Saturday 1 January 2022

Groei en Bloei in 2022! 🌹 Grow and Flourish in 2022!

  ~ for English please scroll down halfway through this page ~Groei en Bloei in 2022!

lieve lezers, 

2021 is alweer voorbij! En daarmee gelukkig ook de meest zware avond van het jaar voor mij.

Ik weet niet wat het is met oudejaarsavond maar ik vind het geen fijne avond. Ik ben zelden down of depressief, zelfs niet in zware tijden. Dat zit gewoon niet in mijn aard denk ik, maar op oudejaarsdag voel ik me altijd zo waardeloos. Al van kinds af aan. Ik kan me niet heugen dat ik me ooit happy en blij heb gevoeld op die dag. Het was altijd met “hangen en wurgen” de dag doorkomen, oudejaarsavond uitzitten, wachten tot het vuurwerk waar ik geen liefhebber van ben gestopt is, en soms wachten tot ik uit kon gaan en uren (alles van me af) kon dansen. In die bubbel van harde muziek om me heen voelde ik me wat beter, maar happy voelde ik me absoluut nog steeds niet. En het maakt echt geen verschil of ik alleen ben of lieve mensen om me heen heb, of ik thuis ben of uitga, dat zware gevoel komt ieder jaar terug, zolang als ik me kan herinneren, in elke fase van mijn leven. Het is wat het is, ik ga er maar niet meer tegenin 😐 Op 1 januari is het weer voorbij en voelt alles weer anders. Gelukkig 😌 Het is zo dus echt gelukkig nieuwjaar πŸ˜‰

1 januari 2022, een nieuw jaar, een nieuw begin. En het zal zeker weer een bijzonder jaar worden. We leven immers in een tijd die ongekend is en iedereen reageert anders op de situatie die er is. Sommigen zijn boos, anderen bang; sommigen trekken zich terug in een veilige bubbel, anderen kiezen ervoor om te blijven doen en vast te houden aan wat ze gewend waren, ondanks het feit dat alles in de wereld anders is. We staan collectief middenin een nieuwe ervaring die de wereld behoorlijk op zijn kop heeft gezet en geen referentiekader heeft in het verleden en die ons al langere tijd in haar grip houdt en naar alle waarschijnlijkheid ook nog wel een tijdje zal blijven houden.

En nu staan we daarnaast aan het begin van een nieuw jaar, wat voor velen altijd het moment is om doelen te stellen, plannen te maken en veranderingen door te voeren om datgene te bereiken wat we graag wensen, hetzij in opleiding, hetzij in sporten, hetzij in sociale contacten etc., en dat terwijl we middenin een strenge lockdown zitten.

De afgelopen 2 jaar hebben velen veel moeten laten gaan, loslaten. Of het nu gaat om een manier van leven, werk, dierbaren, er is veel veranderd en het vraagt een anticipatie van ieder van ons. Doordat we niet langer kunnen doen wat we gewend waren, worden we veel meer met onszelf geconfronteerd dan voorheen.

"Wie ben ik diep van binnen; welk deel van mij vraagt om heling, aandacht, compassie en liefde; welke emoties leven er in me; welke schaduwkanten komen naar de oppervlakte; wat heeft mijn ziel hier op dit moment op deze planeet te doen; wat kan ik delen; waar is de inspiratie te vinden om het leven op een andere manier vorm te geven; hoe kan ik de chaos van het moment op een positieve manier gebruiken om op te bloeien?" zijn enkele van de vragen die velen hebben. Ik in ieder geval wel. 

Deze tijd met grote uitdagingen vraagt veel van ons incasseringsvermogen, maar brengt anderzijds giften met zich mee, ook al is nog niet iedereen in staat om die te zien of die te ontvangen.
Deze tijd vraagt om ons hart te openen en ons dieper te verbinden met wie we werkelijk zijn en de liefde en het licht wat ieder van ons in zich heeft te voelen, te versterken, te delen en te verspreiden. 
In deze tijd hebben de mensen, dieren en de wereld in zijn geheel meer licht, meer liefde, meer compassie nodig.
Het nummer 222 wordt veelal verbonden met een nieuw begin, een periode van expansie en groei waarbij je trouw kunt zijn aan jouw ware aard. Diep van binnen zijn we liefde, zijn we licht! We hoeven ons “alleen maar” te herinneren wie we zijn en al die schaduwstukken op te lossen en los te laten. (was het maar zo simpel als het nu klinkt  hΓ¨ πŸ˜…)

Nu zoveel is weggevallen en er zoveel chaos in de wereld is, worden we allen gevraagd om sterk te blijven staan in het licht. Om te vertrouwen op ons ware zelf, onze ziel. De ziel die verbonden is met de schepper, de bron, het universele hart. Om te vertrouwen op die hogere leiding dat er iets goeds zal komen uit deze periode.

