Friday 3 January 2020

Wil jij die ene persoon zijn? / Would you like to be that one person?

~ for English please scroll down halfway through this page ~

Wil jij die ene persoon zijn? 


Holiday town horror: Tourists flee into water as raging bushfire advances, cuts power.Lieve lezer,

ik weet niet hoe dat voor jou is, maar als ik al het nieuws lees over Australië dan drukt dat bijzonder zwaar op me. Maar de Boeddha bracht hoop met zijn onderricht dat één persoon de wereld kan veranderen.
Zou jij die ene persoon willen zijn?
En hoe zou je dat dan kunnen doen?
Waarom ben jij nodig?
Als je graag meer zou willen weten, lees dan dit stuk waarin ik mijn visie met je zal delen.

Ik heb een vriendin in Australië die me dagelijks voorziet van nieuwsberichten. En wat daar gebeurt is ronduit verschrikkelijk. Heel hoge temperaturen, stormachtige wind en overal vuur. Naar mijn mening is ze correct toen ze me schreef: Barbara we ervaren hier op dit moment Hel op Aarde. Het is verschrikkelijk."
En als ik naar de foto's kijk dan ziet het er zo surrealistisch uit, maar helaas tonen deze foto's de harde pijnlijke waarheid omtrent wat daar op dit moment plaats vindt.
Lees bijvoorbeeld een paar van de vele nieuwsberichten:


Nu denk je misschien, ach het is Australië en ik zit hier veilig in Europa, het is ver weg, hoe verdrietig en pijnlijk het ook is, maar het zal mijn leven niet beïnvloeden. Daar ben ik het dan niet helemaal mee eens. Het ZAL zijn invloed hebben op ons hier in Europa en overal elders. Het is één wereld, één mensheid....
En voor mij komt het wat dichter bij omdat ik meerdere mensen daar persoonlijk ken en een aantal van hen in de verplichte evacuatie zone zitten.

Australië is zo ongeveer de antipode van Europa. We zijn allemaal verbonden. En er is een spirituele wet van Yin en Yang. We leven hier in een wereld van Yin en Yang. Wat gebeurt aan één kant van de wereld, zal de andere kant derhalve beïnvloeden.
Er is veel 💥in Australië, heel veel vuur (Yang) .. wanneer je het dus bekijkt vanuit het perspectief van yin en yang, zullen wij hier in Europa waarschijnlijk te maken krijgen met water, heel veel water.

Mensen in Australië worden gedwongen om het water in te gaan omdat het vuur nadert over land en er geen vluchtroutes meer zijn. Denk eens aan al die dieren die niet kunnen vluchten. 😪
Zo veel vuur, zo veel hitte aan één kant van de wereld, smeltende ijskappen in andere delen van de wereld en mijn land (Nederland) wat grotendeels onder zeeniveau ligt.... We hebben een geweldige
reputatie als het gaat om water management, maar als het dramatisch wordt, dan zal de kracht van de natuur winnen. Dat is in het verleden gebeurd en het is mogelijk, dat het opnieuw gebeurt.


Gerelateerde afbeelding
1953 Watersnoodramp

Ik herinner me de verhalen die mij verteld zijn toen ik jong was. In 1953 vond de watersnoodramp plaats en grote delen van het land stonden onder water. De markering van waar het water gekomen was, was nog altijd zichtbaar in het huis van mijn familie. Ik heb de markering gezien. Ik heb de verhalen gehoord. En ik zou liever niet zien dat het bijna 70 jaar later opnieuw zou gebeuren. Maar de boodschappen en voorspellingen zijn duidelijk. Moeder Aarde zal door een enorme verandering gaan. Meerdere mensen over de hele wereld ontvangen boodschappen. Lees de boodschap die ik ontving en wat je zou kunnen doen:  Boodschap #2 from the Galactic Council

Er is niets wat we kunnen doen aan de transitieperiode. We kunnen deze niet stoppen. Maar er is veel wat we kunnen doen om te helpen om deze transitie rustiger en gemoedelijker te laten verlopen.
Achterover leunen en niets doen zal niet helpen. Slapende blijven of jezelf afleiden zal ook niet helpen. We zullen iets moeten veranderen en actie ondernemen. En dat kan allemaal beginnen binnenin ons. In ieder van ons. We zijn niet machteloos! Eén persoon kan het nodige verschil maken.

Zoals de Boeddha zei:

Eén moment kan een dag veranderen,

Eén dag kan een leven veranderen en

Eén leven kan de wereld veranderen.


Eén ding is zeker: verandering is een constante.
Nog iets wat zeker is: Er is maar één persoon nodig om het verschil te maken. 



