Sunday 1 January 2023

Leef jij in 2023 jouw zielsmissie? 🌸 Will you fulfill your soul mission in 2023?

 ~ for English please scroll down halfway through this page ~


Leef jij in 2023 jouw zielsmissie?   Lieve lezer,


❤️ Gelukkig Nieuwjaar ❤️

Moge 2023 een jaar zijn vol liefde, licht, gezondheid en geluk.

 

Samen zijn we vandaag een nieuw jaar ingestapt. Een nieuw jaar brengt nieuwe energie en nieuwe mogelijkheden om ons meer af te stemmen op ons hoogste pad en de grootste groei en bloei in ieder aspect van ons leven te creëren.

 

Voor ons ligt een lege onbeschreven pagina. 

Hoe ga jij deze pagina vullen? Wat staat er straks aan het einde van dit jaar over jouw leven te lezen?

Wordt 2023 een jaar vol gouden licht, het leven van je zielsmissie, waarbij jij jouw talenten inzet voor het grotere geheel? Of staan er straks slechts krabbels in de kantlijn met ideeën en aandachtspunten, maar waar jij niets mee hebt gedaan?

 

Hoe meer inspirerend jouw doel is, hoe meer jij leeft vanuit jouw ziel, hoe groter de kracht zal zijn die jij kunt inzetten om jouw doel te bereiken.  

Iedere ziel komt hier in dit leven met een zielsmissie. Vertrouw op en geloof in die innerlijke roeping van jouw ziel. Volg je passie, volg je enthousiasme. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Wat maakt je blij? Wat kun je uren doen zonder vermoeid te raken? Wat wil je zo graag doen dat de uitdagingen op je pad je niet kunnen tegenhouden. Voor wat zoek jij naar de mogelijkheden om toch door te gaan in plaats van dat je excuses bedenkt waarom jij moet stoppen. 

  

Talent en zielsmissie

Iedereen wordt geboren en komt in deze wereld met eigen talenten. Een uniek aangeboren potentieel. Je zou talent kunnen omschrijven als een optelsom van alles wat je in je hebt om iets tot stand te brengen waar een ander wat aan heeft. Jouw unieke talenten gebruiken is een gift voor anderen en een bron van blijheid voor jezelf. Talent en passie gaan vaak samen.

Maar niet iedereen weet zijn of haar talenten. Deze zijn dan nog verscholen onder de verschillende lagen van andere bezigheden, afleidingen, gewoontes of aangeleerd gedrag.

Of de talenten zijn wel bekend, maar kunnen niet tot bloei komen vanwege allerlei vormen van blokkades die we in onszelf kunnen voelen en ervaren. Het hebben van een talent of aanleg is niet voldoende. Je hebt ook de wil en de drijfveer nodig om er iets mee te doen, de kennis en ervaring nodig hoe je er iets mee kunt doen, en het intellectueel vermogen en de energie om dit alles praktisch tot uitvoering te brengen. In al deze deelgebieden kun je blokkades ervaren. En die delen moeten op elkaar gaan aansluiten om je talent goed te kunnen ontwikkelen en succesvol te gebruiken.

 

'Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen ligt je roeping'
~Aristoteles~

  

Ik geloof dat iedereen een gift heeft. Iedereen wordt geboren met een talent. 

Het doel van het leven is om anderen te helpen gelukkiger en gezonder te zijn. Maar iedere ziel vult dit in op een eigen manier. 

Jouw ziel heeft zijn of haar voorkeuren en heeft ook de kennis en wijsheid om je in die richting te sturen van wat je het liefste zou doen en wat jou het gelukkigst maakt EN waarmee je anderen kunt helpen. 

Maar rondom die gift zit ook vaak een uitdaging. Iets wat het niet zo makkelijk maakt om die gift te ontwikkelen of te gebruiken. Of waardoor we die talenten uit het oog verliezen of niet goed meer voelen welke richting we nu op moeten gaan.

Wanneer je die uitdaging weet te transformeren en er de kracht uithaalt, kun je jouw gift inzetten om de wereld een beetje mooier te maken. Of je dat nu wilt doen door er je werk van te maken of iets waar je je vrije tijd mee vult.
Het is echter niet altijd makkelijk om die blokkades zelf te doorbreken, om de uitdaging te overwinnen en de kracht eruit te halen. Maar de spirituele wereld kan je daarbij helpen.

