Thursday 30 January 2020

Boodschappen vanuit het Dierenrijk / Messages from the Animal Kingdom

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Boodschappen vanuit het DierenrijkLieve lezers,

Ik heb de laatste tijd meerdere stukken geschreven hier op mijn blog over Australië en de transitie van Moeder Aarde richting de Nieuwe Aarde. De verwoesting en het verlies van zovele levens heeft mij diep geraakt, net zoals het velen over de hele wereld heeft geraakt. Maar sinds ik die stukken geschreven heb, blijft er steeds maar een vraag door mijn hoofd spoken: Waarom zijn er zoveel dieren overleden in de branden in Australië? Meer dan één miljard dieren verloren hun leven, tot nu...😢
Is dat vanwege de intensiteit van de branden en de onverwachte richtingen en hoge snelheid waarmee die branden zich verplaatsen en was het niet mogelijk voor de dieren om een veilig heenkomen te vinden? Is het omdat hun leefomgeving en voedsel werden vernietigd? Is het wellicht een waarschuwing voor de mensen? Of is er een andere reden?
Dit bleef maar door mijn hoofd gaan totdat ik op een dag realiseerde: Waarom vraag ik het niet?
Ik heb open spirituele kanalen en communiceer dagelijks met de zielenwereld. Ik ontvang veel informatie van prachtige hoge zielen over hoe ik mensen en dieren kan helpen om te helen en ontvang informatie vanuit de Akasha Kronieken. Zielencommunicatie is onderdeel van mijn dagelijks leven, maar tot op die dag had ik er niet aan gedacht om deze vraag te stellen. Vorige week echter realiseerde ik me dat er vast wel een ziel is die me wat meer inzicht zou kunnen geven. Ik had alleen niet echt een duidelijk beeld wie ik dat dan specifiek zou kunnen vragen, dus hield ik die vraag open en ik was benieuwd wie er door zou komen.
Ik vroeg of er een ziel was die mij zou willen helpen om deze situatie dieper te begrijpen.

Gerelateerde afbeeldingWat er vervolgens gebeurde was nogal onverwachts voor mij. Ik zag een beeld voor me van een gezicht van een prachtige leeuw en die begon tegen me te praten. De woorden bleven door me heen stromen. En ik moest het opschrijven, want als de woorden via zielencommunicatie stoppen, kan ik ze meestal niet meer herinneren. Ik moet het altijd teruglezen wat ik heb opgeschreven om de boodschap volledig te begrijpen. Het komt niet vanuit mijn mind, maar komt door mijn spirituele kanalen heen.

Begrijp alsjeblieft dat de boodschappen die via spirituele kanalen gegeven worden, niet DE waarheid zijn. Het is informatie vanuit de zielenwereld en het collectieve veld. Er is heel veel informatie beschikbaar in het collectieve veld. Wat ik ontvang in het moment zelf is een deelaspect van het geheel. Er is zoveel meer informatie beschikbaar. Maar wat ik ontving raakte me diep en daarom deel ik de boodschap graag hier in mijn blog met jou.

Ik wil je vragen om het te lezen met een open hart en een open mind. Lees het niet als DE waarheid, maar meer als een boodschap met als doel om je iets mee te geven om over na te denken, of om je een verruiming van je bewustzijn te brengen of meer inzicht in menselijk gedrag en het dierenrijk.
We leven hier allemaal samen op Moeder Aarde met een bepaalde rol en we zijn allemaal onderdeel van het collectieve veld. Er is veel wijsheid die wij, als mensheid, niet diep genoeg realiseren. Ik ben dankbaar voor de boodschappen vanuit de zielenwereld en de realisaties die ze mij geven en daarom deel ik ze graag met je.

Dit is de boodschap die ik ontving van die prachtige leeuw die ik met mijn derde oog zag:

