Sunday 7 August 2016

Blokkades in de energiehuishouding van het lichaam / Blockages in the energy metabolism of the human body.

~ for English, please scroll down ~


Blokkades in de energiehuishouding van het lichaam


Deel 3 eindigde ik met de woorden: "Daar waar artsen, therapieën en medicijnen niet het gewenste resultaat brachten, gaf soul healing me wat ik zocht: een nieuw begin en een beter leven!"

Waarom kon soul healing doen wat de artsen niet konden? Wat is er zo anders?
De reguliere aanpak momenteel bij ME/CVS is, dat je verteld wordt, dat je er maar mee moet leren leven....
Er wordt gekeken naar symptoombestrijding (in plaats van de oorzaak aan te pakken) en naar manieren om de huidige situatie leefbaar te maken.
Maar velen wordt verteld dat er geen remedie is, waarmee iedere vorm van hoop ontnomen wordt.
En hoop doet leven! Dus ik heb me nooit bij deze uitspraak kunnen en willen neerleggen.
Hoe kun je nu de hoop opgeven ooit weer een normaal leven te hebben. Ik kon het niet...


There was never a night or a problem 

that could defeat sunrise or hope. 

~ B. Williams ~ 


Ik heb altijd geloofd dat er wél een oplossing was en het niet de bedoeling was om ermee te leren leven. En symptoombestrijding was geen oplossing, omdat het de oorzaak niet weg neemt.
De huidige medische testen zijn momenteel helaas ontoereikend en geven vaak onvoldoende duidelijkheid in geval van ME/CVS.
En de cognitieve training, gebaseerd op mind over matter, had bij mij (net als bij vele anderen) onvoldoende resultaat.
Maar uiteindelijk werd mijn niet-aflatende zoektocht naar de waarheid beloond :)

Toen ik het onderricht van Dr. en Master Zhi Gang Sha in oktober 2010 voor het eerst hoorde, vond ik eindelijk de antwoorden, die ik al zo lang zocht.
Soul Healing zoals dat onderwezen wordt door Dr. en Master Zhi Gang Sha, is gebaseerd op de eeuwenoude wijsheid dat het lichaam en het immuunsysteem een groot zelf-helend vermogen hebben. Wanneer je je bijvoorbeeld snijdt, of wanneer je de griep hebt, weet het lichaam precies wat het moet doen om zichzelf te herstellen. Het lichaam zal altijd zijn best doen om te helen. Het heeft alleen de juiste omstandigheden nodig om dat ook inderdaad te kunnen.
Soul Healing Technieken maken gebruik van dit zelf-helend vermogen van het lichaam. Soul Healing versterkt en verdiept dit vermogen, door de aandacht te richten op de ziel als de grootste kracht om jezelf te helen.
Als mens heb je 5 belangrijke lichamen: het spirituele lichaam, het emotionele lichaam, het mentale lichaam, het energetische lichaam en het fysieke lichaam.
Je ziel, hart, geest, energie en materie tezamen, maakt jou tot wie je bent en hoe je je voelt. Daarbij is je ziel het belangrijkste en het krachtigste. Je ziel stuurt via het hart, je geest aan. Je geest stuurt de energie aan en daar waar de energie naartoe stroomt daar volgt het lichaam.

Gebaseerd op het feit dat de ziel de baas is, richt soul healing zich op het helen en het krachtiger maken van de ziel.

Heel de ziel eerst, dan zal healing van geest en lichaam volgen. 

~ Dr. en Master Zhi Gang Sha ~In onze huidige maatschappij is de aandacht voornamelijk gericht op materiële zaken, op dat wat we kunnen zien, kunnen bewijzen, op dat wat we kunnen aanraken.
Daarnaast zijn we ons bewust van de kracht van onze geest en dat we met de juiste gedachten ons lichaam kunnen aansturen. Dat noemen we Mind over Matter: de kracht van de geest om controle te hebben over en invloed te hebben op het lichaam en de materiële wereld in het algemeen.
Er bestaat echter ook een spirituele wereld. Een niet-tastbare doch reële wereld, met een enorm helend vermogen. Een wereld die voor de meeste mensen niet zichtbaar is en waar de huidige wetenschap nog niet ver genoeg voor ontwikkeld is om veel bewijs hiervan te leveren. Toch is deze wereld er ook. En onze ziel maakt deel uit van die spirituele wereld en heeft de universele wetten te volgen.
Wanneer we geboren worden komt onze ziel in ons lichaam en daarmee maakt het ook deel uit van de fysieke wereld. Er is op deze wijze een verbinding tussen de spirituele wereld en de fysieke wereld. Het aardse leven en het spirituele leven staan op zichzelf, doch zijn tevens verbonden.