Om je te helpen om jouw talenten en potentieel te ontwikkelen en deze succesvol te gebruiken zullen er in januari 2023 4 groepshealing sessies zijn. 
Begin dit nieuwe jaar met healing en blessings om je (dieper) te verbinden met jouw (verborgen) talenten, zodat jij jouw zielsmissie op succesvolle wijze kunt leven in 2023. 

Open je hart en ziel en ontvang hulp vanuit de spirituele wereld. Lichtwezens zullen je helpen om blokkades te transformeren en je dieper met je zielenpotentieel in verbinding te brengen zodat jij kunt voelen wat je in dit nieuwe jaar tot bloei mag laten komen.

Deze groepssessies zullen licht brengen naar jouw boek in de Akasha Kronieken en jou helpen om de blanco pagina van 2023 met gebruikmaking van jouw talenten vol te schrijven.

Dit is een deel van wat ik doorkreeg via mijn spirituele kanalen over wat de komende groepssessies zoal kunnen brengen: 

 

 • opheffing van (een deel van) de blokkades om te helpen in afstemming met je ware potentieel te leven en je talenten in dit leven te gebruiken om succesvol te zijn. 
 •  je ziel zal deugd ontvangen, om de kracht van jouw ziel te vergroten.
 • je hart kan verder worden geopend om de leiding van de ziel beter te kunnen ontvangen
 • de mind kan tot rust gebracht worden. 
 • inspiratie, het zuiveren van blokkades en een boost in succes en energie. Voor ieder zal dit op een andere manier uitwerken.
 • sommige deelnemers zullen een verschuiving in hun leven ervaren, een nieuwe start, een nieuwe richting. Anderen zullen doorgaan op de weg die ze al zijn ingeslagen, maar met nieuwe inspiratie, nieuwe moed om succesvol te zijn.
 • preventie: blokkades die in de toekomst een groot probleem hadden kunnen veroorzaken, kunnen worden getransformeerd. Die toekomstige ramp of uitdaging zal niet meer plaatsvinden, zodat zij dit pad kunnen vervolgen zoals zij het nu beleven. Dit voorkomen /deze preventie van uitdagingen is ook een heel belangrijk deel van deze zegening, maar het is een zegening waarvan de meeste deelnemers zich niet bewust zullen zijn omdat ze niet weten wat de toekomst voor hen in petto had. Maar het is bekend in de akasha kronieken en de toekomst wordt veranderd door deze zegening. Dit is een enorm geschenk en iets waartoe alleen de lichtwezens, het Goddelijke, Tao en de Bron in staat zijn, degenen met vermogens om de akasha kronieken voor jou te veranderen.
 • leiding ontvangen wat de volgende stap is om te nemen. Er zullen kansen in je leven kunnen ontstaan.
 • en meer...

 

Of je nu jong bent en aan het begin van je leven staat, of dat je al vele jaren in dit lichaam rondloopt op Moeder Aarde, en graag het roer om wilt gooien, het is nooit te vroeg of te laat om jouw talenten te ontwikkelen om zo (beter) jouw zielsmissie vorm te kunnen geven. Deze groepssessies kunnen je daarbij helpen.

 

Puur Licht

 

Ontvang hulp 🪄

De groepssessies zullen zijn op donderdagavond. 

Je kunt zelf kiezen aan hoeveel van deze sessies je deel wilt nemen. Je kunt dit ook cadeau geven aan een dierbare. Mens, dier, jong, oud, iedere ziel heeft immers een zielsmissie. Je kunt deze groepssessies dus geven aan een ieder die jij daarbij steun toewenst om het beste uit zijn of haar leven te halen. 

 

Wat is het dat deze groepssessies je kunnen brengen? Liefde en licht vanuit de spirituele wereld, de Tao, de Bron om de negatieve informatie in jouw trillingsveld te veranderen en jouw innerlijk licht te versterken.

Leef jouw zielsmissie, gebruik jouw talenten en jouw licht zal uitstralen naar alles en iedereen om je heen.

 

Wanneer:
Ik zal de groepssessies met dit thema doorgeven op:

donderdagavond 5, 12, 19, 26 januari 2023 vanaf 19.30 uur.

