Wednesday 11 March 2020

Zielencommunicatie met een Gymnosomata / Soul Communication with a Sea Angel

~ for English please scroll down halfway through this page ~

Zielencommunicatie met een Gymnosomata (schelploze vleugelslak)

"Zielen hebben lief. Dat is wat zielen doen. Ego's niet, maar zielen wel. Word een ziel, kijk om je heen en je zult versteld staan- alle wezens om je heen zijn zielen. Ben een ziel, zie een ziel. Wanneer vele mensen deze hartconnectie hebben, dan zullen we weten dat we allemaal één zijn, wij als mensen overal op de wereld. We zullen één zijn. Verenigd in liefde. En sluit de dieren niet uit, en de bomen, en de wolken en de sterrenstelsels - het is allemaal één. Het is één energie."
- Ram Dass 
Lieve lezers,

Vandaag deel ik graag een boodschap met jullie die ik ontving van een prachtig wezen.
We delen deze planeet met zo vele bijzondere zielen, niet alleen mensen, maar ook dieren, planten, natuur. En ze dragen allemaal wijsheid en ervaringen met zich mee in hun ziel, die ze kunnen communiceren met jou als je hart en je spirituele kanalen open genoeg zijn om ze te kunnen ontvangen.
Dieren zijn zielen, net als jij en ik, op een spirituele reis en ze hebben zoveel wijsheid die ze graag delen met ons. Ik sta vaak versteld van wat ze met me willen leren.

Vorige week zat ik wat berichten te lezen op Facebook, toen ik een video voorbij zag komen in het nieuwsoverzicht. De video fascineerde me. In de video was een prachtig wezen te zien dat ik nog nooit eerder had gezien. Het zag eruit alsof er een kleine engel in het water zweefde. Het was me duidelijk dat het om een dier ging wat in de zee leefde, maar dat was dan ook alles wat ik kon zeggen. Ik zat maar naar de video te staren en kon niet stoppen met kijken. Zoveel gratie, zoveel elegantie, zo vredig om naar te kijken.
Plotseling ontving ik een boodschap van dit prachtige wezen. Ik was verbaasd over wat het met me deelde. Nadat ik de boodschap had ontvangen zocht ik op internet naar meer informatie en vond dezelfde video op YouTube met daarbij meer informatie over het dier in de video.
Daar las ik dat het ging om een Gymnosomata (schelploze vleugelslak). De Engelse naam is: Sea Angel (letterlijke vertaling zou zijn: Zee Engel). Zo toepasselijk vind ik dat.
Via Wikipedia leerde ik dat Gymnosomata een grote groep van zeer kleine, zwemmende zeeslakken is. Gymnosomata zijn gelatineachtig, voornamelijk transparant, en zeer klein. De grootste soort (Clione limacina) wordt ongeveer 5 cm groot. Dit is een soort die in poolgebieden leeft. De soorten die in warmere gebieden leven zijn nog veel kleiner. Sommigen worden slechts 1 cm.

Ik vond dat ze eruit zagen als kleine engelen, maar ik ontdekte dat het in feite roofdieren zijn en dat ze andere dieren eten, zoals zeevlinders (Thecosomata). Ze leven in de koude wateren van de Arctische Oceaan, de subarctische Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan. Ze bevinden zich vanaf net onder het wateroppervlak tot meer dan 500 meter diepte.

Gelet op de donkerte van het water in de video ging ik er vanuit dat deze specifieke vleugelslak zich in de diepte van de oceaan bevond. Terwijl ik naar het beeld staarde dat ik even op pauze had gezet, bleven de woorden door me heen stromen. En ik moest het opschrijven, want als de woorden via zielencommunicatie stoppen, kan ik ze meestal niet meer herinneren. Ik moet het altijd teruglezen wat ik heb opgeschreven om de boodschap volledig te begrijpen. Het komt niet vanuit mijn mind, maar komt door mijn spirituele kanalen heen.

Begrijp alsjeblieft dat de boodschappen die via spirituele kanalen gegeven worden, niet DE waarheid zijn. Het is informatie vanuit de zielenwereld en het collectieve veld. Er is heel veel informatie beschikbaar in het collectieve veld. Wat ik ontvang in het moment zelf is een deelaspect van het geheel. Er is zoveel meer informatie beschikbaar. Maar de video en de boodschap die ik ontving raakten me diep en daarom deel ik de boodschap graag hier in mijn blog met jou.

