Monday 5 August 2019

Ervaringsverhaal Soul Healing voor ME/CVS / Client Testimonial Soul Healing for ME/CFS


~ for English please scroll down halfway through this page ~


Ervaringsverhaal
soul healing voor ME/CVS


Lieve lezers,

Afgelopen week ontving ik een email van een cliënt(e) en de inhoud raakte me diep, tranen stonden in mijn ogen. Het is zo fijn om te horen dat iemand die jarenlang bedlegerig/aan de bank gekluisterd was en voor wie geen enkele behandeling permanente verbetering bracht, nu meer blijheid en geluk ervaart door soul healing.  Het doet me goed om te horen hoe mensen ervaren wat soul healing met hen doet en dat het leven terugkomt.
Het ervaringsverhaal eindigt met de zin: De laatste healing was nog weer krachtiger dan die ervoor.. Ik straalde bijna mn bed uit!
Dat raakt me zelfs nog meer. Zelfs als ik zelf door mijn eigen uitdagingen ga, en dat is de laatste tijd het geval geweest, houdt dat de lichtwezens niet tegen om cliënten via mij te helpen. Ze bieden zelfs krachtigere healing, hoe meer ik in staat ben om mijn eigen ziel, hart, geest en lichaam te transformeren zodat ik daardoor een zuiverder kanaal kan zijn voor hen.
Het ontroerd me ook altijd om anderen in dezelfde situatie als waarin ik ooit zat, bedlegerig zijn, te mogen helpen en hen te laten ervaren wat ik zelf heb ervaren via soul healing en zelfs op afstand. Zij kunnen in hun eigen bed blijven liggen en de hulp ontvangen die ze nodig hebben zonder de noodzaak om te reizen, wat vaak zo uitdagend is voor hen met deze aandoening.

De ervaring deel ik graag met jullie (met toestemming van cliënt(e)):
ME/CVS:

“Sinds ik ziek werd heb ik in mijn leven ontzettend veel geld uitgegeven aan artsen, behandelingen, therapieën, medicatie en supplementen. Toch heeft geen van dit alles gezorgd voor genezing. Er trad zelfs geen lichte verbetering op in mijn lichaam.
Na 10 jaar doorgemodderd te hebben op dit pad werd ik steeds meer getrokken naar de spirituele kant van genezen. Hier zijn echter ook vele soorten in. Ik kwam er al snel achter dat je hier ook veel geld kunt kwijtraken zonder echte hulp te krijgen, want jaren bedgebonden ziekte los je niet op met een paar healings. Al dacht ik dat toen nog van wel

Gelukkig kwam er onverwachts een bijzondere dame op mijn pad die wel echt naast de healings hulp bood en jawel toen kwam daar de eerste verbetering in mijn toestand. Ik kon weer een paar uur zitten en af en toe eens wat dingen buiten de deur ondernemen. Dit was ontzettend fijn en ik ben haar ook zeer dankbaar, maar toch ontbrak er iets… Mijn ziel werd niet meegenomen in het hele verhaal. Ik kon wat meer, maar echte blijdschap en geluk ontbrak nog steeds.

Vervolgens kwam Barbara op mijn pad. Ik was vooral erg nieuwsgierig naar haar healings. Elke healing die ik van haar krijg is bijzonder. De ene keer voel ik alles gebeuren wat er op dat moment in mijn lichaam plaatsvindt en soms ervaar ik ook weinig, maar krijg ik een prachtige boodschap die me weer verder helpt. Naast veel coaching kreeg ik ook het advies om de boeken te lezen van Master Sha. Eerlijk gezegd had ik hier helemaal geen zin in, maar uiteindelijk heb ik toch een boek gekocht. Het stond vol met oefeningen waar ik totaal geen zin in had.. Dit is toch zonde van mijn tijd? Gelukkig ben ik als doener geboren en dacht ik al vrij snel ik doe het gewoon en voel dan wel wat ik er van vind. Veel oefeningen bestaan uit het chanten van zinnen. Al vrij snel begon ik te voelen hoe ontzettend krachtig deze zinnen zijn.. Als ik angst ervoer en ik ging de zinnen opzeggen voor deze emotie loste het ineens op! En zo heb ik bijna dagelijks prachtige ervaringen door het doen van de oefeningen. Mijn weerstand is volledig weg, want het werkt. Ik heb eindelijk iets gevonden wat echt helpt. Iets wat mijn ziel zo ontzettend blij maakt. Iets wat me weer een doel geeft in mijn leven.