HEMELSE LEEUW

Dit is de ziel van een Hemelse Leeuw, ik wil graag een boodschap met jou delen op deze dag. Voor ons, het dierenrijk in de zielenwereld, is er iets heel belangrijks wat wij graag delen. Ik, als de koning van het dierenrijk, breng deze boodschap graag naar jou op deze dag. Wanneer wij op Moeder Aarde leven, komen wij om te groeien op onze spirituele reis. Tegelijkertijd echter zijn we onderdeel van het collectieve veld. We leven in de wereld samen met de natuur, de mensen en andere dieren. Wij hebben gevoelens en we zijn gevoeliger dan je denkt. We communiceren met elkaar en we zijn zo gevoelig om dat we gebruik maken van het collectieve veld. We communiceren ook met jou. We voelen de gedachtes van de mensen. We zien het gedrag van de mensen en we doen ons best om jullie boodschappen te geven maar de meeste mensen begrijpen ze niet. Zij hebben niet de vaardigheden om gebruik te maken van het collectieve veld en de informatie van daaruit te ontvangen. Hun capaciteiten zijn afgesloten. Ze zijn te veel gefocust op andere dingen in het leven om daadwerkelijk te voelen en te horen wat er gaande is en wat er gedeeld wordt via het collectieve veld. Wanneer het collectieve veld gevuld wordt met veel angst en misère, dan lijden wij als dieren. Wij voelen de stress, we voelen de vervuiling, we voelen de verstoring van de frequenties in het veld. Het heeft enorm veel impact op ons. 
Wat we graag willen dat jij begrijpt en deelt met andere mensen is ons verzoek om hulp. We willen graag dat de mensen meer bewust zijn van wat ze inbrengen in het collectieve veld. Wanneer ze misère en angst inbrengen, beïnvloedt ons dat op een negatieve manier. Wanneer ze hun liefde en vriendelijkheid delen, helpt ons dat direct. Hoe meer liefde en vriendelijkheid er gedeeld wordt en ingebracht wordt in het collectieve veld, hoe meer de dieren ook in staat zijn om in te tunen op de positieve trillingen. Dat is hoe we meer vrede in onze zielen, harten, bewustzijn en lichamen kunnen voelen, omdat wij heel sterk reageren op het collectieve veld. Wij, als alle dieren gezamenlijk, vragen jullie openlijk om eens stil te staan bij jullie gedrag, jullie emoties en jullie gedachten en bij wat jullie inbrengen in het collectieve veld. Wanneer alle dieren en alle mensen dichter naar elkaar toe zouden kunnen groeien en meer zouden samenwerken om het veld te veranderen, dan zou er minder lijden zijn voor ieder van ons. Samen kunnen we de omgeving veranderen, alleen al door meer bewust te zijn van wat we inbrengen in het collectieve veld. Dit is hoe we de planeet kunnen veranderen. Jullie zijn geliefd en gezegend door alle dieren. Wij zijn hier om onze liefde en onze boodschappen met jullie te delen, De Leeuw.
Nieuwsgierig is koala kijkt naar de camera — Stockfoto

Nadat ik deze boodschap had ontvangen was ik diep geraakt. Er was zoveel waar ik niet voldoende bij stil had gestaan en het zorgde ervoor dat ik me afvroeg waarom er zoveel Koala's waren dood gegaan. Wat was daar de bedoeling van? Worden zij met uitsterven bedreigd?Waren zij ook beïnvloed door de negativiteit in het collectieve veld?
Voordat ik ook maar een duidelijke vraag kon stellen, hoorde ik al een andere stem en een boodschap doorkomen.
DE KOALA'S
Geliefde, dit is de Koala gemeenschap die door je heen spreekt. We houden van je. Op deze dag willen we je graag wat inzicht geven in wat wij doen op Moeder Aarde en hoe wij helpen tijdens de transitie van Moeder Aarde. Wij, koala's, leven in een gemeenschap in het bos. We brengen veel vrede in het bos. We zijn één met de omgeving en wij communiceren met de bomen, met de andere dieren en met de natuur om vrede te brengen. Vele koala's moesten overlijden. Ze konden de vrede niet meer bewaren, omdat er zoveel stress en negativiteit om ons heen was. We hebben het geprobeerd, maar de negativiteit was te sterk. We konden niet meer brengen wat we behoren te brengen. Nu velen van ons zijn overleden en zijn teruggekeerd naar de zielenwereld, gaan we nog steeds door met het uitvoeren van onze taak, alleen in een andere vorm. We helpen vanuit de andere zijde om hen die er nog steeds zijn te versterken. Om de nalatenschap van het brengen van vrede te behouden, niet alleen voor onze soortgenoten op Aarde, maar ook voor de andere dieren, de natuur en de mensen. We brengen nog steeds vrede. Het is erg nodig om vrede te brengen omdat vele dieren en een groot deel van de natuur in angst en misère is door alles wat er gaande is. Wanneer velen van ons hun liefde naar de Aarde zenden, wanneer vele mensen hun liefde sturen naar de Koala's, inclusief naar ons in de zielenwereld, dan kan het veld van vrede sneller hersteld worden. Dat is wat we doen, dat is onze taak. Dat is de reden dat zovelen van ons moesten overgaan, omdat de intensiteit van de negativiteit te sterk was. Het zal alleen mogelijk zijn voor hen die nog op aarde zijn om daar te blijven, als er een collectieve bewustwording plaatsvindt en meer vrede hersteld wordt. De Koala's.