Ik wil je vragen om het te lezen met een open hart en een open mind. Lees het niet als DE waarheid, maar meer als een boodschap met als doel om je iets mee te geven om over na te denken, of om je een verruiming van je bewustzijn te brengen of meer inzicht in menselijk gedrag en het dierenrijk.

We leven hier allemaal samen op Moeder Aarde met een bepaalde rol en we zijn allemaal onderdeel van het collectieve veld. Er is veel wijsheid die wij, als mensheid, niet diep genoeg realiseren. Ik ben dankbaar voor de boodschappen vanuit de zielenwereld en de realisaties die ze mij geven en daarom deel ik ze graag met je.

Dit is de boodschap die ik ontving van deze gevleugelde zeeslak, al vind ik persoonlijk de letterlijke vertaling van de Engelse benaming Sea Angel mooier en toepasselijker: Zee Engel 😍

Dit is de ziel van het dier in de video die je bekijkt. Ik leef diep in de oceaan, waar niet zo veel licht komt. Ik drijf, ik besta in de diepe donkerte van het water. Het was mijn keuze om hier te leven, omdat het me een kans geeft om dienstbaar te zijn. Ik breng daar licht met mijn aanwezigheid. Ik drijf op de stroming in het water. Ik dien daar iedere seconde door licht te brengen in de duisternis. Het is een vredig bestaan daar, echter, het wordt steeds moeilijker om er te dienen omdat het water steeds meer vervuild raakt. Er zijn veel negatieve boodschappen in het water, die zelfs naar de diepste plaatsen van de oceaan komen. Het is daarom niet zo vredig meer als het voorheen was. Mensen vernietigen de planeet en het heeft invloed op alles in de zeeën en de oceanen. Het zal niet lang meer duren of ik word er ook door geraakt. Ik weet dat de vorm die ik nu gekozen heb, uit zal sterven. Daarom ben ik dankbaar voor de kans die ik heb om deze vorm nu te hebben, zodat ik kan leren. In de duisternis van de oceaan heb ik innerlijke vrede geleerd. Ik heb geleerd om yin en yang in balans te brengen. Ik heb geleerd om alleen te zijn en in stilte. Er is veel te leren in het alleen zijn. Innerlijke balans, innerlijke vrede, innerlijke vreugde kunnen alleen gevonden worden in stilte zo heb ik geleerd. Ik ben hier niet zo afgeleid door mijn omgeving. Er komt niet zo veel licht hier, dus het licht moet van binnenuit komen. Ik ben daarom dankbaar voor alle transformatie die dit leven me gebracht heeft. In mijn volgende leven heb ik de kans om in een ander lichaam te leven waarin ik deze innerlijke rust kan beoefenen in een lichaam dat veel meer afleiding om zich heen heeft. Leer van mij, geliefd mens. Leer om kalm en vredig te zijn. Dat is de manier waarop je verbonden blijft met het licht. Wat voor afleiding er ook om je heen is, keer naar binnen naar die plek van innerlijke rust en innerlijke vrede. Ga mee met de stroming van de dag. Dat is mijn les die ik graag met je wil delen.

Zoals ik al eerder zei, was ik verbaasd om van deze ziel te horen. Niet alle dieren beginnen spontaan te communiceren. Deze wel. Ik was blij om van deze schoonheid te horen en meer te leren van zijn wijsheid die hij met me wilde delen. Ik heb geleerd dat dieren zoveel te delen hebben met de mensheid. Niet alle zielen zijn even wijs en bewust, net zoals er grote verschillen bestaan onder de mensen, maar sommigen hebben zoveel te delen. En het spijt me dat ik dit zeg, maar ik geloof oprecht dat wij als mensen veel kunnen leren van de dieren in deze tijd. Ik had zeker iets te leren hier, want de boodschap over innerlijke vrede en rust was precies wat ik moest horen gelet op het feit dat ik omringd ben door heel veel lawaai en onrust vanwege verbouwingswerkzaamheden rondom mijn huis wat al veel te lang gaande is...

De boodschap herinnerde mij aan Tao Fa Zi Ran, een beroemd concept uit het Taoïsme, hetgeen betekent, volg de natuurlijke flow, de weg van de natuur.

