Wednesday 12 January 2022

Ga ervoor! 🦋 Just do it!

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Ga ervoor! 


lieve lezers, 


Als we 1 ding hebben kunnen leren van het afgelopen jaar,
is dat het leven zomaar ineens veranderen kan.
Wat we gewend zijn, kan zomaar ineens wegvallen.
Wat we nooit voor mogelijk hadden gehouden, kan ineens gebeuren.
Het laat ons zien hoe ongelooflijk kwetsbaar het leven is,
maar tegelijkertijd kan het leven ook zo mooi zijn
en is het het zo waard om iedere volgende stap te blijven zetten. 

Laat iedere zonsopkomst je inspireren om opnieuw te beginnen,
om het beste van jezelf te geven,
om het mooiste uit de dag te halen,
om datgene wat je lief is met anderen te delen,
om herinneringen te maken die je mee draagt in je hart.
Om te vertrouwen op het goede,
om je licht te laten schijnen, onvoorwaardelijk.
Zodat wanneer je hoofd aan het einde van de dag je kussen raakt,
je hart gevuld is met een goed gevoel
en je later niet met spijt terugdenken zal. 
 
Ben authentiek aan jezelf. 
Spreek jouw diepste waarheid, 
Bewandel jouw unieke pad,
Ga voort ook als je soms struikelt of valt.
Ben niet bang om te falen, maar leer
en ga met meer ervaring vooruit. 
Heb de moed om te laten zien waar jij voor staat
en waar jij voor gaat.
 
Zeg Ja, als je Ja wilt zeggen,
Zeg Nee tegen wat niet goed voelt. 
Begin die relatie of zet er juist een punt achter.
Accepteer die nieuwe baan,
of neem ontslag en begin voor jezelf. 
Verhuis naar daar waar je jouw toekomst verder wilt opbouwen,
of keer juist terug naar waar jij je wortels hebt liggen.
 
Jaag die droom na,
doe wat je altijd al hebt willen doen,
Stop met dat wat niet langer bij je past.
Zet die stap die je al lange tijd zou willen zetten.
Het maakt niet uit of dat een grote of een kleine is, 
maar zet die stap. 
Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen, 
want morgen is nooit een zekerheid.
 
Laat je niet tegenhouden door angst of onzekerheid, 
door de omstandigheden, of door anderen. 
Voel die angst, ga het aan. 
Overwin je onzekerheid, samen of alleen,
Maar zet die stap, 
Blijf trouw aan jezelf en waar jouw ziel blij van wordt. 
Geef het vorm, visualiseer, schrijf het plan, spring in het diepe, 
doe het vol overtuiging, of overwin trillend je angst,
maar zeg Ja, tegen jouw passie.
Het enige wat we hebben is NU en de keuzes die jij maakt.
Pluk de dag en ga ervoor!
Maak van 2022 jouw jaar 💗

in liefde en licht, 
Barbara 


 
 


True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

Just Do It! 


 dear readers, 


If there's one thing we've learned from this past year,
it's that life can change overnight.
What we are used to, can suddenly fall away.
What we never thought possible can suddenly happen.
It shows us how incredibly fragile life is,
but at the same time life can be so beautiful
and so worth it to keep taking every next step. 

Let each sunrise inspire you to start anew,
to give your best,
to make the most of your day,
to share what you love with others,
to make memories that you carry with you in your heart.
to trust in the good,
to let your light shine, unconditionally.
So that when your head touches your pillow at the end of the day,
your heart is filled with a good feeling
And you will not think back later with regret. 
 
Be authentic to yourself. 
Speak your deepest truth, 
Walk your unique path,
Go forward even if you sometimes stumble or fall.
Do not be afraid to fail, but learn
and move forward with more experience. 
Have the courage to show what you stand for
and what you are going for.
 
Say Yes, when you want to say Yes,
Say No to what doesn't feel right. 
Start that relationship or make the decision to end one.
Accept that new job,
or quit your job and start your own business. 
Move to where you want to live your future,
or return to where you have your roots.
 
Chase that dream,
do what you've always wanted to do,
Stop doing what no longer suits you.
Take that step you've wanted to take for a long time.
It doesn't matter if it's a big one or a small one, 
but take that step. 
Don't put off until tomorrow what you can do today, 
because tomorrow is never a certainty.
 
Don't let fear or uncertainty hold you back, 
Do not be blocked by the circumstances, or by others. 
Feel that fear, face it. 
Overcome your uncertainty, together or alone,
But take that step, 
Stay true to yourself and what makes your soul happy. 
Give it form, visualize, write the plan, jump into the deep end, 
do it with conviction, or shaking with fear if you have to,
but say Yes, to your passion.
All we have is NOW and the choices we make.
Seize the day and go for it!
Make 2022 your year 💗


with love and light, 

Barbara 
True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderNo comments:

Post a Comment