gronding aangezien velen veel licht ontvingen. Dus aarding is hard nodig om hen weer neer te halen en stabiel te maken.

Guan Yin, Kuan Yin, Da Bei Zhou, thousandhandsandeyes, 1000hand
Ik zie een grote ronddraaiende lichtbol in ieders onderbuik om de gronding te versterken. De bol wordt groter en gaat helemaal door naar de voeten om sterk verankerd te zijn.

Dan hoor ik de afsluitende boodschap dat de healingsessie ten einde is gekomen. Al het licht, de zegeningen en de deugd zijn gegeven.

Ik hoop dat deze beschrijving je een indruk geeft van wat er mogelijk is en hoe krachtig de mogelijkheden van Guan Yin, de Lineage, de 1000 handen en ogen, en de Da Bei Zhou zijn. 

Toen ik jaren geleden voor het eerst hoorde over de Da Bei Zhou en de kracht ervan ervaren mocht, wist ik dat er hoop was voor mijn onbehandelbare aandoening. En die hoop werd omgezet in resultaat.  Meer daarover in een volgend blog.
In liefde en licht,
Barbara
~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


****************************************************************************************************Guan Yin: 
How the power of the Da Bei Zhou can help you 


The November blogs are dedicated to Guan Yin and her special healing power.


dear readers,


In my previous blog, you were able to read about who Guan Yin is. In this blog I will elaborate on how she can help with every aspect of life, including health, emotions, relationships, work.


Guan Yin is a spiritual master, an enlightened being. She has lived many lives on earth and finally reached the state of enlightenment. 
In one of those lives she met her teacher, Qian Guang Wang Jing Zhu Ru Lai. He chanted the Da Bei Zhou for her and told her that this mantra has the power to help humanity in the future when the world is in chaos. Guan Yin was so deeply touched by the power of this mantra that she immediately made a vow to serve humanity in all her lives. Her teacher was touched by her deep compassion for humanity and her sincerity and then transferred the 1000 hands and 1000 eyes to her to help serve humanity in a powerful way.
"1000" is an expression for "countless." Each of these innumerable hands carries a spiritual instrument with which it can help in many different ways, making the 1000 hands and eyes a tool to serve in unique ways.
Guan Yin vowed not only to serve humanity, but also to spread the Da Bei Zhou. To this day, many people worldwide chant this powerful mantra. And I myself am very grateful that I have been able to learn more about and experience the power of this mantra and that I have learned how to chant it. 


The Da Bei Zhou, the great compassion mantra, is the mantra associated with her and her lineage.
Da means 'great'.
Bei means 'compassion'.
Zhou means 'mantra'.
It is a mantra of 88 lines. Each line is the name of a Buddha or Bodhisattva who is part of the lineage and each of them in turn has their own team. Each of them also has a specialty. By chanting this mantra, you connect with all the Buddhas and Bodhisattvas. When you chant their names they will use their specific skills to help you.
Each of them has taken an oath to help and to hear the request for help from those who are suffering. They hear the voices in our hearts. They know our suffering. They know what we wish to transform. They know our deepest desire in our soul, heart, mind and body. And they help with the greatest love, deepest compassion, most powerful light and infinite wisdom, transforming our vibrational field.


Each of us is a vibrational field. Our soul, heart, mind and body together form a vibrational field containing positive and negative information. The more positive information, the more our lives will flourish. Illness, challenges in emotions and/or mental abilities, relationships, finances, work, and more are connected to negative information. It is often not easy to transform that negative information on your own or it can be done but requires quite a bit of time and discipline.
Guan Yin and all the enlightened beings who are part of her Lineage can help you if you ask. When Guan Yin hears the sincere request for help in your heart, her heart will open, and her love and light will surround you. Through her increased positive vibration, it is possible to raise the negative vibrations we carry in our field and transform them into positive vibrations. Many worldwide speak of miracles they have experienced.

