Sunday 24 April 2022

De kracht van Soul over Mind over Matter šŸŽ‡ The power of Soul over Mind over Matter

~ for English please scroll down halfway through this page ~


De kracht van Soul over Mind over Matter


lieve lezers,


Je hebt hier kunnen lezen waarom de ziel zo belangrijk is.  

Maar hoe kunnen we de ziel nu gebruiken om ons leven op een positieve manier te veranderen en hoe werkt dat dan?

Alles en iedereen in onze wereld is een trillingsveld van frequenties en vibraties. In dat trillingsveld zit veel informatie opgeslagen, zowel positieve als negatieve informatie. En het is de kwaliteit van de informatie en de wijze waarop die informatie verwerkt wordt, wat bepalend is voor hoe ons leven eruit ziet.

Wanneer iemand gezond is of een fijne relatie heeft, is er sprake van positieve informatie waarbij ziel, hart, geest, energie en materie harmonieus met elkaar verbonden zijn. In geval van ziekte of relatieproblemen is er sprake van negatieve informatie en is de harmonie verstoord. Wanneer deze negatieve informatie wordt omgezet in positieve informatie en de harmonie hersteld wordt, kunnen gezondheid en de relatie hersteld worden.

Via het spirituele oog, ook wel het derde oog genoemd, ziet negatieve informatie of een verstoring in de verwerking ervan eruit als donkerte. Daarom kan men zeggen dat als je de donkerte transformeert tot licht, ziekte getransformeerd wordt tot gezondheid en relatieproblemen worden opgelost.

Dat klinkt simpel toch? Maar waarom zijn er dan zoveel mensen die lijden, of die een aandoening hebben waarbij een behandeling niet aanslaat? Omdat tot op heden het belang van de ziel en het spirituele hart niet of niet voldoende herkend worden, dan wel dat zij niet voldoende in het gezondheidsproces betrokken worden.

De reguliere geneeskunde richt zich vooral op de materie. Ze gebruikt onder andere medicatie en operaties voor het herstellen van de gezondheid.
De traditionele Chinese geneeskunde (TCM) richt zich voornamelijk op energie, de chi. Beoefenaars van de TCM proberen de balans in de energie van het lichaam te herstellen door middel van de meridianen, acupunctuur, kruiden, massage en nog veel meer.
Er zijn vele therapieĆ«n, waaronder psychotherapie, mindfulness, en nog veel meer, die zich richten op de geestelijke gezondheid. Zij maken gebruik van Mind over Matter, wat verwijst naar het gebruik van de wilskracht en positieve gedachten om de gezondheid te herstellen.
Al deze disciplines hebben aangetoond effectief te zijn en resultaat te boeken, maar het is niet altijd voldoende. Voor sommige ziekten is er nog altijd geen goede behandeling. Een mogelijke oorzaak daarvoor is, dat de ziel en het spirituele hart nog niet voldoende in het proces betrokken worden.

Toen ik dit hoorde, had ik een diepe realisatie dat dit ook wel eens de reden zou kunnen zijn voor mij waarom alle behandelingen die ik had geprobeerd om mijn chronische en levensbedreigende aandoening te herstellen niet succesvol waren geweest tot op dat moment. De blokkades die ik had zouden wel eens ergens anders kunnen zitten dan waar de behandelingen zich tot op dat moment op hadden gericht.

Ziekte ontstaat geleidelijk. Het is een proces. Een proces waarbij de negatieve informatie vanuit ziel, hart, geest en/of energie is gemanifesteerd in de materie. Dit proces is terug te draaien. Je kunt dit doen door positieve informatie in je trillingsveld in te brengen en te vergroten, of door het omzetten van de negatieve informatie in positieve informatie en vervolgens deze positieve informatie in de materie te manifesteren.

Hoe werkt dat?

De ziel is een lichtwezen, een vibrerend veld, wat uitgelegd kan worden door middel van een wiskundige formule van de golffunctie en waarmee bepaald kan worden wat voor soort vibraties je in je hebt. De ziel kun je zien als de inhoud van de informatie in het trillingsveld.

