Monday, 5 August 2019

Ervaringsverhaal Soul Healing voor ME/CVS / Client Testimonial Soul Healing for ME/CFS


~ for English please scroll down halfway through this page ~


Ervaringsverhaal
soul healing voor ME/CVS


Lieve lezers,

Afgelopen week ontving ik een email van een cliënt(e) en de inhoud raakte me diep, tranen stonden in mijn ogen. Het is zo fijn om te horen dat iemand die jarenlang bedlegerig/aan de bank gekluisterd was en voor wie geen enkele behandeling permanente verbetering bracht, nu meer blijheid en geluk ervaart door soul healing.  Het doet me goed om te horen hoe mensen ervaren wat soul healing met hen doet en dat het leven terugkomt.
Het ervaringsverhaal eindigt met de zin: De laatste healing was nog weer krachtiger dan die ervoor.. Ik straalde bijna mn bed uit!
Dat raakt me zelfs nog meer. Zelfs als ik zelf door mijn eigen uitdagingen ga, en dat is de laatste tijd het geval geweest, houdt dat de lichtwezens niet tegen om cliënten via mij te helpen. Ze bieden zelfs krachtigere healing, hoe meer ik in staat ben om mijn eigen ziel, hart, geest en lichaam te transformeren zodat ik daardoor een zuiverder kanaal kan zijn voor hen.
Het ontroerd me ook altijd om anderen in dezelfde situatie als waarin ik ooit zat, bedlegerig zijn, te mogen helpen en hen te laten ervaren wat ik zelf heb ervaren via soul healing en zelfs op afstand. Zij kunnen in hun eigen bed blijven liggen en de hulp ontvangen die ze nodig hebben zonder de noodzaak om te reizen, wat vaak zo uitdagend is voor hen met deze aandoening.

De ervaring deel ik graag met jullie (met toestemming van cliënt(e)):
ME/CVS:

“Sinds ik ziek werd heb ik in mijn leven ontzettend veel geld uitgegeven aan artsen, behandelingen, therapieën, medicatie en supplementen. Toch heeft geen van dit alles gezorgd voor genezing. Er trad zelfs geen lichte verbetering op in mijn lichaam.
Na 10 jaar doorgemodderd te hebben op dit pad werd ik steeds meer getrokken naar de spirituele kant van genezen. Hier zijn echter ook vele soorten in. Ik kwam er al snel achter dat je hier ook veel geld kunt kwijtraken zonder echte hulp te krijgen, want jaren bedgebonden ziekte los je niet op met een paar healings. Al dacht ik dat toen nog van wel

Gelukkig kwam er onverwachts een bijzondere dame op mijn pad die wel echt naast de healings hulp bood en jawel toen kwam daar de eerste verbetering in mijn toestand. Ik kon weer een paar uur zitten en af en toe eens wat dingen buiten de deur ondernemen. Dit was ontzettend fijn en ik ben haar ook zeer dankbaar, maar toch ontbrak er iets… Mijn ziel werd niet meegenomen in het hele verhaal. Ik kon wat meer, maar echte blijdschap en geluk ontbrak nog steeds.

Vervolgens kwam Barbara op mijn pad. Ik was vooral erg nieuwsgierig naar haar healings. Elke healing die ik van haar krijg is bijzonder. De ene keer voel ik alles gebeuren wat er op dat moment in mijn lichaam plaatsvindt en soms ervaar ik ook weinig, maar krijg ik een prachtige boodschap die me weer verder helpt. Naast veel coaching kreeg ik ook het advies om de boeken te lezen van Master Sha. Eerlijk gezegd had ik hier helemaal geen zin in, maar uiteindelijk heb ik toch een boek gekocht. Het stond vol met oefeningen waar ik totaal geen zin in had.. Dit is toch zonde van mijn tijd? Gelukkig ben ik als doener geboren en dacht ik al vrij snel ik doe het gewoon en voel dan wel wat ik er van vind. Veel oefeningen bestaan uit het chanten van zinnen. Al vrij snel begon ik te voelen hoe ontzettend krachtig deze zinnen zijn.. Als ik angst ervoer en ik ging de zinnen opzeggen voor deze emotie loste het ineens op! En zo heb ik bijna dagelijks prachtige ervaringen door het doen van de oefeningen. Mijn weerstand is volledig weg, want het werkt. Ik heb eindelijk iets gevonden wat echt helpt. Iets wat mijn ziel zo ontzettend blij maakt. Iets wat me weer een doel geeft in mijn leven.

Afgelopen maand had ik een goede uitdaging voor me, want ik zou samen met mijn gezin op vakantie naar Italië. Dit is na jaren van bankgebonden zijn iets huge wat zeker nog niet vanzelf gaat, maar door de oefeningen kon ik vooraf redelijk rustig blijven. Tijdens de vakantie hielp Barbara me met het sturen van energie healings, zodat ik redelijk vlot kon herstellen van de lange reis. En zo hebben we voor het eerst een echt fijne vakantie als gezin kunnen hebben.

Soul healing. Ik heb nog geen idee wat dit me verder allemaal nog gaat brengen in de toekomst, maar vooralsnog zie ik het als een behandeling en benaderingswijze die mijn geld echt waard is. Want het werkt! Ik ervaar weer blijdschap die ik in geen tientallen jaren heb gevoeld.

___________________

P.S. De laatste healing was nog weer krachtiger dan die ervoor.. Ik straalde bijna mn bed uit!


 

(anoniem)”


Mij maakt dit soort verhalen heel erg blij en dankbaar. Dit is waar het mij om gaat! Leven dat terugkeert, blijheid die gevoeld wordt, een vastgelopen ziel die weer verder kan.
Zo mooi!

in liefde en licht,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************


Client Testimonial soul healing for ME/CFS  Dear readers,

Last week I received a beautiful testimonial from a client, which really brought tears to my eyes.

It was so beautiful to read that someone who has been bedridden/sofa ridden for years and not any treatment brought permanent improvement, feels so much joy and relief through soul healing.
It touches me to hear that people experience the power of soul healing and that life is coming back.

The last sentence was: The last blessing was even more powerful than before. I almost beamed out of bed!

That almost touched me even more personally. Even though I have been through my own challenges lately, and it has not been easy, it doesn’t stop the light beings from serving clients through me. They even offer more powerful blessings, the more I am able to transform my soul, heart, mind and body so I can be a more pure vessel for them.
It also touches me deeply to be able to help others in the same condition as I was in, bedridden, and to let them experience remotely what I have experienced myself through soul healing. They are in their own bed and receive the help they need without the need to travel, which is always such a challenge for those with this kind of condition.

I happily share the experience with you now (Client gave me permission to do so)


Myalgic Encephalomyelitis (ME)

“Since I became ill I have spent lots of money on doctors, treatments, therapies, medication and supplements. None of it brought me permanent healing. Not even a little bit of improvement in my body.
After 10 years of trying to continue on this path I was drawn more and more to the spiritual way of healing. However, there are many kinds of different methods here too. I realized very quickly that you can spend a lot of money here too without getting real help, because years of being bedridden is not solved in only a few healings. But at that time I thought it was possible though

I was very fortunate that out of the blue a beautiful woman crossed my path who offered me healings and real help and YES, I felt my first improvement. I could sit up for a few hours and every now and then I was even able to do something outside. That was so great to experience and I am forever grateful to her, but… something was missing. My soul was not included in the whole story and treatment. I could do more, but I still lacked that feeling of joy and happiness.

Then Barbara crossed my path. I was very curious to her spiritual healings. Every blessing I receive through her is special. Sometimes I feel all kind of sensations in my body and the other time I feel very little, but then I receive a beautiful message which helps me move forward. Besides lots of coaching, I also received the guidance to read Master Sha’s books. To be very honest, I didn’t really felt like doing that. But eventually I bought a book. It was filled with practices and I really didn’t want to do them. I thought that would be a waste of my time, isn’t it?
I am grateful that I was born as a person who likes to do things, so very quickly I thought, well, let’s start doing it and then I will feel what it will do for me. Many practices are based on chanting mantra’s. Very quickly I started to notice how powerful these practices are. When I experienced fear and I started to do the practice for this emotion, it melted away. And I have beautiful experiences like that almost every day I spent time practicing. My resistance is totally gone, because it really works! I finally have found something that really helps. Something that makes my soul so extremely happy. Something that gives me a goal in my life again.

Last month I was facing a huge challenge, because my family and I planned to go on a holiday to Italy. This is something huge for me as I spend my days on the sofa for years, so travelling isn’t easy for me. But due to the practices I was able to stay calm. During the holiday Barbara supported me remotely with blessings to boost my energy, so I could recover pretty easily from driving that long distance in the car. And in this way, we were able to have a really nice holiday together as a family, for the first time.

I have no idea yet what soul healing will bring me in the future, but for now I see it as a treatment and approach to healing that is truly worth my money. Because it works! I feel joy again. And I haven’t felt that for many decades.

___________________
PS. The last blessing was even more powerful than before. I almost beamed out of bed (Anonymous)"

This kind of experience always makea me so grateful. This is what it is all about. Life returns, joy is felt again. A soul who felt stuck is ready to move forward again. So beautiful!

In love and light,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

Thursday, 25 April 2019

Hoe vaak stel jij deze vraag? /How often do you ask this question?

~ for English please scroll down halfway through this page ~Hoe vaak stel jij deze vraag?

