Tuesday 24 January 2023

Het jaar van het Water Konijn ๐ŸฐThe Year of the Water Rabbit

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Het jaar van het Water Konijn ๐Ÿฐ   


Lieve lezer, Afgelopen weekend was het Chinese Nieuwjaar / Lunar New Year.

Op 22 januari 2023 was de start van het nieuwe maansjaar, dat zal eindigen op 9 februari 2024. We namen afscheid van het Jaar van de Tijger, en verwelkomde het jaar van het Water Konijn.

Een einde en een nieuw begin zijn altijd belangrijk. Neem daarom even een moment om het jaar van de Tijger te bedanken en het Jaar van het Konijn te verwelkomen.

Het jaar van het Konijn is een grote opluchting na het jaar van de tijger. Deze overgang symboliseert een overgang van een jaar vol veerkracht naar een jaar van voorspoed, vrede en optimisme. Het Konijn staat namelijk symbool voor geduld, geluk en vrede.


In de Chinese dierenriem zijn er 12 tekens. Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond, Varken.

Het konijn is het vierde teken.
Er zit een mooi verhaal achter deze volgorde en waarom het Konijn de vierde in rij is. Ik zal een stukje van dit verhaal delen.

Er was een grote race georganiseerd door de Jade Emperor, (Jade Keizer). Wang Mu Niang Niang was zijn vrouw. Beiden zijn zeer krachtige verlichte zielen.
Hij riep de dieren op om naar het paleis te komen. De keizer deelde mee, dat de 12 dieren die het eerste aan zouden komen, en de volgorde waarin zij naar het paleis zouden komen, de volgorde zouden bepalen van deze dierenriem.
Om het paleis te bereiken moest een rivier met een krachtige stroming worden overgestoken.
Rat was erg ambitieus en wilde er sneller zijn dan de anderen en liftte daarom mee op de rug van de Os. De Os was goedhartig en ging akkoord om de rat een ritje te geven. Hij was een krachtige zwemmer en lag daarom al snel voorop. Vlak voor het einde sprong Rat van de Os af en rende naar het paleis en was daardoor de eerste. De Os accepteerde de tweede plaats.
De Tijger kwam daar vlak achteraan, moe van het zwemmen tegen de stroom in de rivier in. Hij kwam als derde aan.
Het Konijn was de volgende. Hij sprong over de stenen, maar maakte een misstap en werd bijna door de rivier meegesleurd. Gelukkig kon Konijn zich vasthouden aan een drijvende boomstam en werd hij vervolgens door de wind naar de overkant geblazen. Konijn staat daarom bekend om zijn geluk. Hij kwam als vierde bij het paleis aan. En zo werd Konijn het vierde teken in de dierenriem.

Iedere 12 jaar keert een teken van de dierenriem terug.
Mensen die dit jaar geboren worden, worden geboren onder het teken van het Konijn, net zoals zij die in het grootste deel van 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951 etc . zijn geboren.


De aard van het Konijn:

- Zachtaardig
- Rustig
- Elegant
- Waakzaam
- Snel
- Bekwaam
- Vriendelijk
- Geduldig
- Verantwoordelijk
- KALM EN BESLUITVAARDIG
- Flexibel en gemakkelijk aan te passen

Eigenschappen die dit jaar dus extra aandacht hebben. Kalm en besluitvaardig is best wel fijn na het intense jaar van de Tijger niet?


Aankomend jaar 2023: Jaar van het Waterkonijn
Algemene wijsheid

Dit jaar zou minder dramatisch, minder tumultueus moeten zijn dan het jaar van de tijger.
Dit geldt vooral voor ons innerlijk, want in de buitenwereld zal de overgang naar een hogere frequentie, en daarmee een andere samenlevingsvorm op Moeder Aarde doorgaan.
Een jaar met minder innerlijk drama, minder innerlijk tumult en meer innerlijke rust, waarin je het meest aanpasbare konijn zult zijn dat je kunt zijn, kalm en besluitvaardig. Meebewegend met de veranderingen in de samenleving. Zodat we makkelijker met het leven kunnen omgaan, met wat er ook naar ons toe komt. Hoe fijn zou dat zijn?

Het jaar zal ook in het teken staan van minder woede, minder frustratie. Het Konijn symboliseert geduld en geluk.
Er kunnen dus mooie dingen gemanifesteerd worden. Alles waar je geduldig aan gewerkt en op gehoopt hebt, kan tot bloei komen.

En er is meer goed nieuws.
Het is het jaar van het water- konijn. Water is als de Tao, de Bron. Het stroomt naar de laagste plaats, dient iedereen gelijk, zonder onderscheid. Water kan stromen, water kan niet gekwetst worden, maar water heeft ook grote kracht.
Dit is een goed jaar om vloeibaar en flexibel te zijn als water, om zo krachtig en nederig te zijn als Water, als de Tao.

Het zal ook een goed jaar kunnen zijn voor professioneel succes, financieel succes, maar het zal niet uit de lucht komen vallen, het vereist jouw inspanning. Een goed jaar voor manifestatie als je geconcentreerd en gedisciplineerd bent en het werk doet.

Waarvoor wil jij je hart en ziel openen? Voor de Tao? Voor het jaar van het waterkonijn en alles wat het kan brengen? Voor vervulde wensen en hoop, wijsheid, succes en lessen om te groeien?
Neem even de tijd en formuleer jouw wensen, jouw intenties voor dit nieuwe jaar.

Voel jij je nu meer voorbereid voor een succesvoljaar van het waterkonijn? ๐Ÿฐ

STEUNTJE IN DE RUG
Of kun jij wel een steuntje in de rug gebruiken om je succesvol te voelen dit jaar?
Dan is de groepssessie a.s. donderdag wellicht een optie voor jou.

Op 26 januari 2023 om 19.30 uur zal de laatste groepssessie van januari zijn, met het thema:

Ontwikkel je talent en leef jouw zielsmissie! ๐ŸŒน๐Ÿ€


Lees meer over de groepssessies op de website:

https://www.puur-licht.nl/tao-healing/groepshealing-sessies/


Of je nu jong bent en aan het begin van je leven staat, of dat je al vele jaren in dit lichaam rondloopt op Moeder Aarde, en graag het roer om wilt gooien, het is nooit te vroeg of te laat om jouw talenten te ontwikkelen om zo (beter) jouw zielsmissie vorm te kunnen geven. Deze groepssessies kunnen je daarbij helpen. 

Heb je liever meer persoonlijke aandacht voor wat jou kan helpen om te groeien in dit jaar? Dan is een persoonlijk consult of een individuele healingsessie altijd een mogelijkheid. Neem hiervoor contact met mij op zodat we kunnen kijken wat het beste past bij jou.Ik wens je een mooi en succesvol jaar van het Water Konijn toe! In liefde en licht,
Barbara 


True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

****************************************************************************************************


The Year of the Water Rabbit ๐Ÿฐ   Dear reader,  


Last weekend was the Chinese New Year / Lunar New Year.

January 22, 2023 marked the start of the new lunar year, which will end on February 9, 2024. We said goodbye to the Year of the Tiger, and welcomed the Year of the Water Rabbit.


An end and a new beginning are always important. Therefore, take a moment to thank the Year of the Tiger and welcome the Year of the Rabbit.

The Year of the Rabbit is a great relief after the Year of the Tiger. This transition symbolizes a transition from a year of resilience to a year of prosperity, peace and optimism. In fact, the Rabbit symbolizes patience, happiness and peace.
In the Chinese zodiac, there are 12 signs. Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig.

The rabbit is the fourth sign.
There is a beautiful story behind this sequence and why the Rabbit is the fourth in line. I will share a bit of this story.

There was a great race organized by the Jade Emperor. Wang Mu Niang Niang was his wife. Both are very powerful enlightened beings.
He called the animals to come to the palace. The emperor announced that the 12 animals that would arrive first, and the order in which they would come to the palace, would determine the order of this zodiac.

To reach the palace, a river with a powerful current had to be crossed.
Rat was very ambitious and wanted to get there faster than the others and therefore hitchhiked on the back of the Ox. The Ox was kind-hearted and agreed to give Rat a ride. He was a powerful swimmer and was therefore soon in front. Just before the end, Rat jumped off the Ox and ran to the palace and was therefore first. The Ox accepted second place.
The Tiger came close behind, tired from swimming against the current in the river. He arrived third.
The Rabbit was next. He jumped over the stones, but made a misstep and was almost swept away by the river. Fortunately, Rabbit was able to hold on to a floating log and was then blown across to the other side by the wind. Rabbit was therefore known for his luck. He was the fourth to arrive at the palace. And so Rabbit became the fourth sign in the zodiac.


Every 12 years, a sign of the zodiac returns.

People born this year are born under the sign of Rabbit, as are those born in most of 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951 etc .

The nature of the Rabbit:
- Gentle
- Quiet
- Elegant
- Watchful
- Fast
- Skilled
- Friendly
- Patient
- Responsible
- CALM AND DECISIVE
- Flexible and easily adaptable


Traits that therefore have extra attention this year. Calm and decisive is quite nice after the intense year of the Tiger isn't it?


Upcoming year 2023: Year of the Water Rabbit
General Wisdom

This year should be less dramatic, less tumultuous than the year of the tiger.
This applies especially to our inner world, for in the outer world the transition to a higher frequency, and with it a different form of coexistence on Mother Earth will continue.

A year with less inner drama, less inner turmoil and more inner peace, in which you will be the most adaptable rabbit you can be, calm and decisive. Moving with the changes in society. So that we can more easily deal with life, with whatever comes to us. How nice would that be?

The year will also be about less anger, less frustration. The Rabbit symbolizes patience and happiness.
So beautiful things can be manifested. Everything you have patiently worked on and hoped for can come to fruition.

And there is more good news.
It is the year of the water rabbit. Water is like the Tao, the Source. It flows to the lowest place, serves everyone equally, without distinction. Water can flow, water cannot be hurt, but water also has great power.
This is a good year to be fluid and flexible like Water, to be as powerful and humble as Water, as the Tao.

It will also be a good year for professional success, financial success, but it will not come out of the blue, it requires your effort. A good year for manifestation if you are focused and disciplined and do the work.

What do you want to open your heart and soul to? For the Tao? For the year of the water rabbit and all it can bring? For fulfilled wishes and hopes, wisdom, success and lessons to grow?

Take a moment and formulate your wishes, your intentions for this new year.

Do you feel more prepared now for a successful year of the water rabbit? ๐Ÿฐ

A HELPING HAND
Or could you use a helping hand to feel successful this year?
Then the group session next Thursday might be an option for you.

January 26, 2023 at 7:30 p.m. will be the last group session of January, with the theme:

Develop your talent and live your soul mission! ๐ŸŒน๐Ÿ€

Read more about the group healing sessions on the website:

https://www.puur-licht.nl/en/spiritual-healing-group-sessions/Whether you are young and at the beginning of your life, or whether you have been walking around in this body on Mother Earth for many years and would like to change course, it is never too early or too late to develop your talents in order to (better) shape your soul mission. These group sessions can help you with that. 

Do you prefer more personal attention to what can help you grow in this year? Then a personal consultation or an individual healing session is always a possibility. Please contact me so we can see what suits you best.
I wish you a beautiful and successful year of the Water Rabbit! Love Always,

Barbara

True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder No comments:

Post a Comment