Tuesday 19 May 2015

Divine Healing Hands (Nederlands / English)


Deze prachtige tekening is gemaakt door Nina Mistry. Meer van haar kunstwerken en boodschappen is te vinden op haar blog: http://paintingsfromheaven.blogspot.nl


~ For English, please scroll down ~


In mijn vorige blog schreef ik over het verhogen van de frequentie en het brengen van meer licht naar een bepaalde situatie. Eén van de manieren om dat te doen is via het ontvangen of geven van een Divine Healing Hands Soul Healing Blessing.
Wat zijn Divine Healing Hands?  (Vertaling van de Brontekst op www.divinehealinghands.com)
Divine Healing Hands™ zijn de Divine's zielenlichthanden die worden gegeven om onder meer de mensheid, de dieren en de natuur te helpen. Divine Healing Hands dragen de goddelijke kracht voor healing en transformatie van ieder aspect van het leven.

Master Sha en zijn Divine Channels zullen de Divine Healing Hands aan jou overdragen tijdens een Divine Healing Hands Training Workshop. Ogenblikkelijk word je daarmee in staat gesteld om Divine Healing Hands soul healings te geven voor zelf-healing en voor het helpen van anderen bij het transformeren van fysieke en emotionele aandoeningen, alsmede bij het transformeren van relaties, zaken en financiën. Je zult in staat zijn om Divine Healing Hands zegeningen te geven aan individuele personen en groepen, zowel in persoon als op afstand.
Divine Healing Hands worden door het Goddelijke gegeven om de mensheid te dienen ten tijde van de intense zuiveringsperiode en overgangsperiode op Moeder Aarde. Het Goddelijke creëert Divine Healing Hands Soul Mind Body Transplants en draagt deze over aan hen die daarvoor zijn toegelaten. Divine Healing Hands dragen de goddelijke frequentie en vibratie in zich van goddelijke liefde, vergeving, compassie en licht, dat blokkades van de ziel, de geest en het lichaam verwijdert voor ieder aspect van het leven, waaronder onder meer gezondheid, relaties, financiën, zaken en intelligentie.
Divine Healing Hands zijn alleen te verkrijgen via Master Sha en zijn Divine Channels. Een Divine Healing Hands Guide en een Divine Channel zullen je door het trainingsprogramma leiden. Ieder van hen zal zijn/haar kennis en wijsheid met je delen en je voorbereiden om op deze buitengewone wijze te dienen.

Waarom worden Divine Healing Hands op dit moment aan de mensheid gegeven?
Moeder Aarde bevindt zich in een serieuze overgangssituatie
Deze overgangssituatie zou de komende twaalf jaar nog veel serieuzer kunnen worden.
De Divine roept de mensheid op om Divine Healing Hands te ontvangen om zo het lijden van de mensheid te verzachten en ieder aspect van het leven in deze historische periode te zegenen.
Zij die gehoor geven aan deze oproep kunnen dienaren zijn.

De Kracht en Betekenis van de Divine Healing Hands
 • Divine Healing Hands kunnen ieder aspect van je leven zegenen, waaronder:
 • Divine zelf-healing van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen
 • Divine healing van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen van anderen
 • Divine groepshealing van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen
 • Divine afstandshealing van de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen van anderen
 • Divine transformatie van relaties
 • Divine transformatie van financiën
 • Divine transformatie van intelligentie
 • Divine transformatie van ieder aspect van het leven
 • Divine zegening om je energie, uithoudingsvermogen, vitaliteit en immuniteit te versterken
 • Divine zegening voor het zuiveren en verjongen van ziel, hart, geest en lichaam
 • Divine zegening voor het verlengen van het leven
 • Divine zegening om liefde, vrede en harmonie te brengen voor jou, je dierbaren, je familie, organisaties, samenleving, steden, landen, Moeder Aarde en talloze planeten, sterren, sterrenstelsels en universa
 • Divine zegening om de mensheid en Moeder Aarde te helpen om door deze zeer uitdagende tijden te komen.
*****

Indien je meer wilt weten over wat Divine Healing Hands zijn en wat ze voor jou kunnen betekenen, nodig ik je graag uit om op de onderstaande link te klikken en de Divine Healing Hands Trailer te bekijken. Deze video is in het Nederlands ondertiteld.