Onze voornaamste doelstelling in het leven is anderen te helpen.
En als je ze niet kunt helpen, doe ze dan in ieder geval geen kwaad.
~Dalai Lama~


Lieve lezers,

Vandaag wil ik het graag hebben over iets wat me al een tijdje bezig houd.
Wanneer is iets helpen? Wat is hulp?

hulp (de ~)het samenwerken aan iets; hulp; het helpen; zorg voor mensen in nood 


In deze definitie is hulp in mijn ogen iets wat twee partijen kent. Degene die hulp ontvangt en degene die hulp verleent. Een wisselwerking waarbij beide kanten een inbreng hebben.
En ik heb het hier dan niet over een interventie in de zin van opgelegde hulp omdat iemand een gevaar is voor zichzelf of een ander.

Ik kijk graag medische series, omdat ik geraakt wordt door de artsen die zoveel voor hun patiënten kunnen doen. Het opent mijn hart voor de medische wereld als ik zie hoeveel levens er worden gered. Dat geeft mij hoop.

Nu is er een nieuwe serie, New Amsterdam, en de Medisch Directeur van het ziekenhuis heeft een zinnetje wat hij vaak gebruikt: How can I help? (Op wat voor manier kan ik helpen)
Wat een prachtige vraag... In dit simpele kleine zinnetje zit een enorme kracht. Hij kijkt niet naar het probleem en wil het oplossen op zijn manier maar benadert de mensen met een openheid en nederigheid en nodigt uit tot communicatie.
Dit ene zinnetje nodigt uit om te delen wat er speelt en waar iemand voor geholpen wil worden. Zonder eerst te luisteren en te horen wat er speelt en wat iemand wil, kan je geen echte hulp bieden in mijn ogen. Dan zie je immers de situatie vanuit jouw perspectief en vult in wat er volgens jou nodig is, maar wellicht wil die ander dat niet of ziet diegene dat niet als hulp.

Hulp is in mijn ogen niet iets wat degene die helpt ziet als hulp, maar wat degene die de hulp ontvangt ervaart als hulp.
Daarvoor is het nodig om van perspectief te veranderen. Door de situatie vanuit het standpunt van degene die hulp nodig heeft te leren zien en begrijpen. Door jezelf opzij te zetten.

In de Quantum fysica gaat men ervan uit dat niets geobserveerd kan worden zonder dat het wordt beïnvloed door degene die observeert. Dat betekent dus ook dat iedereen zijn of haar eigen waarheid ziet en creëert. Ook dat is een goede reden om je eigen visie niet als superieur te beschouwen maar juist ook de visie van de ander te vragen en leren zien. Dan kan je echt hulp bieden.
 

"Nederig zijn betekent dat we inzien dat we niet op Aarde zijn om te zien hoe belangrijk we kunnen worden, maar om te zien hoeveel verschil we kunnen maken in het leven van anderen"
~ Gordon B. Hinckley ~
Het betekent in mijn ogen ook dat je werkelijk luistert naar de ander. Dus niet alleen (aan)horen en wachten tot het moment dat je jouw visie kunt verwoorden, maar daadwerkelijk luisteren. Dat heeft meerdere redenen.

Hoe kan je helpen als je niet weet wat er speelt of wat voor die ander belangrijk is.
Soms kan blijken dat door te luisteren tussen de regels door, dat wat het probleem lijkt te zijn, een diepere oorzaak heeft en dat daar eerst geholpen dient te worden. Zo was er een prachtig voorbeeld van een meisje in de serie die depressief was, maar om het meisje te kunnen helpen, moest de moeder in de behandeling betrokken worden omdat de moeder-dochter relatie en de culturele achtergrond een grote rol speelden bij de psychische klachten van de dochter. Alleen kijken naar het klachtenbeeld was onvoldoende. Door te luisteren ontstond er een breder beeld en perspectief.
Ik heb dat zelf ook meermalen ervaren dat iemand mij vroeg om hulp bij dit of dat, maar dat tijdens het gesprek bleek dat de focus gelegd moest worden op iets anders omdat dan de oorzaak aangepakt kon worden. Luisteren naar iemands verhaal bracht een ander licht op hoe diegene het beste geholpen kon worden.

Het betekent ook dat je niet opdringt wat jij zelf vindt dat de beste vorm van hulp is. Daar zijn uiteraard wel uitzonderingen op, soms moet een interventie tegen de wil van iemand in plaatsvinden, maar in de meeste gevallen is dat niet nodig. Dan getuigt het van respect om de vrije wil en de vrije keuze van een ander te laten voor wat het is en hulp te bieden in de vorm waar iemand zich goed bij voelt.

Wat ik in het spirituele wereldje verschillende keren ben tegengekomen is dat er soms niet geluisterd wordt naar het persoonlijke verhaal. Ik heb het zelfs meermalen meegemaakt dat mij gezegd werd, Barbara ik hoef niet jouw verhaal, ik luister wel naar wat de zielenwereld mij te zeggen heeft want die weet altijd meer.
Dat vind ik persoonlijk een gevaarlijk standpunt en ik zal uitleggen waarom.

Zo zijn je spirituele kanalen zelden 100% correct. Je moet altijd rekening houden met een fout marge.
Ook al is het zinvol om naar de leiding vanuit de zielenwereld te luisteren, en doe ik dat meestal ook voorafgaand aan een gesprek, dan nog betekent het niet dat het verhaal van iemand zelf minder waardevol is! Het is de ervaring en het verhaal van diegene zelf en dat is minstens net zo belangrijk en het is zinvol om die informatie naast elkaar te leggen om een beter beeld te krijgen.
Wat ook speelt is dat de boodschap die je doorkrijgt wel correct kan zijn maar op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden. Door te luisteren naar de situatie van de ander krijg je een duidelijk beeld wat voor die persoon de beste interpretatie is.

Het doorkrijgen van een boodschap van de zielenwereld is prachtig en een fantastische leidraad, maar dan nog moet die boodschap gebracht worden op een wijze dat die door de ander ontvangen kan worden. Dat betekent dat je rekening moet houden met onder meer het kennis niveau, met het taalgebruik, met omgangsvormen, zodat de boodschap ontvangen kan worden en niet afketst.
Met een jurist kan ik juridische vaktaal spreken, maar met een IT specialist die geen juridische kennis heeft zal ik mijn woorden moeten aanpassen. Zo zie ik dat ook met spirituele boodschappen doorgeven. Ook dat kan ik alleen doen als ik op dezelfde golflengte afstem, de juiste woorden gebruik, zodat de inhoudelijke boodschap op de juiste wijze aankomt.
Als ik iets doorkrijg wat voor mij heel logisch is, maar het kennisniveau van de ander niet aansluit, dan zal ik dus eerst diegene meer moeten uitleggen. Je kan een kind geen academisch niveau geven, en een academicus spreek je niet aan in kindertaal...
Ook dat is een goede reden om te luisteren, zodat je daadwerkelijk leert inzien wie degene is die voor je zit, hoe diegene leeft, wat er in iemand omgaat, wat diegene voor wensen heeft, zodat je kan helpen...Daadwerkelijk hulp bieden waarmee die ander geholpen kan en wil worden. Niet de manier waarop de hulpverlener met een tevreden gevoel achterover gaat zitten, nou dat heb ik toch mooi voor elkaar gekregen en mooi gezegd, terwijl de ander de kamer verlaat, en zich ongezien, ongehoord, onbegrepen voelt en iets heeft gekregen waar hij of zij weinig mee kan.

En dan heb je ook nog zo iets als het respecteren van de vrije wil. Soms wil iemand niet geholpen worden... Bij volwassenen die een medische ingreep nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld kanker hebben, is het heel goed geaccepteerd als iemand er voor kiest om geen behandeling te ondergaan.
Bij de spirituele hulpverlening geldt dat in mijn ogen net zo... ook daarin moet je rekening houden met het feit of iemand wel hulp wil en zo ja, in welke vorm!
Om een paar voorbeelden te geven:
Mijn aandoening is vrij complex en onbehandelbaar in de reguliere geneeskunde. Alleen healing heeft mij de afgelopen jaren de hulp geboden die ik zocht. Maar het ontvangen van die healings kon soms grote aanpassing vragen van mijn lichaam en het kwam mij niet altijd even goed uit om die gevolgen te dragen, bijvoorbeeld omdat ik een afspraak had, of omdat ik nog moest rijden. Degene die mij goed kennen checkten altijd of ze op dat moment de healing konden geven of dat ze er rekening mee moesten houden dat het te intens is om nog te rijden en dan kreeg ik dat ook altijd eerlijk te horen. Barbara niet nu want... En ze accepteerden het ook als ik zei dat ik nu niet geholpen kon of wilde worden vanwege andere prioriteiten.
Er zijn echter ook mensen geweest die het doorduwden, Ja maar het is een Healing en de zielenwereld weet precies wat goed is voor jou....Dat klopt wel, maar een healing op zielenniveau moet toch ook altijd door het lichaam verwerkt worden.

Mijn eigen ervaring maakt dat ik daarom graag de voorkeur geef aan luisteren naar wat de ander graag wenst. Het is niet aan mij om te bepalen wat goed is. Dat gaat in overleg.
Het gaat in overleg met de zielenwereld, met de ziel van de persoon of het dier voor me, met de uitgesproken wens van diegene door te luisteren naar zijn of haar verhaal.
En soms is de beste vorm van hulp om iemands uitdrukkelijke wens om niet geholpen te worden te respecteren en je eigen emoties opzij te zetten.

De zielenwereld zelf handelt ook vanuit dat respect. Ze zullen hulp nooit opdringen maar alleen datgene doen waarom gevraagd wordt. Ook zij respecteren de vrije wil.