 

Ervaar de kracht van Tao Healing en voel wat het voor jou kan doen! 
Geef jezelf of een dierbare dit cadeau, investeer in innerlijke transformatie en persoonlijke groei, in het versterken van jouw zielsmissie.  

En als je nu denkt, oh dat wil ik graag maar ik ben niet alle avonden thuis op de genoemde data en tijden... Geen probleem! Je ziel zal het hoe dan ook ontvangen, dat is de kracht van soul healing. Ik heb heel vaak healing ontvangen tijdens mijn slaap of als ik druk was met andere dingen en ik voelde de transformatie daarna ook. Je bewust afstemming is echter wel een extra ervaring en om die reden aan te raden. 


Heb je nog nooit eerder een Tao Healing sessie ontvangen en zou je het graag een keer ervaren, dan is deelname de eerste keer gratis.

Heb je de kracht van Tao Healing al eens mogen ervaren? Dan weet je dus hoeveel deze sessies jou kunnen brengen!
Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de komende groepssessies.

Je kunt je aanmelden voor:
één sessie voor 33,- euro.
twee sessies voor 55,- euro.
vier sessies voor 99,- euro.

Voor dieren geldt een speciaal tarief van 50%.

Hoe vaker je deelneemt hoe meer transformatie er plaats zal vinden, dat moge duidelijk zijn. Het is net als in de sportschool, ook daar is herhaling nodig voor het beste resultaat. Hoe meer innerlijk licht, hoe beter 🌟

Voor meer informatie: https://www.puur-licht.nl/tao-healing/groepshealing-sessies/

Voor aanmelding: 💌 barbara.kuipers@puur-licht.nl

Om een indruk te hebben kun je ook de ervaringen lezen van deelnemers aan de groepsessies die ik eerder heb gegeven: https://www.puur-licht.nl/ervaringen-groepshealing-sessie/In liefde en licht,
Barbara 


True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

****************************************************************************************************


Will you fulfill your soul mission in 2023?   Dear reader, 

❤️ Happy New Year ❤️

May 2023 be a year full of love, light, health and happiness.

 

Together we have entered a new year. A new year brings new energy and new opportunities to align more fully with our highest path and create the greatest growth and fruition in every aspect of our lives.

 

 

In front of us is a blank, clean and unwritten page. 

How will you fill this page? What will it say about your life at the end of this year?

Will 2023 be a year full of golden light, living your soul potential, using your talents for the greater good? Or will there soon be only scribbles in the margin with ideas and points of interest, but which you have done nothing with?

 

The more inspiring your purpose is, the more you live from your soul, the greater the power you can bring to bear to achieve your goal.  

Every soul comes here in this life with a soul mission.

Trust and believe in that inner calling of your soul. Follow your passion, follow your enthusiasm. What makes your heart beat faster? What makes you happy? What can you do for hours without getting tired? What do you want to do so badly that the challenges on your path cannot stop you.

For what do you look for the opportunities to keep going anyway instead of making excuses as to why you should stop. 

 

 

Talent and soul mission

Everyone is born and comes into this world with their own talents. A unique innate potential. You could describe talent as the sum total of everything you have within you to accomplish something that benefits another. Using your unique talents is a gift to others and a source of joy to yourself. Talent and passion often go together.

But not everyone knows his or her talents. They may still be hidden under layers of other pursuits, distractions, habits or learned behaviors.

Or the talents are known, but cannot blossom because of all kinds of blockages we may feel and experience within ourselves. Having a talent or aptitude is not enough. You also need the will and drive to do something with it, the knowledge and experience of how to do something with it, and the intellectual ability and energy to bring it all to practical fruition. In all of these parts you can experience blockages. And these parts need to start connecting with each other in order for your talent to develop properly and be used successfully.

 

 

Where your talents and the needs of the world cross; there lies your vocation.

~ Aristotle ~

 

 

I believe everyone has a gift. Everyone is born with a talent. 

The purpose of life is to help others be happier and healthier. But each soul fulfills this in its own way.  

Your soul has his or her preferences and also has the knowledge and wisdom to steer you in that direction of what you would most like to do and what makes you happiest AND what will be helpful to others.

But surrounding that gift is often a challenge as well. Something that makes it not so easy to develop or use that gift. Or causing us to lose sight of those talents or not feel good about which direction to go next. 

When you know how to transform that challenge and get the power out of it, you can use your gift to make the world a little more beautiful. Whether you want to do that by making it your job or something you fill your free time with.

However, it is not always easy to break through those blockages yourself, to overcome the challenge and and let it empower you. But the spiritual world can help you do that.

To help you develop your talents and potential and use them successfully there will be 4 group healing sessions in January 2023. 

Start this new year with healing and blessings to connect (deeper) with your (hidden) talents, so you can successfully live your soul mission in 2023. 

Open your heart and soul and receive help from the spiritual world. Light beings will help you transform blockages and connect you more deeply with your soul potential so that you can feel what you are allowed to blossom in this new year.

These group sessions will bring light to your book in the Akashic Records and help you to fill the blank page of 2023 using your talents.

This is some of the key points I received through my spiritual channels, about what the upcoming group sessions could bring: 

 

 • removal of (some of) the blockages to help you live in alignment with your true potential and use your talents in this life to be successful. 
 • your soul will receive virtue to increase the power of your soul.
 • your heart can be further opened to better receive the guidance of the soul
 • the mind can be quieted. 
 • inspiration, clearing blockages and a boost in success and energy. This will work out differently for each person.
 • Some participants will experience a shift in their lives, a new start, a new direction. Others will continue on the path they are already on, but with new inspiration, new courage to be successful.
 • prevention: blockages that could have caused a major problem in the future can be transformed. That future disaster or challenge will no longer occur, so they can continue this path as they are living it now. This prevention of challenges is also a very important part of this blessing, but it is a blessing that most participants will not be aware of because they do not know what the future held for them. But it is known in the akashic records and the future is changed by this blessing. This is a tremendous gift and something that only the light beings, the Divine, Tao and Source are capable of, those with abilities to change the akasha records for you.
 • receive guidance what is the next step to take. Opportunities will be able to arise in your life.
 • and more...

 

Whether you are young and at the beginning of your life, or whether you have been walking around in this body on Mother Earth for many years, and would like to change course, it is never too early or too late to develop your talents in order to (better) shape your soul mission. These group sessions can help you with that.

 

 

Aristotle Quote: “Where the needs of the world and your talents cross, there lies your vocation.”

 

Get support 🪄

The group sessions will be on Thursday evenings. 

You can choose how many of these sessions you want to participate in. You can also give this as a gift to a loved one. Human, animal, young, old, every soul has a soul mission. So you can give these group sessions to anyone you wish to support to get the best out of his or her life. 

What is it that these group sessions can bring you? Love and light from the spiritual world, the Tao, the Source to change the negative information in your vibrational field and to strengthen your inner light.

Live your soul mission, use your talents and your light will radiate to everything and everyone around you. 

 

When:

I will pass on group sessions with this theme on:

Thursday evenings January 5, 12, 19, 26, 2023 starting at 7:30 pm CEST.

 

Experience the power of Tao Healing and feel what it can do for you! 

Give yourself or a loved one this gift, invest in inner transformation and personal growth, in strengthening your soul mission.  

And now if you think, oh I'd love to but I'm not home all evenings on the dates and times mentioned.... No problem! Your soul will receive it either way, that is the power of soul healing. I have very often received healing while sleeping or when I was busy with other things and I felt the transformation afterwards as well. However, your conscious attunement is an additional experience and recommended for that reason. 

If you have never received a Tao Healing session before and would like to experience it once, participation is free the first time. 

Have you already had the opportunity to experience the power of Tao Healing? Then you know how much these sessions can bring you! You are welcome to join the upcoming group sessions.

You can sign up for:

one session:  for 33,- euro.
two sessions:  for 55,- euro. 
four sessions: for 99,- euro. 

The more often you participate the more transformation will take place, that much is clear. It is just like in the gym, there too repetition is necessary for the best results. The more inner light, the better 🌟

There is a special rate of 50% for pets.

For more information: https://www.puur-licht.nl/en/spiritual-healing-group-sessions/

To register: 💌 barbara.kuipers@puur-licht.nl

To have an impression, you can also read the experiences of participants in the group sessions I have given before: https://www.puur-licht.nl/en/experiences-group-sessions-2/


Love Always,

Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder 


No comments:

Post a Comment