Bang worden of in angst leven is niet wat de bedoeling is. Integendeel. We moeten juist de andere kant op. Daar ligt onze kracht! We kunnen allemaal meer liefde, meer vergeving, meer compassie en meer licht delen, wanneer we in staat zijn om die delen in ons die niet voldoende liefde, vergeving, compassie en licht in zich dragen te transformeren. En datgene wat wij in onszelf veranderen, dat kunnen we delen met anderen. Wanneer we gezamenlijk meer liefde, meer vrede, meer harmonie creëren kunnen de we balans herstellen.

Kijk naar een wipwap. Als een kant omhoog gaat gaat de andere kant omlaag. Maar samen kunnen we de wipwap in balance brengen. Heb jij dat niet vroeger gedaan? Geprobeerd om die wipwap in balans te houden? Ik weet dat ik dat gedaan heb.

Als één persoon in staat is om het verschil te maken. Denk dan eens aan wat er mogelijk is als vele mensen samen komen als één. Samen sterk staan, hand in hand, schouder aan schouder, samen bidden of mediteren, naar elkaar uitreiken, de nodige veranderingen binnenin hunzelf maken en actie ondernemen, meer liefde, meer vergeving, meer compassie en licht delen. We kunnen doneren, voor hen die in nood zijn zorgen, we kunnen schrijven en bewustzijn helpen creëren, we kunnen delen en op zovele manieren helpen. We kunnen bruggen slaan. We kunnen verbinding maken met anderen overal ter wereld.

Vanmorgen werd ik herinnerd aan een lied dat ik hoorde toen ik zelf in grote problemen was met mijn gezondheid. Tijdens een van de nachten werd ik omringd door lichtwezens en ze brachten me regenboogkleurig licht en ik hoorde een melodie🎵. Het was de melodie van een nummer van Simon and Garfunkel: Bridge over Troubled Water. Het was zo geruststellend en troostend om de lichtwezens om me heen te zien en deze melodie te horen, van een lied waar ik de tekst zo goed van ken. 


When you're weary, feeling small
When tears are in your eyes, I'll dry them all 
I'm on your side, oh, when times get rough

....

I will comfort you
I'll take your part, 
oh, when darkness comes
And pain is all around
Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down




En dat is me altijd bij gebleven.

We kunnen dat samen doen. We kunnen bruggen slaan. We kunnen samen sterk staan, als één verbonden mensheid voor één wereld. We kunnen de noodzakelijke verandering in onszelf teweegbrengen en onze frequentie verhogen. We kunnen verbinden met elkaar. We kunnen harten en zielen verbinden met de zielenwereld. We kunnen ons verbinden met andere planeten en sterrenstelsels en als één samenkomen om de transitie van Moeder Aarde naar hogere dimensies gemoedelijker te laten verlopen.

Wanneer Yin en Yang in balans zijn, zal er heling plaatsvinden.
We kunnen balans terugbrengen in onszelf, we kunnen de balans terugbrengen op Aarde.
We kunnen onze harten openen en ons bewustzijn verruimen en verbinden met de zielenwereld. Dan zullen de fysieke wereld (yang) en de zielenwereld (yin) samen weer meer in balans komen. Er zijn vele zielen om ons te helpen. Lees de andere boodschap die ik ontving: Boodschap van the Galactic Council

Doe jij mee?
Ben jij bereid om die ene persoon te zijn?
Wat nu als vele mensen bereid zijn om die ene persoon te zijn en hun harten en zielen verenigen en samen sterk staan als één?
Dan zal de kracht verveelvoudigen!
Hoe prachtig zou dat zijn!
En denk er dan eens aan wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn...
Ik zou dat heel graag uitzoeken en ondervinden.
Want ik zou heel graag de noodzakelijke verandering op Moeder Aarde zien zodat deze transitie gemoedelijker gaat zijn.
Doe jij mee?

Ik wil je nogmaals de krachtige woorden van de Boeddha meegeven:

Eén moment kan een dag veranderen,

Eén dag kan een leven veranderen en

Eén leven kan de wereld veranderen.


Eén ding is zeker: verandering is een constante.
Nog iets wat zeker is: Er is maar één persoon nodig om het verschil te maken. 




In liefde en dankbaarheid,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

Would you like to be that one person?



Holiday town horror: Tourists flee into water as raging bushfire advances, cuts power.Dear reader,

I don't know about you, but when I read all the news about Australia it truly weighs heavy on my heart. But the Buddha gave hope with his teaching that one person can change the world. Would you like to be that one person?
And how could you do that?
Why are you needed?
If you would like to know, then continue to read this blogposting and I will share my vision with you.

I have a friend in Australia giving me updates daily. And what is happening there truly is devastating. Very high temperatures, stormy winds, fire all around. In my opinion she is right when she wrote me, "Barbara we are experiencing Hell on Earth here. It is horrible"
When I look at the photos, they look so surreal, but sadly enough they are showing the hard painful truth of what is taking place there.
Read some of the many articles here:


You may think, oh it is Australia, I am in Europe, so it is far away and it is sad and heartbreaking, but it won't affect me. Well, I do not agree with you on that. It WILL affect us all in Europe and everywhere else. We are one world, one humanity....
For me it is a little more personal as I know multiple people over there personally and some of them are in the middle of the evacuation zone.