En mocht het zo zijn dat de boodschap die ik doorkrijg over wat de best mogelijke vorm van hulp is voor diegene, afwijkt van wat diegene zelf als hulp ziet of ervaart, dan is het aan mij om dat gesprek aan te gaan en te bespreken wat ik doorkrijg en iemand op een andere vorm van hulp te wijzen dan waar diegene op dit moment zelf aan denkt. Dan kan diegene zelf kiezen. Niet ik!

Een voorbeeld uit de praktijk:

  • Zo kreeg ik onlangs het verzoek om een healing te geven aan iemand voor een bepaalde klacht. Toen ik het verzoek hoorde kreeg ik echter via mijn spirituele kanalen door dat dit een symptoom was en dat de oorzaak elders lag en dat het dus beter was om de healing op de oorzaak te richten. Ik heb diegene vervolgens gevraagd of er soms ook klachten waren in het orgaan wat ik had doorgekregen, omdat ik doorkreeg dat waar de healing voor gevraagd werd een symptoom was. Diegene was verrast en vertelde uitgebreid over de problemen met het andere orgaan. Toen ze begreep wat de relatie was gaf ze me duidelijk aan liever een healing te ontvangen voor de oorzaak dan voor een symptoom. Zo werd de focus van de healing in onderling overleg en afstemming verlegd. Tijdens de healing kon ik via mijn derde oog (spirituele oog) zien wat er gebeurde en deelde dat met de cliënt. Ze was verbaasd dat wat ze had ervaren precies overeenkwam met wat ik haar vertelde en dat ze kennelijk gevoeliger was dan ze dacht. Ze was dankbaar voor de healing. En het voelde voor haar goed en oplossingsgericht.

Voor mij betekent deze feedback veel. Hulp bieden draait niet om de hulpverlener. Hulp draait om de ander! Het gaat om hoe diegene zich voelt.
Hulp bieden vraagt een kwaliteit van aanvoelen en begrijpen wat een ander wil en nodig heeft zonder het in te vullen vanuit jouw eigen wensen. Jezelf en je ego opzij zetten dus en handelen in overleg en overeenstemming.Onbaatzuchtige dienstverlening is de hoogste poort naar de Bron 
Dr. en Master Zhi Gang Sha.
Onze frequentie verhogen en dichter bij de zuiverheid van de Bron komen is wat we uiteindelijk als mens nastreven. Zie ook mijn andere blogs over de reden waarom we onze frequentie willen verhogen. Het onvoorwaardelijk helpen van anderen is daar een hele krachtige effectieve manier voor.


Dat ene simpele zinnetje geeft de kern zo goed weer: op welke manier kan ik helpen?In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************


How often do you ask this question?Our prime purpose in this life is to help others. 
And if you can't help them, at least don't hurt them. 

~Dalai Lama~

Dear readers,

Today I would like to write about something that is on my mind for a while.
When do you truly help? What is help?


help:  working together, taking care of people in need, offering someone your service or resources.   


In this definition, help is something I would say that has two sides, the one who receives the help, and the one who offers help. It is an exchange between both sides.
I am not talking now about court-mandated help when someone could be a danger for themselves or someone else.

I love to watch Medical Series, because I am often moved by what doctors are able to do for their patients. It opens my heart for modern medicine when I see how many lives can be saved. It gives me hope.

Now there is a new series, New Amsterdam, and the medical director has a beautiful sentence he uses very often: How can I help?
What a beautiful question... this simple phrase contains a lot of power. He doesn't look at a problem and wants to solve it his way, instead he approaches the people involved with an openness and humbleness and invites to communicate.
This little phrase is an invitation to share what is going on and what the other person would like to receive help for. Without listening first and without understanding what is going on and what the other person would like to receive, it is not possible in my opinion to truly offer help. Because then you would only see it from your perspective and you would interpret the situation in your way, set it out to satisfy your feelings, but it could be that the other person feels completely different about it and doesn't experience your way of helping as real help.

Help in my vision isn't something that the one offering the help sees as help, but it is what the other person experiences as help.
So it is needed to change perspective, to truly view the situation from the point of view of the one who needs help, by putting your own vision aside and stay open.

Quantum physics teaches us that nothing that is observed is unaffected by the observer. It means that everyone sees and creates their own truth. That also is a very good reason to not see your own vision as superior, but really ask for and learn to see the vision of the other person. Then you can truly help.


“Being humble means recognizing that we are not on earth to see how important we can become, but to see how much difference we can make in the lives of others”
~ Gordon B. Hinckley ~


It also means in my opinion that you truly listen. Not just hear the other person and wait for the right moment to share your own point of view, but to truly listen to what the other person says and wants. That has multiple reasons.

How can you help another person if you do not really understand what is going on and what is important for that person.
Sometimes, when you listen between the lines, and understand what is not said aloud, the real problem turns out to be something else and there is a deeper cause which needs to be addressed first. There was a beautiful example in the series of a little girl, feeling depressed. In order to help the girl it was needed to involve the mother in the treatment, because the mother-daughter relationship and the intercultural issues played a major role in how the girl was feeling. Only addressing the symptoms of depression was not enough. By truly listening to her story and seeing the bigger picture it was possible to treat the rootcause.
I have experienced this too when someone asked me for help with a certain issue. During the conversation we had it was very clear that the focus needed to be on something else then the initial question in order to focus on the root of the problem. Listening to someone's story brought a different perspective and a different light on how the other person could be helped in the best way.

It also means that you do not impose your point of view on what is the best possible way to help someone. Of course there are exceptions to this, sometimes an intervention against someone's will is needed,  but in most situations this is not needed. Then it is respectful to allow the other person to have free will and free choice on how they want to be helped and what feels good for them.

What I have experienced in a spiritual community multiple times is that there is no time to listen to someone's story. I have often been in situations that people told me: "Barbara I don't need to hear your story, I will listen to what the soul world has to say to me because they always know more..
I personally think this is a dangerous point of view and I will explain why.

Your spiritual channels hardly ever give you 100% correct information all the time. You always have to keep in mind a certain margin of error.
Even though it is very useful to listen to the guidance of the soul world, and I also do this before I speak to a client, it doesn't mean that the personal story of the person involved is of less value.
It is their experience, their story and in my opinion that is just as important as the information received from the soul world. It is useful to have both parts of the information together to have a bigger picture.
What also is important to keep in mind is that the information you receive from the soul world could be correct but it could be interpreted in different ways. By listening to the story and situation of the other person, you could have a deeper understanding of how to interpret the message of the soul world.

To receive messages from the soul world is beautiful and it is a powerful guidance, but the message always needs to be brought to the other person in a way that it could be received in the way it is meant to be received. That means you have to consider the level of understanding and knowledge a person has, you might have to adjust your language or the way of bringing the message, so it doesn't bounce off or is rejected.
With a lawyer I am able to speak legal jargon, but with an IT specialist who doesn't have any legal knowledge it is needed to adjust my language. In the same way I approach spiritual messages. I can only bring the message correctly when I speak in a way that is adjusted to the other person and I use words, that could be understood by the other person, so the content of the message is received in the right way.
When I receive a spiritual message that makes perfect sense to me, but the other person is not able to understand that because they do not have the background information I have, I have to explain that first. You can't teach a child on an academic level and you don't speak to a professor in the way you talk to a child.
That also is a good reason to listen to the other person first, so you truly understand who is the person in front of you, how does he/she lives, what is going on inside, what are the wishes/dreams, so you can truly help... To offer help in the way that the other person truly feels helped. Not in the way the counseler sits back feeling satisfied about him/herself and thinks that he/she has done and said that perfectly, while the other person leaves the room feeling unseen, unheard, misunderstood and received something that he or she can't do anything with.

And then there also is the fact that you have to respect free will. Sometimes someone doesn't want to receive help. An adult who needs a medical procedure, for example because he/she has cancer, can say NO. It is accepted that someone choses not to receive any treatment. I believe the same thing applies to when it comes to any form of spiritual help. You have to accept someone's free will and whether someone choses to receive help or not.
To give you an example:
My condition is very complex and cannot be treated in modern medicine. Only spiritual healings have offered me help in the way I was looking for. But to receive these healings sometimes was demanding for my physical body. It wasn't always easy to integrate these blessings and therefore it could have a lot of side effects for a while, until my body was able to adjust. It was not always convenient to experience these side effects, for example because I had to drive my car, or because I had an important meeting. Those who know me very well always checked first before offering the healing if it was the right moment, or that they had to be aware of the side effects and I still needed to drive my car. And they always were honest with me... Barbara I will not offer it to you now... And they always accepted it when I said that I didn't want to receive the help at that moment because I had other priorities.
However, there have been other people who meant well, but kind of forced it because they said: The soul world knows what is best for you and you will receive exactly that... And that is true, the soul world knows better, but the healings on a soul level need to be integrated on the physical level as well and that could cause some trouble and inconvenience for a while.

My own experiences, shared above, therefore makes me want to listen to the person asking me for  help, first.  It is not up to me what is right. I believe it needs to be in sound consultation and close cooperation.
It needs to be in harmony with the soul world, with the soul of the person or animal in front of me, and with the request and story of that person.
Sometimes the best way to help someone is to respect that person's wish not to be helped and forget about your own emotions.

The soul world also acts from that same respect. They will not force their help but will only help when they are asked to help. They also respect free will.

And in case that the message I receive from the soul world about what is the best possible way to help someone, is not in alignment with what the other person requests, then it is up to me to start a conversation and to discuss what I receive through my spiritual channels and to make someone aware of a form of help that they might have not thought about. In this way this person is given a choice. He/She can choose. Not me!

