Thursday 26 November 2020

ERVARINGSVERHAAL: Tao Healing en ME/CVS -TRAUMA / CLIENT TESTIMONIAL: Tao Healing and ME/CFS -TRAUMA

~ for English please scroll down halfway through this page ~

ERVARINGSVERHAAL: 
Tao Healing en ME/CVS -TRAUMA


Puur Licht, Tao Healing, Soulfulness


Lieve lezers, 

Graag deel ik het verhaal van Marijke met jullie (met haar toestemming).

Marijke heeft ME/CVS en heeft na het lezen van mijn ervaringen met Tao Healing, de stoute schoenen aangetrokken en besloten om het pad dat ik zelf al vele jaren loop te volgen. En ook zij voelt en ziet wat voor verschil dit voor haar brengt op meerdere wijzen πŸ’ͺπŸ™πŸ˜.

Haar ervaring betekent uiteraard veel voor mij. Ik weet wat het is om zo ziek te zijn dat je je leven alleen maar verder door je vingers voelt glippen. Ik weet hoe het voelt als geen enkele dokter je ook maar een effectieve behandeling kan bieden. Voor mij persoonlijk was Tao Healing de remedie waar ik al heel lang naar op zoek was en toen ik zelf zo veel verschil voelde had ik maar 1 wens, namelijk om al wat Tao Healing mij had gebracht en nog steeds brengt, door te kunnen geven aan anderen. In de afgelopen jaren heb ik al van vele mensen prachtige feedback ontvangen. En voor ieder van hen ben ik heel blij. Dat nu ook steeds meer lotgenoten langzaam dat pad durven gaan ontdekken is iets wat mij heel dankbaar en blij maakt. 
Lees hieronder haar ervaringen van haar pad - haar zielenreis naar steeds meer licht, dat zij stap voor stap verder gaat en ontdekt! 🌟🌈☯


🌸 ME/CVS en Trauma

Ik heb ME/CVS. Daar is (nog) geen effectieve behandeling voor in het reguliere circuit. Bij deze ziekte is het helaas alleen mogelijk om in beperkte mate de symptomen te bestrijden. Daarom ging ik op zoek naar aanvullende behandelmethoden in het alternatieve circuit, die mij hopelijk meer kunnen brengen. In één van de online lotgenotengroepen kwam ik Barbara tegen en het raakte me wat ze schreef. Mijn hoofd vond en vindt van alles van de spirituele insteek en ideeΓ«n, maar mijn gevoel zei overwegend ‘ja’ en dat was voor mij het belangrijkste. Ik heb haar benaderd en bij mij raadde ze traumahealing aan. Ik heb een traumatische jeugd gehad en was dus bekend met psychotherapie en traumabehandeling, alleen die kon ik niet meer volhouden toen ik zieker werd. Die behandelingen ruimden wel op maar ik ging er lichamelijk door achteruit omdat het me overvroeg qua belasting. Ik vond dat erg jammer en verdrietig want ik had het gevoel dat er nog het één en ander op te ruimen was en ik ben graag bezig met zelfontwikkeling. Het idee dat dat niet meer mogelijk was, deed me zeer.
Aangezien ik eerdere intensieve behandelingen niet meer aankon, aarzelde ik aanvankelijk erg om met soul healing te beginnen want Barbara kon wel zeggen dat ik niet meer zou krijgen dan ik aan zou kunnen, mijn ervaring was dat veel behandelaren dat zeiden en ongelijk kregen. Gelukkig was dat bij de healings niet zo. Daarmee is het overigens niet makkelijk: na elke healing zijn er een hoop emoties en veranderingen te behappen en dat vraagt aardig wat, ook qua energie. Als alles echter behapt is, kan ik duidelijk voelen dat er iets opgeruimd is.
Mijn acupuncturist kan zien dat de healings effect hebben, omdat ik na een healing ineens een sprong kan maken qua vooruitgang. Nadat hij aanvankelijk wat twijfelde omdat het veel energie kost, zei hij laatst: ‘ga er vooral mee door’. Ook mijn lichaamsgericht therapeut is enthousiast: ik ken hem van voor ik erg ziek werd en ons therapeutisch proces werd een stuk stil gezet door mijn ziekte. Dat er nu opnieuw een ingang gevonden is om weer een laag dieper te komen, helpt de therapie weer verder. Door de combinatie van behandelingen voel ik mijn lichaam in kleine stapjes sterker worden: mijn PEM’s zijn minder diep, ik herstel sneller en kan wat meer doen dan eerder. Het is nu wachten tot de basis sterk genoeg is en ik weer reserves kan gaan opbouwen.
Ook al ben ik nog steeds behoorlijk ziek en vragen de healings veel van me, het geeft me een gevoel van zingeving. Ik ben weer bezig met de diepere lagen in mezelf, het kan weer! Wat ik erg fijn vind is dat ik niet alleen afhankelijk ben van de healings. Er zijn oefeningen die ik zelf kan doen en die me verder helpen. Ik heb Barbara’s blog gelezen en een paar boeken van Master Sha waarin deze oefeningen beschreven staan. Die oefeningen moet ik wel doseren, want zoals bij ME bekend is, is het lichaam snel overbelast. Barbara heeft met me meegedacht met welke oefeningen ik het beste kon beginnen en dat is wel aan te raden. Langzaamaan begint mijn lichaam te wennen aan de oefeningen en kom ik meer in balans waardoor ik de oefeningen vaker kan doen.
Bezig zijn met soulhealing heeft mijn blik op het leven en de wereld verruimd: het idee dat er nog een hele wereld is die ik niet kan zien heeft me altijd al wel ergens getrokken maar ik kon er nooit echt wat mee. Ik ben wetenschappelijk opgeleid en dat is natuurlijk niet zo makkelijk te rijmen met het spirituele. Door de healings en het lezen van Barbara’s blog en boeken van Master Sha, is het voor mij voelbaarder geworden. Zelfs al kan ik niet met alle ideeΓ«n helemaal uit de voeten, dat hoeft ook niet. De essentie voelt kloppend en daar gaat het mij om. Het geeft mijn leven een extra dimensie. Het ontroert me en maakt me gelukkiger. Het geeft hoop en licht in een niet zo makkelijke situatie. En dat is voor mij heel veel waard.
Marijke