Het hart is de ontvanger van de informatie. De ziel beschikt over alle informatie, wat gevoeld moet worden via het hart. Het hart ontvangt derhalve de boodschap van de ziel. Het vangt de vibraties van de ziel op. Met andere woorden: Het hart ontvangt de boodschap van de ziel en activeert daarmee de geest.

De boodschap van de ziel, ontvangen door het hart, wordt doorgegeven aan de geest. De geest is de verwerker, de uitvoerder van de informatie. De informatie vanuit het hart wordt ingevoerd en vervolgens gaat de geest daarmee aan de slag.

De geest stuurt de energie aan. Daar waar je je op richt met je geest daar zal de energie naar toe gaan. Energie brengt de informatie van de ene naar de andere plaats. Het brengt de informatie vanuit de ziel naar de materie. Je zou kunnen zeggen dat de energie, de activator/ transporteur/ overbrenger van de informatie is.

Daar waar de informatie aankomt, daar gaat de materie ermee aan de slag door de ontvangen informatie te manifesteren in de fysieke werkelijkheid: Je lichaam, je relatie, je financiƫn etc. De materie is te zien als de transformator van de informatie.

Het proces is dus als volgt:


Ziel ➡️ Hart ➡️ Geest ➡️ Energie ➡️ MaterieZiel, Hart, Geest, Energie en Materie zijn allemaal velden van trilling en vibratie vol van informatie. Allemaal hebben ze een eigen rol ten aanzien van de informatie. De informatie wordt continue uitgewisseld. En deze informatie zelf en het proces is te beĆÆnvloeden.
Je kunt positieve of negatieve informatie in je vergroten of verkleinen, inbrengen of verliezen, laten doorstromen of blokkeren.
Wil je een bepaald resultaat in de fysieke materiƫle wereld bewerkstellingen, dan zal je de positieve informatie daarvoor in jouw trillingsveld moeten inbrengen of deze moeten versterken, dan wel de negatieve informatie moeten afvoeren of omzetten. Daarnaast dient er harmonie in het afstemmingsproces te zijn of gecreƫerd te worden.
Het uiteindelijke doel is dus om alle 5 de lagen in het trillingsveld met elkaar in overeenstemming te brengen met het door jou gewenste resultaat. 
Mind over Matter is niet altijd genoeg om het gewenste resultaat te bereiken. Wanneer we de ziel en het hart in het creatieproces betrekken is er meer kans op succes. Dit maakt Soul over Mind over Matter krachtiger.

Er zijn vele technieken om de ziel te betrekken bij alles wat we doen in het dagelijkse leven en om ziel, hart geest en lichaam op elkaar af te stemmen. Er is veel informatie, wijsheid en kennis beschikbaar omtrent wat ons kan blokkeren, waarom dat kan bestaan en hoe we dat kunnen veranderen. Dat is waar het bij Soulfulness en Tao Healing om gaat. 
Dit is wat de enorme verandering teweeg heeft gebracht in mijn eigen gezondheid en leven en waarom ik nu doe wat ik doe. Ik pas deze technieken werkelijk toe bij alles wat ik in mijn dagelijks leven doe. Het heeft me geholpen om een gezondheidssituatie te verbeteren waar tot dan toe geen enkele medische behandeling uitkomst had geboden!

En het mooie is dat iedereen deze simpele doch diepgaande technieken kan leren en toepassen! Wil je weten wat het voor jouw persoonlijke situatie kan betekenen, neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder.

Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat deze technieken effectieve spirituele technieken zijn. Ze zijn bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van een medische behandeling of diagnose door een daartoe opgeleide arts.


in liefde en licht,

BarbaraTrue beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

The Power of Soul over Mind over Matter dear readers, 


You have been able to read here why the soul is so important. 

But how can we use the soul to change our lives in a positive way and how does that work?

Everything and everyone in our world is a vibrational field of frequencies and vibrations. In that vibrational field is stored a lot of information, both positive and negative information. And it is the quality of the information and how that information is processed that determines what our lives look like.

When someone is healthy or in a good relationship, there is positive information where soul, heart, mind, energy and matter are harmoniously connected. In the case of illness or relationship issues, there is negative information and the harmony is disturbed. When this negative information is transformed into positive information and harmony is restored, health and relationship can be restored.