De ziel heeft de kracht om systemen, organen en cellen te helen. Wanneer je leert hoe je deze kracht van de ziel kunt aanspreken en gebruiken om jezelf te helen, is er veel meer mogelijk dan wat er via de reguliere weg mogelijk lijkt te zijn.
Soul Healing richt zich op de eeuwenoude wijsheid om via de kracht van de ziel, healing en transformatie te brengen in de fysieke wereld, in de gezondheid, in alle aspecten van het leven.
De theorie die daaraan ten grondslag ligt is simpel en eenvoudig te begrijpen, doch draagt zeer diepgaande wijsheid in zich.
Het geeft antwoord op de vraag waarom mensen ziek worden en hoe je kunt herstellen.

Ik zal je nu een korte introductie geven van een van de theorieën uit Soul Mind Body Medicine, de cel-theorie, waar ik diep door geraakt werd.

Een lichaam bestaat uit verschillende systemen, zoals bijvoorbeeld het zenuwstelsel, het spijsverteringsstelsel en het immuunsysteem. Ieder systeem bestaat uit enkele organen. Ieder orgaan bestaat uit cellen en iedere cel kan weer onderverdeeld worden in onder meer de celkernen, de mitochondriën, DNA/RNA en meer.
Iedere cel heeft zijn eigen functie en rol in het lichaam. Gezonde cellen zijn continue in beweging. Ze trillen, zetten uit en trekken samen, waardoor er een energieveld ontstaat om de cel heen.
Binnenin de cel bevindt zich materie. In de ruimte rondom de cel is er energie.
Wanneer een cel uitzet, zal de energie transformeren naar materie in de cel. Wanneer een cel samentrekt, zal de materie in de cel naar buiten gaan en transformeren tot energie rondom de cel.
Dat is zoals het hoort te zijn. Het is een constante beweging, een balans. Wanneer deze balans, om wat voor reden dan ook verstoord wordt, ontstaat ziekte.

De westerse geneeskunde richt de aandacht voornamelijk op de materie: op bacteriën, virussen, trauma, genetische factoren, stress, etc. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de cellulaire vibratie.
De traditionele Chinese geneeskunde richt zich op de balans tussen Yin en Yang, op de energie, op natuurlijke omstandigheden als wind, hitte, vocht; de invloed van de emoties, zoals woede, verdriet, angst. Ook die beïnvloeden de cellulaire vibratie.

Er zijn vele redenen waardoor de balans tussen de materie in de cel en de energie rondom de cel verstoord kan raken. Wanneer de balans verstoord raakt, kunnen er 2 dingen gebeuren:
1) De cellen worden overactief, waardoor er te veel energie rondom de cel ontstaat. De energie kan niet snel genoeg weg en de meridianen/energiebanen raken geblokkeerd.
2) De cellen worden te traag, onder-actief. Ze geven te weinig energie af op deze manier, waardoor er een tekort aan energie ontstaat rondom de cel en een blokkade in de cel.
In 85-90% van de ziekten, is er sprake van te veel energie rondom de cel, wat kan leiden tot pijn, ontsteking, kankercellen, en nog veel meer. Maar ook tot emotionele problemen als depressie, woede, angst en meer.
In 10-15% van de ziekten is er sprake van een tekort aan energie rondom de cellen. Dit is het geval bij chronische vermoeidheid, degeneratieve aandoeningen als Alzheimer en osteoporose en meer.

Zoals je zult begrijpen staat een cel echter niet op zichzelf. Cellen maken deel uit van organen.
Iedere cel heeft zijn eigen energieveld om zich heen.  Ieder orgaan heeft zijn eigen energieveld. En het lichaam als geheel heeft zijn eigen energieveld. Dit noemen velen het aura van een persoon.
De energievelden van de organen onderling kunnen ook uit balans zijn. Net zoals cellen, kunnen ook organen over- of onder-actief zijn.

Energie stroomt door de kleine ruimtes tussen de cellen en de grotere ruimtes tussen de organen. Deze energie behoort vrij te stromen door deze ruimtes. Het transformeren van blokkades en het promoten van deze energiestroom is zeer belangrijk om de balans te herstellen.

De ultieme oplossing voor elke vorm van ziekte is de balans in het lichaam te herstellen waarbij de cellen op de juiste wijze vibreren, er een balans is tussen de materie in de cel en de energie rondom de cel en in de organen en rondom de organen en de energie vrij stroomt.

Soul Healing geeft meerdere technieken om de balans weer terug te brengen en een overvloed aan energie af te voeren en een tekort aan energie weer aan te vullen. Zelfs als er geen sprake is van een diagnose of een duidelijk aanwijsbare oorzaak dan nog kun je met deze technieken aan de slag! Dat is waar ik nog het allerblijst van werd :) Niet langer moedeloos worden van een dokter die geen oorzaak kon geven en niet nóg meer pillen slikken met alle bijwerkingen die ik er steeds van had. Ik kon gewoon met deze technieken aan de slag, zelfs vanuit mijn bed en het hielp me werkelijk om te herstellen.