One of the ways to connect with Guan Yin is to chant the Da Bei Zhou.
(Note: if you are interested in learning this, please contact me. It is so powerful and has helped me transform a condition for which there is no effective medical treatment. More on that in a future blog)
Why is chanting so powerful, you may ask.
What you chant is what you connect with. What you chant is amplified.
When you chant the Da Bei Zhou, you connect with Guan Yin and all the Buddhas and Bodhisattvas associated with the Da Bei Zhou and they give their blessings. It is their vibrational field that then surrounds us. And it can help to lift the negative information that we carry within us to a higher frequency. The more light and positive information we carry within us, the more our lives will flourish.

Last week during the group healing session I received a lot of information through my open spiritual channels.
I will share the information with you here, so you can get an impression of the power of the Guan Yin healing sessions and the Da Bei Zhou.


Prior to the start of the spiritual group healing session I connect with Guan Yin to ask her how I can best channel this session.

 

my most beloved daughter, this is Guan Yin. Thank you for your willingness to bring me and my lineage to the world. I will offer my love, compassion and support to all participants today. I know what they need in their hearts, to feel a difference. I will serve them beyond comprehension. Now focus on the heart area, truly open your heart. Chant Da Bei Zhou and I will do the rest. Now start. We are ready.

 

I start by chanting the Da Bei Zhou. But I immediately feel that the pace is a lot slower than usual. 

I focus my attention on my heart and then my third eye opens (spiritual eye with which you can perceive images from the soul world). The heart chakra seems to be a kind of slide projector. There is a beam of light from the heart chakra that is projected onto something. With each name I chanted, an image would be displayed like a slide and clicked through and only then was I allowed to chant the next name. Each of them took the time to give blessings in their own way according to their specialty.
Sometimes I got to see laser light, sometimes 360 degree light, sometimes a beam of light in which I saw books as a sign of knowledge transfer, sometimes it looked like jewelry, flowers or other forms of gifts were being transferred, sometimes as virtue to bless the soul. It was special to be able to observe this in this way and to adjust the pace of chanting to the speed at which "the slides" were replaced by the next.
More towards the end I was asked to chant 3 names together. A rainbow-colored sphere formed around each participant.
Then it went back to chanting 1 name at a time. I can see the light going down through the crown of each participant as a sort of crown chakra blessing.
The last three names of the Buddhas brought protection so that the negative information that had been transformed could not return.

What an incredibly beautiful moving experience I found this to be. The chanting of the Da Bei Zhou took twice as long as normal in this way but so beautiful to be able to see the individual blessings of each Buddha. 

After chanting, I received a message through my spiritual channels:

 

My most beloved sons and daughters, This is Guan Yin, your spiritual mother. I and all the buddhas and boddhisattvas have blessed you, We have all heard the cries for help within your hearts and souls, we have blessed you accordingly. Each of you received significant transformation for that one request and an additional blessing to prevent some disasters we see for the future. That is our love for you all.

Thank you for your trust and your participation in this group healing session. We are delighted to serve all of you and bless your soul journeys in this way. Being human is not always easy. It comes with many struggles. I know all about it. I have lived many, many lifetimes and had to endure lots of challenges too. I have overcome them and will help each of you to overcome yours.Chant my name, practice diligently whenever you need help and I will hear your wish.

That is my commitment to all of humanity. I will come to all those who are in need of my help. Request sincerely from your heart and I will come. However, when I offer the blessings through the whole lineage in this way, the blessing is more powerful as it is the light, the connection of this field of all of you together.

My recommendation is to receive as much light as you can, absorb it in every part of your being, so you will be stronger and more protected for the times to come. Things will not be easy on Mother Earth as many things are happening. But know in your heart that help is always there. Open your heart to receive and all is possible. We are able to help in any situation. How much you can receive depends on how open your heart is and how sincere your request. Take that wisdom within your heart and soul and call upon me whenever you are in need. I will be there. Your beloved spiritual mother. Guan Yin. I love you all.

Now end this session with a powerful blessing of grounding as many received lots of light. So grounding is much needed to bring them down and stable again.

