Thursday 4 November 2021

Guan Yin: Bodhisattva/Godin van Compassie en Barmhartigheid 💕 Guan Yin: Bodhisattva/Goddess of Compassion and Mercy

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Guan Yin: Bodhisattva/Godin van Compassie en Barmhartigheid


De blogs in november staan in het teken van Guan Yin en haar bijzondere healing power.


Ik heb zelf heel veel te danken aan Guan Yin en ben dankbaar voor de diepe connectie die ik met haar heb mogen ontwikkelen (daarover later meer) en het vele onderricht dat ik van mijn leraar heb mogen ontvangen.

Wie is Guan Yin en waarom wordt zij door miljoenen mensen wereldwijd in hun hart gedragen?

Haar volledige naam waaronder ze bekend is, is Guan Shi Yin Pu Sa, ook wel als Kuan Shi Yin Pu Sa geschreven.

Guan betekent horen/observeren
Shi betekent wereld
Yin betekent stem
Guan Shi Yin betekent, zij die de stemmen van de wereld hoort of zij die het lijden van de wereld observeert.
Pu Sa betekent bodhisattva, een titel voor een verlichte spirituele meester.

Guan Yin verkreeg de status van Boeddha, de hoogste staat van verlichting, miljoenen jaren geleden maar kiest ervoor om haar Bodhisattva titel te blijven dragen.
Ze wordt door miljoenen mensen wereldwijd geëerd, niet alleen door aanhangers van het Boeddhisme. Ook in de andere oosterse religies waaronder het Taoïsme wordt ze vereerd. Daar heeft ze de titel van een Tao Heilige.
Guan Yin is als verlicht wezen echter niet verbonden aan enige menselijke religie. Ze is een spirituele moeder, een universele moeder, een krachtig healer, met diepgaande wijsheid en een open hart voor alle zielen.
Ze hoort en ziet het lijden in de wereld en helpt een ieder die om haar hulp vraagt.
Guan Yin heeft een bijzonder groot hart en draagt de gehele mensheid in haar hart. Ze heeft een eed afgelegd dat ze haar Boeddha titel niet zal gebruiken zolang er nog een mens is die niet verlicht is. Tot die tijd zal ze de titel van Bodhisattva gebruiken. Ze heeft zich als doel gesteld om alle mensen te helpen uit hun lijden verlost te worden zodat ook zij de staat van verlichting kunnen bereiken.
Ze staat bekend om haar compassie, mededogen. Compassie wordt in het boeddhisme gezien als de hoogste vorm van liefde.
Guan Yin is de drager van de 1000 handen en 1000 ogen (daarover later meer).


De Da Bei Zhou, de grote compassie mantra, is de mantra die met haar en haar lineage verbonden is.

Het is een mantra van 88 regels. Iedere regel is de naam van een Boeddha of Bodhisattva die deel uit maakt van de lineage en ieder van hen heeft weer een eigen team. Ieder van hen heeft ook een specialisme. Door het chanten van deze mantra, verbind je je met alle boeddha's en bodhisattva's verbonden aan de lineage. Wanneer je hun naam chant zullen ze hun specifieke vaardigheden inzetten om je te helpen.

Ieder van hen heeft de eed afgelegd om te helpen en de hulpvraag van hen die lijden te horen. Ze horen de stemmen in ons hart. Ze kennen ons lijden. Ze weten wat we wensen te transformeren. Ze kennen ons diepste verlangen in onze ziel, hart, geest en lichaam. En ze helpen met de grootste liefde, diepste compassie, krachtigste licht en oneindige wijsheid, waarmee ze ons trillingsveld kunnen transformeren.

