Tuesday 18 February 2020

Zielencommunicatie: Liefde is... / Soul communication: Love is..


~ for English please scroll down halfway through this page ~


LIEFDE IS ...


Lieve lezers,


Wat de vraag of het probleem ook is, LIEFDE is het antwoord!

Liefde is eeuwig.
Liefde is een gift, die je iedere dag kan geven of ontvangen.
Liefde is een woord, maar jij kan er definitie aan geven.

Zomaar een paar LIEFDE IS... quotes.

Liefde omschrijven is lastig. Liefde moet je eigenlijk voelen.
Om dat te kunnen doen is een open hart nodig. Een hart dat liefde kan geven en ontvangen. Liefde voor onze eigen ziel, hart, geest en lichaam, want wat we niet hebben voor onszelf kunnen we moeilijk delen met anderen. En liefde voor anderen: mens, dier, natuur.

Een week geleden ontving ik een boodschap over LIEFDE vanuit de zielenwereld:

Mijn geliefde dochter, dit is de Divine die door je heen spreekt.Op deze dag is mijn boodschap heel simpel. Liefde, alleen maar liefde. Heb jezelf lief, heb anderen lief, heb alles en iedereen om je heen lief. Op deze manier, via onvoorwaardelijke liefde, los je alle blokkades op. Je zult alle blokkades in jezelf oplossen door zelf-liefde. Je zult alle blokkades oplossen om je heen door onvoorwaardelijke liefde voor anderen. Onvoorwaardelijke liefde is de enige manier om daadwerkelijk in je rol te stappen. Het is de enige manier om je volledig verbonden te voelen in jezelf en met alles en iedereen om je heen. Liefde lost niet alleen blokkades op, liefde verbindt ook op de diepste wijze. Door liefde verbinden harten en zielen zich ten diepste. Het is de beste manier om onvoorwaardelijk dienstbaar te zien. Dienstbaar zijn is de manier om te leven. Dienstbaarheid brengt je verder op jouw pad. Liefde is de beste manier om te dienen. Heb onvoorwaardelijk lief en deuren zullen zich in alle richtingen openen. Mensen zullen zich tot je aangetrokken voelen zodat je meer dienstbaar kunt zijn. Mensen en dieren zullen de liefde in jou voelen en hun harten en zielen openen voor je. Liefde opent de verbindingen met de Natuur, met alle lagen van het Goddelijke, de Tao en de Bron, met alle planeten, sterrenstelsels en universa. Liefde is oneindig, zonder beperkingen, grenzeloos. Liefde is het meest belangrijke aspect om te ontwikkelen. Liefde is in jou, in iedereen. Het is de zuivere kern van iedere ziel en van alles wat bestaat. Via de liefde is alles met elkaar verbonden en zo kan eenheid bestaan. Open jezelf voor liefde, meer en meer, verder en verder. Er is geen grens aan het openen voor liefde. De Divine.


Velen vragen zich ook af wat hun doel is in dit leven. Om dit te ontdekken is het nodig om heel diep in jezelf te gaan, jezelf lief te hebben en in lijn te zijn met je eigen ziel. In een andere boodschap kreeg ik namelijk door:


Ga dieper in je zelf-liefde. Voorbij zelf-liefde, is een veld, waar je in afstemming zult zijn met jouw ware doel hier in dit leven.


Velen in de zielenwereld willen graag hun liefde en licht met je delen omdat ze graag zien dat meer mensen zich kunnen openen voor de Goddelijke liefde en het licht dat ieder van ons in zich draagt en daarom helpen ze graag om je verder te openen voor zelf-liefde, voor liefde voor anderen, voor liefde in het algemeen. Tao Healing en Soulfulness kunnen je helpen om je hart verder te openen. Wil je meer weten, kijk dan eens op mijn website of neem contact op.❤️❤️❤️ Ik wens iedereen een liefdevolle dag toe! ❤️❤️❤️
In liefde en licht,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
**********************************************************************************************


LOVE IS ...Dear readers,

Whatever the question is, LOVE is the answer!

Love is eternal.
Love is a gift, you can give or receive every day.
Love is a word, but you can give meaning to it.

Just a few LOVE IS... quotes.

Love is hard to describe. Love is actually something you need to feel.
In order to do that, you need an open heart.
A heart that is able to give love and receive love.
Love for our own soul, heart, mind and body because whatever we do not have for ourselves we cannot share with others. And love for others: humans, animals, nature.

About a week ago I received a message from the soul world about LOVE:

My dear beloved daughter of mine, this is the Divine speaking. On this day my message to you is simple. Love, just love. Love yourself, love others, love everyone and everything around you. In this way, through unconditional love, you will meld all blockages. You will meld all blockages within you through self-love, you will meld all blockages around you through the unconditional love for others. Unconditional love, it is the only way for you to truly step into your role. It is the only way to feel connected within and with everyone and everything around you. Love melds not only blockages, love connects in the deepest way. Through love hearts and souls connect in the deepest ways. It is the best way to serve unconditionally. Service is the way of life. Service is what will bring you further on your path. Love is the way to serve in the best way. Love unconditionally and doors will open in every direction. People will be attracted to you so you can serve more. People and animals will feel the love within you and open their hearts and souls to you. Love will open the connections to all aspects of Nature, to all layers of Divine, Tao, Source, to all planets, galaxies and universes. Love is endless, limitless, boundless. Love is the most important thing to develop. Love is within you, within everyone, It is the pure nature of every soul of everything which exists. Through love all is connected and in this way true Oneness can exist. Open to love, Open more and more, open further and furher. There is no end to opening to love. Hao. The Divine.

Many ask themselves what is the true purpose of my life. In order to feel that, know that, it is needed to go deep within yourself, to love yourself and to align with your own soul. Another message I received expressed it like this: 

Go deeper into meditation, go deeper in the frequencies of healing through self- love, Beyond that, there is a field where you will be aligned with your true purpose.

Many in the soul world are willing to share their love, their light with you, because they love to see more people opening up to the Divine Love and Light and the light that each and every one carries deeply within, and they are willing to help you to open yourself for more self-love, love for others, love in general. Tao Healing and Soulfulness can help you open your heart. If you would like to know more about that, I invite you to have a look at my website or to contact me.❤️❤️❤️ I wish you all a lovely day! ❤️❤️❤️With love and light,


Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


No comments:

Post a Comment