 
I see a large sphere of light rotating in everyone's lower abdomen to boost grounding. The sphere gets bigger and goes all the way down to the feet to be strongly anchored.

Then I hear the concluding message that the healing session has come to an end. All the light, blessings and virtue have been given.

I hope this description gives you an idea of what is possible and how powerful the possibilities of Guan Yin, the Lineage, the 1000 hands and eyes, and the Da Bei Zhou are.  

Years ago, when I first heard about the Da Bei Zhou and was allowed to experience its power, I knew there was hope for my untreatable condition. And that hope was turned into results.  More on that in a next blog.In love and light,


Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderThursday 4 November 2021

Guan Yin: Bodhisattva/Godin van Compassie en Barmhartigheid 💕 Guan Yin: Bodhisattva/Goddess of Compassion and Mercy

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Guan Yin: Bodhisattva/Godin van Compassie en Barmhartigheid


De blogs in november staan in het teken van Guan Yin en haar bijzondere healing power.


Ik heb zelf heel veel te danken aan Guan Yin en ben dankbaar voor de diepe connectie die ik met haar heb mogen ontwikkelen (daarover later meer) en het vele onderricht dat ik van mijn leraar heb mogen ontvangen.

Wie is Guan Yin en waarom wordt zij door miljoenen mensen wereldwijd in hun hart gedragen?

Haar volledige naam waaronder ze bekend is, is Guan Shi Yin Pu Sa, ook wel als Kuan Shi Yin Pu Sa geschreven.

Guan betekent horen/observeren
Shi betekent wereld
Yin betekent stem
Guan Shi Yin betekent, zij die de stemmen van de wereld hoort of zij die het lijden van de wereld observeert.
Pu Sa betekent bodhisattva, een titel voor een verlichte spirituele meester.

Guan Yin verkreeg de status van Boeddha, de hoogste staat van verlichting, miljoenen jaren geleden maar kiest ervoor om haar Bodhisattva titel te blijven dragen.
Ze wordt door miljoenen mensen wereldwijd geëerd, niet alleen door aanhangers van het Boeddhisme. Ook in de andere oosterse religies waaronder het Taoïsme wordt ze vereerd. Daar heeft ze de titel van een Tao Heilige.
Guan Yin is als verlicht wezen echter niet verbonden aan enige menselijke religie. Ze is een spirituele moeder, een universele moeder, een krachtig healer, met diepgaande wijsheid en een open hart voor alle zielen.
Ze hoort en ziet het lijden in de wereld en helpt een ieder die om haar hulp vraagt.
Guan Yin heeft een bijzonder groot hart en draagt de gehele mensheid in haar hart. Ze heeft een eed afgelegd dat ze haar Boeddha titel niet zal gebruiken zolang er nog een mens is die niet verlicht is. Tot die tijd zal ze de titel van Bodhisattva gebruiken. Ze heeft zich als doel gesteld om alle mensen te helpen uit hun lijden verlost te worden zodat ook zij de staat van verlichting kunnen bereiken.
Ze staat bekend om haar compassie, mededogen. Compassie wordt in het boeddhisme gezien als de hoogste vorm van liefde.
Guan Yin is de drager van de 1000 handen en 1000 ogen (daarover later meer).


De Da Bei Zhou, de grote compassie mantra, is de mantra die met haar en haar lineage verbonden is.

Het is een mantra van 88 regels. Iedere regel is de naam van een Boeddha of Bodhisattva die deel uit maakt van de lineage en ieder van hen heeft weer een eigen team. Ieder van hen heeft ook een specialisme. Door het chanten van deze mantra, verbind je je met alle boeddha's en bodhisattva's verbonden aan de lineage. Wanneer je hun naam chant zullen ze hun specifieke vaardigheden inzetten om je te helpen.

Ieder van hen heeft de eed afgelegd om te helpen en de hulpvraag van hen die lijden te horen. Ze horen de stemmen in ons hart. Ze kennen ons lijden. Ze weten wat we wensen te transformeren. Ze kennen ons diepste verlangen in onze ziel, hart, geest en lichaam. En ze helpen met de grootste liefde, diepste compassie, krachtigste licht en oneindige wijsheid, waarmee ze ons trillingsveld kunnen transformeren.