Om heel eerlijk te zijn deed het me pijn om deze boodschap te horen en ik wilde graag weten of ze soms een aanvullende boodschap hadden voor ons, mensen, over wat wij konden doen of dienden te verbeteren.
Ik vroeg daarom: Wat wil je dat de mensen weten of doen? Is er iets wat wij, als mensheid, kunnen doen om te helpen?

De Koala's vervolgden hun boodschap:

Wat heel fijn zou zijn als dat zou gebeuren is dat mensen meer verbinding maken met hun ware aard, en echt stil zitten en ontspannen, zich meer verbinden met de natuur en Moeder Aarde, zich meer verbinden met de dieren en daadwerkelijk tot innerlijke rust en vrede komen in zichzelf en in hun omgeving. We zijn allemaal met elkaar verbonden. De natuur heeft meer rust en vrede nodig, het collectieve veld heeft meer rust en vrede nodig. Te veel van de menselijke gedachtes vullen het collectieve veld met stress en negatieve emoties. Het zou enorm helpen als er meer liefde, meer vrede, meer rust en stilte ingebracht wordt, zodat het collectieve veld kan veranderen. Op deze manier is er een grotere kans dat deze periode van rampspoed tot een einde gebracht wordt. De Koala's.


Ik hoop dat deze boodschappen jouw hart net zo raken als ze mijn hart hebben geraakt. Er komt zoveel liefde vanuit het dierenrijk. Laten we hen onze liefde teruggeven.

Er bestaat een overtuiging dat mensen de dierenwereld domineren en dat mensen slimmer zijn dan dieren. Maar zijn we dat werkelijk vraag ik me soms af. Luisteren naar de inzichten van de dieren, naar hun liefde, hun wijsheid, hun dienstbaarheid aan het collectieve veld, heeft me doen inzien dat wij mensen nog een hoop te verbeteren hebben.
Mogen we op een dag in staat zijn om in liefde, vrede en harmonie met alle dieren en de natuur samen te leven op onze mooie Moeder Aarde.In liefde en licht,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
**********************************************************************************************


Messages from the Animal Kingdom Dear readers,

I have written several postings lately about Australia and the Mother Earth transition towards a New Earth. The devastation and the loss of so many lives touched me deeply, as it has touched many around the world. But since I wrote these postings there has been one question bothering me almost every day: Why did so many animals had to die in the wildfires in Australia? More than one billion animals lost their lives so far... 😢
Is it because of the intensity of the fires and the unexpected moves or speed and was it impossible for them to find somewhere safe? Is it because their homes and their food had been destroyed? Is it a wake-up call for humanity? Or is there another reason?
It kept on going through my mind until one day I realized: Why don't I just ask?
I have these open spiritual channels and I communicate with the soul world daily. I receive lots of information from beautiful high level souls about how to help heal other people or animals or information from the Akashic Records. Soul communication is part of my daily life, but until that day I never thought about asking the soul world for an answer to this question that kept on going through my mind. Last week however I realized that there must be a soul who could offer me some insights. I only had no idea who to ask specifically, so I kept it open and was curious who was coming through.
I asked if there was any soul who would like to help me understand this situation more.


Gerelateerde afbeelding

What happened next was very unexpected to me. I saw an image of the face of a beautiful lion and he started to talk to me. Words just kept on flowing through me. And I had to write them down, because when these words stop flowing I usually can't remember them anymore. I always have to read back what I wrote to understand the message coming from the soul world fully. It is not coming from my mind but through these spiritual channels.

Please understand that the messages coming through spiritual channels are not THE truth. It is information from the soul world and the collective field. There is lots of information in the collective field. What I receive in the moment is just one aspect of it. There is so much more information out there. But what I received touched my heart so deeply, that I would like to share the message with you.

I would like to ask you to read it with an open heart and open mind. Don't read it as THE truth, but more like a message with the purpose to bring you something to think about, or to bring you an expansion of your consciousness or more awareness of the human behavior and the animal world.
We all live together on Mother Earth with a certain role and we are all part of this collective field. There is a lot of wisdom we, as humanity, do not realize deeply enough. I am grateful for the messages and the realizations I received and therefore I like to share them with you. 

