Sunday 29 December 2019

Boodschap #2 van de Galactic Council of Light / Message #2 from the Galactic Council of Light

Boodschap #2 van de Galactic Council of Light 


Gerelateerde afbeeldinglieve lezers,


Tijdens de kerstdagen ontving ik opnieuw een boodschap van de Galactic Council of Light en ik werd gevraagd om deze te delen met jullie.


Lees en deel deze als je dat wilt:
Mijn geliefde Barbara, dit is opnieuw de Galactic Council of Light die tot je spreekt. Op deze speciale dag willen we graag dat je onze boodschap ontvangt over Liefde, Vrede en Harmonie voor Moeder Aarde, of Gaia zoals wij haar graag noemen. Deze planeet zal door diepe transformatie moeten gaan in de komende tijd. Er zal enorme onrust zijn maar als deze tijden van grote verwoesting voorbij zijn zal er een nieuwe wereld ontstaan van Liefde, Vrede en Harmonie. Een wereld waarin er veel meer licht is en hogere frequenties zijn dan nu het geval is op deze planeet. Zij die er klaar voor zijn om deze hogere frequenties te belichamen en die bereid zijn om de kwaliteiten van Liefde, Vrede en Harmonie te brengen en te leven, zullen geleid worden in de komende jaren. Zij die teveel gehecht zijn aan de lagere frequenties zullen deze planeet moeten verlaten, vanwege het feit dat er geen gelegenheid is voor deze planeet om naar hogere frequenties te gaan wanneer te veel van zijn bewoners nog altijd de lagere en compactere frequenties belichamen. 
Daarom is het van belang om de frequentie in ieder deel van jouw wezen te verhogen. Je kunt dit doen door de verschillende helende mantra's te chanten; je kunt dit doen door ontspannen in stilte te gaan zitten en te mediteren en jezelf toe te staan om één te zijn met alles en iedereen; Je kunt dit doen door actief Liefde, Vrede en Harmonie te verspreiden naar alles en iedereen. Er zijn vele manieren om dat te doen. Wanneer men erop gericht is om Liefde, Vrede en Harmonie te verspreiden, zal Liefde, Vrede en Harmonie naar jou terugkomen. Wat men geeft, zal men ontvangen. Dat is hoe de  universele wet in elkaar zit.  
Op deze dag van Kerstmis, wanneer het licht hersteld wordt in de harten van velen, is er in grotere mate vrede op aarde dan op andere dagen het geval is. Dit is wat verspreid moet worden gedurende het gehele jaar, niet slechts op één dag. Richt je op het verspreiden van Liefde, Vrede en Harmonie en jouw frequentie zal hoger worden en het licht dat je in je draagt zal helderder/feller worden. Dat is de wijze waarop het leven makkelijker zal worden in tijden van grote chaos. 
Deze planeet zal schudden, er zal veel gebeuren. De enige manier om deze situatie tot een vredige oplossing te brengen. is wanneer het overgrote deel van de mensheid zal ontwaken en het licht binnenin zichzelf zal herstellen. Er zal veel moeten gebeuren. En het zal gebeuren op vele manieren. Meerdere mensen zullen gelijksoortige boodschappen ontvangen. Meer mensen zullen tijdens hun slaap de toenemende bewustwording voelen in lucide dromen. De tijd is gekomen voor de mensheid om hun zielen weer te doen ontwaken. Zij die er klaar voor zijn zullen deze boodschap begrijpen. Zij die er niet klaar voor zijn, zullen uiteindelijk deze planeet moeten verlaten. Deze planeet is er klaar voor om een grote verschuiving te maken en terug te keren in de galactische structuur van hogere frequenties en licht. Dat dit moet gebeuren is al eons zo gepland. Het kan niet ongedaan gemaakt worden. Het moet gebeuren. Help meer mensen bewuster te worden met je boodschappen in je blog, en we zullen je meer en meer informatie geven. Je bent geliefd en gezegend.
De Galactic Council of Light. 

Zoals de boodschap zei, zijn er vele manieren om Liefde, Vrede en Harmonie te verspreiden op Moeder Aarde. Een hele simpele manier is om het lied van Liefde, Vrede en Harmonie te zingen of er naar te luisteren. Het is een gift aan de mensheid. Meer informatie vind je hier: (gratis CD)

Ik wens jullie allen liefde, vrede en harmonie toe,
Barbara


N.B. De vorige boodschap van de Galactic Council of Light vind je hier.


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************


Message #2 from the Galactic Council of Light


Gerelateerde afbeeldingDear readers,  


With Christmas I received another message from the Galactic Council of Light which I was asked to share with you.


Please read and share if you like:


My beloved Barbara, this is the Galactic Council of Light once again.
On this special day we would like you to receive our message on Love, Peace and Harmony for Mother Earth, or Gaia as we like to call her. This planet needs to go through deep transformation in the times ahead. There will be huge turmoil and once these times of great disaster are over there will be a new world of Love, Peace and Harmony coming. A world where there is much more light and higher frequencies than there are now on this planet. Those who are ready to carry these higher frequencies and who are willing to bring and live these qualities of Love, Peace and Harmony will be guided in the upcoming years. Those who are too much attached to the lower frequencies will have to leave this planet as there will be no opportunity for this planet to go to higher frequencies, when too many of its habitants are still carrying dense and low frequencies.
Therefore it is needed to uplift the frequency in every part of your being. You can do so by chanting the different healing mantras there are, you can do so by peacefully sitting still and meditate to allow yourself to be one with everyone and everything. You can do so by actively spreading Love, Peace and Harmony to everyone and everything. There are many ways to do so. When one is focused on spreading Love, Peace and Harmony, Love Peace and Harmony will come back to you. What one gives, shall return. It is how the universal law works.
On this day of Christmas, when the light is being restored in the hearts of many, there is peace on earth in a much greater abundance than on other days. This is what needs to be spread all around the year, not just on one day. Focus on spreading Love, Peace and Harmony and your frequency will become higher and the light you carry will get brighter. That is how life will get easier during times of great disturbance.
This planet will shake, much will happen. The only way to bring this situation to a peaceful solution is when most of humanity will awaken and restore the lights within. Much needs to be done. It will be done in many ways. More messengers will receive similar messages. More people will feel the awakening during their sleeps in lucid dreams. It is time for humanity to allow their souls to be awakened again. Those who are ready will understand the message. Those who are not will eventually have to leave this planet. This planet is ready for a huge shift to come back to the galactic constellation of higher light and frequencies. It is planned for eons to happen. It cannot be undone. It needs to take place. Awaken many more people with your messages in your blog and we will bring you more and more information. You are loved and blessed.
The Galactic Council of Light.

Like the message said, there are many ways to spread Love, Peace and Harmony on Mother Earth.
One very easy way is to sing or listen to the song of Love Peace and Harmony. It is a free gift to humanity. You will find more information here:  free CD of Love, Peace and Harmony.

Wishing you all Love, Peace and Harmony,

Barbara


P.S. The previous message of the Galactic Council of Light can be found here.


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder
Blog: http://myshmjourneytothepurestlight.blogspot.com/


12801296_10154612133586002_5336716170912394139_n

1 comment:

  1. This message is so very important and it is up to each of us to do our part by setting an example through our words and our deeds......Sisquam

    ReplyDelete