A real-life illustration:


  • I recently received a request to offer a spiritual healing to someone with a certain issue. When she told me her request I heard through my spiritual channels that this was only a symptom and that the rootcause of the issue was somewhere else in the body and the guidance was to focus the spiriutal healing on the root cause not the symptom. I then asked her if she experienced other symptoms in the organ I received the guidance for. She was surprised but started to share extensively about what happened in her life and the problems she had with that specific organ. When she understood the relationship between that organ and the symptoms she originally asked the spiritual healing for, she clearly said she liked to receive a spiritual healing for the rootcause and not the symptoms. So that was a clear example on how the focus changed by mutual agreement. During the healing I could see with my spiritual eye what happened and shared that with the client. She was surprised that what she had experienced and felt was similar to what I shared with her and that she apparently was more sensitive than she thought she was. She was grateful for the spiritual healing. It felt good and solutions-focused she told me afterwards.  


For me it means a lot to receive this kind of feedback. Help is all about the client, not about the practitioner. It is all about how the client feels during and after the spiritual healing.
To offer help requires a certain quality of feeling and understanding what the other person wants and needs without you filling in the blank spaces according to your own wishes. You have to put yourself and your ego aside and act in mutual agreement and alignment.


The highest sacred gate of the Source is selfless service. 
~Dr. and Master Zhi Gang Sha~As human beings we ultimately strive to raise our frequency and vibration to come closer to the
purity of the Source. See other blogpostings about this subject on this blog.
To help others selflessly is a very powerful way to do so.

This one simple phrase truly is basically what it is all about:  how can I help?In love and light,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

Wednesday, 27 February 2019

hoe verander je pijn of dingen in je leven die je graag anders zou willen? / How to transform pain or certain situations in your life?

Ik denk dat we zijn wie we zijn om een heleboel redenen.
en misschien zullen we nooit de meeste redenen kennen.
Maar zelfs als we niet de mogelijkheid hebben om te kiezen waar we vandaan komen,
Dan nog kunnen we kiezen waar we vanaf daar naartoe gaan. 

~ for English please scroll down halfway through this page ~

Hoe verander je pijn of dingen in je leven die je graag anders zou willen? 


Lieve lezers,

Velen vragen zich af wat het doel van het leven is. Zoals ik het zie is het leven er niet alleen om geleefd te worden, maar ook om je bewuster te worden. Om te groeien als ziel, om een bewustzijnsverruiming te verkrijgen en om ervaringen op te doen die je daarbij kunnen helpen om uiteindelijk je frequentie te verhogen.

Je lichaam vertelt je via je pijn of via situaties in je leven, wat er voor informatie in je trillingsveld aanwezig is en kan je zo helpen om bewuster in het leven te gaan staan en je helpen groeien. Dat trillingsveld wordt onder meer beïnvloed door je omgeving, je emoties, je gedachten en alles wat je hebt meegemaakt.
Healing is eigenlijk het transformeren van het energieveld, van de lagere frequenties in hogere frequenties, zodat de informatie die erin is opgeslagen kan veranderen, emoties losgelaten kunnen worden, overtuigingen veranderd kunnen worden en patronen doorbroken kunnen worden. Het helpt je om meer in verbinding te leven met alles en iedereen om je heen en de afgescheidenheid van de Bron te verminderen. Dit kun je zelf doen via allerlei zelf-helingstechnieken en bewustwording. Je kan dat ook healing ervaren via de hulp van iemand anders.

We kennen allemaal pijn, hetzij fysiek, hetzij emotioneel, hetzij mentaal, hetzij spiritueel. Maar het is niet losstaand van elkaar. Alles is met elkaar verbonden. We zijn in feite een multi-dimensionaal energieveld met verschillende mate van dichtheid. De ziel is het meest etherisch en stuurt het bewustzijn aan. Het bewustzijn is gekoppeld aan emoties en stuurt de energie aan en daar waar energie naartoe gaat wordt iets in de materie gemanifesteerd. Wil je iets anders manifesteren dan je tot dan toe hebt gedaan, een verandering creëren, dan is dat zoals eerder gezegd mogelijk door je energieveld te veranderen. In een hoog frequent veld zijn vele mogelijkheden, vele potenties. Lagere frequenties verstoren of blokkeren die mogelijkheden, maar geven je wel aanwijzingen over wat je kan veranderen. Het verhogen van de frequentie en vibratie opent nieuwe mogelijkheden.

Door vanuit de ziel te werken, breng je nieuwe informatie in het energieveld vanuit de kern en zo kun je nieuwe mogelijkheden creëren. Vandaar uit kun je met je geestkracht aan de slag om het uit te werken, bijvoorbeeld via visualisatie hoe je dat wilt vormgeven, of via krachtige affirmaties je negatieve gedachtepatronen veranderen. Door je emoties in de juiste richting te brengen dat dit is wat je wilt en wat goed voelt en dat je het waard bent en de negatieve emoties los te laten. Maar vervolgens is er ook actie nodig. Je kan vele mantra's chanten en blijven dromen over of visualiseren dat je een krachtig sportief lichaam hebt, maar je zal ook aan de slag moeten. Of een prachtig schilderij voor je zien vanuit afstemming en visualisatie maar dat komt alleen op het doek als je begint. Omgekeerd kun je beginnen maar als er een verstoorde frequentie is in je energieveld, kan datgene wat je graag wilt, geblokkeerd worden om tot realisatie te komen. Dat is waarom het zo van belang is om je energieveld in frequentie te verhogen. In een ander blog ga ik hier dieper op in. 

Hoe verhoog je je frequentie?
Door betere keuzes te maken... Het leven overkomt je niet zomaar. Het leven is een aaneenschakeling van momenten en van de keuzes die je maakt. Andere keuzes trekken andere gebeurtenissen aan.
Ieder van ons is een multidimensionaal energieveld met een ziel, een bewustzijn en een lichaam. Een lichaam is in feite een energieveld met een grotere mate van dichtheid. In dat energieveld spelen vele verschillende trillingen een rol.
Dr. David Hawkins is iemand die zich veel met frequenties heeft beziggehouden en heeft een schaal ontwikkeld voor emoties.


Kijk maar eens naar bovenstaande schaal en vraag jezelf eens af welke van de bovenstaande frequenties bij jou een rol spelen in meer of mindere mate.
Door me erin te verdiepen vanuit verschillende invalshoeken heb ik geleerd hoe ik dat energieveld kan beïnvloeden. Vast blijven zitten in een bepaalde situatie helpt  niet. Kijk liever naar wat het je kan brengen aan inzicht of ervaring en hoe je erdoor kan groeien. Er zijn altijd twee kanten aan een situatie. Er zijn uitersten en wanneer je de middenweg vindt, kan je tot een groeiend bewustzijn komen.
Yin versus Yang.
Boeddha kwam tot het inzicht bij het zien van een snaar op een instrument. Als de snaar te strak gespannen is, dan breekt hij. Als hij te slap is, komt er geen geluid uit. De kunst was de middenweg te vinden. Hij realiseerde zich dat dit ook gold voor het leven: Vind de gulden middenweg.
In het Christendom spreekt men van de polarisaties van het kwaad en het vinden van het midden, daar waar het Christusbewustzijn zich bevindt.

Leven en Dood zijn één draad,  dezelfde draad bezien van verschillende kanten.
~Taoistisch gezegde ~

Op dezelfde manier kun je in mijn ogen kijken naar Gezondheid en Ziekte.

Omdat mijn spirituele kanalen open zijn, kan ik beginnen vanuit de kern, vanuit de ziel, in samenwerking met de zielenwereld. Ik ben dankbaar dat ik hun boodschappen kan horen. Zij hebben een groter overzicht dan dat wat wij als mens hebben. Zowel voor het verleden, het heden als de toekomst. Mij helpt het om hun inzichten te ontvangen om zo sneller te beseffen welke kant ik op kan gaan. Ik begin mijn dag dan ook vaak met zielencommunicatie om zo de leiding te ontvangen voor waar ik me het beste op kan richten die dag en als er iets gebeurt stem ik me 's avonds vaak af om te zien wat volgens hen de diepere betekenis is.
Ik ben me ervan bewust dat dat het voor mij tot op zekere hoogte makkelijker maakt dan voor mensen die dat niet direct kunnen, maar daar is uiteraard een jarenlang proces van training en ontwikkeling aan vooraf gegaan.
Mocht je dit zelf kunnen, doe het. Ik kan het je echt aanraden. Luister naar wat je ziel je te zeggen heeft. Luister naar wat de lichtwezens met je willen delen.
Kun je dat niet zelf, dan kan je hulp vragen bij iemand die je vertrouwt. Ik kan je daar ook bij helpen als je wilt. Velen zijn je al voorgegaan en geven me vaak terug dat ze dankbaar zijn voor de boodschap die ze ontvangen hebben. Ze zijn vaak diep geraakt door de persoonlijke boodschap die ze ontvangen.

Als je niet direct kunt communiceren kun je het ook op andere manieren doen.
Je kunt tijd nemen voor jezelf, rustig gaan zitten en luisteren naar je intuïtie. Luisteren naar je gedachten. Wat speelt er in je hoofd? Wat zijn de patronen? Zijn deze gedachten juist? Is de kennis juist? Om je bewustzijn te vergroten is het goed om je kennis uit te breiden. Kijk op welke manier jij andere kennis kunt verkrijgen? Zoek de Yin en Yang, de tegenstellingen in een bepaalde situatie op en vind het midden. Blijf niet vastzitten in de pijn of de negatieve situatie. Kijk naar de mogelijkheden.
En laat je daarbij alsjeblieft niet tegenhouden door te kijken naar wat je niet kunt. Kijk naar wat je wél kunt. Ik heb bijvoorbeeld langere tijd geen boeken kunnen lezen, maar dat heeft me niet weerhouden om te studeren. Er zijn vele manieren waarop je je kennis kunt uitbreiden, bijvoorbeeld door luisterboeken, (online) workshops, met iemand praten, internet, documentaires of films. Verruim je bewustzijn, bekijk dingen vanuit een ander perspectief, verander je mindsets en op die manier kun je al veel verandering brengen.