De ziel speelt in al deze technieken een doorslaggevende rol.
De materie in de cel en de energie rondom de cel zijn beiden dragers van een boodschap, wat een ander woord is voor de ziel. Een ander woord voor ziel is levens-essentie, boodschap, informatie.
De ziel kan de transformatie van materie in energie en vice versa beïnvloeden en herstel van de balans bevorderen.
De ziel stuurt, zoals ik al eerder zei, de boodschap via het hart naar de geest, die het vervolgens doorgeeft aan de energie en de materie.
Het gaat daarmee een stap verder dan mind over matter!
Mind over matter is krachtig, maar brengt voor velen met ME en Chronische Vermoeidheid niet de gewenste verbetering.
Soul over Mind over Matter, gaat veel dieper, en heeft bij mij (en vele anderen) wel het gewenste resultaat gebracht. Het kon de spasmes stoppen, mijn energie terugbrengen, mijn slaapritme weer normaliseren, mijn brainfog laten verdwijnen, de stresslevels in mijn lichaam weer normaliseren en nog veel meer.

Er zijn vele simpele technieken om je cellen, organen en systemen te helen, om je energiecentra te versterken, om emoties te balanceren, om je mentale vermogens te versterken en je ziel meer licht te laten uitstralen.
In het volgende deel zal ik meer informatie hierover geven.


Ik heb de kracht mijzelf te helen.
Jij hebt de kracht jezelf te helen.
Samen hebben we de kracht de wereld te helen.
~ Dr. en Master Zhi Gang Sha ~

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

Blockages in the energy metabolism of the human body. Part 3 of this series I ended with the words: “Where doctors, therapies or medicines couldn’t help me to get the results I was hoping for, soul healing did just that: It offered me a new beginning and a better life!”.

Why could soul healing bring me the results the doctors couldn’t offer to me. What is so different about soul healing?
The mainstream approach at this moment regarding ME/CFS, is that you are being told that you have to learn to live with it…. They try to treat the symptoms, not the cause. And they try to help you to deal with the situation. Many patients are told that there is no solution, and in this way they take away every little piece of hope.
But some of us live in hope! So I have never been able to accept this approach. How could they expect me to give up hope of having a normal life again one day. I really couldn’t do it…

There was never a night or a problem 

that could defeat sunrise or hope. 

~ B. Williams ~ 


I have always believed that there ís a solution. That we are not supposed to learn to live with a disease like this. And we should not talk about only treating symptoms for that is not a solution either, as it doesn’t take away the cause of the illness.
The medical tests they use nowadays, unfortunately are not able to give enough clarity about the root cause of ME/CFS. Cognitive psychology treatments, based on mind over matter, didn’t work for me, as for many others.
But in the end, my relentless pursuit of the truth was successful J

When I first heard about the teachings of Dr. and Master Zhi Gang Sha in October 2010 , I finally got the answers I was looking for.
Soul healing, as it is taught by Dr. and Master Zhi Gang Sha, is based on ancient wisdom that the body and immune system have an enormous potential to heal itself. When you, for example, cut yourself, or when you have a flu, your body knows exactly what to do to heal itself. Your body will always do it’s best to heal. But it needs the right circumstances to actually be able to do so.
Soul Healing Techniques work with the body’s own healing ability, expanding and deepening the potential of your own body to heal itself. Soul Healing Techniques focus on the soul as the greatest power to heal yourself.
A human being can be divided in 5 different bodies: a spiritual body, an emotional body, a mental body, an energy body and a physical body.
Your soul, heart, mind, energy and matter all together, define who you are and how you feel. Your soul is the most important and most powerful part of who you are. Your soul gives a message through your heart to your mind. Your mind directs your energy and where energy goes, matter will follow.

Based on the fact that your soul is the boss, soul healing focusses on healing and empowering your soul.

Heal the soul first, then healing of the mind and body will follow.
~Dr. and Master Zhi Gang Sha ~In society today most of the attention goes to the material world. To what we can see, what we can prove, what we can touch.
In addition to that,  we also are aware of the power of the mind and that we can direct our bodies with the right thoughts. It is what is called Mind over Matter: the power of the mind to control and influence the body and the physical world generally.
However, there is also a spiritual world. A non-tangible world, but that doesn’t mean it is not real. It does exist. And there is a huge healing potential in the spiritual world.
This spiritual world is not visible for most people and scientist are not able yet to deliver lots of scientific proof of its existence. But the spiritual world does exist. And our soul is part of this spiritual world and must follow the universal laws.
When we are born our soul comes in our physical body and therefore also is part of this physical world. In this way there is a connection between the spiritual world and physical world. Physical life and spiritual life are distinct yet united.