Afgelopen maand had ik een goede uitdaging voor me, want ik zou samen met mijn gezin op vakantie naar Italië. Dit is na jaren van bankgebonden zijn iets huge wat zeker nog niet vanzelf gaat, maar door de oefeningen kon ik vooraf redelijk rustig blijven. Tijdens de vakantie hielp Barbara me met het sturen van energie healings, zodat ik redelijk vlot kon herstellen van de lange reis. En zo hebben we voor het eerst een echt fijne vakantie als gezin kunnen hebben.

Soul healing. Ik heb nog geen idee wat dit me verder allemaal nog gaat brengen in de toekomst, maar vooralsnog zie ik het als een behandeling en benaderingswijze die mijn geld echt waard is. Want het werkt! Ik ervaar weer blijdschap die ik in geen tientallen jaren heb gevoeld.

___________________

P.S. De laatste healing was nog weer krachtiger dan die ervoor.. Ik straalde bijna mn bed uit!


 

(anoniem)”


Mij maakt dit soort verhalen heel erg blij en dankbaar. Dit is waar het mij om gaat! Leven dat terugkeert, blijheid die gevoeld wordt, een vastgelopen ziel die weer verder kan.
Zo mooi!

in liefde en licht,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************


Client Testimonial soul healing for ME/CFS  Dear readers,

Last week I received a beautiful testimonial from a client, which really brought tears to my eyes.

It was so beautiful to read that someone who has been bedridden/sofa ridden for years and not any treatment brought permanent improvement, feels so much joy and relief through soul healing.
It touches me to hear that people experience the power of soul healing and that life is coming back.

The last sentence was: The last blessing was even more powerful than before. I almost beamed out of bed!

That almost touched me even more personally. Even though I have been through my own challenges lately, and it has not been easy, it doesn’t stop the light beings from serving clients through me. They even offer more powerful blessings, the more I am able to transform my soul, heart, mind and body so I can be a more pure vessel for them.
It also touches me deeply to be able to help others in the same condition as I was in, bedridden, and to let them experience remotely what I have experienced myself through soul healing. They are in their own bed and receive the help they need without the need to travel, which is always such a challenge for those with this kind of condition.

I happily share the experience with you now (Client gave me permission to do so)


Myalgic Encephalomyelitis (ME)

“Since I became ill I have spent lots of money on doctors, treatments, therapies, medication and supplements. None of it brought me permanent healing. Not even a little bit of improvement in my body.
After 10 years of trying to continue on this path I was drawn more and more to the spiritual way of healing. However, there are many kinds of different methods here too. I realized very quickly that you can spend a lot of money here too without getting real help, because years of being bedridden is not solved in only a few healings. But at that time I thought it was possible though

I was very fortunate that out of the blue a beautiful woman crossed my path who offered me healings and real help and YES, I felt my first improvement. I could sit up for a few hours and every now and then I was even able to do something outside. That was so great to experience and I am forever grateful to her, but… something was missing. My soul was not included in the whole story and treatment. I could do more, but I still lacked that feeling of joy and happiness.

Then Barbara crossed my path. I was very curious to her spiritual healings. Every blessing I receive through her is special. Sometimes I feel all kind of sensations in my body and the other time I feel very little, but then I receive a beautiful message which helps me move forward. Besides lots of coaching, I also received the guidance to read Master Sha’s books. To be very honest, I didn’t really felt like doing that. But eventually I bought a book. It was filled with practices and I really didn’t want to do them. I thought that would be a waste of my time, isn’t it?
I am grateful that I was born as a person who likes to do things, so very quickly I thought, well, let’s start doing it and then I will feel what it will do for me. Many practices are based on chanting mantra’s. Very quickly I started to notice how powerful these practices are. When I experienced fear and I started to do the practice for this emotion, it melted away. And I have beautiful experiences like that almost every day I spent time practicing. My resistance is totally gone, because it really works! I finally have found something that really helps. Something that makes my soul so extremely happy. Something that gives me a goal in my life again.

Last month I was facing a huge challenge, because my family and I planned to go on a holiday to Italy. This is something huge for me as I spend my days on the sofa for years, so travelling isn’t easy for me. But due to the practices I was able to stay calm. During the holiday Barbara supported me remotely with blessings to boost my energy, so I could recover pretty easily from driving that long distance in the car. And in this way, we were able to have a really nice holiday together as a family, for the first time.

I have no idea yet what soul healing will bring me in the future, but for now I see it as a treatment and approach to healing that is truly worth my money. Because it works! I feel joy again. And I haven’t felt that for many decades.

___________________
PS. The last blessing was even more powerful than before. I almost beamed out of bed (Anonymous)"

This kind of experience always makea me so grateful. This is what it is all about. Life returns, joy is felt again. A soul who felt stuck is ready to move forward again. So beautiful!

In love and light,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

No comments:

Post a Comment