Ga ook zitten met je gevoelens en ga dieper en dieper. Loop er niet langer voor weg. Voel de pijn. En voel waar het door veroorzaakt wordt. Het heeft je veel te zeggen en te leren. Dit kan komen door ervaringen in dit leven, maar ook door herinneringen die in je energieveld zijn opgeslagen vanuit vorige levens. Het kan zoals ze dat noemen karma zijn, maar het kan ook een ervaring zijn die je in feite gegeven is om je te helpen groeien. Kijk of je het kunt veranderen en er positieve gevoelens tegenover kunt zetten en op die manier ingeslopen patronen die steeds opnieuw getriggerd kunnen worden, kunt doorbreken. Niets is alleen maar negatief. In de negatieve ervaring zit altijd een positief element. En in de positieve ervaringen zit ook altijd een negatief element. Probeer beide kanten te zien. De Yin en Yang van de situatie.


Door met jezelf te zitten en te onderzoeken wat er diep van binnen leeft, door te kijken naar waar de pijn zit, wat je graag wilt, wat jouw ziel je te vertellen heeft, kun je veel leren. Maar het is slechts de eerste stap. Vervolgens moet je met dat wat je ontdekt aan de slag. Zet stappen om een positieve verandering te creëren en herhaal ze. Alleen door herhaling kan een nieuw patroon ontstaan. 
Ben daarbij ook een beetje lief voor jezelf :) Elke stap, hoe klein ook, is een stap in de goede richting!
Het is een natuurkundig fenomeen dat energie te veranderen is. Je huidige omstandigheden zijn dus te beïnvloeden! Je huidige omstandigheden definiëren niet voor altijd je mogelijkheden. Hoe fijn en hoopgevend is dat!? Laat je niet beïnvloeden door opmerkingen als: "Je zult er maar mee moeten leren leven; Er is niets wat we voor je kunnen doen; Dat wat je wilt is onmogelijk." Er zijn zovele succesverhalen, zovele voorbeelden van mensen die het schijnbaar onmogelijke deden. Maar ze maakten andere keuzes dan de meerderheid en ze geloofden in zichzelf. Ze maakten stappen op weg naar een ruimer bewustzijn.
Maak je andere keuzes, dan zal de uitkomst dus anders kunnen zijn. Als je ervoor kiest om de dingen te doen die passen bij jou, en die je helpen om steeds meer in overeenstemming te gaan leven met jouw ware zelf en die je helpen om je vibratie te verhogen, kom je ook steeds meer in verbinding met de Bron in jou. De Bron die heel is en waar alles mogelijk is.

En dan bedoel ik dus eigenlijk dat je je levenswijze aanpast. Niet dat je eens in de zoveel tijd een gezonde maaltijd eet, of eens in de zoveel tijd een workshop volgt om je spiritueel te voeden om vervolgens weer in dagelijkse 3D materie onder te dompelen.
Je energieveld opschonen en verhogen is iets wat een aanpassing vraagt van je dagelijkse levenswijze. En als je dat doet en naar de kern gaat van wie je bent en je de vibratie in jouw energieveld in lijn brengt met wie je bent, en datgene loslaat wat jouw energieveld verstoord (hetzij door herinneringen uit dit leven of een ander leven, hetzij door omgevingsfactoren of datgene wat je eet, hetzij door bepaalde gedachtenpatronen of overtuigingen die keer op keer getriggerd worden), dan kunnen er nieuwe patronen ontstaan waardoor pijn vermindert of verdwijnt, emoties veranderen, je nieuwe dingen naar je toetrekt.

Tao Healing en Soulfulness is wat mij heel erg geholpen heeft om mijn eigen energieveld te veranderen, te verhogen en mij meer in lijn te brengen met mijn ware, hogere zelf. Het heeft me vele inzichten gebracht om bewuster in het leven te gaan staan. En het heeft me geholpen om mijn spirituele kanalen steeds verder te openen en me de mogelijkheden gegeven die ik nu heb.
Het is fijn om die mogelijkheden voor anderen in te kunnen zetten.
Jij kunt ook door middel van een verhoging van jouw frequentie en vibratie meer in lijn komen met jouw doel in jouw leven. Ieder heeft immers een doel in dit leven en dat begint met het in lijn komen met jouw ware ziel en alles wat die verbinding verstoord los te laten. In deze huidige tijd waarin de energie op Aarde steeds meer verhoogd wordt en de polarisatie van de minder fijne machten toeneemt, is het extra van belang om onszelf voor te bereiden en aan te passen zodat we mee kunnen gaan met al deze vele mogelijkheden die nu naar Aarde komen.
En het begint met willen... De wil om te veranderen en te doen wat nodig is om die verbinding te herstellen en bewuster in het leven te gaan staan.
Zet jij een bewuste stap vandaag? En welke stap gaat dat dan zijn?
Voor meer inspiratie kun je ook dit blog lezen: Met daarin de vraag: zie jij jezelf, voel jij jezelf, hoor jij jezelf?  Werkelijk, het grootste geschenk dat je te geven hebt is dat van je eigen zelf-transformatie.

~Lao Zu ~ 

In liefde en licht,
Barbara
~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

How to transform pain or certain situations in your life?

Dear readers,

Many people wonder what is the purpose of life. The way I see it, life is not only here to be lived, but also to gain experiences and to exand your consciousness so your soul can grow and your frequency can raise.

Your body tells you through your pain and through certain situations in your life, what kind of information is stored in your vibrational field and can help you in this way to make you aware and to help you grow. Your vibrational field is dertermined and influenced by your surroundings, your emotions, your thoughts, everything you have been through and more.
Healing actually is transformation of your vibrational field, of the lower frequenties to higher frequenties, so the information stored in the vibrational field can change, emotions can be released, mindsets can be transformed and pattens can be broken. Healing can help you to connect deeper with everyone and everything and to transform the separateness from the Source. You can do this via self-healing techniques. You can also experience healing through the help of somebody else. 

We all know pain, whether it is physical pain, emotional pain, mental pain or spiritual pain. But it is not all isolated, on their own. Everything within you is interrelated. We are in fact a multi-dimensional vibrational field with different levels of density. Your soul is most etherical and it directs your consciousness. Your consciousness is related to your emotions and directs your energy. Whereever your energy goes, that is where manifestation will takes place. So if you want to manifest something else, if you want to create something different in  your life, it is possible by changing your vibrational field. In a high frequency field there are many possibilities and many potentials. Lower frequencies disturb or block the possibilies, they however also give you a clue, a teaching, insights of what it is you need to change. To raise your frequency and vibration opens new possibilies.

By working from the level of the soul, you bring in new information within your vibrational field and in this way it is possible to create new possibilies. From that point you can work on your consciousness and use your mindpower to work with these new possibilities, for example by using visualization or powerful affirmations to change negative mindsets or attitudes. By aligning your emotions with what you truly want and with what gives you a positive feeling you are able to release negative emotions. But then... action is needed. You can chant mantras as much as you like, you can dream about or visualize that beautiful strong athletic body, but if you don't start exercising it is not going to happen. You need to take action.
Or, you can go into a meditative state, see a beautiful image in your minds eye, but if you do not pick up a brush, it will never become a real painting.
On the other hand, you can start doing, but if there is a disturbed energy within your vibrational field blocking your potential to become reality, it is hard to truly reach your goals. That is why it is so important to raise the frequency in your vibrational field. In another blog I shared more about his subject.

How to raise your frequency?
By making better choices.... Your life is not just happening to you. Life is a series of moments and choices you make. Other choices attract other situations.
As I said before, everyone is a a multi-dimensional vibrational field with a soul, a consciousness and a body. A body is an energyfield with a greater density. In that energyfield many different vibrations are playing their role.
Dr. David Hawkins is someone who spent lots of his time studying frequencies and developed a scale for emotions.


Just look at this scale for a while and ask yourself the question which of the mentioned emotions are playing a role within you.
By deepening my knowledge and by looking at this from different point of views I have learned how to influence that vibrational field. It isn't helpful to get stuck in a certain situation or to hold on to certain emotions. It is better to look at it and see what it can teach you, what it is here for and what experience it is bringing to you. That helps you to understand how you can grow from it. There are always two sides in a situation. Two opposites and when you find the middle way, it is possible to expand your consciousness and grow.
Yin versus Yang.
Buddha had the insight when he was observing an instrument. When the string would be too tight, it would snap. If the string would be too loose, there would not be a good sound possible. It had to be in the middle. He realized that life was the same. You had to find the middle way, balance. 
In Christianity one speaks about the polarization of the negative forces and to find the middle, where Christ Consciousness is.


Life and Death are one thread, the same line viewed from different sides.
~Taoist Proverb ~


In my opinion you can look in the same way at Health and Sickness.