Ja, we zijn meer dan ons lichaam 😄. We zijn een trillingsveld. Onze ziel, hart, geest en lichaam tezamen vormen een trillingsveld met daarin positieve en negatieve informatie. Hoe meer positieve informatie, hoe meer ons leven zal opbloeien. Uitdagingen in gezondheid, emoties en/of mentale capaciteiten, relaties, financiën, werk, en meer zijn verbonden met negatieve informatie. Het is vaak niet makkelijk om die negatieve informatie op eigen kracht te transformeren. Of het kan wel, maar vraagt behoorlijk veel tijd om dat zelf te doen.

Guan Yin en alle verlichte wezens die deel uitmaken van haar Lineage, kunnen je helpen als je daarom vraagt. Wanneer Guan Yin de oprechte hulpvraag in je hart hoort zal haar hart openen, en haar liefde en licht je omringen. Door haar verhoogde positieve trilling is het mogelijk om de negatieve trillingen die wij in ons veld dragen te verhogen waardoor heling plaats vindt.

De kracht van Guan Yin en haar lineage is in staat om:

 • 84.000 aandoeningen te helpen helen: 84.000 is een getal wat representatief is voor alle aandoeningen, in zowel het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam. Zowel aandoeningen waar op dit moment een medische behandeling voor is als voor aandoeningen waar de medische wereld nog niets mee kan (zoals in mijn eigen situatie het geval is)
 • energie, uithoudingsvermogen, vitaliteit en immuniteit te vergroten
 • relaties te transformeren
 • financiën te versterken en/of armoede te voorkomen
 • wijsheid en intelligentie te vergroten
 • liefde en compassie in jezelf te doen groeien
 • het hart te zuiveren
 • vrede en stilte te brengen in het hart
 • angst te verminderen
 • woede, hebzucht en gebrek aan inzicht te veranderen.
 • andere negatieve informatie te transformeren
 • het leven te verlengen
 • de spirituele reis te zegenen om mensen tot verlichting te brengen
 • en nog veel meer.

Waarom? Heel simpel:

Omdat wij als mens in de derde dimensie leven hier op Moeder Aarde. Het energieveld van de meeste mensen heeft een lage frequentie. Guan Yin en de Boeddha's en Bodhisattva's in haar team hebben allemaal een energieveld dat verbonden is met wat wij noemen de 4e Dimensie en hoger.
Wat gebeurt er dus met ons trillingsveld als we omringd worden door die hogere trillingen?
Juist, dat gaat mee-resoneren met dat hogere trillingsveld waardoor blokkades losgemaakt worden.
Dat is waarom het zo krachtig is.
Ik heb op deze wijze mijn eigen aandoening, waar geen medische behandeling tot dan toe effectief was gebleken, aanzienlijk verbeterd.
Sommige mensen ervaren direct na één healingsessie een groot verschil. Voor anderen, inclusief mijzelf, is meer nodig.
Maar één bezoek aan de sportschool is ook niet genoeg voor een getraind lichaam en één bezoek aan de fysiotherapeut ook vaak niet genoeg voor volledig resultaat. Hetzelfde geldt voor healing. Meerdere healingsessies zijn dan nodig voor een diepgaander resultaat.
Maar elke blessing brengt verandering!


The journey of a thousand miles begins with one step. -- Lao Tzu


De komende weken zal ik in mijn blogs meer informatie delen over de mogelijkheden van Guan Yin. Onder andere hoe het mijn eigen situatie keer op keer verbetert, hoe het kan helpen bij het versterken van energie, relaties kan helpen verbeteren, financiën kan verbeteren en meer.
Ik zal niet alleen informatie delen, maar ook de groepshealing sessies zullen de komende 4 weken allemaal in het teken staan van de hulp van Guan Yin en de Lineage. De beste manier om haar mogelijkheden te leren kennen is immers om het te ervaren! Meer informatie daarover vind je hier.
Dat heb ik zelf ook gedaan toen ik kennis maakte met mijn leraar. Ik heb de kracht van Guan Yin en de Lineage ervaren en was er diep door geraakt!


