Monday 16 August 2021

Herinner je wie je bent! / Remember who you are!

 

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Herinner je wie je bent!  


Lieve lezer,


"Remember who you are!" (Herinner je wie je bent!)

Dat was de intrigerende opdracht die ik jaren geleden in een meditatieve staat ontving.
Sindsdien komen deze woorden geregeld terug in meditaties, in communicatie met de zielenwereld, in gedachten.

En daarmee ook de vraag: "Wie ben ik dan?".

Een deel van het antwoord is dat ik een naam, talenten en vele vaardigheden heb. Dat ik een lichaam heb en deel uitmaak van een sociale structuur.

Ik heb na het verkrijgen van die opdracht lange tijd mijn innerlijke werk gedaan en diep gevoeld of mijn fysieke leven wel matcht met wat ik graag zou willen of dat ik meegegaan was in de maatschappelijke verwachtingen. Ik interpreteerde deze opdracht als zodanig dat ze me ervan bewust wilden maken dat ik niet het leven leefde zoals mijn ziel dat wilde en ik "uit balans was" en niet langer in afstemming leefde. Ik heb vervolgens vele dingen in mijn fysieke leven veranderd en aangepast. Veel losgelaten wat niet meer passend was en mijn dromen gevoed en verwezenlijkt.

In de loop der tijd leerde ik echter dat er nog een ander antwoord is op deze opdracht/ vraag.
Er is ook een niet-fysiek deel van mij. Een essentie, dat geen zichtbare vorm heeft en dat ook een deel van mij is.
In mijn beleving is dat deel onderdeel van een allesomvattende, creërende energetische kracht, die verschillende namen kent, zoals de Creator, God, Spirit, Bron, Tao etc.

In de quantum fysica is bekend dat het allerkleinste materiële deeltje, dat niet langer gedeeld kan worden in energie overgaat als het botst met een ander deeltje. Dit resulteert in de stelling dat vorm, ontstaat uit het vormloze, uit energie.
Er is een shift van energie naar vorm als iets wordt gecreëerd. En vorm keert terug naar energie als iets ophoud te bestaan in de materiële wereld.

In de Bijbel is te lezen dat alles is ontstaan vanuit God en God is Liefde. (1 Johannes 4)

De Tao Te Ching schrijft in hoofdstuk 40: Being is born of non-being, zijn ontstaat uit het niet-zijn.

De vraag waar we vandaan komen lijkt dus zowel in de fysica als in de metafysica op gelijke wijze beantwoord te worden. De vorm komt voort uit het vormloze.
Maar als we voortkomen uit het vormloze, dan is het vormloze dus onderdeel van ons. We zijn immers een deel van het geheel.
Een deel omvat de essentie van het geheel waar het vandaan komt. Denk maar aan een kopje water uit een meer, het bevat de essentie van het meer. Of een bloedmonster, wat informatie geeft over het lichaam waar het uit komt. Of een DNA monster. Of een houtsnijwerk wat de essentie in zich draagt van de boom waar het hout van afkomstig is.

Als we dat doortrekken naar ons leven en wie wij zijn, dan is het dus aannemelijk om te denken, dat als wij voortkomen uit de alomvattende creërende energie, dat wij die energie in essentie ook in ons dragen. Het is niet alleen om ons heen, maar ook binnen in ons.
In mijn persoonlijke overtuiging zijn we een deel van de Creator / God/ Tao. En dragen wij dat dus ook in essentie in ons.

Ons fysieke lichaam is een expressie in de vorm van die essentie en tijdens ons leven kunnen we ons best doen om zo goed mogelijk uiting te geven aan deze prachtige essentie. Hoe sneller onze vibratie is, hoe dichter we in de buurt komen van deze essentie. De hoogste vibraties zijn in afstemming met de Bron, de Creator, God. En de hoogste vibratie die we kennen is de energie van Liefde.Als ik/ je er zo naar kijk(t) dan zijn we dus allemaal een geïndividualiseerde expressie van Liefde.
Maar gedurende onze levens zijn we deze kern vergeten of verwijderd geraakt van deze originele essentie.
Elke gedachte, elke emotie, elke handeling die we hebben brengt ons ofwel dichter bij de Bron, ofwel als deze niet gebaseerd is op liefde, brengt ons verder weg van waar we vandaan komen en wie we in essentie zijn. Het creëert dan disconnectie. We gaan uit de verbinding en het is juist de bedoeling in het leven om in verbinding te leven. In verbinding met jezelf, in verbinding met elkaar, in verbinding met die allesomvattende creërende Bron van Energie, Liefde en Licht..