Because my spiritual channels are open, I am able to start from the perspective of the soul, the core, in cooperation with the soul world. I am grateful that I can hear their messages. The soul world has a much better overview than we as human beings have. For the past, the present and the future. It helps me to receive their information and insights to understand which direction I need to go. I often start my day with soul communciation to ask guidance what has priority for me that day and when something happens during the day I often ask for guidance at night to understand deeper what the significance of that situation is.
I am aware of the fact that this makes it somehow easier for me than for others who are not able to hear the messages directly, but please understand that this is something that has developed over time and took me years of training.
If you can do this too, you are very blessed as well. I can truly recommend you to do this. Listen to what your soul has to tell you, listen to what the light beings want to share with you.
If you can't communicate in this way, you can ask someone who you trust to help you with this. I can help you too if you like. Many people have already asked me for help and I often receive the gratitude for the messages I am allowed to give to them. They are often deeply moved by the personal messages they receive. 

However, if you can't communicate directly, there are others things you can do too!
You can take time for yourself, sit with yourself and just go within and listen to your intuïton. Listen to your thoughts. What is going on in your mind? What are the patterns? Are your thoughts right? Is your knowledge right? In order to expand your consciousness it is needed to expand your knowledge and see it from different point of views. See how you can receive new information. See both sides of a situation, the yin and yang aspects and find the middle. Do not get stuck in pain or a certain negative point of view. There are always two sides! Look for the opportunities.
And please don't let anything you can't do stop you from doing this. Look at what you CAN do. For example, I wasn't able to read books for a long time. That didn't stop me to study. There are many ways to receive new information, there are audiobooks, (online) workshops, you can talk to someone, there is internet, there are documentaries and movies. Expand your consciousness, look at things from a different perspective, change your mindsets and in this way you can create a lot of change. 

Also, sit with your emotions and go deeper and deeper. Do not walk away from them. Feel the pain and feel what causes it. It has a lot to say and teach you. The pain can be created by experiences you had in this life, but also by memories stored in your vibrational field  of past lives. It can be what they called karma, but it can also be an experience given to you just to help you grow. See if you can change your negative emotion and bring in more positive emotions, to balance the yin and yang. See if you can break the pattern of the negative emotions which is triggered again and again in this way. Nothing is only negative. In every negative experience there is also a positive aspect. And within the positive experiences there is always a negative aspect. Try to see both sides. The Yin and Yang of the situation.

When you sit with yourself, and truly feel deep within, when you start to feel where the pain is, what it is you actually want and what the pain and/or your soul are trying to tell you, you can learn a lot. But that only is the first step. Then you need to take actions. You need to do something with the information that you received or the insights you got. Create positive transformation and repeat those actions. Only by repetition a new pattern can be created.
But, also be nice to yourself :) Every step, also a little or even a tiny step, is a step in the right direction!It is a physical phenomenon that energy can be changed. Your current situation therefore is not a fact, it can be influenced. Your current situation doesn't define your possibilities forever. How nice and promising is that!? Don't let negative comments affect you too much like: You have to live with this for the rest of your live; There is nothing we can do for you; What you want is impossible." There are so many success stories, so many examples of people who did the seemingly impossible. But they made different choices than the majority of the people and they believed in themselves. They made progress on a path towards expanded consciousness. 
If you make other choices, the result could be different. If you choose the things which suit you best, and which can help you to live in accordance with your soul purpose and your true self, it will help you to raise your frequency and bring you closer to the Source in you. The Source which is whole and has infinite possibilities.

And with this I actually mean that you start to change the way you live. I don't mean to eat healthy once in a while, or to go to a spiritual workshop once a year to nourish your soul and then go back to your normal lower vibrational habits.
To clear your energyfield and to raise your frequency is something that asks you to adjust your daily way of living. And when you are willing to do so, and go further and further towards the core of your being and you will start to resonate with who you truly are and let go of everthing which disturbs your energyfield (either the negatieve memories from your current lifetime or past lifetimes, or the influence of your surroundings, or you change your eating habits, or your change your mindsets or attitudes etc.) then new patterns can be created and pain, emotions can be released and you can attract new positive things into your life.

Tao Healing and Soulfulness helped me a lot to change my vibrational field, to raise my frequency and to live more in alignment with my true self and higher self. It brought me many insights to live more consciously. It also helped me to open my spiritual channels further and allowed me to do what I do now.
It is nice to help others with the possibilities given to me and it always makes me humble and grateful to see others grow through the tools and experiences I was allowed to pay forward to them.
You also can become more aligned with your true self and you purpose in life, if you start to raise your frequency. Everyone has a purpose in life, and it starts with being more in alignment with your true self and to let go of everything which disturbs that alignment. In this current time we live in, the energy of Mother Earth will change and ascend to higher dimensions. It is also a time in which the negative forces will resist. So it is needed to prepare ourselves and make adjustments so we can truly integrate all these new possibilities coming to us.
And it all starts with willing.... Are you willing to do what is needed to be done to expand your consciousness and live in alignment with your true self and your higher self.
Are you willing to take a conscious step today? And which step will you take?

For more inspiriation you can also read this blogposting: Asking yourself a question: Do you truly see yourself, feel yourself, listen to yourself?  Truly, the greatest gift you have to give is that of your own self-transformation.
~ Lao Zu ~


In love and light,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

Tuesday, 29 January 2019

Ik zie jou, ik hoor jou, ik voel jou. / I see you, I hear you, I feel you.

~ for English please scroll down halfway through this page ~

Ik zie jou, ik hoor jou, ik voel jou.


Lieve lezers,

Ieder van jullie zal net als ik momenten kennen of gekend hebben, waarin we het even niet meer zien zitten, alsof het voelt dat we vastzitten. Ik ken verschillende momenten in mijn leven waarin ik voor mijn gevoel op de bodem belandde en wat had ik in die momenten behoefte aan iemand, die naar me luisterde zonder van onderwerp te veranderen of die me niet na één zin al zei, dat het allemaal best wel mee viel, dat ik het van een positieve kant moest bekijken. Gewoon iemand die even naast me zat en wilde luisteren, mee wilde voelen, vragen stelde en die me werkelijk zag voor wie ik ben en waar ik mee worstelde. Dat is namelijk zo belangrijk om werkelijk gezien of gehoord te worden.
Die mensen zijn er! Maar ze zijn zeldzaam als je het mij vraagt. En dat hoor ik van vele mensen om me heen.
Ik hoop dat het voor jou anders is, maar ik ben nog niet veel mensen tegen gekomen die juist naar je toe komen op momenten van diepe emoties en die je gewoon in je waarde laten in je momenten van diepste pijn. Mensen die in alle authenticiteit een veld creëren waar je je veilig kan voelen. Dat alles oké is, wat het ook is.
En bij wie je het gevoel hebt:

Ik zie jou, jij ziet mij.
Laten we ons niet langer onzichtbaar maken, maar werkelijk ons ware zelf tonen aan elkaar, ook in de donkerste momenten.

Ik hoor jou, jij hoort mij.
Laten we luisteren, van hart tot hart, ziel tot ziel.

Ik voel jou, jij voelt mij.
Laten we samen naar de kern gaan en de wonden helen op de manier die en het tempo dat goed voelt.

Ik heb die mensen wel gevonden hoor in mijn leven. Ze bestaan echt!
Maar om één of andere reden kwam er altijd een moment dat dat contact weer verloren ging. Het maakt niet uit hoe je het noemen wilt, het lot, de schuld van de ander, mijn schuld, karma, tijd om verder te ontwikkelen.... Feit is dat het contact verloren ging en dat ik me dan weer eventjes meer alleen voelde dan ooit. Voor een tijdje..., want als ik terug kijk naar die momenten, zijn dat altijd de momenten geweest dat ik naar iets beters werd geleid!
Die momenten van alleen zijn, zijn de momenten van de grootste transformatie geweest voor mij. Het zijn niet de fijnste momenten, eerlijk is eerlijk, maar als je bereid bent om in jezelf te zoeken, kan je heel veel vinden.

Nu ben ik niet het type dat zich blind staart op alles wat er niet is, of bij de pakken neer gaat zitten tot het moment zich aandient dat iets spontaan op mijn pad komt. Ik kijk graag naar wat er dan wel is en wat het me te zeggen heeft en wat ik zelf kan doen. Iedere situatie heeft in mijn ogen namelijk twee kanten: een negatieve kant en een positieve kant! Wat deze steeds terugkerende situatie, waarin ik steeds minder op anderen kon bouwen bracht, is dat ik steeds meer op mezelf leerde vertrouwen.
Hoe minder input van de mensen om me heen, hoe minder invloed er was, hoe meer ik de diepte in kon en moest bij mezelf om daar de antwoorden te vinden. Mijn spirituele kanalen waren altijd al open maar ik had nooit geleerd om ze echt te gebruiken. Dat was wat ik leerde.... En de zielenwereld is er altijd.

Een van de boodschappen die ik via mijn spirituele kanalen doorkreeg was:

Je moet begrijpen dat werkelijke kracht niet komt via een ander. Het komt van binnenuit, vanuit jouw connectie met de zielenwereld en de Bron. Ieder ander kan je een boodschap geven op zijn of haar manier, maar het zijn de innerlijke boodschappen, de boodschappen die je voor jezelf ontvangt die je het meest zullen helpen. Richt je dus meer op de zielenwereld en communiceer vaker. Dat zal je in verbinding brengen en dat is de manier waarop je de hulp ontvangt die je nodig hebt. Je hebt je open kanalen, je hebt de afstemming, je hebt dus alle mogelijkheden om het zelf te doen. Het is de innerlijke pijn van het verlies van de werkelijke verbinding dat het probleem is. Herstel jouw innerlijke verbinding met de zielenwereld, met de Bron en je zult je weer heel voelen.  

