Saturday 24 December 2022

13 heilige nachten en 12 dagen van Kerstmis ✴️ 13 holy nights and 12 days of Christmas

 
~ for English please scroll down halfway through this page ~

13 heilige nachten en 12 dagen van Kerstmis Lieve lezer,

In de nacht van 24 op 25 december beginnen de 13 heilige nachten/12 dagen van Kerstmis. Een tijd waarin de sluier tussen het aardse bestaan en de andere sferen dunner is.
De heilige nachten duren tot en met de nacht van 5 op 6 januari, de dag van het feest van Driekoningen. 

Deze periode wordt ook wel ‘de dagen buiten de tijd’ genoemd. Men rekende vroeger in maanden van 29,5 dagen. Deze 12 dagen/ 13 nachten 'bleven over". De nachten waren geen tijd, maar ruimte. Ze werden gezien als geschenk. Deze periode bood ruimte om naar binnen te keren, voor bezinning, voor rust en voor heling. Een periode om te luisteren naar je zielsverlangen en om je te laten inspireren door de stem van je hart. 

Vannacht is dus het begin van de 13 Heilige Nachten. 

De belangrijkste nachten in deze periode zijn de nacht van 24 op 25 december, de nacht van 31 december op 1 januari en de nacht van 5 op 6 januari.
De eerste Heilige Nacht is dus de kerstnacht, de welbekende: Stille Nacht, Heilige Nacht.  De laatste Heilige Nacht is de nacht van 5 op 6 januari. in deze nacht kwamen de drie Koningen, de drie wijzen uit het Oosten met heilige geschenken voor de pasgeboren Zoon van het Licht.

Wanneer we deze periode gebruiken voor reflectie, om te luisteren naar onze ziel, om het licht toe te laten in ons innerlijke duister en om te helen, dan brengt dit geschenken met zich mee voor het vergroten van ons bewustzijn en voor een verdergaande heling, eenwording en verlichting.
Net zoals de natuur rust in deze donkere dagen, zo ook kunnen wij rusten, naar binnen keren om nieuwe energie te verzamelen voor de nieuwe periode van groei en bloei.
Na de donkere tijd keert het licht terug. Het is een cyclus, de cirkel van creatie.

Nu de sluier tussen de sferen in deze periode dunner is, kunnen we diepe inzichten krijgen of ons onze dromen nog goed herinneren.
Je kunt voor het slapen gaan een intentie meegeven wat voor inzichten jij graag zou willen ontvangen. Bijvoorbeeld over wat jij graag zou willen loslaten en helen. Of wat jij in het nieuwe jaar wilt doen en wilt ontwikkelen om als ziel te groeien en tot bloei te komen en om voort te gaan op jouw pad naar het pure, zuivere licht van de hogere sferen/dimensies.

Heb je al een pen en notitieboekje klaar liggen, zodat jij de inzichten en beelden die je tijdens jouw nachten en/of dromen ontvangt kunt opschrijven? Of de aha-momenten en heldere gedachten als je mediteert of je hoofd leeg maakt tijdens een wandeling.
Wat al die aangedragen inzichten precies betekenen, hoef je nog niet te weten.... dat zal met de tijd wel duidelijker worden. Als je ze nu opschrijft kun je het later nog eens teruglezen om er opnieuw aan herinnerd te worden en het hopelijk (beter) te begrijpen. 

Ik wens je een periode van 13 nachten en 12 dagen vol bijzondere ervaringen, inspiratie, heling en verlossing. 

Op de 4e dag van kerstmis, op woensdag 28 december 2022 zal de laatste groepshealing sessie van het jaar plaatsvinden. 
Dit zou een moment kunnen zijn voor jou om jouw heling en jouw intenties voor het nieuwe jaar extra kracht mee te geven.
De groepssessie op de dag van de Winterwende was een hele bijzondere groepssessie kan ik zeggen en ik verwacht dat deze komende groepssessie ook een mooie krachtige afsluiting zal zijn van dit jaar. Iedereen is welkom om daar bij te zijn. Stuur me even een email 💌 als je wilt deelnemen. 

 Vanuit mijn hart en ziel wens ik jullie allen

LIEFDE,

LICHT

en MOOIE MAGISCHE MOMENTEN,


tijdens deze kerstdagen/heilige nachten

EN alle dagen daarna!


Maak er iets moois van ❣️
In liefde en licht,
Barbara 


True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

13 holy nights and 12 days of Christmas Dear reader,

On the night of December 24-25, the 13 holy nights/12 days of Christmas begin. A time when the veil between earthly existence and the other realms is thinner.

The holy nights last until the night of January 5-6, the day of the feast of Epiphany. 

This period is also called "the days outside of time. People used to calculate in months of 29.5 days. These 12 days/ 13 nights "remained. The nights were not time, but space. They were seen as gifts. This period provided space to turn inward, for reflection, for rest and for healing. A period to listen to your soul's longing and to be inspired by the voice of your heart. 

So tonight is the beginning of the 13 Holy Nights.
The most important nights in this period are the night of December 24-25, the night of December 31-January 1 and the night of January 5-6. 
So the first Holy Night is the Christmas night, the well-known: Silent Night, Holy Night.  The last Holy Night is the night of January 5 to 6. on this night the three Kings, the three wise men from the East came with holy gifts for the newborn Son of the Light.

 

When we use this period for reflection, to listen to our soul, to allow the light into our inner darkness and to heal, it brings gifts for expanding our consciousness and for further healing, unification and enlightenment.
Just as nature rests during these dark days, so too can we rest, turning inward to gather new energy for the new period of growth and blossoming.
After the dark times, the light returns. It is a cycle, the circle of creation.

As the veil between the spheres thins during this period, we can gain deep insights or remember our dreams well. You can set an intention before going to bed with what insights you would like to receive. For example, about what you would like to release and heal. Or what you would like to do and develop in the new year to grow and blossom as a soul and to continue on your path to the pure light of the higher realms/dimensions.

Do you already have a pen and notebook ready so you can write down the insights and images you receive during your nights and/or dreams? Or the aha moments and clear thoughts when you meditate or clear your head during a walk.
What exactly all those insights provided mean, you don't need to know yet.... that will become clearer with time. If you write them down now you can read it back later to be reminded again and hopefully understand it (better). 

I wish you a period of 13 nights and 12 days full of special experiences, inspiration, healing and redemption.

On the 4th day of Christmas, on Wednesday, December 28, 2022, the last group healing session of the year will take place. This could be a time for you to give extra strength to your healing and your intentions for the new year.
The group healing session on the day of the Winter Solstice was a very special group session I can say and I expect that this coming group session will also be a beautiful powerful ending to this year. Everyone is welcome to attend. Please email me 💌 if you would like to participate. From my heart and soul, I wish you all

LOVE,

LIGHT

and BEAUTIFUL MAGIC MOMENTS,

 

during these Days of Christmas/ and Holy nights

AND all the days thereafter!

Make it something beautiful ❣️In love and light,

Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderNo comments:

Post a Comment