Een van mijn favoriete quotes van Rumi is:


“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”

~ Rumi


Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar eerder om alle barrières tegen de liefde die je in jezelf hebt opgebouwd op te sporen en ongedaan te maken.

~ Rumi
Het antwoord op die opdracht die ik jarengeleden gekregen heb: “Herinner je je wie je bent”, krijgt daarmee een diepere en wezenlijkere betekenis.

Ik ben niet alleen Barbara Kuipers in menselijke gedaante, maar tevens een onderdeel van die allesomvattende Liefde. En die allesomvattende Liefde is mijn essentie. Als ik terug wil keren tot mijn essentie, zal ik moeten terugkeren tot de zuiverste expressie van die liefde en mijn hart en ziel openen om die essentie vorm te geven.

En mezelf steeds opnieuw afvragen en herinneren: Is datgene wat ik denk, spreek, doe gebaseerd op Liefde? Kom ik dichter bij die essentie door wat ik nu denk, zeg of doe, of raak ik er juist verder van verwijderd. Kom ik meer in verbinding of raak ik juist uit de verbinding.
Het is een constante herinnering aan Liefde: Liefde zijn en expressie geven aan Liefde.

Hoe meer we ons hart kunnen openen voor Liefde, hoe meer we in verbinding komen met ons ware zelf, hoe meer ons leven in positieve zin kan veranderen.

Hoe meer wij uiting geven aan de liefde naar anderen toe, hoe meer we kunnen bijdragen aan het tot stand brengen van een liefdevollere samenleving.

En is dat niet waar we in deze tijden van diepe Transformatie naar toe werken?

(Noot: Deze tekst is als inleiding geschreven voor de groepshealing sessies die ik op dinsdagavond 17, 24, 31 augustus en op 7 september vanaf 20.00 uur zal geven.
De groepshealing sessies zullen iedere deelnemer helpen om datgene wat aan barrières is opgebouwd om die liefde te zijn en te leven, te helpen transformeren zoals dat gepast is voor iedere deelnemer.

Wil jij na het lezen van deze informatie ook graag mee doen met de groepssessies? Dat kan!  ✅
Meer informatie over de groepssessie en de aanmelding vind je hier: https://www.puur-licht.nl/diensten/groepshealing-sessies/

Tijdens de groepshealingsessie van 10 augustus 2021, met als thema "Overgave", ontving ik via mijn spirituele kanalen de volgende boodschap:

mijn meest geliefde deelnemers,
Geef je meer over, vertrouw erop dat jullie allemaal geliefd zijn, dat er voor jullie gezorgd wordt en dat jullie beschermd zijn. Alles wat je hoeft te doen is terug te keren naar heelheid, eenheid. Dat is waar deze reis allemaal om draait. Laat al het menselijke los, alle zorgen, alle pijn, alle angst, en herinner je wie je bent...
Je bent een deel van de hele schepping, een deel van de allesomvattende Liefde en het Licht. Het is in je, het is waar je van gemaakt bent. Het is om je heen, omringt je de hele tijd. Open je hart en ziel om te voelen, om je te verbinden en het kan je voeden. Laat alles los wat er tussenin staat. Dat is de evolutie van de mensheid, om terug te keren naar die Liefde, dat Licht. En om alles los te laten wat de meesten van jullie willen vastgrijpen. Het ego moet zich weer overgeven.
Zijn jullie bereid om terug te keren?
Graag deel ik als afsluiting en ter inspiratie dit prachtige gedicht:WORD, WORD, WORD!

Ik: Hey God.
God: Hallo, mijn liefste.

Ik: Ik val uit elkaar.
Kun je me weer in elkaar zetten?
God: Dat doe ik liever niet.

Ik: Waarom?
God: Omdat je geen puzzel bent.

Ik: En al die stukjes van mijn leven die op de grond vallen dan?
God: Laat ze daar maar even liggen. Ze zijn er niet voor niets afgevallen.
Neem wat tijd en beslis of je het nodig hebt om die stukjes terug te hebben.