Daarmee zeg ik níet dat anderen niet kunnen helpen. Integendeel, ik heb heel veel hulp ontvangen waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb vele healers ontmoet die me hebben geholpen om die verbinding te herstellen en die me tot voorbeeld zijn geweest hoe ik kon omgaan met mijn open kanalen. Ik heb vele mensen om me heen gehad die de juiste vragen stelden en die me andere invalshoeken gaven. Wat ik wél zeg, is dat als die hulp er eventjes niet is, dat je niet met lege handen staat! Er is veel wat je zelf kunt doen. Wellicht wel meer dan je zelf beseft :)

Als je het gevoel hebt dat alles tegen zit, je ziek bent, je emotioneel bent of je niet weet hoe je verder moet, je niet blij bent met hoe je leven is, dan ben je in feite uit de verbinding. Je energieveld is verstoord met lagere frequenties.
De pijn in je lichaam en de uitdagingen in het dagelijks leven vertellen je eigenlijk wat er voor informatie in jouw energieveld, in jouw trillingsveld aanwezig is. Dat veld wordt beïnvloed door je omgeving, je emoties, je gedachten en alles wat je hebt meegemaakt. Healing is eigenlijk het transformeren van het energieveld, van de lagere frequenties in hogere frequenties, zodat de informatie die erin is opgeslagen kan veranderen, emoties losgelaten kunnen worden, overtuigingen veranderd kunnen worden en patronen doorbroken kunnen worden.
Zo kun je je energieveld herstellen en je connectie met de Bron vergroten. Dat kan met de hulp van iemand anders, maar kan zoals gezegd ook alleen.
In plaats van te wachten op hulp van een ander, ging ik zitten met mezelf en zei ik tegen mijn ziel: 

Ik zie jou.
Laat mij jou niet langer onzichtbaar maken, maar werkelijk je ware licht laten tonen.

Ik hoor jou.
Laat me luisteren naar wat je me te zeggen hebt.

Ik voel jou.
Laat me de diepte in gaan en de wonden helen op de manier die en het tempo dat goed voelt.

In alle openheid, alle eerlijkheid, alle authenticiteit. Niets meer wegstoppen, niets meer onderdrukken, niet het hoofd afdraaien, niet verdoven, geen afleiding zoeken, maar zitten en luisteren naar mijn ziel, luisteren naar mijn gedachten, voelen van mijn emoties, voelen waar de energie geblokkeerd zit en waar de pijn in mijn lijf zit.
Zoals ze het zo mooi zeggen, "De waarheid zal je bevrijden." Vind jouw eigen waarheid in je ziel. Wie ben je, wat wil je echt? Dat zal je helen.
De ander kan daarbij een instrument zijn, je iets aandragen, je helpen iets te zien wat je zelf niet ziet, je bepaalde technieken aanleren, je vanuit liefde en compassie laten voelen dat je goed bent zoals je bent, je helpen bepaalde patronen te doorbreken. Een healer kan als kanaal fungeren om je te helpen je eigen verbinding te herstellen. Maar het is uiteindelijk zo dat jij jouw waarheid mag gaan leven. Alleen jij kan dat doen. Niemand kan dat voor je doen. Jij zal uiteindelijk de keuze moeten maken en vanuit jouw ziel het leven gaan leiden wat jou gelukkig maakt. 

We kennen allemaal pijn, hetzij fysiek, hetzij emotioneel, hetzij mentaal, hetzij spiritueel. Maar het is niet losstaand van elkaar. Alles is met elkaar verbonden. We zijn in feite een multi-dimensionaal energieveld met verschillende mate van dichtheid. De ziel is het meest etherisch en stuurt het bewustzijn aan. Het bewustzijn is gekoppeld aan emoties en stuurt de energie aan en daar waar energie naartoe gaat wordt iets in de materie gemanifesteerd.
Wil je iets anders manifesteren dan je tot dan toe hebt gedaan, een verandering creëren, dan is dat zoals eerder gezegd mogelijk door je energieveld te veranderen. In een hoog frequent veld zijn vele mogelijkheden, vele potenties. Lagere frequenties verstoren of blokkeren die mogelijkheden. Het verhogen van de frequentie en vibratie opent nieuwe mogelijkheden. Door vanuit de ziel te werken, kun je nieuwe mogelijkheden creëren in je energieveld. Vandaar uit kun je met je geestkracht aan de slag om het uit te werken, bijvoorbeeld via visualisatie hoe je dat wilt vormgeven, of via krachtige affirmaties je negatieve gedachtenpatronen veranderen. Door je emoties in de juiste richting te brengen dat dit is wat je wilt en wat goed voelt en dat je het waard bent en de negatieve emoties los te laten. Maar vervolgens is er ook actie nodig. Je kan vele mantra's chanten en blijven dromen over of visualiseren dat je een krachtig sportief lichaam hebt, maar je zal ook aan de slag moeten. Of een prachtig schilderij voor je zien vanuit afstemming en visualisatie maar dat komt alleen op het doek als je begint. Omgekeerd kun je beginnen maar als er een verstoorde frequentie is in je energieveld kan datgene wat je graag wilt geblokkeerd worden om tot realisatie te komen. Dat is waarom het zo van belang is om je energieveld in frequentie te verhogen. In een ander blog ga ik hier dieper op in. 

Het is een natuurkundig fenomeen dat energie te veranderen is. Je huidige omstandigheden zijn dus te beïnvloeden! Je huidige omstandigheden definiëren niet voor altijd je mogelijkheden. Hoe fijn en hoopgevend is dat!? Laat je niet beïnvloeden door opmerkingen als: "Je zult er maar mee moeten leren leven; Er is niets wat we voor je kunnen doen; Dat wat je wilt is onmogelijk." Er zijn zovele succesverhalen, zovele voorbeelden van mensen die het schijnbaar onmogelijke deden. Maar ze maakten andere keuzes dan de meerderheid en ze geloofden in zichzelf.
Maak je andere keuzes, dan zal de uitkomst dus anders kunnen zijn. Als je ervoor kiest om de dingen te doen die passen bij jouw ziel, en die je helpen om steeds meer in overeenstemming te gaan leven met jouw ware zelf en die je helpen om je vibratie te verhogen, kom je ook steeds meer in verbinding met de Bron in jou. De Bron die heel is en waar alles mogelijk is.

Wat mij persoonlijk helpt zijn de dagelijkse zielencommunicaties, het spreken van mijn zielentaal (= de stem van je ziel), zodat mijn ziel mijn bewustzijn en emoties kan sturen. Ook het ontvangen van healings voor mijn ziel, hart, geest en lichaam helpen me steeds verder.
Ik lees veel om me te laten inspireren en steeds nieuwe inzichten te verkrijgen die me verder kunnen helpen.
Wat mij daarnaast helpt is schrijven, gezonde voeding, veel water, dansen, wandelen, fotograferen. Het zijn dingen die bij mij horen. Voor een ieder is dat anders en heel persoonlijk.
Begin ergens mee waar jij je goed bij voelt en wat jouw hart opent zodat je meer en meer met je ziel in verbinding kunt komen.  

Afbeelding kan het volgende bevatten: oceaan, de tekst 'How cool is it that the same God who created mountains and oceans and galaxies looked at you and thought the world needed one of you, too.'
Hoe bijzonder is het dat dezelfde God die bergen en oceanen en sterrenstelsels
creëerde, naar jou keek en dacht dat de wereld ook iemand als jij nodig had. 

Zie jezelf, voel jezelf, luister naar jezelf. Ongeacht wat anderen van je denken of vinden. Ongeacht je verleden. Leef in overeenstemming met je ware zelf en op die manier zal je van binnen uit helen en een andere toekomst kunnen creëren.  Weet dat jij alles wat je nodig hebt in je hebt of dat je dit op een bepaalde manier naar je toe kunt halen door de frequentie en vibratie in je energieveld daarop af te stemmen. Daar waar je je op richt, dat zal zich versterken. 
Ik deel graag nog een stukje van mijn communicatie met de zielenwereld. 

Open je hart voor jezelf. Als je volledig van jezelf houdt, zul je je nooit alleen of verloren voelen. Dan zul je je blij en tevreden voelen met jezelf. Je zult altijd weten wat je te doen hebt en je zult de antwoorden in jezelf vinden. Stel jezelf niet afhankelijk op van anderen. Zij hebben hun inzichten, hun wijsheid. Ga dieper en dieper in jezelf. Vind de antwoorden in jouw ziel. Communiceer met de zielenwereld en wij zullen je helpen. Dat is waar deze reis om gaat. Om de antwoorden in jezelf te vinden. Anderen kunnen je daarbij helpen, door een spiegel te zijn, door een reflectie te zijn, maar uiteindelijk zullen alle antwoorden met betrekking tot wat belangrijk is voor jouw zielenreis van binnenuit komen. In je ziel weet je wat goed is voor jou. Vind de antwoorden. 

Dit betekent zoals ik al eerder zei niet dat ik geen hulp meer vraag of geen hulp ontvang. Juist wel. Ik leer veel van de kennis en inzichten van anderen. Nieuwe kennis en input is nodig om jezelf te blijven ontwikkelen. Een spiegel die de ander voorhoudt kan je blinde vlekken zichtbaar maken. Ik ontvang dus graag hulp. Je hoeft niet voor alles zelf het wiel uit te vinden! Maar het is wel zo dat alles uiteindelijk terug komt bij het punt wat in overeenstemming is met mijn ziel, mijn zielenpad.
Voor iedereen is dat pad anders. Iedere ziel is anders. Leer te luisteren naar wat past bij jouw ziel en leef in overeenstemming met wat jouw ziel te zeggen heeft en heel van binnenuit door de vibratie in jouw energieveld te verhogen.
Tao Healing en Soulfulness kan daarbij helpen. Wil je daar meer over weten, lees dan op mijn website wat het voor jou zou kunnen doen en als je graag mijn hulp wilt dan kan dat ook.