This is the message I received from this beautiful lion I saw with my third eye:HEAVEN'S LION
This is the soul of Heaven's Lion, I would like to share my message with you on this day. To us, the animal kingdom in the soul world, there is something very important we would like to share. I, as the king of the animal world, would like to bring this message to you on this day. When we live on Mother Earth we come to grow on our own spiritual journey, yet at the same time we are part of the collective field, we are living in the world with nature, with humans, with other animals. We have feelings and we are more sensitive than you think. We communicate with each other and we are sensitive because we use the collective field. We communicate with you as well. We feel the human thoughts. We see the human behavior and we are trying to bring you messages but most humans do not understand. They do not have the abilities to join the collective field and to receive the information from there. Their abilities are closed off. They are too focused on other things in life to truly feel and hear what is going on and being shared in the collective field. When the collective field is filled with so much distress, we as animals suffer. We feel the stress, we feel the pollution, we feel the disturbance in the frequencies in the field. It affects all of us tremendously.
What we would like you to understand and share with other human beings is our request for help. We would like the people to be more aware of what they are bringing into the collective field. When they bring in distress, it affects us in a negative way. When they share their love and kindness it will help us instantly. The more love and kindness is being shared and brought into the collective field, the more we as animals will be able to tune into the positive vibrations as well. That is how we will be able to have more peace in our souls, hearts, minds and bodies as we are very much responding to the collective field. We as all the animals together, openly ask you to consider your behavior, your emotions and your thoughts and what you bring into the collective field. When all animals and all  humans get more close to each other and work together to change the field, there will be less suffering for each and every one of us. Together we can change the environment, just by being more aware of what we bring into the collective field. This is how we all can transform this planet. You are loved and blessed by all animals. We are here to share our love, our messages with you, The Lion  

Nieuwsgierig is koala kijkt naar de camera — Stockfoto
After receiving this message I was very moved. There was so much I hadn't realize deeply enough and it made me wonder, why did so many Koalas had to die? What was the purpose of that? Are they in danger of extinction? Were they affected by the negativity in the collective field as well? 
Before I even could ask the question clearly, I heard another voice and message coming through. 
THE KOALAS
My most beloved one, this is the Koala community speaking. We love you. On this day we would like to bring you some insights on what we are doing on Mother Earth and how we help in the Mother Earth transition. We as koalas are living in a community in the woods. We bring lots of peace to the woods. We are one with the environment and we communicate with the trees, with the other animals and with nature to bring peace. Many koalas had to die. They couldn’t hold the peace anymore, as so much stress and negativity was surrounding us. We tried, but the negativity was too strong. We couldn’t bring what we were supposed to bring. Now many of us have died and returned to the soul world, we still continue to do our task, only in a different form. We help from the other side to strengthen the ones who are still there. To hold the legacy of bringing peace, not only to our fellow ones on Earth, but also to the other animals, to the nature, to humans. We still bring in peace. It is much needed to bring in peace as lots of animals, lots of nature is in distress because of what is happening. When many of us send their love to the Earth, when many people send their love to the koalas, including us in the soul world, this field of peace can be restored sooner. That is what we do, that is our task. That is why so many of us had to die, because the intensity of the negativity was too strong. It will only be possible to remain the ones on Earth if there will be a collective awakening and more peace will be restored, The Koalas.


To be honest, it hurt me to hear this message and I just wanted to know if they had an additional message for us, human beings on what we can do or need to improve upon.
So I asked: What do you want humanity to know or to do? Was there anything we, as humanity, could do to help?
The Koalas continued their message:


What would be most wonderful to happen is when people connect with their true nature again, to truly sit still and relax, connect with nature and Mother Earth more, connect with the animals more and come to peace within themselves, and come to peace within their surroundings. We are all interrelated, nature needs more peace, the collective field needs more peace. Too much of the human thoughts are filling the collective field with stress, and negative emotions. It would be helpful to bring in more love, more peace, more tranquility, so the collective field can transform. In this way there is a better chance for this period of disasters to come to an end sooner, The KoalasMay these messages touch your heart like they touched mine. There is so much love coming from the Animal Kingdom. May we offer them our love in return.

There is this common belief that humans dominate the animal kingdom and are supposed to be smarter. But are we really? I sometimes wonder. Listening to the insights of the animals, their love, their wisdom, their service to the collective field, made me realize that we humans have a lot to improve upon.
May we one day be able to live with more love, peace and harmony with the animals and nature on our beautiful Mother Earth.

With love and light,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder

2 comments:

 1. Thank you for sharing these messages.
  There is a 6-year-old boy from Massachusetts who is making clay koalas to raise money to rescue koalas. $20,000 was raised in the first week. Now it is over $250,000.
  As we listen to children who listen to their hearts, and as we listen to the animals and plants, together we can heal the world.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you for your comment dear Christine. I have read the story about the little boy. So heart-touching and these clay koalas look so sweet. It is amazing what this child is doing. There are so many pure children born these days. I wish that one day their pure hearts inspire adults. Children come to teach us, if we only give them a chance to share what they want to tell us. The same with the animals. But the more pure souls will come and express themselves, the more this world has a chance to heal. <3

   Delete