Monday 22 November 2021

Financiële Overvloed / Financial Flourishing

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Puur Licht, Tao Healing, SoulfulnessGuan Yin en Financiële Overvloed 


De blogs in november staan in het teken van Guan Yin en haar bijzondere healing power.
lieve lezers,


Vele mensen willen graag financiële overvloed en succes hebben in het leven. Sommigen lukt dit heel goed en alles wat ze aanraken verandert in goud. Voor anderen lijkt juist het tegenovergestelde te gebeuren. Wat ze ook proberen, alles lijkt geblokkeerd te worden en niets pakt uit zoals ze hadden gehoopt.
Wat is hier de spirituele achtergrond van? 
Alles in het leven is immers te verklaren als je kijkt naar de dieperliggende redenen dan alleen wat fysiek zichtbaar is.

Voor overvloed in alle aspecten van het leven, waaronder gezondheid, liefdevolle relaties, financiën, werk, intelligentie en zoveel meer, zijn 2 basisvoorwaarden nodig.
1) er is voldoende deugd nodig. 
2) de spirituele deugd moet kunnen worden omgezet in fysieke zegeningen.
Wanneer iemand veel deugd heeft en geen blokkades heeft in de omzetting van het immateriële naar materiële, zal er overvloed zijn.
Wanneer er een tekort is aan deugd of wanneer er veel blokkades zijn waardoor de deugd die er is niet kan worden omgezet in fysieke resultaten zal het moeilijk zijn om succes in het leven te ervaren.

Er is een eeuwenoud geheim voor financiële overvloed

👉   Degene die rijkdom kent (resultaat in dit leven) heeft geld en materiaal gegeven om de armen, de maatschappij en het land te dienen in vorige en huidige levens (oorzaak).

Hoe meer we dienen / anderen helpen, hoe meer deugd we ontvangen. 
Deugd is de voeding die wij ontvangen vanuit de Tao. Meer daarover kun je hier lezen. 
Heel kort gezegd betekent het dat als jij anderen helpt en goede daden verricht door liefde, vergeving, compassie, healing, hulp, materiële zaken etc aan anderen te geven, dan ontvang jij van de Tao deugd.
Hoe meer deugd iemand heeft, hoe beter dat is.

Deze spirituele deugd moet vervolgens worden omgezet naar fysieke manifestatie. Als dit proces vrij en ongestoord verloopt zal iemand succes en rijkdom ervaren in het leven. Er zijn echter vele redenen die dit proces kunnen verstoren.
Vergelijk het maar met een infuus. De voeding van het infuus kan alleen worden ontvangen als er voldoende vloeistof in de zak van het infuurs zit en als de vloeistof vrij kan stromen.
Die vloeistof moet via een slangetje ingebracht worden en zoals je wellicht weet zit er op dat slangetje een knopje waarmee je de snelheid kunt regelen. Het kan vrij stromen, het kan druppelsgewijs gaan. Vergelijk dat knopje op die slang maar met mogelijke blokkades die wij kunnen hebben in onszelf die bepalen hoeveel van de deugd er als succes gemanifesteerd kan worden in ons fysieke bestaan, waaronder: 

😔 Negatieve mindsets als: "Dat lukt mij niet... wie zal er nu dat bedrag willen betalen voor mijn werk.... dat is mijn droombaan maar wie zit er nu te wachten op mij... etc...

😴 Een gebrek aan daadkracht en/of energie: "ik zit vol ideeën maar ben zo moe dat ik ze niet kan omzetten in daden.....ik wil zo graag een bedrijf starten maar het ontbreekt mij aan kennis en ik heb niet de kracht om die kennis te verzamelen.."... "Ja dat zal ik doen..euh morgen...."

😶 Er kan ook een spirituele blokkade zijn, zoals een gelofte om in armoede te leven. Zo een gelofte afleggen was in vroegere tijden zeer gebruikelijk en deze kan aan je ziel verbonden zijn waardoor de financiële overvloed om die reden wordt geblokkeerd.

💭 en meer...

Dit zijn allen voorbeelden die ertoe kunnen leiden dat iemand in dit leven weinig financieel succes en rijkdom ervaart.

Het goede nieuws is echter dat hier iets aan te doen is.
We kunnen met de juiste keuzes en handelingen meer deugd verzamelen.
En we kunnen werken aan het transformeren van datgene wat ons blokkeert.