Ik: U begrijpt het niet! Ik ben aan het instorten!
God: Nee - jij begrijpt het niet.
Je breekt door.
Wat je voelt zijn gewoon groeipijnen.
Je bent de dingen en de mensen in je leven aan het afwerpen die je tegenhouden.
Je valt niet uit elkaar.
Je valt op je plaats.
Ontspan je.
Haal een paar keer diep adem en laat de dingen die je niet meer nodig hebt van je afvallen.
Houd op met vasthouden aan de stukken die niet meer bij je passen.
Laat ze eraf vallen.
Laat ze gaan.

Ik: Als ik daarmee begin, wat blijft er dan van mij over?
God: Alleen de allerbeste stukjes van jou.

Ik: Ik ben bang om te veranderen.
God: Ik blijf je zeggen - JE VERANDERT NIET!!! JE BENT AAN HET WORDEN!

Ik: Wie aan het worden?
God: Worden wie ik je geschapen heb te zijn!
Een persoon van licht en liefde en naastenliefde en hoop en moed en vreugde en barmhartigheid en genade en mededogen.
Ik heb je voor meer gemaakt dan de oppervlakkige dingen waarmee je jezelf hebt willen versieren en waar je je zo hebberig en angstig aan vastklampt.
Laat die dingen van je afvallen.
Ik hou van je! Verander niet! Word! Word! Word!
Word degene die ik gemaakt hebt om te zijn.
Ik blijf je dit zeggen tot je het je herinnert.

Ik: Daar gaat weer een stuk.
God: Yep. Laat het zo zijn.

Ik: Dus...ik ben niet gebroken?
God: Nee - maar je breekt door als de dageraad. Het is een nieuwe dag.
Word! Word!


Auteur ~ John Roedel
In liefde en licht,

Barbara~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************


Remember who you are!  


Dear readers,  


"Remember who you are!"

That was the intriguing assignment I received years ago in a meditative state.
Since then, these words have recurred regularly in meditations, in communication with the soul world, in thoughts.

And with it, the question arose, "Who am I?"

Part of the answer is that I have a name, talents and many skills. That I have a body and am part of a social structure.

For a long time after getting that assignment, I did my inner work and felt deep wthin whether my physical life matched what I would like or whether I had gone along with societal expectations. I interpreted this assignment as a way to make me aware that I was not living the life my soul wanted and I was "out of balance" and no longer living in alignment. I subsequently changed and adjusted many things in my physical life. Releasing much of that which was no longer appropriate and nurturing and following my dreams.

Over time, however, I learned that there is another answer to this assignment/question.
There is also a non-physical part of me. An essence, that has no visible form and is also a part of me.
In my experience, that part of me is part of an all-encompassing, creating energetic force, which has various names, such as the Creator, God, Spirit, Source, Tao etc.

In quantum physics, it is known that the tiniest material particle, which can no longer be divided, turns into energy when it collides with another particle. This results in the proposition that form, arises from the formless, from energy.
There is a shift from energy to form when something is created. And form returns to energy when something ceases to exist in the material world.

The Bible says that everything comes from God and God is Love. (1 John 4)

The Tao Te Ching writes in chapter 40: Being is born of non-being.

So the question of where we come from seems to be answered equally in both physics and metaphysics. Form arises from the formless.
But if we arise from the formless, then the formless is therefore part of us. After all, we are a part of the whole.
A part includes the essence of the whole from which it comes. Think of a cup of water from a lake, it contains the essence of the lake. Or a blood sample, which gives information about the body it came from. Or a DNA sample. Or a wood carving which holds the essence of the tree the wood came from.

So if we extend that to our lives and who we are, it is plausible to think that if we come from the all-encompassing creating energy, that we also carry that energy within us in essence. It is not only around us, but also within us.
In my personal belief, we are a part of the Creator/God/Tao. And so we also carry that within us in essence.

Our physical body is an expression in the form of that essence and during our lives we can do our best to express this beautiful essence as best we can. The faster our vibration is, the closer we are to this essence. The highest vibrations are in alignment with the Source, the Creator, God. And the highest vibration we know is the energy of Love.