Ja, we zijn meer dan ons lichaam 😄. We zijn een trillingsveld. Onze ziel, hart, geest en lichaam tezamen vormen een trillingsveld met daarin positieve en negatieve informatie. Hoe meer positieve informatie, hoe meer ons leven zal opbloeien. Uitdagingen in gezondheid, emoties en/of mentale capaciteiten, relaties, financiën, werk, en meer zijn verbonden met negatieve informatie. Het is vaak niet makkelijk om die negatieve informatie op eigen kracht te transformeren. Of het kan wel, maar vraagt behoorlijk veel tijd om dat zelf te doen.

Guan Yin en alle verlichte wezens die deel uitmaken van haar Lineage, kunnen je helpen als je daarom vraagt. Wanneer Guan Yin de oprechte hulpvraag in je hart hoort zal haar hart openen, en haar liefde en licht je omringen. Door haar verhoogde positieve trilling is het mogelijk om de negatieve trillingen die wij in ons veld dragen te verhogen waardoor heling plaats vindt.

De kracht van Guan Yin en haar lineage is in staat om:

 • 84.000 aandoeningen te helpen helen: 84.000 is een getal wat representatief is voor alle aandoeningen, in zowel het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam. Zowel aandoeningen waar op dit moment een medische behandeling voor is als voor aandoeningen waar de medische wereld nog niets mee kan (zoals in mijn eigen situatie het geval is)
 • energie, uithoudingsvermogen, vitaliteit en immuniteit te vergroten
 • relaties te transformeren
 • financiën te versterken en/of armoede te voorkomen
 • wijsheid en intelligentie te vergroten
 • liefde en compassie in jezelf te doen groeien
 • het hart te zuiveren
 • vrede en stilte te brengen in het hart
 • angst te verminderen
 • woede, hebzucht en gebrek aan inzicht te veranderen.
 • andere negatieve informatie te transformeren
 • het leven te verlengen
 • de spirituele reis te zegenen om mensen tot verlichting te brengen
 • en nog veel meer.

Waarom? Heel simpel:

Omdat wij als mens in de derde dimensie leven hier op Moeder Aarde. Het energieveld van de meeste mensen heeft een lage frequentie. Guan Yin en de Boeddha's en Bodhisattva's in haar team hebben allemaal een energieveld dat verbonden is met wat wij noemen de 4e Dimensie en hoger.
Wat gebeurt er dus met ons trillingsveld als we omringd worden door die hogere trillingen?
Juist, dat gaat mee-resoneren met dat hogere trillingsveld waardoor blokkades losgemaakt worden.
Dat is waarom het zo krachtig is.
Ik heb op deze wijze mijn eigen aandoening, waar geen medische behandeling tot dan toe effectief was gebleken, aanzienlijk verbeterd.
Sommige mensen ervaren direct na één healingsessie een groot verschil. Voor anderen, inclusief mijzelf, is meer nodig.
Maar één bezoek aan de sportschool is ook niet genoeg voor een getraind lichaam en één bezoek aan de fysiotherapeut ook vaak niet genoeg voor volledig resultaat. Hetzelfde geldt voor healing. Meerdere healingsessies zijn dan nodig voor een diepgaander resultaat.
Maar elke blessing brengt verandering!


The journey of a thousand miles begins with one step. -- Lao Tzu


De komende weken zal ik in mijn blogs meer informatie delen over de mogelijkheden van Guan Yin. Onder andere hoe het mijn eigen situatie keer op keer verbetert, hoe het kan helpen bij het versterken van energie, relaties kan helpen verbeteren, financiën kan verbeteren en meer.
Ik zal niet alleen informatie delen, maar ook de groepshealing sessies zullen de komende 4 weken allemaal in het teken staan van de hulp van Guan Yin en de Lineage. De beste manier om haar mogelijkheden te leren kennen is immers om het te ervaren! Meer informatie daarover vind je hier.
Dat heb ik zelf ook gedaan toen ik kennis maakte met mijn leraar. Ik heb de kracht van Guan Yin en de Lineage ervaren en was er diep door geraakt!


