Wednesday 15 June 2016

Waar besteed jij je tijd en aandacht aan? / What do you devote your time and attention to?

~ for the text in English, please scroll down ~


Een tijdje geleden werd mijn aandacht getrokken door een artikel wat ik in mijn inbox ontving. Meestal wis ik de marketing emails, maar deze keer had ik het idee dat het belangrijk was om het te lezen.
De email ging over succes hebben in je werk, over hoe je een miljonair kunt worden. Niet iets waar ik mee bezig ben, maar de vraagstelling in het artikel was interessant.
Het ging niet om de gebruikelijke tips; het ging niet om geld. De vraag die aan deze miljonair gesteld werd was: 

Waar besteed jij je tijd en aandacht aan?
Het antwoord was nog interessanter. Deze persoon antwoordde:

Stap 1: Ik maak eerst een lijst met 25 doelstellingen die belangrijk zijn, zowel grote als kleine.

Stap 2: Dan zet ik de vijf belangrijkste doelen op de A-Lijst. De andere twintig op de B-Lijst.

Stap 3: Vervolgens besteed ik alleen tijd en aandacht aan de prioriteiten op de A-Lijst en pas als die volledig gerealiseerd zijn ga ik over op de B-lijst.

Dit triggerde mij om zelf een lijst te maken met waar ik allemaal mijn tijd aan besteed en wat mijn eigenlijke prioriteiten zouden moeten zijn om succesvol te zijn in mijn leven.
In plaats van de top 5 met mijn mind te bepalen, was ik voornamelijk geïnteresseerd in de antwoorden van mijn ziel en mijn spirituele gidsen. Dus ik vroeg hen die top 5 voor mij te bepalen.
De antwoorden die ik via mijn spirituele kanalen ontving over wat er op die A-lijst moest staan, voelde zo logisch en goed aan, al was het anders dan ik had verwacht!
Hoe langer ik er over nadacht, hoe meer ik tot de conclusie kwam dat mijn tijd voornamelijk besteed werd aan andere dingen. Zeer belangrijker dingen, maar niet de meest belangrijke dingen! Dingen waarvan mijn mind zei dat het belangrijk was, of waarvan anderen vonden dat het belangrijk was, of omdat het nu eenmaal een gewoonte was om daar tijd en aandacht aan te besteden, of omdat ik het idee had, dat het nog niet het juiste moment was, of dat ik eerst dit of dat gedaan moest hebben voordat ik aandacht kon besteden aan... (maar dan was de dag meestal al voorbij) met als gevolg dat de daadwerkelijke prioriteiten op de A-lijst simpelweg te weinig tijd en aandacht kregen.
Kortom, dit was een interessant inzicht waar ik iets mee moest doen.

Hoe meer ik er op ging letten, hoe meer signalen ik kreeg wanneer ik iets deed van de B-lijst. Ik werd chagrijnig, mijn energie ging omlaag, alle rode lichten en alarmbellen gingen aan, er was zo’n stemmetje in mijn hoofd wat telkens riep “tweede keus…!” En niet alleen over het heden, maar ook terugkijkend in het verleden kreeg ik steeds meer inzicht hoeveel tweede keuzes ik had gemaakt om allerlei verschillende redenen, waardoor ik datgene wat het meest belangrijk was voor mij onvoldoende aandacht kon geven… Best confronterend!
Ik werd aangemoedigd om andere keuzes te maken. En het ene leidde tot het andere. Hoe meer ik bezig was met de eerste keuzes en de dingen geschreven op de A-Lijst, hoe blijer ik me voelde, hoe minder zin ik had in die tweede keuzes en dat werkte natuurlijk door op anderen, want ik zei vaker NEE….
De weerstand werd groter en groter. Groter in mij om me bezig te houden met dingen die voor mij geen prioriteit (meer) hadden, en groter om mij heen, want ik deed dat toch altijd, ik had in het verleden toch JA gezegd, het moest toch gebeuren, wie moest het anders doen… Het was en is een uitdaging om bij jezelf te blijven wanneer andere mensen andere belangen hebben J
Maar wat mijn gidsen aangaven was heel duidelijk. Als ik die Top 5 geen aandacht zou geven, maar alleen bezig was met andere dingen, zou ik niet komen waar ik zijn moest. Het is van het grootste belang om mijn aandacht te richten op die A-lijst. En dat is dus wat ik sindsdien doe en wat is er veel veranderd…. J

Creëer een innerlijke harmonie waarin je liefhebbende ziel je fysieke gedrag leidt in plaats van je ziel altijd op de tweede plaats te laten komen.~ Wayne Dyer

We komen allemaal met een bepaald doel hier op Aarde. Onze ziel weet die opdracht voor dit leven en het contract wat we hebben getekend. De vraag is alleen of wij onze ziel de ruimte geven om ons te leiden die taak uit te voeren, en of we bereid zijn om te handelen naar de signalen van onze ziel en van onze gidsen (want iedereen heeft een prachtig team wat hem of haar begeleidt), of dat onze mind de boventoon voert of dat we ons door anderen laten leiden.