Ziran is een van de sleutelbegrippen in het Daoïsme dat letterlijk betekent "zoals jezelf, zo van zichzelf" en dus "natuurlijk, spontaan, vrij, in de flow van de gebeurtenissen, zonder twijfel." Om de staat van Ziran dichter te benaderen, moet men los komen van de onnatuurlijke invloeden en terugkeren naar een volledig natuurlijke, spontane staat van zijn.  (Wikipedia)  

Afbeeldingsresultaat voor Only the one who follows the Way. — Laozi,
Lao Tzu
Wanneer je jezelf verbindt met je ware zelf, het deel in jou wat verbonden is met de Tao en wat iedereen in zich draagt, en je de stilte ingaat, dan kan het echte geluk gevonden worden en de staat van Tao Fa Zi Ran bereikt worden, volgens het Tao onderricht.

Volgens de Tao Te Ching, geschreven door Lao Tzu, is het volgen van het pad van de Tao de hoogste staat van zijn die je kunt bereiken.

Deze boodschap was een mooie herinnering voor mezelf die kwam op een moment dat ik me realiseerde dat al hetgeen rondom mij aan de hand was me begon te beïnvloeden en dat ik iets in mezelf moest veranderen om dat niet verder te laten gebeuren. Vervolgens kwam deze video voorbij met de boodschap die ik ontving, wat me herinnerde aan het onderricht wat zo diep in mij resoneert. Hoe prachtig is dat 💗

Dank je wel mooie ziel dat je jouw wijsheid met me wilde delen en me wilde helpen om terug in afstemming te komen, waardoor al die geluidsoverlast me niet meer zo beïnvloedde. Ik was sindsdien in staat om vaker de stilte in mezelf op te zoeken en door te gaan op mijn weg om de staat van Tao Fa Zi Ran te bereiken.

Ik deel de boodschap in de hoop dat het ook jou kan helpen om meer innerlijke stilte en innerlijke vrede door de dag heen te voelen en om vaker jezelf te verbinden met het licht en de Tao wat in je is en altijd om je heen aanwezig is.

In liefde en licht,

Barbara  

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
**********************************************************************************************


Soul communication with a Sea Angel


“Souls love. That’s what souls do. Egos don’t, but souls do. Become a soul, look around, and you’ll be amazed-all the beings around you are souls. Be one, see one. When many people have this heart connection, then we will know that we are all one, we human beings all over the planet. We will be one. One love. And don’t leave out the animals, and trees, and clouds, and galaxies-it’s all one. It’s one energy.”

― Ram Dass

Dear readers,

Today I like to share a message with you I received from a beautiful creature.
We share this planet with so many amazing souls, not only humans, but also animals, plants, nature.
And they all carry wisdom and experiences within their souls which they can communicate with you if your heart and spiritual channels are open enough to receive them.
Animals are souls, just like you and me, on a spiritual journey and they have so much wisdom they are willing to share with us. I often am amazed by what they are willing to teach me.

Last week I was reading some messages on Facebook when I saw a video passing by in the News Feed. It just fascinated me. In it was the most beautiful creature. I had never seen this beautiful animal before. It looked like a little angel floating in the water. It was clear to me it was an animal living in the oceans, but that was all I could tell. I just stared at the video and couldn't stop watching. Such a grace and elegance, so peaceful to watch.
I suddenly received a message from this beautiful creature. I was surprised to hear what it had to share with me. After receiving the message I searched on the internet and found the same video on YouTube with more information about the creature in it.


I learned that this is a Sea angel (clade Gymnosomata).
Sea Angels are a large group of extremely small, swimming sea slugs I learned via Wikipedia. Sea angels are gelatinous, mostly transparent, and very small, with the largest species (Clione limacina) reaching 5 cm. C. limacina is a polar species; those found in warmer waters are far smaller. Some are only 1 cm.

They looked like little angels to me, but I learned they are predators and eat other animals, like sea butterflies. They inhabit the frigid waters of the Arctic, subarctic Atlantic, and Pacific oceans and are found from the surface to greater than 500 m (1,600 ft) depth.

Watching the darkness of the water in the video I assumed this particular one was in deep waters.
While staring at the image in the video which I had paused for a while, words just kept on flowing through me. And I had to write them down, because when these words stop flowing I usually can't remember them anymore. I always have to read back what I wrote to understand the message coming from the soul world fully. It is not coming from my mind but through these spiritual channels.