Australia is about the antipode of Europe. We are all connected. And there is a spiritual law of Yin Yang. We are living in the Yin Yang World.  So what happens to one side, will affect the other side.
There is 💥 in Australia, lots of fire (Yang)... so when you look at it from the perspective of Yin Yang, we in Europe as the antipode likely will have water, lots of water (Yin).

People in Australia, are forced to go into the water, because the fires are approaching over land and there is no escape possible. What about all the animals who can not escape.😪
So much fire, so much heat in one part of the world, melting ice caps in other parts of the world and my country (the Netherlands) is below sea level.... We have an incredible reputation of managing water, however when things get dramatic, the power of nature is going to win. It happened in the past, it could happen again and I rather do not see that happen. 


Gerelateerde afbeelding
1953 Flood
I remember very clearly all the stories I have been told when I grew up. In 1953 there was a flood in my country and a large part of the land was under water. The marks of where the high water came was still in the house of my family. I saw the marks. I heard the stories and I don't like to experience it almost 70 years later again. However, the messages and predictions are clear. Mother Earth is going through a huge shift. Many people all around the world receive messages. Read the message I received  and what you can do here: Message 2 from the Galactic Council

There is nothing we can do about the transition. We can't stop it. But there is a lot we can do to help this transition to be more peaceful and smooth.
Sitting back and do nothing is not going to help. Being numb or distracting ourselves is not going to help either. We need to change something and take action. And it all can start within us. In each and everyone of us. We are not powerless! One person can make a change.

Like the Buddha said:

One moment can change a day,

One day can change a life and

One life can change the world.


One thing is certain: change is constant.
Another thing is certain: it only takes one person to make a difference. 



Becoming afraid or living in fear is not what we are meant to do. On the contrary. We have to do the opposite. There is where our power is! We can all share more love, more forgiveness, more compassion and more light when we transform the parts within us which doesn't embody love, forgiveness, compassion and light. For whatever we transform within ourselves, we can share with others. And when we create more Love, Peace and Harmony together we can bring back balance.

Look at a seesaw, when one side goes down, the other side goes up. But together we can bring the seesaw to balance. Haven't you done that when you were young? Trying to bring it in balace. I know I did. 

If one person can make a difference. What do you think would be possible if more people would join together as one. Stand as one, hand in hand, shoulder to shoulder, meditate or pray together, reach out to each other, make that change within and take action, share more love, more forgiveness, more compassion, more light. We can donate, care for those in need, write or create awareness, share, help in so many ways. We can build bridges. We can connect all around the world.  

This morning I was reminded of a song I heard when I was in deep trouble regarding my health. One night I was surrounded by light beings and they brought rainbow colored light to me and I heard a melody 🎵 The melody was of the song of Simon and Garfunkel: Bridge over Troubled Water. It was so soothing and comforting to see the light beings and to hear the melody, knowing the lyrics very well.



When you're weary, feeling small
When tears are in your eyes, I'll dry them all 
I'm on your side, oh, when times get rough

....

I will comfort you
I'll take your part, 
oh, when darkness comes
And pain is all around
Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down



And this has been with me ever since.

We can do that together, We can build bridges over troubled water. We can stand as one, one humanity, for one world. We can make the necessary change within and uplift our frequency, We can connect with each other. We can connect heart to heart, soul to soul with the soul world. We can connect with other planets, galaxies and join together as one to make this transition of Mother Earth to higher dimensions be more peaceful.

When Yin and Yang are balanced, healing takes place.
We can bring balance within ourselves, we can bring back balance on Earth.
We can open our hearts and expand our consciousness and connect with the soul world. Then the physical world (yang) and the soul world (yin) can become more balanced again. Many souls are here to help. Read the other message I received: Message from the Galactic Council

Are you in?
Are you willing to be that one person?
What if many people are willing to be that person and would join hearts and souls toghether as one?
Then the power would be multiplied!
How wonderful that would be!
And think about what would be possible then..
I would love to find out!!!
Because I would love to see the necessary change on Earth so this transition is going to be more peaceful.
Are you in?

Please be reminded once again of the powerful teaching of the Buddha:

One moment can change a day,

One day can change a life and

One life can change the world.


One thing is certain: change is constant.
Another thing is certain: it only takes one person to make a difference. 



In love and gratitude,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder
Blog: http://myshmjourneytothepurestlight.blogspot.com/




2 comments:

  1. When one reads what Barbara has shared it is easy to think that there is nothing you can do to help such a massive challenge, but that isn't true. You must remember that you are not your body but a powerful spiritual being with powerful vibrational power.This power is increased by the constant generation of positive thoughts and deeds. Please heed Barbara's request for global effort by all of us..........Sisquam

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thank you for this powerful and meaningful reminder of what we truly are!

      Delete