Op 26 oktober 2021 hebben een aantal mensen deelgenomen aan de groepshealingsessie en de krachtige healings van de Guan Yin Lineage ervaren voor het THEMA: Loslaten van angst.

Ik heb verschillende reacties ontvangen waaronder (toestemming om te delen):


Mijn sessie gisteravond, ik ben zo diep gegaan, het was zo peaceful en relaxing voor mij. Echt heel blij met deze sessie. Verder nog weinig gevoel erbij, maar ik weet dat het evengoed wel werkt. Angsten hebben we allemaal, ook al denk je van niet. Soms heb ik een paar dagen later dat ik denk hey er lijkt wat veranderd te zijn. Mooi is dat hoor.


~ O.B. ~

 

De healing was zo fijn… ik heb me sterk geconcentreerd op me open stellen, om te kunnen ontvangen.. en wat een zachte zee van fluwelen liefde heb ik ervaren, en dan nog kunnen woorden niet beschrijven hoe gelukzalig het voelde 🙏🏻

 

~J. ~Meer algemene informatie over Guan Yin en de Da Bei Zhou, de grote Compassie Mantra, en de 1000 handen en 1000 ogen vind je hier:


Er is veel informatie te delen over Guan Yin. Meer daarover in een volgend blog. Ben je geïnteresseerd om meer te leren, houdt dan mijn blog in de gaten of abonneer je op mijn nieuwsbrief  💌

Voor meer informatie over Guan Yin en hoe de kracht van de Da Bei Zhou jou kan helpen, zie deze link
In liefde en licht,

Barbara~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


****************************************************************************************************
Guan Yin: Bodhisattva/ Goddess of Compassion and Mercy 
The blogs in November will be dedicated to Guan Yin and her special healing power.

I myself owe a lot to Guan Yin and am grateful for the deep connection I have been able to develop with her (more about that later) and the many teachings I have received from my teacher.

Who is Guan Yin and why is she carried in the hearts of millions of people worldwide?


Her full name by which she is known is Guan Shi Yin Pu Sa, also written as Kuan Shi Yin Pu Sa. 
Guan means to hear/observe
Shi means world
Yin means voice
Guan Shi Yin means, she who hears the voices of the world or she who observes the suffering of the world.
Pu Sa means bodhisattva, a title for an enlightened spiritual master. 

Guan Yin obtained the status of Buddha, the highest state of enlightenment, millions of years ago but chooses to continue to carry her Bodhisattva title.
She is honored by millions worldwide, not only by followers of Buddhism. She is also revered in the other Eastern religions including Taoism. There she has the title of a Tao Saint. 
Guan Yin, as an enlightened being, however is not affiliated with any human religion. She is a spiritual mother, a universal mother, a powerful healer, with profound wisdom and an open heart for all souls.
She hears and sees the suffering in the world and helps anyone who asks for her help.

Guan Yin has an especially large heart and carries all of humanity in her heart. She has made a vow that she will not use her Buddha title as long as there is any human being who is not enlightened. Until then, she will use the title of Bodhisattva. She has made it her goal to help all people be released from their suffering so that they too can reach the state of enlightenment. 
She is known for her compassion, mercy. Compassion is considered the highest form of love in Buddhism. 
Guan Yin is the bearer of the 1000 hands and 1000 eyes (more on that later).

The Da Bei Zhou, the great compassion mantra, is the mantra associated with her and her lineage.
It is a mantra of 88 lines. Each line is the name of a Buddha or Bodhisattva who is part of the lineage and each of them in turn has their own team. Each of them also has a specialty. By chanting this mantra, you connect with all the Buddhas and Bodhisattvas associated with the lineage. When you chant their name they will use their specific skills to help you.
Each of them has made a vow to help and to hear the request for help from those who are suffering. They hear the voices in our hearts. They know our suffering. They know what we wish to transform. They know our deepest desire in our soul, heart, mind and body. And they help with the greatest love, deepest compassion, most powerful light and infinite wisdom, to transform our vibrational field.