So when I/you look at it this way, we are all an individualized expression of Love.
But throughout our lives we have forgotten this original state of Being or we seperated ourselves from this original essence.
Every thought, every emotion, every action we have either brings us closer to Source, or if it is not based on love, brings us further away from where we came from and who we are in essence. It then creates disconnection. We go out of alignment and the very purpose in life is to live in connection. In connection with yourself, in connection with each other, in connection with that all encompassing creating Source of Energy, Love and Light....

One of my favorite quotes from Rumi is:“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”
~ RumiThe answer to the assignment I received years ago, "Remember who you are," thus acquires a deeper and more substantial meaning.

I am not only Barbara Kuipers in human form, but also a part of that all-encompassing Love. And that all-encompassing Love is my essence. If I want to return to my essence, I will have to return to the purest expression of that love and open my heart and soul to that essence.

I have to ask myself over and over again: Is that which I think, speak or do based on Love? Am I getting closer to that essence by what I am thinking, saying or doing now, or am I getting further away from it. Am I getting more connected or am I just getting more out of alignment and seperated.
It's a constant reminder of Love: being Love and expressing Love.

The more we can open our hearts to Love, the more we connect with our true selves, the more our lives can change for the better.

The more we express love to others, the more we can contribute to creating a more loving society.

And isn't that what we are working towards in these times of deep Transformation?


(Note: This text is written as an introduction to the group healing sessions I will be giving on Tuesday evenings, August 17, 24, 31 and September 7 starting at 8:00 pm CEST /2 PM EST/ 11 AM PST.
The group healing sessions will help each participant transform barriers they have built up against being and living that Love, all as is appropriate for each participant.

Would you like to join the group sessions after reading this information? You can! ✅!
More information can be found here: https://www.puur-licht.nl/en/spiritual-healing-group-sessions/

During the group healing session on August 10, 2021, with the theme "Surrender," I received the following message through my spiritual channels:

my most beloved participants.
Surrender more, Trust that you are all loved, taken care of and protected. All you have to do is to return to wholeness, oneness. That is what this journey is all about. Let go of all the human stuff, all worries, all pain, all fear, and remember who you are
You are a part of all creation, a part of the all encompassing Love and Light. It is within you, it is what you are made of. It is around you, surrounding you all of the time. Open your heart and soul to feel, to connect and it can nourish you. Let go of all which stands in between. That is the evolution of mankind, to return back to that Love, that Light. And to let go of all which most of you wants to grasp. The ego needs to surrender again.
Are you willing to return?


Happy to share this beautiful poem in closing and for inspiration:BECOME, BECOME, BECOME!


Me: Hey God.
God: Hello, my love.

Me: I'm falling apart.
Can you put me back together?
God: I would rather not.

Me: Why?
God: Because you aren't a puzzle.

Me: What about all of the pieces of my life that are falling down onto the ground?
God: Let them stay there for a while. They fell off for a reason.
Take some time and decide if you need any of those pieces back.

Me: You don't understand! I'm breaking down!
God: No - you don't understand.
You are breaking through.
What you are feeling are just growing pains.
You are shedding the things and the people in your life that are holding you back.
You aren't falling apart.
You are falling into place.
Relax.
Take some deep breaths and allow those things you don't need anymore to fall off of you.
Quit holding onto the pieces that don't fit you anymore.
Let them fall off.
Let them go.

Me: Once I start doing that, what will be left of me?
God: Only the very best pieces of you.

Me: I'm scared of changing.
God: I keep telling you - YOU AREN'T CHANGING!! YOU ARE BECOMING!

Me: Becoming who?
God: Becoming who I created you to be!
A person of light and love and charity and hope and courage and joy and mercy and grace and compassion.
I made you for more than the shallow pieces you have decided adorn yourself with that you cling to with such greed and fear.
Let those things fall off of you.
I love you! Don't change! Become! Become! Become!
Become who I made you to be.
I'm going to keep telling you this until you remember it.

Me: There goes another piece.
God: Yep. Let it be.

Me: So...I'm not broken?
God: No - but you are breaking like the dawn. It's a new day. Become!! Become!!


Author ~ John Roedel

 

In love and light,


Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


Facebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness

2 comments:

 1. Beautiful 💖💖💖

  Thank you,
  Wendy

  ReplyDelete
 2. Thank you Wendy. You response means a lot to me! 🙏💖🙏
  With love and light,
  Barbara

  ReplyDelete