Op 26 oktober 2021 hebben een aantal mensen deelgenomen aan de groepshealingsessie en de krachtige healings van de Guan Yin Lineage ervaren voor het THEMA: Loslaten van angst.

Ik heb verschillende reacties ontvangen waaronder (toestemming om te delen):


Mijn sessie gisteravond, ik ben zo diep gegaan, het was zo peaceful en relaxing voor mij. Echt heel blij met deze sessie. Verder nog weinig gevoel erbij, maar ik weet dat het evengoed wel werkt. Angsten hebben we allemaal, ook al denk je van niet. Soms heb ik een paar dagen later dat ik denk hey er lijkt wat veranderd te zijn. Mooi is dat hoor.


~ O.B. ~

 

De healing was zo fijn… ik heb me sterk geconcentreerd op me open stellen, om te kunnen ontvangen.. en wat een zachte zee van fluwelen liefde heb ik ervaren, en dan nog kunnen woorden niet beschrijven hoe gelukzalig het voelde 🙏🏻

 

~J. ~Meer algemene informatie over Guan Yin en de Da Bei Zhou, de grote Compassie Mantra, en de 1000 handen en 1000 ogen vind je hier:


Er is veel informatie te delen over Guan Yin. Meer daarover in een volgend blog. Ben je geïnteresseerd om meer te leren, houdt dan mijn blog in de gaten of abonneer je op mijn nieuwsbrief  💌

Voor meer informatie over Guan Yin en hoe de kracht van de Da Bei Zhou jou kan helpen, zie deze link
In liefde en licht,

Barbara~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


****************************************************************************************************
Guan Yin: Bodhisattva/ Goddess of Compassion and Mercy 
The blogs in November will be dedicated to Guan Yin and her special healing power.

I myself owe a lot to Guan Yin and am grateful for the deep connection I have been able to develop with her (more about that later) and the many teachings I have received from my teacher.

Who is Guan Yin and why is she carried in the hearts of millions of people worldwide?


Her full name by which she is known is Guan Shi Yin Pu Sa, also written as Kuan Shi Yin Pu Sa. 
Guan means to hear/observe
Shi means world
Yin means voice
Guan Shi Yin means, she who hears the voices of the world or she who observes the suffering of the world.
Pu Sa means bodhisattva, a title for an enlightened spiritual master. 

Guan Yin obtained the status of Buddha, the highest state of enlightenment, millions of years ago but chooses to continue to carry her Bodhisattva title.
She is honored by millions worldwide, not only by followers of Buddhism. She is also revered in the other Eastern religions including Taoism. There she has the title of a Tao Saint. 
Guan Yin, as an enlightened being, however is not affiliated with any human religion. She is a spiritual mother, a universal mother, a powerful healer, with profound wisdom and an open heart for all souls.
She hears and sees the suffering in the world and helps anyone who asks for her help.

Guan Yin has an especially large heart and carries all of humanity in her heart. She has made a vow that she will not use her Buddha title as long as there is any human being who is not enlightened. Until then, she will use the title of Bodhisattva. She has made it her goal to help all people be released from their suffering so that they too can reach the state of enlightenment. 
She is known for her compassion, mercy. Compassion is considered the highest form of love in Buddhism. 
Guan Yin is the bearer of the 1000 hands and 1000 eyes (more on that later).

The Da Bei Zhou, the great compassion mantra, is the mantra associated with her and her lineage.
It is a mantra of 88 lines. Each line is the name of a Buddha or Bodhisattva who is part of the lineage and each of them in turn has their own team. Each of them also has a specialty. By chanting this mantra, you connect with all the Buddhas and Bodhisattvas associated with the lineage. When you chant their name they will use their specific skills to help you.
Each of them has made a vow to help and to hear the request for help from those who are suffering. They hear the voices in our hearts. They know our suffering. They know what we wish to transform. They know our deepest desire in our soul, heart, mind and body. And they help with the greatest love, deepest compassion, most powerful light and infinite wisdom, to transform our vibrational field.