Neem de tijd om te mediteren, om de stilte in te gaan en je te verbinden met je hart en ziel. Voel/luister naar wat je ziel je te zeggen heeft. Heeft jouw ziel heling nodig of heeft hij/zij heling te bieden aan anderen. Brandt jouw innerlijke vuur nog sterk of is het wat afgezwakt tot een waakvlammetje en heeft het wat extra’s nodig om weer te kunnen oplaaien. Voel wat jouw unieke gift is en wat geuit wil worden.
En als je op dit moment niet weet waar je staat in het leven, of hoe verder te gaan, als je vooral pijn, verdriet en onmacht voelt, weet dan dat er altijd een manier is om je te verbinden met je hart en je ware zelf om de antwoorden te vinden. Soms moeten we eerst heel veel loslaten voordat we tot de kern kunnen komen. Dan is het een kwestie van diep vertrouwen (en soms een lange adem) hebben, maar als we elke dag de zaden van onze dromen planten en ze voeden met wat ze nodig hebben, zullen ze vroeg of laat tot bloei komen. Wat je zaait zul je oogsten, toch? Welke zaden plant jij aan het begin van 2022?


De tijd van nu is een goed moment om te voelen of jij verbonden bent met jouw hart en ziel. Veel van wat we gewend waren en ons fijne afleiding bracht is immers weggevallen door de lockdown waardoor we nu meer gelegenheid hebben om te voelen wat er diep in ons leeft. Het is een mooie kans om het roer om te gooien, om datgene op te pakken wat wellicht nooit eerder de kans heeft gehad omdat het leven wat we gewend waren daar geen ruimte voor bood. Om nieuwe zaadjes te planten of om eerder geplante zaadjes extra voeding te geven.  

Open je hart en voel. Voel dieper en dieper en ben niet bang voor wat je er tegen komt. Ben eerlijk naar jezelf. Geef ruimte aan wie je werkelijk bent en schijn jouw licht en deel jouw liefde zoals alleen jij dat kunt.

Het is iets wat ik de afgelopen dagen bewust gedaan heb, steeds dieper voelen en ik ben de confrontatie met wat ik tegen kwam niet uit de weg gegaan. Ik weet dat ik de komende tijd veel dingen anders wil en ook zal gaan doen. Het is tijd voor mij om dromen die ik al langer koester, vorm te gaan geven en om bepaalde aspecten van mijn leven los te laten, ook al doet het me verdriet om ze te laten gaan. Om daar te komen waar ik wil zijn, is het nodig. En ook al weet ik nog niet precies hoe of wat, dat zal gaandeweg wel duidelijk worden.

Ik wens een ieder die dit leest toe dat 2022 het jaar zal zijn dat je je dromen achterna gaat. Dat je je authentieke zelf (meer) aan de wereld laat zien. Dat je datgene doet wat het vuur in jouw hart en ziel verder doet oplaaien. Dat je meer doet wat je lief is. En je je minder verbindt met datgene wat niet goed voelt. Dat je oude gewoontes die je niet langer dient loslaat en nieuwe passies ontdekt. Dat je jezelf toestaat om meer en meer jezelf te zijn en in je kracht gaat staan. Dat je al wat je helpt om te groeien aantrekt en dat je een toenemend vertrouwen hebt in de goede uitkomst, hoe uitdagend een situatie soms ook is.

Wat het einde is van het ene, is het begin van iets anders!
Ik zou graag met je proosten op het leven en op de magie van een nieuw begin!
Maak van 2022 het jaar dat ons dichter bij onszelf en elkaar brengt. Het jaar waarin het negatieve vervangen wordt door het positieve en het jaar waarin de wereld weer een stukje vriendelijker en lichter wordt.

Laten we dit samen doenπŸ’• 

 

In liefde en licht,

Barbara  
True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

Grow and Flourish in 2022!


dear readers, 


2021 is already over! And with that, thankfully, also the most difficult night of the year for me.

I don't know what it is about New Year's Eve but I don't like it. I am rarely down or depressed, even in hard times. That's just not in my nature I guess, but on New Year's Eve I always feel so miserable.
Ever since I was a kid. I can't remember ever feeling happy and joyful on that day. It was always with "hanging and strangling" getting through the day, sitting out New Year's Eve, waiting for the fireworks that I'm not a fan of to stop, and sometimes waiting until I could go out and dance for hours (trying to shake it all off me). In that bubble of loud music around me, I felt a little better, but I still absolutely did not feel happy. And it really makes no difference whether I'm alone or have lovely people around me, whether I'm at home or going out, that heavy feeling comes back every year, for as long as I can remember, in every phase of my life. It is what it is, I just don't fight it anymore 😐 On January 1, it's over again and everything feels different again. Happy 😌 So it's really happy new year πŸ˜‰


January 1, 2022, a new year, a new beginning. And it will certainly be another special year. After all, we live in a time that is unprecedented and everyone reacts differently to the situation at hand. Some are angry, others afraid; some retreat into a safe bubble, others choose to keep doing and holding on to what they were used to, despite the fact that everything in the world is different. Collectively, we are in the midst of a new experience that has turned the world quite upside down and has no frame of reference in the past and that has held us in its grip for quite some time and in all likelihood will continue to do so.