Yes, we are more than our bodies 😄. We are a vibrational field. Our soul, heart, mind and body together form a vibrational field containing positive and negative information. The more positive information, the more our lives will flourish. Challenges in health, emotions and/or mental abilities, relationships, finances, work, and more are connected to negative information. It is often not easy to transform that negative information on your own. Or it can be done, but requires quite a bit of time to do so on your own. 

Guan Yin and all the enlightened beings who are part of her Lineage can help you if you ask. When Guan Yin hears the sincere request for help in your heart, her heart will open, and her love and light will surround you. Through her increased positive vibration, it is possible to raise the negative vibrations we carry in our field through which healing takes place.

The power of Guan Yin and her lineage is capable of: 
 • Help heal 84,000 conditions: 84,000 is a number representative of all conditions, in both the physical, emotional, mental and spiritual body. Both conditions for which there is currently a medical treatment and conditions for which the medical world is not yet able to do anything (as is the case in my own situation).
 • increase energy, stamina, vitality and immunity
 • Transform relationships
 • boost finances and/or prevent poverty 
 • Increase wisdom and intelligence
 • Grow love and compassion in yourself 
 • purify the heart 
 • bring peace and stillness to the heart 
 • reduce fear
 • change anger, greed and lack of understanding.
 • transform other negative information 
 • prolong life
 • bless the spiritual journey to bring people to enlightenment
 • and much more.
Why? Very simply:
Because we as humans live in the third dimension here on Mother Earth. Most people's energy field has a low frequency. Guan Yin and the Buddhas and Bodhisattvas in her team all have an energy field that is connected to what we call the 4th Dimension and higher.
So what happens to our vibrational field when we are surrounded by those higher vibrations? 
Right, it starts to resonate with that higher vibrational field so that blockages are loosened.
That is why it is so powerful.
I have significantly improved my own condition in this way, where no medical treatment had proven effective until then.
Some people experience a big difference immediately after one healing session. For others, including myself, more is needed.
But one visit to the gym is not enough for a trained body and one visit to the physical therapist is often not enough for full results. The same goes for healing. Multiple healing sessions are then needed for deeper results.
But every blessing brings change!


The journey of a thousand miles begins with one step. -- Lao Tzu


In the coming weeks, I will be sharing more information in my blogs about the possibilities of Guan Yin. Including how it improves my own situation time and time again, how it can help strengthen energy, help improve relationships, improve finances and more.

Not only will I be sharing information, but also the group healing sessions (spiritual healing) for the next 4 weeks will all focus on the help of Guan Yin and the Lineage. After all, the best way to learn about the possibilites is to experience it! More information about that, can be found here.
This is what I did myself when I was introduced to my teacher. I experienced the power of Guan Yin and the Lineage!On October 26, 2021, a number of people participated in the group healing session and experienced the powerful healings of the Guan Yin Lineage for the THEME: Letting Go of Fear.


I received several testimonials including (permission to share):


My session last night, I went so deep, it was so peaceful and relaxing for me. Really very happy with this session. Other than that, not much feeling with it yet, but I know it works just as well. We all have fears, even if we don't think we do. Sometimes a few days later I think hey, something seems to have changed. That's nice.
~ O.B. ~


The healing was so nice... I focused heavily on opening up, to be able to receive... and what a soft sea of velvet love I experienced, and even then words cannot describe how blissful it felt 🙏🏻
~J. ~More general information about Guan Yin and the Da Bei Zhou, the great Compassion Mantra, and the 1000 hands and 1000 eyes can be found here: 

There is a lof of information about Guan Yin to be shared. More in my next blog. If you are interested  keep an eye on this blog, or subscribe to my newsletter! 💌

For more information about Guan Yin and how the power of the Da Bei Zhou can help you, see this link


In love and light,


Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder