Saturday 23 April 2022

Wat is een ziel en waarom is je ziel belangrijk? - What is a soul and why is your soul important?

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Wat is een ziel en waarom is je ziel belangrijk? 


lieve lezers, 

Dit blog en de bijbehorende website gaat vooral over soul healing, soul reading, soulfulness en leven vanuit je hart en ziel. Maar wat is een ziel nu eigenlijk en wat zijn de kenmerken van een ziel? Waarom is je ziel zo belangrijk? 


Vele mensen omschrijven de ziel als het innerlijk kind, of als de Goddelijke Vonk, of als de essentie van iemands leven. In het onderricht dat ik heb gekregen is de ziel een gouden lichtwezen, dat je kunt waarnemen met je derde oog (je spirituele oog), wanneer deze geopend is. De meer wetenschappelijke beschrijving van een ziel is, dat het een veld is, een trillingsveld dat informatie bevat, zowel positieve als negatieve informatie.


Je ziel huist in je lichaam en kan binnen je lichaam bewegen. Sommige zielen kunnen zelfs uit het lichaam treden. Normaliter verblijft je ziel echter in één van de zeven zielenhuizen / chakra’s in het lichaam. Dit zijn ruimtes die allemaal boven elkaar liggen en verbonden zijn met het centrale kanaal in het lichaam, dat loopt vanaf het perineum (tussen de geslachtsorganen en de anus) helemaal naar boven naar je kruin.
Waar je ziel precies verblijft in je lichaam is niet jouw eigen vrije keuze. Dat wordt bepaald in de Akasha Kronieken en is gerelateerd aan je zielenstand. Deze is afhankelijk van de mate van zuiverheid van je hart en ziel en de optelsom van alle diensten die je hebt verleend.

Laat me je wat eigenschappen geven van de ziel, zodat je beter kunt begrijpen wat een ziel is en waarom de ziel zo belangrijk is in het leven. En nog veel belangrijker, waarom je de kracht van de ziel kunt gebruiken om jezelf of ieder aspect van je leven te helen of te transformeren, waaronder je gezondheid, je relaties, je financiën, je werk, je intelligentie en zoveel meer.

⭐️ Je ziel, je geest en je lichaam zijn gescheiden maar ook verbonden. Ze zijn onafhankelijk en daarom zijn ze gescheiden, maar ze zijn ook verbonden omdat ze allen in hetzelfde lichaam zijn en met elkaar communiceren.

⭐️ Een ziel heeft bewustzijn en intelligentie. Een ziel leert en groeit en heeft zo zijn voorkeuren, dingen waar hij/zij van houdt of juist niet van houdt.

⭐️ Een ziel heeft emoties. Een ziel kan heel gelukkig en vredig zijn, of juist verdrietig of boos.

⭐️ Een ziel draagt ongelooflijk veel wijsheid en kennis in zich. Je ziel heeft vele dingen geleerd in alle vorige levens en je ziel kan ervaringen uit vorige levens herinneren. Dat is waarom je je soms heel erg vertrouwd en thuis voelt op een plek waar je in dit leven nog nooit eerder bent geweest.

⭐️ Een ziel kan communiceren met andere zielen. Zielen kunnen al communiceren met elkaar, zelfs voordat er sprake is van een fysieke ontmoeting. Misschien heb je wel eens ervaren dat je gewoon wist dat je iemand moest bellen omdat er wat aan de hand was.

⭐️ Als je slaapt kan je ziel je lichaam verlaten en naar een plek reizen waar hij/zij graag wil zijn.

⭐️ Een ziel heeft een groot helend vermogen. Een ziel kan de geest en het lichaam helen. De ziel is er ook toe in staat om ziekte te voorkomen of om je te helpen verjongen.

⭐️ Een ziel heeft vele potenties die je zou kunnen leren ontwikkelen. Net zoals je geest in staat is om dingen te leren, is ook je ziel in staat om nieuwe wijsheid en kennis te leren.

⭐️ Een ziel is in staat om zich te verbinden met zijn/haar hemelse team, dat kan bestaan uit spirituele gidsen, leraren, engelen, heiligen of overleden dierbaren. Deze zielen kunnen je helpen en beschermen. Zij kunnen je helpen om te helen en je in problematische situaties bescherming bieden.

⭐️ We hebben allemaal een lichaamsziel, maar ook onze organen, systemen, cellen en ruimtes in het lichaam hebben zielen. Je hart heeft een hartziel en weet precies wat hij moet doen. Je nier heeft een nierziel en weet ook precies wat hij moet doen. Een nierziel kan niet functioneren als een hartziel en kan de hartziel dus ook niet vervangen. Als je een ver geopend derde oog hebt zou je de zielen van de organen kunnen zien als kleine lichtwezentjes in ieder orgaan. Of wanneer een orgaan ziek is als een niet zo krachtig stralende ziel in het orgaan.

⭐️ Er zijn twee verschillende groepen, Lichtwezens (zielen die het licht dienen) en donkere zielen. De Lichtwezens zijn er om te helpen en om je te zegenen. De donkere zielen zijn er om je lessen bij te brengen of om schade aan te richten.

⭐️ Zielen zijn zich bewust van de universele spirituele wetten en ze volgen deze wetten. Zelfs wetten waar de mind/geest zich helemaal niet bewust van is. Zo is er bijvoorbeeld een universele wet van dienstbaarheid en een universele wet van yin en yang. Er zijn ontelbare zielen op Moeder Aarde. Zielen van mensen, zielen van dieren, zielen van andere levende organismen en ook zielen van levenloze dingen. Alles en iedereen heeft een ziel.

Iedere ziel heeft zijn eigen frequentie en vibratie en vele capaciteiten.
Jouw ziel heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van een dier heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van de zon, de maan, de oceaan, een berg heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
De ziel van een beschermengel, een opgestegen meester, een heilige, een boeddha heeft veel kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren.
Maar niet iedere ziel heeft dezelfde kracht om te helen. De kracht van de ziel hangt af van de spirituele ontwikkeling van een ziel, de zuiverheid en de kracht die aan die ziel gegeven is.

Je kunt echter in je dagelijks leven gebruik maken van de wijsheid, kennis en praktische technieken van de ziel. Je kunt de kracht van je eigen ziel gebruiken en de kracht van andere zielen aanroepen om jou te helpen. Deze technieken stellen jou ertoe in staat om je eigen welzijn in eigen hand te nemen en leren je hoe je verbinding kunt maken met andere zielen die erop wachten tot ze om hulp gevraagd worden. Ze zijn bereid om ieder van ons bij te staan.

Iedereen heeft voedsel nodig om het fysieke lichaam te voeden en van de nodige voedingsstoffen te voorzien. De ziel heeft ook voeding nodig. Als je ziel moe of zwak is, of als de zielen van je organen zwak zijn, is voeding nodig. Voeding voor de ziel kan zijn liefde, vergeving, compassie, licht, oprechtheid, healing, zegeningen en meer. Door de ziel te voeden heb je de mogelijkheid om allerlei vormen van blokkades te transformeren en om elke deur in het leven te openen. Klik hier voor meer informatie.

Iedereen kan de kracht van de ziel aanwenden om transformatie te bewerkstelligen in dat aspect van je leven dat jij graag tot bloei ziet komen. De ziel, de inhoud van de informatie die jij in je draagt, is bepalend voor wat er in je leven gemanifesteerd en aangetrokken wordt.

Soulfulness leert je om zelf op krachtige en effectieve wijze de kracht van de ziel te gebruiken om positieve verandering te brengen in ieder aspect van je leven waar jij dat graag wenst, door de inhoud van de informatie die jij in je draagt te wijzigen via Soul over Mind over Matter.

Bij Tao Healing ontvang je hulp van krachtige lichtwezens die hun zielenkracht gebruiken om jou te helpen.

In mijn volgende blog zal ik dieper ingaan op de relatie tussen ziel, hart, geest, energie en materie. 
Wil je automatisch op de hoogte gesteld worden als dit blog er is, volg dan mijn blog via de button aan de rechterkant of schrijf je in voor de nieuwsbrief


in liefde en licht,

BarbaraTrue beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

What is a soul and why is your soul important? dear readers, 

This blog and the accompanying website is mostly about soul healing, soul reading, soulfulness and living from your heart and soul. But what is a soul and what are the characteristics of a soul? Why is your soul so very important?

Many people describe the soul as the inner child, or as the Divine Spark, or as the essence of one's life. In the teachings I have received, the soul is a golden light being, which you can perceive with your third eye (your spiritual eye), when it is open. The more scientific description of a soul is that it is a field, a vibrational field that contains information, both positive and negative information.

Your soul resides in your body and can move within your body. Some souls can even leave the body. Normally, however, your soul resides in one of the seven soul houses / chakras in the body. These are spaces that are all one above the other and connected to the central channel in the body, which runs from the perineum (between the genitals and the anus) all the way up to your crown.
Where your soul resides in your body is not your own free choice. It is determined in the Akashic Records and is related to your soul standing. It depends on the degree of purity of your heart and soul and the sum total of all the services you have rendered.

Let me give you some characteristics of the soul so you can better understand what a soul is and why the soul is so important in life. And more importantly, why you can use the power of the soul to heal or transform yourself or any aspect of your life, including your health, relationships, finances, business, intelligence and more. 

⭐️ Your soul, your mind and your body are separate but also connected. They are independent and therefore they are separate, but they are also connected because they are all in the same body and communicate with each other.

⭐️ A soul has consciousness and intelligence. A soul learns and grows and also has its preferences, things it likes or dislikes.

⭐️ A soul has emotions. A soul can be very happy and peaceful, or it can be sad or angry.

⭐️ A soul carries within it an incredible amount of wisdom and knowledge. Your soul has learned many things in all past lives and your soul can remember experiences from past lives. That is why sometimes you feel very familiar and at home in a place you have never been in this life before.

⭐️ A soul can communicate with other souls. Souls can communicate with each other even before there is a physical encounter. Perhaps you have experienced that you just knew you needed to call someone because something was wrong.

⭐️ When you sleep, your soul can leave your body and travel to a place where he/she would like to be.

⭐️ A soul has a great healing ability. A soul can heal the mind and body. The soul is also able to prevent illness or help to rejuvenate you.

⭐️ A soul has many potentials that you could learn to develop. Just as your mind is capable of learning things, your soul is also capable of learning new wisdom and knowledge.

⭐️ A soul is able to connect with his/her heavenly team, which may include spiritual guides, teachers, angels, saints or deceased loved ones. These souls can help and protect you. They can help you heal and offer you protection in problematic situations.

⭐️ We all have a body soul, but also our organs, systems, cells and spaces in the body have souls. Your heart has a heart soul and knows exactly what to do. Your kidney has a kidney soul and also knows exactly what to do. A kidney soul cannot function as a heart soul and therefore cannot replace the heart soul. If you have a wide open third eye you could see the souls of the organs as little light beings in each organ. Or when an organ is diseased as a not so powerful radiating soul in the organ.

⭐️ There are two different groups of souls: Light Beings (souls who serve the light) and dark souls. The Light Beings are there to help and to bless you. The dark souls are there to teach you lessons or do harm.

⭐️ Souls are aware of the universal spiritual laws and they follow these laws. Even laws that the mind/spirit is not aware of at all. For example, there is a universal law of service and a universal law of yin and yang. There are countless souls on Mother Earth. Souls of humans, souls of animals, souls of other living organisms and also souls of inanimate things. Everything and everyone has a soul.

Each soul has its own frequency and vibration and many abilities.
Your soul has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of an animal has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of the sun, the moon, the ocean, a mountain has the power to heal, rejuvenate and transform life.
The soul of a guardian angel, an ascended master, a saint, a Buddha has great power to heal, rejuvenate and transform life.
But not every soul has the same power to heal. The power of the soul depends on the spiritual development of a soul, the purity and the power given to that soul.

However, you can use soul wisdom, soul knowledge and practical techniques of the soul in your daily life and use the power of your own soul and call upon the power of other souls to help you. These techniques empower you to take charge of your own well-being and teach you how to connect with other souls who are waiting to be asked for help. They are ready to assist each of us.

Everyone needs food to nourish and provide the physical body with necessary nutrients. The soul also needs nourishment. If your soul is tired or weak, or if the souls of your organs are weak, nourishment is needed. Nourishment for the soul can be love, forgiveness, compassion, light, sincerity, healing, blessings and more. By nourishing the soul, you have the ability to transform all kinds of blockages and open any door in life. Click here for more information.

Anyone can apply the power of the soul to bring about transformation in that aspect of your life that you love to see come to fruition. The soul, the content of the information you carry within, determines what is manifested and attracted in your life.

Soulfulness teaches you how to use the power of the soul in a powerful and effective way to bring positive transformation to any aspect of your life where you would like to make that happen, by changing the content of the information you carry inside through Soul over Mind over Matter.

With Tao Healing you receive help from powerful light beings who use their soul power to help you.

In my next blog, I will take a closer look at the relationship between soul, heart, mind, energy and matter. 

If you want to be automatically notified when this blog is here, then please follow my blog via the button on the right side or sign up for the newsletter

In love and light,
Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


No comments:

Post a Comment