And now, in addition, we are at the beginning of a new year, which for many is always the time to set goals, make plans and make resolutions, what we would like, whether in education, sports, social contacts etc., and that while we are in the middle of a strict lockdown.

Over the past 2 years, many have had to let go, let go of a lot. Whether it is a way of life, work, loved ones, much has changed and it requires anticipation from each of us. Because we can no longer do what we were used to, we are confronted with ourselves much more than before.

"Who am I deep inside; what part of me is asking for healing, attention, compassion and love; what emotions are living inside me; what shadow sides are coming to the surface; what does my soul have to do here on this planet at this time; what can I share; where is the inspiration to shape life in a different way; how can I use the chaos of the moment in a positive way to flourish?" are some of the questions many have. At least, I do. 

This time of great challenges demands much of our capacity to absorb, but on the other hand brings with it gifts, even if not everyone is yet able to see them or receive them.
This time asks us to open our hearts and connect more deeply with who we really are and to feel, strengthen, share and spread the love and light that each of us carries within.
At this time, people, animals and the world at large need more light, more love, more compassion.The number 222 is mostly associated with new beginnings, a period of expansion and growth where you can be true to your true nature. Deep inside we are love, we are light! We "just" need to remember who we are and resolve and release all those shadow parts of our soul. (If only it was as simple as it sounds now huh πŸ˜…)

Now that so much has fallen away and there is so much chaos in the world, we are all asked to remain and stand strong in the light. To trust in our true self, our soul. The soul that is connected to the Creator, the Source, the Universal Heart. To trust in that higher guidance that something good will come from this period.

Take time to meditate, to enter the silence and connect with your heart and soul. Feel/listen to what your soul has to say to you. Does your soul need healing or does your soul has healing to offer to others. Is your inner fire still burning strong or has it weakened a bit to a pilot light and needs a little extra to reignite? Feel what your unique gift is and what wants to be expressed.
And if you don't know where you stand in life at the moment, or how to move forward, if you feel mostly pain, sadness and powerlessness, know that there is always a way to connect with your heart and your true self to find the answers. Sometimes we have to let go of a lot before we can get to the core. Then it's a matter of having deep faith (and sometimes a long breath), but if we plant the seeds of our dreams every day and feed them with what they need, sooner or later they will blossom. What you sow you will reap, right? What seeds are you planting at the beginning of 2022?


These days are a good moment to actually feel if you are connected to your heart and soul. Much of what we were used to and brought us nice distractions has fallen away because of the lockdown so we now have more opportunity to feel what is carried deep within us. It is a great opportunity to change course, to pick up what may never have had the chance before because the life we were used to did not offer space for it. To plant new seeds or to give previously planted seeds extra nutrition.

Open your heart and feel. Feel deeper and deeper and do not be afraid of what you may encounter. Be honest with yourself. Give space to who you really are and shine your light and share your love as only you can.

It is something that I have consciously done these past few days, feeling deeper and deeper and I did not avoid the confrontation with what I encountered. I know that I want and will do many things differently in the weeks and months to come. It is time for me to start giving shape to dreams that I have been cherishing for a long time and to let go of certain aspects of my life, even though it saddens me to let them go. It is needed in order to get to where I want to be. And even though I don't know exactly how or what to do yet, that will gradually become clear over time.
 
I wish everyone who reads this that 2022 will be the year that you go after your dreams. That you show your authentic self (more) to the world. That you do that which further ignites the fire in your heart and soul. That you do more of what you love. And connect less with that which does not feel good. That you let go of old habits that no longer serve you and discover new passions. That you allow yourself to be more and more yourself and stand in your power. That you attract all that helps you to grow and that you have an increasing confidence in the good outcome, no matter how challenging a situation sometimes is.


What is the end of one thing is the beginning of something else!

I would like to toast with you to life and the magic of new beginnings!

Make 2022 the year that brings us closer to ourselves and each other.
The year in which the negative is replaced by the positive and the year when the world becomes a little kinder and brighter again.

Let's do this togetherπŸ’•

With love and light,

Barbara  

True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderNo comments:

Post a Comment