Het hebben en (verder) ontwikkelen van compassie kan daarbij enorm helpen! 
Nu vraag je je misschien af: "Wat heeft compassie nu te maken met financieel succes?". Nou eigenlijk heel veel!

Compassie heeft een aantal kwaliteiten in zich:  
  • Compassie opent het hart, waardoor we goed kunnen voelen wat we willen en ook de aanwijzingen van onze ziel en onze gidsen beter kunnen ontvangen. We kunnen ons hierdoor ook beter laten leiden door de Tao. Zij die zich laten leiden door de Tao, zullen meer deugd kunnen ontvangen van de Tao en hebben daardoor een grotere kans op succes. 
  • Compassie versterkt energie, uithoudingsvermogen, vitaliteit en immuniteit, alsmede de wilskracht. Energie, uithoudingsvermogen en wilskracht zijn belangrijke kwaliteiten die nodig zijn om door onze uitdagingen te komen en over te gaan tot de juiste handelingen. Ze helpen ons om niet op te geven en vol initiatieven en veerkracht te zijn.
  • Als wij veel compassie hebben, leidt dat ertoe dat we de mensheid kunnen en willen dienen en wanneer we dienstbaar zijn aan de mensheid, ontvangen we deugd. 
  • Hoe meer deugd we hebben, hoe groter de kans is op succes in ieder aspect van het leven.

Begrijp je nu hoe het ontwikkelen van compassie kan leiden tot financieel succes? Het is echter iets waar velen niet aan denken. Velen richten zich op allerlei methodes tot het verkrijgen van geld, maar dat is slechts deels effectief. Het is veel effectiever om je te richten op het verkrijgen van deugd. Deugd is in feite nodig voor al het goede in het leven, waaronder liefde, gezondheid, innerlijke vrede en harmonie, relaties, geld en zelfs voor verlichting. Al wat we nodig hebben is voldoende deugd.
Compassie kan op een heel effectieve manier helpen om die deugd te vergroten. 
Compassie is derhalve het geheim achter veel succes hebben in het leven, inclusief financiële overvloed. 

En wie kan beter helpen bij het ontwikkelen van compassie dan de Bodhisattva van Compassie: Guan Yin?
Guan Yin kan ons helpen om de kwaliteiten van compassie die wij nodig hebben, verder te ontwikkelen en daarmee om de deugd voor het financieel succes te vergroten.
Daarnaast heeft zij de beschikking over de 1000 handen en 1000 ogen. Ze ziet en hoort waar onze blokkades zitten. Met de spirituele instrumenten die elke hand in zich draagt is ze in staat om te helpen om deze blokkades te transformeren en ons op die manier te ondersteunen om op een snellere manier de deugd om te zetten. Dat kan dan leiden tot succes in het fysieke leven.

Waar het dus om draait is deugd. We hebben telkens opnieuw deugd nodig.
Deugd wordt immers voor alle aspecten in het leven gebruikt. Het is dus geen statisch iets. Het is iets wat aangevuld en opgebruikt wordt, net zoals dat met je bankrekening gebeurt. Je ontvangt geld en besteedt het geld aan vele verschillende dingen. Als je je bankrekening niet aanvult dan zal je op een gegeven moment te kort komen. Zo is dat ook met deugd. Het moet worden aangevuld zodat je succes in de verschillende aspecten van het leven kunt blijven / kunt gaan ervaren.

Denk dus niet te klein door je aandacht alleen te richten op geld. Denk groter! Denk in termen van het vergroten van je deugd en het transformeren van de blokkades om die deugd in het fysieke leven te manifesteren!

Hoe werkt dit dan in de praktijk vraag je je misschien af. 
Ik zal je een simpel voorbeeld geven van wat ik afgelopen dagen zelf heb ervaren.
Er was een prachtige 2-daagse workshop waar ik graag aan deel wilde nemen afgelopen weekend maar ik had er de financiële ruimte niet voor. Ik vroeg Guan Yin om raad en ze adviseerde me om deel te nemen aan de gratis introductie avond op de vrijdag en om de dagen ervoor een aantal dingen te doen waar anderen mee geholpen zouden zijn.
Ik volgde haar leiding op en was de afgelopen dagen bezig met het ondersteunen van verschillende mensen. Op vrijdagavond was ik dankbaar om in ieder geval een deel van de workshop te kunnen bijwonen. Tot mijn blijde verrassing echter bleek ik tijdens de introductie-avond een uitnodiging te ontvangen om de hele workshop gratis bij te wonen. Ik had daar totaal niet op gerekend en was bijzonder blij met deze onverwachte gift. 
Het enige wat ik heb gedaan was diep in mijn hart een wens hebben om deel te nemen. Een wens die door Guan Yin was gehoord. Vervolgens heb ik de hulp en aanwijzingen van Guan Yin ontvangen en opgevolgd. Dit heeft geleid tot het kunnen ontvangen van de deugd en daarna de fysieke manifestatie  waarbij ik de financiële gift ontving en de wens in mijn hart vervuld kon worden.