Yes, we are more than our bodies 😄. We are a vibrational field. Our soul, heart, mind and body together form a vibrational field containing positive and negative information. The more positive information, the more our lives will flourish. Challenges in health, emotions and/or mental abilities, relationships, finances, work, and more are connected to negative information. It is often not easy to transform that negative information on your own. Or it can be done, but requires quite a bit of time to do so on your own. 

Guan Yin and all the enlightened beings who are part of her Lineage can help you if you ask. When Guan Yin hears the sincere request for help in your heart, her heart will open, and her love and light will surround you. Through her increased positive vibration, it is possible to raise the negative vibrations we carry in our field through which healing takes place.

The power of Guan Yin and her lineage is capable of: 
 • Help heal 84,000 conditions: 84,000 is a number representative of all conditions, in both the physical, emotional, mental and spiritual body. Both conditions for which there is currently a medical treatment and conditions for which the medical world is not yet able to do anything (as is the case in my own situation).
 • increase energy, stamina, vitality and immunity
 • Transform relationships
 • boost finances and/or prevent poverty 
 • Increase wisdom and intelligence
 • Grow love and compassion in yourself 
 • purify the heart 
 • bring peace and stillness to the heart 
 • reduce fear
 • change anger, greed and lack of understanding.
 • transform other negative information 
 • prolong life
 • bless the spiritual journey to bring people to enlightenment
 • and much more.
Why? Very simply:
Because we as humans live in the third dimension here on Mother Earth. Most people's energy field has a low frequency. Guan Yin and the Buddhas and Bodhisattvas in her team all have an energy field that is connected to what we call the 4th Dimension and higher.
So what happens to our vibrational field when we are surrounded by those higher vibrations? 
Right, it starts to resonate with that higher vibrational field so that blockages are loosened.
That is why it is so powerful.
I have significantly improved my own condition in this way, where no medical treatment had proven effective until then.
Some people experience a big difference immediately after one healing session. For others, including myself, more is needed.
But one visit to the gym is not enough for a trained body and one visit to the physical therapist is often not enough for full results. The same goes for healing. Multiple healing sessions are then needed for deeper results.
But every blessing brings change!


The journey of a thousand miles begins with one step. -- Lao Tzu


In the coming weeks, I will be sharing more information in my blogs about the possibilities of Guan Yin. Including how it improves my own situation time and time again, how it can help strengthen energy, help improve relationships, improve finances and more.

Not only will I be sharing information, but also the group healing sessions (spiritual healing) for the next 4 weeks will all focus on the help of Guan Yin and the Lineage. After all, the best way to learn about the possibilites is to experience it! More information about that, can be found here.
This is what I did myself when I was introduced to my teacher. I experienced the power of Guan Yin and the Lineage!On October 26, 2021, a number of people participated in the group healing session and experienced the powerful healings of the Guan Yin Lineage for the THEME: Letting Go of Fear.


I received several testimonials including (permission to share):


My session last night, I went so deep, it was so peaceful and relaxing for me. Really very happy with this session. Other than that, not much feeling with it yet, but I know it works just as well. We all have fears, even if we don't think we do. Sometimes a few days later I think hey, something seems to have changed. That's nice.
~ O.B. ~


The healing was so nice... I focused heavily on opening up, to be able to receive... and what a soft sea of velvet love I experienced, and even then words cannot describe how blissful it felt 🙏🏻
~J. ~More general information about Guan Yin and the Da Bei Zhou, the great Compassion Mantra, and the 1000 hands and 1000 eyes can be found here: 

There is a lof of information about Guan Yin to be shared. More in my next blog. If you are interested  keep an eye on this blog, or subscribe to my newsletter! 💌

For more information about Guan Yin and how the power of the Da Bei Zhou can help you, see this link


In love and light,


Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderNo comments:

Post a Comment