Mij maakt dit soort persoonlijke verhalen heel erg blij en dankbaar. Dit is waar het mij om gaat! Leven dat terugkeert, medische behandelingen die beter aanslaan, meer geluk voelen, een ziel die verder kan met meer hoop en licht. 
Zo mooi!

De resultaten die anderen ervaren maakt dat ik iedere dag met plezier anderen begeleidt en mijn eigen ontwikkeling doormaak om nog meer te kunnen en mogen delen. 
Ervaringsverhalen inspireren niet alleen anderen, maar ook mijzelf om door te gaan en het beste uit mezelf te halen. 
Het brengt mij keer op keer een gevoel van dankbaarheid om te zien en horen wat de ervaringen zijn van anderen en hoe betrokken ze zijn om hun helingsproces in eigen hand te nemen. De inzet die daarvoor dagelijks gegeven wordt, de wens om antwoorden te krijgen op vragen en de ontwikkeling van compassie voor zich zelf en anderen is zo fijn om te aanschouwen. Dank jullie wel voor alles wat jullie doen! Jullie zijn geweldig! πŸ’—
Ik ben dankbaar en voel me een bevoorrecht mens dat ik met zovele prachtige zielen mag samenwerken en al mijn ervaring en kennis mag doorgeven aan zovelen en het geschenk van mijn open spirituele kanalen met hen mag delen, zodat ook zij profijt hebben en een positieve verandering in hun gezondheid, hun relaties, hun leven in het algemeen kunnen brengen. 
Tao Healing brengt wonderen, groot en klein. Het maakt me nederig om hier telkens getuige van te mogen zijn en het is iets waar ik keer op keer versteld van sta. De zielenwereld staat altijd klaar om hen te helpen die daarvoor open staan. πŸ™πŸ‘Ό 

Meer ervaringen kun je lezen op deze pagina.

Wil je meer weten over wat er zoals mogelijk is bij ME/CVS vanuit de visie van Tao Healing? Lees dan verder op deze pagina.        
      

ME, CVS, CFS, Tao Healing, Soul, burn-out, Soulfulness, Puur Licht
                       
In liefde en licht,


Barbara ~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness
********************************************************************************************** 

 

CLIENT TESTIMONIAL:
Tao Healing and ME/CFS -TRAUMA


Dear readers,  
Puur Licht, Tao Healing, Soulfulness

I would like to share Marijke's story with you (with her permission).

Marijke has ME/CFS and after reading my experiences with Tao Healing, she took the bold step of following the path I myself have been following for many years. And she also feels and sees in several ways, what kind of  transformation this path brings for her  πŸ’ͺπŸ™πŸ˜.