We kunnen zelf op vele manieren werken aan het versterken van de kwaliteit van compassie in ons.
Het kan echter een langdurig proces zijn om voldoende deugd te verzamelen en de blokkades die we hebben zelf op te lossen. 
Er is ook de mogelijkheid om spirituele healing te ontvangen. Dit kan het proces van het openen van het hart versnellen, zodat je weet wat je kunt doen. Dit kan je energie sterker maken. Dit kan je wilskracht versterken en Guan Yin kan je helpen om blokkades te transformeren die je op eigen kracht mogelijk veel tijd en inspanning kosten.
De ervaring van mijzelf en velen anderen is, dat de combinatie ervan (jouw deel doen en hulp ontvangen) tot het snelste resultaat leidt.
Woensdag 24 november 2021 om 20.00 uur zal de groepshealing in het teken staan van financiële overvloed. Guan Yin en haar team zullen de deelnemers helpen op de voor ieder van hen meest gepaste wijze. 
Meer informatie daarover vind je hier

Ik wens een ieder veel compassie en financiële overvloed toe en hoop dat deze informatie je een stukje op weg heeft geholpen daarbij.

Eerdere blogs over Guan Yin:

💓 Guan Yin: Bodhisattva/Godin van Compassie en Barmhartigheid

💓 Guan Yin: Hoe de kracht van de Da Bei Zhou jou kan helpen

💓 Guan Yin: Financiële Overvloed (2) - Praktijkvoorbeeld


in liefde en licht,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


****************************************************************************************************


 
Guan Yin and Financial Flourishing  


The November blogs are dedicated to Guan Yin and her special healing power.


dear readers,

Many people would like to have financial abundance and success in life. Some succeed very well and everything they touch turns to gold. For others, just the opposite seems to happen. No matter what they try, everything seems to be blocked and nothing works out as they had hoped for.
What is the spiritual background to this? 
After all, everything in life can be explained if you look at the deeper reasons than just what is physically visible.

Abundance in all aspects of life, including health, loving relationships, finances, work, intelligence and so much more, requires two basic conditions.
1) sufficient virtue is required. 
2) the spiritual virtue must be able to be transformed into physical blessings.
When a person has a lot of virtue and has no blockages in converting the intangible to material, there will be abundance.
When there is a lack of virtue or when there are many blockages so that the virtue that is there cannot be converted into physical results it will be difficult to experience success in life.

There is an ancient secret to financial abundance

👉 The one who has prosperity (result in this life) has given money and material to serve the poor, society and country in previous and present lifetimes (cause).

The more we serve/help others, the more virtue we receive. 
Virtue is the nourishment we receive from the Tao. You can read more about that here . 
In a nutshell, if you help others and do good deeds by giving love, forgiveness, compassion, healing, help, material things etc to others, then you will receive virtue from the Tao.
The more virtue a person has, the better it is.

This spiritual virtue must then be transformed into physical manifestation. If this process is free and undisturbed a person will experience success and wealth in life. However, there are many reasons that can interfere with this process.
Compare it to an infusion. The nutrition from the drip can only be received if there is enough fluid in the bag of the drip and if the fluid can flow freely.
That fluid must be inserted through a tube and, as you may know, on that tube there is a button that allows you to control the speed. It can flow freely, it can be drop wise. Compare that button on the tube with possible blockages we may have in ourselves that determine how much of the virtue can come to us to create succes in physical life, including: 

😔 Negative mindsets like, "I can't do that.... who will want to pay that amount of money for my work.... that's my dream job but who will be waiting for me.... etc...
 
😴 A lack of willpower and/or energy: "I'm full of ideas but I'm so tired I can't put them into action.....I want so badly to start a business but I lack the knowledge and I don't have the strength to gather that knowledge..."... "Yes I will but.....tomorrow...." 
 