The soul has the potential and the power to heal your systems, organs and cells. When you learn how to apply the power of the soul to heal yourself, there are more possibilities than the mainstream approach has to offer.
Soul Healing focusses on the ancient wisdom of using the power of the soul to bring healing and transformation in the physical world, in health and in every aspect of life.
The basic theory is simple and easy to understand, however it carries profound wisdom. It brings answers to many questions of why people get sick and what they can do to heal themselves.

I will now give you a very short introduction to one of the theories in Soul Mind Body Medicine, the cell theory, which has touched me very deeply.

A physical body consists of many systems, like the nervous system, the digestive system and the immune system. Every system in turn consists of many organs. Every organ consists of many cells and every cell is made up of various units, mitochondria, DNA/RNA and more.
Every cell has its own particular function and role in your physical body. Healthy cells are constantly vibrating, expanding and contracting. In this way an energy field is created around each cell.
There is matter inside the cell. There is an energy field around the cell.
When a cell expands, the energy around the cell will transform to matter inside the cell. When a cell contracts, the matter inside the cell will transform to energy around the cell. That is how it is supposed to be.
It is a constant vibration, a balance. When this balance is broken, and there could be various causes for this broken balance, sickness occurs.

Modern Medicine focusses on matter. It identifies many causes of illness via bacteria, viruses, trauma, genetic factors, stress and more. All these factors can affect cellular vibration.
Traditional Chinese Medicine focusses on Yin-Yang Balance, energy, natural factors like wind, heat, damp and more; on emotional factors like anger, grief, fear and more. All these factors also affect cellular vibration.

There are many factors which affect the balance between the matter inside the cell and the energy around the cell. When the balance is broken, two things can happen:
1) The cells become overactive, causing too much energy around the cells. This energy then cannot flow quickly enough through the meridians, resulting in an energy blockage.
2) The cells become underactive, radiating little energy and in this way causing an insufficiency of energy around the cells and a matter blockage within the cell.

In 85-90% of all sicknesses there is too much energy around the cells, which can cause pain, inflammation, cancer and much more. It also could cause emotional imbalances like depression, anger, fear and more.
In 10-15% of all sicknesses there is not enough energy around the cells. This happens in cases as chronic fatigue syndrome, degenerative diseases as Alzheimer and osteoporosis and more.

As you will understand, a cell is surrounded by other cells. Every cell has its own energy field around it. Cells are part of organs. Every organ has its own energy field. The body as a whole has its own energy field. Many people call this field an aura.
There can also be an imbalance in the energy around the organs. Just like cells, organs can be over- or underactive.

The ultimate healing solution for all illnesses is to restore the balance in the energy fields around the cells and around the organs and to bring all energy fields into relative balance with each other and to bring balance between the matter inside the cells and the organs and the energy around the cells and the organs.

Soul Healing gives you multiple techniques to restore that balance and to dissipate energy where there is too much energy or to increase the energy where there is too little. Even when there is no proper diagnosis or an obvious cause for the issues, you can still apply these techniques! That was what made me most happy  J No longer disappointed because a doctor could not tell me the cause of the issues, and no prescriptions for taking more pills, with all the side-effects I had. I could apply these techniques, even from my bed, and it actually helped me to heal!

The soul plays a major role in all of these techniques.
The matter inside the cell and the energy around the cell are both carriers of a message, which is another word for the soul. The soul can also be called spirit, or message or information.
The soul can directly affect the transformation from matter into energy and vice versa and promote the balance.
Like I said before: Your soul gives a message through your heart to your mind. Your mind directs your energy and where energy goes, matter will follow. In this way it goes further than Mind over Matter.
Mind over Matter is powerful, however many patients, suffering from ME and CFS, do not get the results they are hoping for.
Soul over Mind over Matter goes further and much deeper, and has brought me (as well as many others) the improvements we were hoping for. Soul Healing could stop my spasms, bring back my energy, normalize my sleep patterns, make my brainfog disappear, normalize the stresslevels in my body and much more.


There are many simple techniques to heal your cells, your organs, your systems; to boost the power of your energy centers; to balance your emotions; to increase your mental clarity and to bring more light to your soul.
In the next part I will reveal more information.

I have the power to heal myself.
You have the power to heal yourself.
Together, we have the power to heal the world.
~ Dr. en Master Zhi Gang Sha ~


with love and light, Barbara 


Certified Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder


2 comments:

 1. Thank you from my heart, Barbara for your uplifting stories!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you dear Johannes. I am looking forward to your sharings of your experiences with Soul Healing for your kidneys, for you also have an amazing story to tell. Feel free to share the link to your blog here, so people can be directed to it easily or share your story here in the commentbox.
   The more people can be inspired, the better!
   with love and light, Barbara

   Delete