Through the spiritual eye, also called the third eye, negative information or a blockage in the processing of the information looks like darkness. Therefore, it can be said that if you transform darkness into light, illness is transformed into health and relationship problems are resolved.

That sounds simple right? But why are so many people suffering, or having a condition where treatment fails, if it is that simple? Because until now the importance of the soul and the spiritual heart are not or not sufficiently recognized, or they are not sufficiently involved in the health process.

Mainstream medicine focuses primarily on the material. Among other things, it uses medication and surgery to restore health.
Traditional Chinese medicine (TCM) focuses primarily on energy, the chi. Practitioners of TCM try to restore balance to the body's energy through the meridians, acupuncture, herbs, massage and more.
There are many therapies, including psychotherapy, mindfulness, and more, that focus on mental health. They use Mind over Matter, which refers to using the willpower and positive thoughts to restore health.
All of these disciplines have been shown to be effective and produce results, but it is not always enough. For some diseases, there is still no proper treatment. One possible reason for this is, that the soul and the spiritual heart are not yet sufficiently involved in the process.

When I heard this, I had a deep realization that this might also be the reason for me why all the treatments I had tried to fix my chronic and life-threatening condition had been unsuccessful up to that point. The blockages I had could very well be somewhere else than what the treatments had been focusing on up until that point.

Disease occurs gradually. It is a process. A process whereby the negative information from soul, heart, mind and/or energy has been manifested in matter. This process can be reversed. You can do this by introducing and increasing positive information into your vibrational field, or by converting the negative information into positive information and then manifesting this positive information into matter.

How does that work?

The soul is a light being, a vibrating field, which can be explained by means of a mathematical formula of the wave function and by which it can be determined what kind of vibrations you have in you. The soul can be seen as the content of the information in the vibrational field.

The heart is the receiver of the information. The soul possesses all the information, which must be felt through the heart. The heart therefore receives the message of the soul. It catches the vibrations of the soul. In other words: The heart receives the message of the soul and thereby activates the mind.

The message of the soul, received by the heart, is transmitted to the mind. The mind is the processor, the executor of the information. The mind processes the information received from the heart and starts to work with it.

The mind then directs the energy. Where you focus on with your mind that is where the energy will go. Energy takes the information from one place to another. It brings the information from the soul to matter. You could say that the energy, is the activator/ transporter/ transmitter of the information.

Where the information arrives, matter goes to work with it by manifesting the received information in physical reality: Your body, your relationship, your finances etc. Matter can be seen as the transformer of information.

The process is thus as follows:


Soul ➡️ Heart ➡️ Mind ➡️ Energy ➡️ MatterThis image has an empty alt attribute; its file name is vacuum.gif

Soul, Heart, Mind, Energy and Matter are all vibrational fields full of information. All have their own role with respect to the information. The information is continuously exchanged. And this information itself and the process can be influenced.

You can increase or decrease positive or negative information in you, bring it in or lose it, allow it to flow or block it.
If you want to achieve a certain result in the physical / material world, you will have to bring the positive information into your vibrational field for that or strengthen it, or remove or convert the negative information. In addition, there must be harmony in the alignment process or harmony needs to be created.

So the ultimate goal is to align all 5 layers in the vibrational field with each other to achieve your desired result. Mind over Matter is not always enough to achieve the desired result. When we involve the soul and the heart in the creation process there is a better chance of success. This makes Soul over Mind over Matter more powerful.

There are many techniques to involve the soul in everything we do in daily life and to align soul, heart mind and body. There is a lot of information, wisdom and knowledge available regarding what can block us, why it can exist and how we can change it. This is what Soulfulness and Tao Healing is all about. 

This is what has brought about the huge change in my own health and life and why I now do what I do. I really apply these techniques to everything I do in my daily life. It has helped me improve a health situation where no medical treatment had provided relief until then!

And the great thing is that anyone can learn and apply these simple yet profound techniques! If you want to know what it can do for your personal situation, please contact me. I am happy to help!

For the sake of clarity, I want to emphasize that these techniques are effective spiritual techniques. They are intended to be complementary and they will not replace medical treatment or diagnosis by a trained physician.

In love and light,

Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


No comments:

Post a Comment