Of course her experiences mean a lot to me. I know what it is like to be so sick that you feel like your life is slipping through your fingers. I know what it feels like when no doctor can offer you any effective treatment at all. For me personally, Tao Healing was the cure I had been looking for for a long time, and when I felt so much transformation myself, I only had one wish, to be able to pass on to others, all that Tao Healing had brought to me and still brings to me each day. In the past few years I have received wonderful feedback from many people. I am very happy for each one of them. The fact that more and more fellow-sufferers are opening up to discover the path of Tao Healing as well, is something that makes me very grateful and happy. 
Read below about Marijke's experiences on her healing path - her soul journey to more and more light, which she continues and discovers step by step! 🌟🌈☯

🌸 ME/CFS and Trauma

I have ME/CFS. Unfortunately, there is not effective treatment in modern medicine. In this disease it is only possible to control the symptoms to a limited extent. That's why I started looking for additional treatment in alternative medicine, which hopefully can bring me more. I met Barbara in one of the online fellow-sufferers groups and it touched me what she wrote. In my mind I had and still have all kind of ideas about the spiritual approach and ideas, but my gut feeling  mostly  said 'yes' and that was the most important thing for me. I contacted her and she recommended to start with trauma healing. I had a traumatic childhood and so I was familiar with psychotherapy and trauma treatment, only I couldn't continue those treatments when I got sicker as it was asking too much of me. Those treatments did transform some of the trauma, but I was physically deteriorating because it was asking too much of me. I was very sorry about that and it made me feel sad because I felt that there were still parts of the trauma that needed healing and besides that, I like to focus on self-development. The idea that that no longer was possible was hurting me.

Since I couldn't cope with previous intensive treatments, I initially hesitated very much to start with soul healing because Barbara could say that I wouldn't get more than I could handle, my experience was that many therapists said similar things in the past and it turned out that they were wrong. Luckily this time with soul healing this wasn’t the case. For the rest, that doesn’t mean it is easy: after every healing session there are a lot of emotions and changes to deal with and that takes quite a bit, also in terms of energy. However, when the healing sessions are integrated, I can clearly feel that something has shifted and parts of the trauma have been healed.

My acupuncturist can see that the healing sessions have a positive effect on me, because after a healing session I can suddenly make a leap forward. After he initially had some doubts because it takes a lot of energy, the other day he said: 'go ahead with it'.
My body-focused therapist is enthusiastic as well: I know him from the time before I got very ill and our therapeutic process was partially stopped by my illness. The fact that there is a way for me now to heal deeper layers, helps to deepen the body-focused therapy as well.
Through the combination of treatments I feel my body is getting stronger little by little: my PEM's are less intensive, I recover faster and can do a bit more than before. Now I have to wait until my foundation is strong enough and I can start building up energy reserves again. 

Even though I am still quite ill and the healings are asking a lot of me, it gives me a sense of purpose in life. I am working on self-healing and self-development again. It is possible! What I also like very much is that I am not dependent on the healing sessions only. There are practices I can do myself, which help me progress and heal further. I have read Barbara's blog and some books written by Master Sha which contain many practices. Barbara thought along with me which practices I should start with and that is a recommendation. I do these practices regularly, but I still have to adjust these practices, because as known with a disease like ME, the body is quickly overloaded. The good thing is,  my body slowly starts to get used to these practices and I get more balanced so I can do them more often.

Soul healing has expanded my view on life and the world: the idea that there is still a whole world I can't see has always had my interest but I could never really do anything with it. I have a scientific background and of course that is not so easy to combine with the spiritual view on life. Through the healing sessions and by reading Barbara's blog and Master Sha's books, this spiritual world has become more tangible to me. Even though I can't get along with all of the concepts, that is okay for me. The essence feels right and that's what matters to me. It gives a deeper meaning to my life. It touches my heart and makes me happier. It brings hope and light in a situation which isn’t so easy to deal with. And that means a lot to me.

Marijke


This kind of personal stories always make me very happy and grateful! This is what it is all about! Life returning, medical treatments catching on better, feeling more happiness, a soul  continuing her path with more hope and light. 

So beautiful! 

It is a great joy to guide others daily, knowing the results they experience. It also makes me want to continue my own journey and develop myself more and more, with gratitude and joy in my heart, so I am able and allowed to share even more. 
Stories like these not only inspire others, but also myself to continue and get the best out of myself. 
It brings me a feeling of gratitude time and time again to see and hear what other people's experiences are and how involved they are in taking their healing process into their own hands. The commitment to their journey, the desire to get answers to questions and the development of compassion for oneself and others is so nice to witness. Thank you for all you do! You are amazing! πŸ’— 
I am thankful and feel privileged to be able to work with so many beautiful souls, and to pass on all my experiences and knowledge to so many and share my spiritual channels and the gift I received with them, so they can benefit too and bring a positive change in their health, their relationships, their lives in general. 
Tao Healing brings miracles, big and small. It is humbling to witness it and it is something that continues to amaze me. The soul world is always there to help those who are open to receive. πŸ™πŸ‘Ό 

You can read more experiences here if you like.

Would you like to know more about what is possible with an illness like ME/CFS from the perspective of Tao Healing? Then read more on this page.   
In love and light,            


Barbara                    ~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


Facebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


No comments:

Post a Comment