Het is een groot voorrecht om via de Divine Healing Hands te kunnen en mogen helpen. Neem gerust contact met me op indien je meer wilt weten of wanneer je de kracht van de Divine Healing Hands zou willen ervaren.
Sinds 15 december 2011 ben ik een gecertificeerd Divine Healing Hands Soulhealer en sinds 6 juli 2014 een Divine Healing Hands Guide.

Indien je geïnteresseerd bent om zelf een Divine Healing Hands Soul Healer te worden, dan kan dat!
Vanaf juni 2015 start de opleiding om een Divine Healing Hands Soul Healer te worden op verschillende locaties in Nederland. Meer informatie hierover vind je hier.

Eén van de vele voorbeelden van de resultaten van een Divine Healing Hands Blessing is de volgende.
Ziek kind
Beste Barbara, heel erg bedankt voor het helpen van mijn zoon Jakob.
Op een avond werd hij wakker en hij voelde zich heel erg ziek. Hij gaf twee keer over en zag er heel ziek uit en hij voelde zich ook heel erg ziek. Ik ben osteopaat en legde daarom mijn handen op zijn buik, om de spanning te voelen in zijn organen en ik voelde een heleboel spanning in zijn maag. Ik had op dat moment contact met jou via skype en je was zo vriendelijk om hem een Soul Healing Blessing te geven. Toen je de zegening startte zag ik wit licht overal om hem heen komen, dat zijn maag in ging. Ik kon zien hoe er donkerte verwijderd werd van zijn maag. Toen gaf hij een derde keer over, wat heel veel verlichting bracht en daarna viel hij weer in slaap, erg vredig. Hij zag er zoveel beter uit. Toen ik opnieuw de spanning van zijn maag onderzocht, was deze totaal verdwenen.
Het was heel interessant, toen je vertelde welke beelden jij had gezien tijdens het geven van de blessing, omdat het gelijk was aan wat ik kon observeren. Ik ben zo dankbaar dat je Jakob kon helpen die avond en ik ben heel dankbaar voor de mogelijkheid van het ontvangen van Soul Healing Blessings. Is het niet prachtig dat iemand in haar woonkamer in Nederland kan zitten en zo een ziek jongetje kan helpen in Oostenrijk?
Die avond kon ik weer zien dat er geen afstand bestaat voor Divine Soul Healing, omdat we allemaal verbonden zijn!
Dus nogmaals dank je wel, en ik hoop dat je nog vele andere kinderen, volwassenen en zelfs huisdieren kan helpen!
Ik houd van je,
Barbara S., Graz, Oostenrijk
Speciaal aanbod:
Iedereen die zich aanmeldt om dit blog te volgen (member/follower) EN hieronder zijn naam invult bij de reacties met daarin 1 verzoek voor een fysieke klacht, kan hiervoor een Divine Healing Hands Blessing ontvangen die ik in stilte en op afstand zal geven aan het einde van de dag.

In liefde en licht, Barbara

Divine Healing Hands (English)

This beautiful painting was made by Nina Mistry. See more of her beautiful artwork and messages at her blog: http://paintingsfromheaven.blogspot.nlIn my latest blog I wrote about raising your frequency and bringing more light in your life. One of many ways to do this is to receive or to offer a Divine Healing Hands Soul Healing Blessing.