Please understand that the messages coming through spiritual channels are not THE truth. It is information from the soul world and the collective field. There is lots of information in the collective field and every soul has its own wisdom to share. What I receive in the moment is just one aspect of it. There is so much more information out there. But the video and the message I received touched my heart and I would like to share the message with you. 
I would like to ask you to read it with an open heart and open mind. Don't read it as THE truth, but more like a message with the purpose to bring you something to think about, or to bring you an expansion of your consciousness or more awareness of the human behavior and the animal world.

We all live together on Mother Earth with a certain role and we are all part of this collective field. There is a lot of wisdom we, as humanity, do not realize deeply enough. I am grateful for the messages and the realizations I received from this soul and therefore I like to share them with you.

This is the message I received from this sea angel:


This is the soul of the animal in the video you are watching. I am living deep in the ocean, where not so much light is coming. I float, I exist in the deep darkness of the water. It was my choice to live there, as it offers me a chance to serve. I bring light there with my presence. I float on the streams of the water. I serve there every second to bring the light in the darkness. It is a peaceful existence there, however, it is getting more difficult to serve there as the water is getting more and more polluted. There is a lot of negative messages in the water, coming to the deepest parts of the ocean as well. It therefore is not so peaceful anymore as it used to be. Humans are destroying the planet and it affects all in the seas and the oceans. It will not take too long anymore or I will also be affected. I know the form I have chosen now will go extinct. Therefore I am grateful for the opportunity to have this form now, so I could learn. In the darkness of the ocean I have learned inner peace. I have learned to balance yin yang. I have learned to be alone and in silence. There is a lot to learn here in the depths of the ocean. There is a lot to learn in being on your own. Inner balance, inner peace, inner joy can only be found in silence I have learned. I am not so much distracted by the surroundings here. There is not so much light coming, so the light needs to come from within. I therefore am grateful for all the transformation this life has brought me. In my next life I have an opportunity to live in another body where I can practice this inner calmness in a body that has much more distraction around it. Learn from me my beloved human being. Learn to be calm and peaceful. That is how you continue to connect with the light. No matter the distraction around, just turn inside to that place of inner calmness and inner peace. Float with the stream of the day. That is my lesson to learn which I would like to share with you. 


Like I said, I was surprised to hear from this soul. Not all animals start to communicate by themselves. This one did. I was happy to hear from this beauty and to learn more from the wisdom it wanted to share with me, as I have found out animals have so much to share with humanity. Not all souls are wise and conscious, just like there is a difference in human beings, but some have so much to share. I am sorry to say this, but I believe that humans can learn a lot from the animals these days.
I certainly had something to learn here, as the message on inner peace and calmness was just what I needed as I am surrounded by so much noise because of reconstruction work around my house for too long... 

This message reminded me of Tao Fa Zi Ran, a famous Taoist Concept, which means, Follow Nature's way.
"Ziran is a key concept in Daoism that literally means "self so; so of its own; so of itself" and thus "naturally; natural; spontaneously; freely; in the course of events; of course; doubtlessly".
To become nearer to a state of ziran, one must become separate from unnatural influences and returned to an entirely natural, spontaneous state." (Wikipedia)  Afbeeldingsresultaat voor Only the one who follows the Way. — Laozi,
Lao Tzu 
When one connects with the true self, the Tao part every being carries within, and goes into stillness, true happiness can be found and the state of Tao Fa Zi Ran can be achieved according to Taoist teachings.

According to the Tao Te Ching, written by Lao Tzu, to follow the Way of Tao is the highest state to achieve.

This message was a beautiful reminder for myself in a moment when I realized that whatever was happening around me started to affect me and I needed to change something but had no idea what. Then this video came and the message. And the reminder of a teaching that resonates deeply within me. How beautiful 💗

Thank you beautiful soul for sharing your wisdom and for bringing me back in alignment so all the noise around me no longer was bothering me that much. Since then I was able to go into stillness more often, to continue my efforts to reach Tao Fa Zi Ran. 


May this message help you to have more inner stillness and inner peace throughout your day and to connect with your light and the Tao within and all around.


With love and light,
Barbara~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder

No comments:

Post a Comment