Wat zou er op jouw A-Lijst staan en waar besteed jij daadwerkelijk je tijd aan?
En nog belangrijker, wat is de reden daarvoor en hoe kun je het, indien nodig, verbeteren?
Ik nodig je graag uit om wat tijd te maken en zelf een A-Lijst en B-Lijst te creëren en eens te zien wat dit jou te zeggen heeft. Mijn leven is er enorm door beïnvloed en ik ben blij dat ik dit artikel en de spirituele leiding ontving, vandaar dat ik deze informatie graag met je deel in dit blog.


Leef jij conform de wensen van jouw ziel?
Vele mensen leven op basis van Mind over Matter, maar de beste manier is leven op basis van Soul over Mind over Matter. Jouw ziel draagt de ware kennis in zich en kan je hart, je geest en je lichaam aansturen om dat leven te leven waar het voor gekomen is.
Kun jij eerlijk tegen jezelf zeggen “I lived my life (did it) my soul's way?”

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
Telephone: 0031 (0) 6400 35 367

What do you devote your time and attention to? A little while ago my attention was caught by an article which I received in my inbox. Most of the time I delete those marketing emails,  but this time it felt important to read this one. The email was about how to be successful in work, and how to become a millionaire. Not something  I am focused on, but the question asked in the article was very interesting.
It wasn’t about useful tips or about earning money. The question asked to this millionaire was:
What do you devote your time and attention to?

The answer was even more interesting. This person said:


Step 1:
I write down 25 goals which are important to me, big and small.

Step 2: I put the top 5 items in “List A” and the other 20 items go in “List B”.

Step 3: I only pay attention to and spend time on the priorities on List A. Until all priorities on List A are completed,  I do not spend time on List B.

This triggered me to make a list for myself and write down all the things I devote my time to and what actually should be my top priorities to be successful in my life. Instead of prioritizing the top 5 with my mind, I was curious about the answers of my soul and my spiritual guides, so I asked them to determine what should be put on List A.
The answers I received through my spiritual channels felt so natural and good, however it was different than what I had expected!

The more I thought about it, the more I came to the conclusion that I spent most of my time on other things. Still very important things, but not the MOST important things. Things of which my MIND told me that it was important, or things other people said it was important, or things I did out of a habit, because I was so used to spend time and energy on it, or even because I told myself that it was not the right time yet, or that I needed to do this or that first, before I could do the other things I wanted to do…. (but then most of the time the day was already over), resulting in a situation in which the main priorities on List A didn’t get the attention, time and energy they needed.
This was a very interesting insight. And I had to act upon it.

The more I paid attention to this, the more signals I received, when I was doing something, written on List B, I got cranky, my energy levels went down, there were all kind of red lights and alarm bells ringing, there was this voice in my head constantly repeating “second choice...”  En not only about the things in the present, but I also received lots of insights about the past, when I actually was making second choices as well, because of all kind of different reasons, preventing me to truly pay attention to what was so important for me in life. That was truly confronting.

I was encouraged to make different choices. And one decision lead to the next. The more I focused on my first choices, and those things written on list A, the happier I felt. But it also caused a decrease in interest in doing things from List B and that made me say “NO” to others more often.
The resistance became bigger and bigger. More resistance inside of me, to do things which (no longer) had priority for me. And more resistance around me, because I said NO, while I had said YES before; because it should be done and if I was no longer going to do it, who else would be able to do it….  It was and is a challenge to stay true to yourself when other people have other interests
J
But my spiritual guides were very clear. If I wouldn’t pay attention to the top 5 priorities on List A, but mostly would focus on other things, I wouldn’t get where I was supposed to be. It was truly important to focus mostly on the things on List A. So that is what I have been doing since then, and so many things in my life have changed… J

"Create an inner harmony where your loving soul guides your physical behavior, rather than having your soul always come in second place” ~ Wayne Dyer

We all come here with a specific purpose in life. Our soul knows about this purpose and knows the contract we signed for this life. The question is if we are willing to give space to our soul to guide us to fulfill this task and whether we are willing to act upon the signs our soul  and our guides (because everyone has  a beautiful team guiding him/her) are giving or that we are listening to our MIND or other people’s opinions.

What would be written on your List A and what are you actually devoting your time to?
And even more important, what is the reason for doing this and how can you change this situation for the better, if needed?
I would like to invite you to make some time and create a list A and list B and to see what this has to say to you.
My life truly changed and I am very grateful for the email and the spiritual guidance I received. Therefore I like to share it with you in this blog.

Are you living according your soul’s wishes?
Many people are living their lives based on Mind over Matter. But a better way to live your life would be based on Soul over Mind over Matter. Your soul carries all the wisdom and knowledge and knows how to direct your heart, your mind, your body and therefore guide your life and live it the way it came here for.
Can you truly be honest with yourself and say “I lived my life/did it my soul’s way?

With love and light, Barbara
  

Certified Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder
Blog: http://myshmjourneytothepurestlight.blogspot.nl/
Telephone: 0031 (0) 6400 35 367

No comments:

Post a Comment