😶 There may also be a spiritual blockage, such as a vow to live in poverty. Taking a vow like this was very common in earlier times and it may be tied to your soul, blocking financial abundance for that reason in this life.
 
💭 and more...

 

These are all examples that can lead to a person experiencing little financial success and wealth in this lifetime.

The good news, however, is that there is something to be done about this.
We can accumulate more virtue with the right choices and actions.
And we can do what is needed to transform what is blocking us.

Having compassion and (further) developing compassion can help tremendously with this! 
Now you may be asking yourself, "Now what does compassion have to do with financial success?". Well actually a lot!

Compassion has a number of qualities in it:  
  • Compassion opens the heart, allowing us to feel clearly what we want and allowing us to receive the guidance of our soul and our guides. It also allows us to be better guided by the Tao. Those who are guided by the Tao will be able to receive more virtue from the Tao and therefore have a greater chance of success. 
  • Compassion boost energy, stamina, vitality and immunity, as well as willpower. Energy, stamina and willpower are important qualities needed to overcome our challenges and to take the right actions. They help us not to give up and to be full of initiative and resilience.
  • When we have a lot of compassion, it leads us to be able and willing to serve humanity, and when we are of service to humanity, we receive virtue. 
  • The more virtue we have, the more likely we are to succeed in every aspect of life.
Do you understand now, why developing compassion can lead to financial success?
This however, is something that many do not think about. Many focus on all kinds of methods to obtain money, but that is only partially effective. It is much more effective to focus on obtaining virtue. In fact, virtue is necessary for all the good things in life, including love, health, inner peace and harmony, relationships, money, and even enlightenment. All we need is sufficient virtue.
Compassion can help increase that virtue in a very effective way. 
Compassion is therefore the secret behind having great success in life, including financial abundance. 

And who better to help develop compassion than the Bodhisattva of Compassion: Guan Yin?
Guan Yin can help us to further develop the qualities of compassion we need, and thereby increase the virtue for financial success.
In addition, she has the 1000 hands and 1000 eyes. She sees and hears where our blockages are. With the spiritual tools that each hand holds, she is able to help transform these blockages and thus support us to bring the virtue into physical manifestation in a faster way. This can then lead to success in physical life.

So what it's all about is virtue. We need virtue over and over again.
Indeed, virtue is used for all aspects of life. So it is not a static thing. It is something that is replenished and used up, just as it is with your bank account. You receive money and spend the money on many different things. If you don't replenish your bank account then at some point you will run short. It is the same with virtue. It needs to be replenished so that you can continue/start to experience success in the different aspects of life.

So don't think too small by focusing only on money. Think bigger! Think in terms of increasing your virtue and transforming the blockages to manifest that virtue in physical life!

So how does this all work in real life you may be wondering. 
Let me give you a simple example of what I experienced myself the past few days.
There was a wonderful 2-day workshop that I wanted to attend last weekend but I didn't have the financial possibility for it. I asked Guan Yin for advice and she advised me to participate in the free introduction evening on Friday and to do some things in the days before that would help others.
I followed her guidance and spent the last few days supporting various people. On Friday night I was grateful to be able to attend at least part of the workshop. To my surprise, however, I received an invitatiton during the introductory evening to attend the entire workshop for free. I had not counted on that at all and was extremely happy with this unexpected gift. 
All I had was a wish, deep in my heart, to participate. A wish that had been heard by Guan Yin. I then received and followed Guan Yin's help and guidance. This led to being able to receive the virtue and then the physical manifestation where I received the financial gift to join the workshop so the wish in my heart could be fulfilled.


We can work ourselves in many ways to develop the quality of compassion within us.
However, it can be a lengthy process to gather enough virtue and resolve the blockages we have, all by ourselves. 
There is also the possibility of receiving spiritual healing. This can speed up the process of opening the heart so that you know what you can do. This can help to boost your energy. This can strengthen your willpower and Guan Yin can help you transform blockages that may be taking you a lot of time and effort on your own.
The experience of myself and many others is, that the combination of these (do your part and also receive help) leads to the fastest results.


Wednesday, November 24, 2021 at 8:00 pm CEST, the spiritual group healing session will focus on financial abundance. Guan Yin and her team will help each of the participants in the most appropriate way. 
More information about that can be found here

I wish everyone much compassion and financial abundance and hope this information has helped you in the right direction.

Previous blogs on Guan Yin:

In love and light,


Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderNo comments:

Post a Comment