What are Divine Healing Hands (Source: www.divinehealinghands.com)
Divine Healing Hands™ are the Divine's soul light hands released to help humanity, animals, nature and more. Divine Healing Hands carry the Divine's healing power to heal and transform every aspect of life.
Master Sha or his Divine Channel will transmit Divine Healing Hands to you during the Divine Healing Hands Training Workshop. Instantly, you will be empowered to offer Divine Healing Hands soul healing blessings to self-heal and to help others to transform physical conditions, emotional conditions, as well as relationships, business, finances and more. You will be able to offer Divine Healing Hands blessings to individuals or a group, in person or remotely.
Divine Healing Hands are released by the Divine to serve humanity during this period of intense purification and transition on Mother Earth. The Divine creates Divine Healing Hands Soul Mind Body Transplants and transmits them to chosen ones. Divine Healing Hands carry divine frequency and vibration with divine love, forgiveness, compassion and light, which remove soul, mind, and body blockages from every aspect of life, including health, relationships, finances, business, intelligence and more.
Divine Healing Hands are only available through Master Sha and his Divine Channels. A Divine Healing Hands Guide and a Divine Channel will lead you through the training program. Each will share with you his/her knowledge and wisdom, and prepare you to serve in this extraordinary way.

Why Are Divine Healing Hands Released to Humanity at This Time?
Mother Earth is in serious transition
This transition could be much more serious in the next twelve years
The Divine is calling humanity to receive Divine Healing Hands to remove the suffering of humanity and bless every aspect of life in this historic period
Those who respond to this calling can be chosen servants
The Power and Significance of Divine Healing Hands
Divine Healing Hands can bless any aspect of your life, including:
 • Divine self-healing of the spiritual, mental, emotional and physical bodies
 • Divine healing of the spiritual, mental, emotional and physical bodies of others
 • Divine group healing of the spiritual, mental, emotional and physical bodies
 • Divine remote healing of the spiritual, mental, emotional and physical bodies of others
 • Divine transformation of relationships
 • Divine transformation of finances
 • Divine transformation of intelligence
 • Divine transformation of every aspect of life
 • Divine blessing to boost energy, stamina, vitality and immunity
 • Divine blessing to purify and rejuvenate the soul, heart, mind and body
 • Divine blessing to prolong life
 • Divine blessing to bring love, peace and harmony to you, your loved ones, your family, organizations, society, cities, countries, Mother Earth and countless planets, stars, galaxies and universes
 • Divine blessing to help humanity and Mother Earth pass through this most challenging time
*****

If you would like to know more about what Divine Healing Hands are and what they could do for you, I invite you to watch the Divine Healing Hands Trailer, with English information and Dutch Subtitling.It is a great honor to serve via Divine Healing Hands. Please contact me if you would like to know more or would like to experience the power of the Divine Healing Hands.

I am a certified Divine Healing Hands Soulhealer since December 15th, 2011 and a Divine Healing Hands Guide since July 6th, 2014.
If you are interested in becoming a Divine Healing Hands Soul Healer yourself, it is possible! In June 2015 the Divine Healing Hands Soul Healer Training will start in the Netherlands on different locations. More information you can find here.

One of many examples of what a Divine Healing Hands Blessing can do is the following:

Sick child
Dear Barbara, thank you so much for helping my son Jakob.
It was one evening, when he woke up again and felt totally sick. He threw up two times and looked and felt very very sick. As an osteopath I put my hands on his abdomen to feel the tension is his organs, and there was a lot of tension in his stomach. I was connected with you on skype that evening and you were so nice to offer him a Soul Healing Blessing. When you started with the blessing I saw white light all around him and entering his stomach. I could see darkness being removed from his stomach. Then he threw up a third time, which brought great release and after that he fell asleep again, very peacefully. He looked so much better. When I felt for the tension in his stomach it was totally gone.
It was very interesting when you shared the images you saw during the blessing that were very similar to what I could witness. I am so grateful that you could help Jakob that night, and I am very grateful for the possibility of Soul healing Blessings. Isn't it beautiful that someone can sit in her living-room in the Netherlands and help a little sick boy in Austria?
On that evening I could see again that for Divine Soul Healing there is no distance, because we are all connected!
So thank you again, and I hope that you can help many other kids or adults or even pets!
Love you,
Barbara S., Graz, Austria

Special Offer:
Everyone who will become a member/follower of this blog AND fills in his/her name in the comment box with 1 request for a physical condition can receive a Divine Healing Hands Blessing for that request. I will offer this blessing silently and remotely at the end of the day.

May it serve you well.
With love and light, Barbara


No comments:

Post a Comment