In liefde en licht,
Barbara 

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

I see you, I hear you, I feel you. 


Dear readers,

Every one of you will have or had these moments in time, like I have had them, that you have no idea how to move forward, that it feels like you are stuck. I have had several moments in my life, when it felt to me like I had hit rock bottom, and how much I have longed in these moments to have someone in my life who would listen to me, without changing the subject, or someone who would not say after one sentence that everything would be fine if I just stayed positive. I just wanted someone who would sit down next to me, who listened, who felt, who asked questions and saw me for who I truly am and what I was struggling with. Because it is so important to be really seen or heard.
Those people exist! But in my opinion, these beautiful people are rare and I hear this from many other people as well.
I hope your experiences are different, but I haven't had many people coming to me in moments like that, that emotions are deep and raw and who were able to handle them and just let me be in dignity with all the pain I was dealing with at that time. People who were authentic and real and who were able to create a field where everything is okay and I felt safe. No matter what was happening.
People who can make you feel:


I see you, you see me. 
Let us no longer hide, but show our true selves, even in those darkest of moments.

I hear you, you hear me.
Let us listen, from heart to heart, soul to soul.

I feel you, you feel me.
Let us go together to the core of the pain and heal the wounds, in a way and within a timeframe that feels right. 

I have met these people, they do exist :)
But for some reason there was always a moment in time that contact was lost again. It doesn't matter how you want to call it, fate, somebodies fault, my fault, karma, time to move on... Fact is that I lost the contact with the person who I trusted and that I felt more alone then before.... for a while... because when I look back now, those moments that I lost contact were always a start of something better.
Those moments of being alone, are the moments for me of the greatest transformation. These are not always the most pleasant moments, to be totally honest with you, but if you are willing to go deep within, there are many answers to be found.

I am not a type of person who focusses on what is lost, or someone who sits back and doesn't do anything until something comes my way spontaneously. I prefer to look at the possibilities or to what this current situation is trying to teach me and what I can do myself. Every situation in my opinion always has two sides, a negative side and a positive side! What this recurring situation, in which I could no longer put faith in someone else, forced me to do, was to go inside and learn to trust myself. The less input I got from other people around me, the more I was asked to go deep within myself to find the answers I was looking for. My spiritual channels have always been open, but I never had learned how to use them. That is what I was taught within these situations... and the soul world is always there to help.

One of the messages I received through my spiritual channels was;

You need to understand that true power doesn’t come from any other person. It comes from within, from your own connection with the soul world and the Source. Any other person will be able to channel messages in his or her way, but it is the internal messages, the messages you receive for yourself which are the ones which will help you most. So please, turn towards the soul world and communicate more often. That is what will bring you in alignment more and that is how you will receive the help you need. You have the open channels, you have the connection, you have the power to do so all by yourself. Do so and you will be able to transform the pain, for it is not the pain that is caused by others which brings you down. It is the internal pain of feeling having lost the connection that truly is the rootcause. Restore the inner connection with the soul world, with the Source and you will start to feel whole.

I am not saying that other people are not able to help. On the contrary, I have received a lot of help for which I am very grateful. I have met many healers who helped me to restore that connection and who showed me by their example how to live with open spiritual channels. I have met many people who asked me the right questions in the right moments in time and who were able to give me a different perspective. What I do say is, that if that help for some reason is not available at a certain point in your life, you are not left empty handed. There is a lot you can do for yourself. Maybe even more than your realize :)

When the going gets tough, when you are sick or emotional, or you have no idea how to move forward from where you are now, when you are not happy with your life, then you are actually out of alignment. Your energyfield is disturbed by lower frequencies in it.
The pain in your body or the challenges you are dealing with in life, actually are telling you a the story about the information which you carry in your energyfield, in your vibrational field. That field is being influenced by your surroundings, your emotions, your thoughts and every experience you have been through. Healing actually is the transformation of your energy field, of the lower frequencies into higher frequencies, so the information which is carried in your vibrational field can be changed, emotions can be released, beliefs can be transformed, old patterns can be broken.
In this way you can restore your energy field and your connection with the Source. You can do this with the help of somebody else, but like I said before, you can also do this on your own.
Instead of waiting for someone to come to help me, I sat down with myself and said to my soul:

I see you. 
Let me no longer hide you, but allow you to shine your light.

I hear you.
Let me listen to what you want to tell me.

I feel you.
Let me go to the core of the pain and heal the wounds, in a way and within a timeframe that feels right. 

Be fully open, totally honest and authentic. No more hiding, no more suppressing, do no longer look away or turn your head the other side, no more numbing of the pain, no more distraction, but just sit down and listen to your own soul, to the thoughts coming up, to your feelings, feel where the energy is stuck within your body and where the pain is.
Like it is said so beautifully: "The truth will set you free." Find your truth within your soul. Who are you, what do you really want? That will help you heal.
The other person can be an instrument, can deliver you a message, help you see what you can't see for yourself, teach you some techniques, can make you feel love and compassion and make you feel that you are good the way you are, or can help you break old patterns. A healer can be a channel for the soul world and help you restore the connection. But in the end, it is you who needs to start living your truth. Only you can do that. Nobody else can do it for you. You need to make the choice and start to live in alignment with your soul.  

We all know pain in some ways, whether it is physical, emotional, mental or spiritual pain. But none of them is on it's own. They are interrelated. We are all multi-dimensional energy fields with different waves and density in it. The soul is most etherical and directs the mind/consciousness. Your mind is connected to your emotions and directs your energy and where the energy flows, things will be manifested.
If you would like to manifest something different than you have done so far, or create a change, it is possible, like I have said before, by transforming the vibrational field. In a high frequency field there are many possibilities, many potentials. Lower frequencies disturb or block the possibilities. To increase your frequency and vribration opens new possibilities. By working from the level of your soul it is possible to create new possibilities in your vibrational field. From there  you can use your mind power, for example visualization, to bring these possibilities more into reality or you can use powerful affirmations to transform your mindsets. It is possible to direct your emotions by focussing on what you truly want or what feels right, and by releasing negative emotions. But the next step is needed. It is needed to take action! You can chant many positive mantras or dream or visualize a lot that you will have that perfect body, but if you will not take action to go to the gym and start exercising it will not be manifested. Or you can go deep within and align yourself and receive a beautiful image of a painting in your spiritual eye, but that painting will only be created if you start painting.
On the other hand, it is possible to start something, but if there is a disturbed frequency or even a blocked frequency within your vibrational field it could be difficult to actually manifest what you want. That is why it is so important to increase your vibration and frequency.  I wrote more about this in another blogposting.

It is known in physics that energy can be transformed. Your current situation can therefore influenced. Your current situation doesn't define your possibilities forever. You can have an impact on your future! How beautiful and encouraging is that!? Don't let anybody stop you with words like: "You should learn to live with it; there is nothing we can do for you; what you want is impossible." There are so many success stories, so many examples of people doing the seemingly impossible. But they made different choices than the majority of the people, and they believed in themselves.
If you make other choices, your future could be different. If you chose to do the things which suits your soul, and which are in alignment with your true self or which help you to increase your frequency and vibration, you will come more closely connected to the Source within you. The Source which is whole and where everything is possible.  

What helps me personally is to do daily soul commucation, to speak my soul language (= the voice of my soul) so my soul can direct my consciousness and align my emotions.
It also helps me to receive healings for my soul, heart, mind and body.
I read a lot to get inspired and to receive new insights which can help me to move forward.
Besides that I like to write, eat healthy, drink lots of water, dance, walk in nature, photograph.
These are all things which belong to me. For everyone that is unique and personal.
Start with doing something you truly love and what opens your heart, so you can connect with your soul more and more. 


              Afbeelding kan het volgende bevatten: oceaan, de tekst 'How cool is it that the same God who created mountains and oceans and galaxies looked at you and thought the world needed one of you, too.'


See yourself, feel yourself, listen to yourself. No matter what other people say or think about you. Regardless you past.
Live in alignment with your true self and in this way you will be able to heal from within and you will be able to create a different future. Know that everything you need is within you or that you can attract it by adjusting your frequency and vibration in your vibrational field. Whatever you focus on is what you can manifest.I would like to share another part of my communication with the soul world with you now.

Open your heart for yourself my dear one. When you fully love yourself, you will never feel alone or lost. You will feel happy and content with yourself. You will always know what to do and you will find all the answers within. Do no longer depend on others. It is their point of view, their wisdom. Go inside deeper and deeper. Find the answer in your soul. Communicate with us and we will support you. That is what this journey is all about. To find the answers within. Others may help you with that, by being a mirror, a reflection, but in the end all the answers to what is important to your soul journey are within. In your soul you know what to do. Find the answers.

Like I said before, this doesn't mean that I never ask for help or never receive help. On the contrary. I learn a lot from the wisdom and insights of others. New wisdom and input is needed to continue to develop yourself. Somebody can be a mirror for you and show you your blind spots. So I really like to receive help. You don't have to find out everything by yourself. But in my opinion, in the end everything does come back to the point to what is in alignment with my soul and my soul journey.
For everybody that journey will be different. Every soul is different. Learn to isten to what is right for your soul and live in accordance with what your soul has to say and heal from the inside out by increasing your vibration. 
Tao Healing and Soulfulness can help you with that. I have written a lot about it on this blog (bilingual) or my website (in Dutch). I invite you to read more if you would like to know what it can do for you.   

In love and light,
Barbara 

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder