Thursday 2 December 2021

Financiële Overvloed (2) - Praktijkvoorbeeld / Financial Flourishing (2) - Practicle example

 ~ for English please scroll down halfway through this page ~


Guan Yin en Financiële Overvloed (Deel 2) - Praktijkvoorbeeld  lieve lezers,

Vorige week deelde ik informatie op mijn blog over hoe je financiële overvloed kunt creëren in je leven, bezien vanuit spiritueel perspectief. Ik kan me voorstellen dat theorie nogal abstract kan zijn als je spirituele kanalen niet zover zijn geopend dat je beelden kunt zien of boodschappen kunt horen vanuit de zielenwereld. Daarom deel ik vandaag een voorbeeld uit de praktijk, zodat je meer inzicht kunt krijgen in hoe de spirituele wereld werkt. Theorie en Praktijk zijn een Yin - Yang paar, ze horen bij elkaar. 


Op 24 november 2021 gaf ik een groepssessie met het thema:

Guan Yin's Healing blessing voor financiële overvloed 💰Hieronder volgen mijn ervaringen en de boodschappen die ik doorkreeg tijdens de groepssessie die avond.

Voorafgaande aan de start van de sessie verbind ik me met Guan Yin om haar te vragen hoe ik deze sessie het beste kan en mag doorgeven.

 

my most beloved daughter, this is Guan Yin. I love you. It is with greatest compassion that I will lead this session today.
For all of the participants in this Financial blessing session, I will offer them whatever they need to open their hearts for compassion, for service. So they too can do whatever is needed to bring forth the abundance in their lives. Some will receive a transformation of their mindsets, others will receive the virtue so financial opportunities can come forth, while a small percentage of this group receives something else, They will receive an opening of their hearts, as only with an opening of their hearts, the channel of abundance can flow more freely. It is whatever they need the most that will be given to all of them. It will be a tailor made blessing.
For that reason all you are asked to do is to allow me to serve them through you. Open your heart fully, and whatever flows through you, flows. Let it happen. It is all in my hands tonight.


mijn meest geliefde dochter, dit is Guan Yin. Ik hou van je. Het is met het grootste mededogen dat ik deze sessie vandaag zal leiden.
Voor alle deelnemers aan deze Financiële Zegening sessie, zal ik aanbieden wat ze nodig hebben om hun hart te openen voor mededogen, voor dienstbaarheid. zodat ook zij kunnen doen wat nodig is om de overvloed in hun leven voort te brengen. Sommigen zullen een transformatie van hun gedachtenpatronen ontvangen, anderen zullen de deugd ontvangen zodat financiële kansen kunnen komen, terwijl een klein percentage van deze groep iets anders ontvangt, zij zullen een opening van hun hart ontvangen, want alleen met een opening van hun hart kan het kanaal van overvloed vrijer stromen. Wat zij het meest nodig hebben, zal aan hen allen worden gegeven. Het zal een op maat gemaakte zegen zijn.
Daarom wordt jou alleen maar gevraagd mij toe te staan hen via jou te dienen. Open je hart volledig, en wat door je heen stroomt, stroomt. Laat het gebeuren. Het ligt vanavond allemaal in mijn handen.

De healingsessie start. 

Het is vandaag een grote groep van bijna 30 mensen die deelneemt aan deze sessie. De ervaring leert, hoe meer deelnemers, hoe krachtiger het veld zal zijn. Ik ben dus heel benieuwd wat er mag gebeuren voor iedereen.

Ik krijg een beeld te zien van Guan Yin. Ze staat in het midden van de groep, enorm groot met al haar vele handen om haar heen actief. Al de deelnemers staan om haar heen, behoorlijk klein vergeleken met het formaat dat ik de ziel van Guan Yin mag zien.

Iedereen is met haar verbonden met een lichtlijn.

Ze kijkt naar en observeert ieder van de deelnemers om te zien wat het meest gepast is voor hen en wat ze het meest nodig hebben vandaag om de blessings te kunnen ontvangen.

Ik zie dat ze eerst liefdevol iemand observeert en vervolgens begint één van de handen actief te worden waarin de juiste instrumenten zich bevinden. Bij iedere persoon zie ik een andere hand actief worden. Zo krijgt iedereen wat het meest geschikt is voor hem of haar.

Ik chant de Da Bei Zhou, de grote compassie mantra. Maar ik chant het heel langzaam. Ik moet telkens even pauzeren met chanten omdat ik zoveel te zien krijg dat ik het moet typen voor ik verder kan chanten 😊 

Guan Yin heeft  heel veel licht in zich en het straalt naar alle kanten uit.

Ik zie langzaam stapeltjes munten groeien naast sommige van de deelnemers. Bij anderen zie ik hun hart oplichten en verder open gaan. Bij anderen zie ik licht in de hersenen.

Er dalen veel bloemen neer rondom Guan Yin naar ieder van de deelnemers. Roze, rode bloemen in lotus vorm maar ook in andere vormen. (NOOT: bloemen zijn het beeld waarin Deugd wordt weergegeven in de spirituele beelden. Er komt dus heel veel deugd naar ieder toe. En deugd is wat nodig is in de spirituele wereld voor alle facetten van het leven, zoals financiële overvloed, gezondheid, spirituele groei etc. ) Ik zie ook munten neerdalen.


Dan zie ik de money buddha met zijn team verschijnen. Het ziet ernaar uit dat sommige deelnemers een rood geld zakje krijgen, wat ik ken van het chinese nieuw jaar.   

Ik zie Ar Mi Tuo Fo, de Boeddha van het Oneindige Licht,  komen die nog meer licht brengt voor de hele groep.

Ik zie de ziel van mijn leraar, dr. and master Zhi Gang Sha verschijnen, glimlachend om wat er deze avond mag gebeuren. Ook hij geeft zijn zegeningen aan mij om mijn hart verder te openen en nog meer door te kunnen geven, en vervolgens aan alle deelnemers om meer te ontvangen. 

Dan krijg ik een beeld te zien van een werker van de Akasha Kronieken. Hij schrijft in de akasha boeken van alle deelnemers dat ze vandaag deelnemen. Ik zie veel deugd bijgeschreven worden en er worden uitdagingen die in de boeken beschreven stonden gewist. Er is veel gouden licht in de akasha kronieken. Ik zie dat er getallen worden opgetekend, de grootte van de financiële blessing. En ook wat diegene moet doen om deze blessing in het fysieke leven gemanifesteerd te krijgen.


Wat ik hoor via mijn spirituele kanalen is:

Some will have to serve, others will have to be creative with their mindsets, some need to follow a course or training, it will all be given to their souls and they need to follow the guidance, the inner voice is giving them. That is how the financial blessings will come to their physical life.

 

Sommigen zullen moeten dienen, anderen zullen creatief moeten zijn met hun manier van denken, sommigen moeten een cursus of opleiding volgen, het zal allemaal aan hun ziel worden gegeven en zij moeten de leiding volgen die de innerlijke stem hen geeft. Dat is hoe de financiële zegeningen naar hun fysieke leven zullen komen.

 

Dan krijg ik weer een beeld van Guan Yin te zien. Ze draait zich naar ieder van de deelnemers toe en raakt even hun kruin chakra aan. 

Enige tijd later verandert ze in een kolom van ongelooflijk helder licht. Alle deelnemers staan om deze kolom heen, en worden overladen met licht, gouden twinkels, sterretjes, deugd, munten etc.

Ik heb tussen het typen door eindelijk het chanten van de Da Bei Zhou kunnen voltooien. 😊

Er volgt dan een stilte blessing,

....

Gevolgd door een boodschap:

 

My dear beloved participants in this Financial Blessing group session. This is your spiritual mother, Guan Yin. I love you. I love each of you deeply. I am so happy and grateful to see so many people joining today to receive these financial blessings. It is with greatest love and compassion that I have offered each of you whatever I see in each of you that is needed to move forward on your journey with more financial flourishing. Some of you needed blessings to change certain mindsets, others needed blessings to receive more virtue, while some of you needed to open your heart further to make the financial flow come to you more freely. It is with precision that is chosen what was most needed. Allow yourself to open your heart and to trust fully that whatever was most needed is being given today. Even when you do not see the money come to you right away, do not get attached to it. Be grateful for the transformation of the blockage that I saw inside of you, so that your financial flourishing can improve over time.

It will come, my dear ones, Trust. All of your akashic record books have changed. I have filled it with more light, more virtue, more compassion. Allow me to explain to you how you can manifest that virtue in your life.

In these challenging times on Mother Earth there are also great opportunities to share love, to share compassion, to open the heart for those who are suffering. See the world through your heart, do no use your eyes only, use your heart. Listen to what is being said, but also to what is not being said. Listen with your ears, but also with your heart. Your heart is key to manifest the financial blessings. Serve from your heart, act from your heart, act with compassion and those who do a great job will not have to be afraid of any shortage. Money will come, blessings will come, gifts will come, abundance will come. Do not focus on what you will be able to receive, focus on what you can give. And when you give from your heart, whether it is small or big, it will bring the right amount of support for your life, so you won´t have to lack anything. That is my guidance for each of you. Focus on your heart, give from your heart, and all that you need will flow to you in return. That is my teaching and my promise to you. You are all loved and blessed Your spiritual mother, Guan Yin.

This session will soon come to the end. Focus on all the light going down into their lower abdomens now, to ground them, to boost their energy and to stabilize the soul heart mind and body and align them as one.

Weng Ma Ni Ba Ma Hooooooooooonnnnnnnnnnnngggggg

Weng Ma NI Ba Ma Hoooooooooooooonnnnnnnnnnnnnggggggg

Weng Ma NI Ba Ma Hooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnggggggg


Mijn geliefde deelnemers aan deze Financiële Zegening groepssessie. Dit is jullie spirituele moeder, Guan Yin. Ik hou van jullie. Ik hou zielsveel van ieder van jullie. Ik ben zo blij en dankbaar om te zien dat zoveel mensen vandaag deelnemen om deze financiële zegeningen te ontvangen. Het is met de grootste liefde en compassie dat ik ieder van jullie heb gegeven wat ik in ieder van jullie zie dat nodig is om verder te gaan op jullie reis, met meer financiële bloei. Sommigen van jullie hadden zegeningen nodig om bepaalde denkpatronen te veranderen, anderen hadden zegeningen nodig om meer deugd te ontvangen, terwijl weer anderen hun hart verder moesten openen om de financiële stroom vrijer naar jullie toe te laten komen. Met precisie is gekozen wat het meest nodig was. Sta jezelf toe je hart te openen en er ten volle op te vertrouwen dat wat het meest nodig was, vandaag gegeven wordt. Zelfs als je het geld niet meteen naar je toe ziet komen, raak er dan niet aan gehecht. Wees dankbaar voor de transformatie van de blokkade die ik in je zag, zodat je financiële bloei in de loop van de tijd kan verbeteren.

Het zal komen, mijn geliefden, Vertrouw. Al jullie Akasha Kronieken boeken zijn veranderd. Ik heb ze gevuld met meer licht, meer deugd, meer compassie. Sta me toe jullie uit te leggen hoe jullie die deugd in jullie leven kunnen manifesteren.

In deze uitdagende tijden op Moeder Aarde zijn er ook grote kansen om liefde te delen, om mededogen te delen, om het hart te openen voor hen die lijden. Bekijk de wereld door je hart, gebruik niet alleen je ogen, maar ook je hart. Luister naar wat er gezegd wordt, maar ook naar wat er niet gezegd wordt. Luister met je oren, maar ook met je hart. Je hart is de sleutel om de financiële zegeningen te manifesteren. Dien vanuit je hart, handel vanuit je hart, handel met mededogen en wie goed werk verricht, zal niet bang hoeven te zijn voor tekorten. Geld zal komen, zegeningen zullen komen, geschenken zullen komen, overvloed zal komen. Concentreer je niet op wat je zult kunnen ontvangen, concentreer je op wat je kunt geven. En wanneer je geeft vanuit je hart, of het nu klein is of groot, zal het de juiste hoeveelheid steun voor jouw leven brengen, zodat je niets tekort hoeft te komen. Dat is mijn leidraad voor ieder van jullie. Concentreer je op je hart, geef vanuit je hart, en alles wat je nodig hebt zal naar je terugstromen. Dat is mijn onderricht en mijn belofte aan jullie. Jullie zijn allen geliefd en gezegend , Jullie spirituele moeder, Guan Yin.

Deze sessie zal spoedig tot het einde komen. Concentreer je nu op al het licht dat naar beneden gaat in hun onderbuik, om hen te aarden, hun energie te versterken en de ziel hart geest en lichaam te stabiliseren en ze op één lijn te brengen.

Weng Ma Ni Ba Ma Hooooooooooonnnnnnnnnnngggg

Weng Ma NI Ba Ma Hoooooooooooonnnnnnnnnnnggggggg

Weng Ma NI Ba Ma Hooooooooooooooonnnnnnnnnnggggggg

Dan krijg ik het teken dat deze sessie is afgerond.  

Ik ben een beetje groggy door alle licht en kracht die door me heen ging, maar zo dankbaar dat ik dit mocht doorgeven en aanschouwen.

Ik heb een paar mooie ervaringen van een aantal deelnemers mogen ontvangen. Het waren deels persoonlijke ervaringen die ik niet kan delen, maar ook een paar ervaringen die ik hier (met toestemming) delen kan:

"Ik wil mijn ervaring van afgelopen woensdagavond graag met je delen. Ik merk dat na de groepshealingsessie mijn hart wat lichter en rustiger voelt. Of er wat van het zware verdrietige gevoel is verdwenen wat ik in mijn hart voelde. Ook is het in mijn hoofd veel rustiger...... " ~ M. 


"Dank je wel voor de healingsessie.  Ik heb tijdens de sessie weinig gevoeld, maar ik weet dat er evengoed veel gebeurt. Ik was na afloop heel blij dat ik had meegedaan. In de 4 dagen na de healing sessie is er veel gebeurd. Er is een nieuwe cliënt op mijn pad gekomen en tevens een oude cliënt die Corona heeft gehad en daar niet meer bovenop is gekomen. Die mag ik nu naar het einde begeleiden. Ik vind dit een enorme blessing. Houden van is ook loslaten. Ik werkte al naast mijn baan in de zorg af en toe met een vriendin samen voor haar bedrijf en nu ik met pensioen ben, doe ik heel veel werk en ben ondertussen haar rechterhand geworden. Dit bedrijfje begint ook sinds deze week steeds meer te groeien. Ik zeg ook steeds tegen haar: "als jij succes hebt dan heb ik het ook". Er was ook van de week een onverwacht groot bedrag bij mijn laatste salaris gestort . Dus in alle opzichten voel ik de overvloed. Ik zit in een zeer positieve flow, ik dacht ja ik ben gepensioneerd, maar de zorg haal je niet uit mij. Zoveel mooi werk voor me dat op mijn pad komt. Superblij natuurlijk." ~ O.


Het was zo mooi om te lezen dat deze persoon vol vertrouwen was dat de financiële overvloed zou komen, ondanks dat diegene tijdens de healingsessie niet veel gevoeld had. En slechts 4 dagen later was er al heel veel veranderd. 

De spirituele wereld is altijd dichtbij en is realiteit, maar voelt voor velen (soms) ver weg en onwerkelijk. 
Ik hoop dat dit verslag je een indruk geeft van hoe de spirituele wereld ons helpen kan en hoe de spirituele blessings van Guan Yin in de praktijk kunnen doorwerken. Wil je liever niet alleen de ervaringen van anderen lezen, maar zelf een healing sessie ervaren, dan kan dat natuurlijk ook. 

Eerdere blogs over Guan Yin:


in liefde en licht,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


****************************************************************************************************


Guan Yin and Financial Flourishing  (Part 2) - Practicle example  
dear readers,

Last week I shared information on my blog about how to create financial abundance in your life, viewed from a spiritual perspective. I can imagine that theory can be quite abstract if your spiritual channels have not opened up to the point where you can see images or hear messages from the soul world. That's why today I'm sharing an example from daily life, so you can get a better understanding of how the spiritual world works. Theory and Practice are a Yin - Yang pair, they belong together. 


On November 24, 2021, I offered a spiritual healing - group session with the theme:

Guan Yin's Healing blessing for financial abundance 💰


Following are my experiences and the messages I received during the group session that evening.

Prior to the start of the session, I connected with Guan Yin to ask her how I can and may best transmit this session.

my most beloved daughter, this is Guan Yin. I love you. It is with greatest compassion that I will lead this session today.
For all of the participants in this Financial blessing session, I will offer them whatever they need to open their hearts for compassion, for service. So they too can do whatever is needed to bring forth the abundance in their lives. Some will receive a transformation of their mindsets, others will receive the virtue so financial opportunities can come forth, while a small percentage of this group receives something else, They will receive an opening of their hearts, as only with an opening of their hearts, the channel of abundance can flow more freely. It is whatever they need the most that will be given to all of them. It will be a tailor made blessing.
For that reason all you are asked to do is to allow me to serve them through you. Open your heart fully, and whatever flows through you, flows. Let it happen. It is all in my hands tonight.

The healing session starts. 

It is a large group of almost 30 people participating in this session today. Experience shows, the more participants, the more powerful the field will be. So I am very curious to see what may happen for everyone.

I am shown an image of Guan Yin. She is standing in the middle of the group. She looks huge with all her many hands around her active. All the participants are standing around her, quite small compared to the size I get to see the soul of Guan Yin.

Everyone is connected to her with a line of light.

She looks at and observes each of the participants to see what is most appropriate for them and what they need most today in order to receive the blessings.

I see that she first lovingly observes someone and then one of the hands begins to become active, the one hand in which the appropriate instruments are located. With each person I see a different hand become active. In this way, each person receives what is most appropriate for him or her.

I chant the Da Bei Zhou, the great compassion mantra. But I chant it very slowly. I have to pause chanting every time because I get so many spiritual images that I have to type whatever I see, before I can continue chanting 😊 

Guan Yin's soul has a lot of light in her and it radiates out in all directions.

I see piles of coins slowly growing next to some of the participants. In others, I see their hearts light up and open further. In others I see light in the brain.

So many flowers are coming down around Guan Yin to each of the participants. Pink and red flowers in lotus form but also in other forms. (NOTE: Flowers are the image in which Virtue is represented in the spiritual images. So there is a lot of virtue coming to each one of the participants. And virtue is what is needed in the spiritual world for all aspects of life such as financial abundance, health, spiritual growth etc. ) I also see coins coming down.Then I see the money buddha appear with his team. It looks like some of the participants are getting a red money bag, which I know from the Chinese New Year.   

I see Ar Mi Tuo Fo, the Buddha of Infinite Light, coming who brings even more light to the whole group.


I see the soul of my teacher, Dr. and master Zhi Gang Sha appear, smiling at what may happen this evening. He too gives his blessings. He blesses me to further open my heart so I am able to pass on even more of Guan Yin's Blessings, and then all the participants to receive more. 

Then I am shown an image of a worker of the Akashic Records. He writes in the akashic record books of all the participants that they are participating today. I see much virtue being credited and challenges that were described in the books being erased. There is much golden light in the akasha records. I see numbers being recorded, the size of the financial blessing. And also what the person must do to have this blessing manifested in physical life.

What I hear through my spiritual channels is:

Some will have to serve, others will have to be creative with their mindsets, some need to follow a course or training, it will all be given to their souls and they need to follow the guidance, the inner voice is giving them. That is how the financial blessings will come to their physical life.Then I am shown another image of Guan Yin. She turns toward each of the participants and briefly touches their crown chakra. 

Some time later she transforms into a column of incredibly bright light. All the participants stand around this column, and are showered with light, golden twinkles, stars, virtue, coins etc.


I was finally able to finish chanting the Da Bei Zhou in between typing. 😊

A silent blessing is what follows next.

....

Followed by a message:My dear beloved participants in this Financial Blessing group session. This is your spiritual mother, Guan Yin. I love you. I love each of you deeply. I am so happy and grateful to see so many people joining today to receive these financial blessings. It is with greatest love and compassion that I have offered each of you whatever I see in each of you that is needed to move forward on your journey with more financial flourishing. Some of you needed blessings to change certain mindsets, others needed blessings to receive more virtue, while some of you needed to open your heart further to make the financial flow come to you more freely. It is with precision that is chosen what was most needed. Allow yourself to open your heart and to trust fully that whatever was most needed is being given today. Even when you do not see the money come to you right away, do not get attached to it. Be grateful for the transformation of the blockage that I saw inside of you, so that your financial flourishing can improve over time.

It will come, my dear ones, Trust. All of your akashic record books have changed. I have filled it with more light, more virtue, more compassion. Allow me to explain to you how you can manifest that virtue in your life.

In these challenging times on Mother Earth there are also great opportunities to share love, to share compassion, to open the heart for those who are suffering. See the world through your heart, do no use your eyes only, use your heart. Listen to what is being said, but also to what is not being said. Listen with your ears, but also with your heart. Your heart is key to manifest the financial blessings. Serve from your heart, act from your heart, act with compassion and those who do a great job will not have to be afraid of any shortage. Money will come, blessings will come, gifts will come, abundance will come. Do not focus on what you will be able to receive, focus on what you can give. And when you give from your heart, whether it is small or big, it will bring the right amount of support for your life, so you won´t have to lack anything. That is my guidance for each of you. Focus on your heart, give from your heart, and all that you need will flow to you in return. That is my teaching and my promise to you. You are all loved and blessed Your spiritual mother, Guan Yin.

This session will soon come to the end. Focus on all the light going down in to their lower abdomens now, to ground them, to boost their energy and to stabilize the soul heart mind and body and align them as one.

Weng Ma Ni Ba Ma Hooooooooooonnnnnnnnnnnngggggg

Weng Ma NI Ba Ma Hoooooooooooooonnnnnnnnnnnnnggggggg

Weng Ma NI Ba Ma Hooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnggggggg


Then I get the sign that this session is finished.  


I am a little groggy because of all the light and power that went through me, but so grateful that I was able to pass this on and witness it.

I received some beautiful feedback from some of the participants. Some of them were personal experiences that I cannot share, but also a few experiences that I can share here (with their permission):

"I would like to share my experience from last Wednesday night. I notice that after the group healing session my heart feels a bit lighter and calmer. Like some of the heavy sad feeling has disappeared that I felt in my heart. Also, inside of my head it is much calmer...... " ~ M. 

"Thank you so much for the healing session.  I didn't feel much during the session, but I know that a lot happens anyway. Afterwards I was very happy that I had participated. In the 4 days after the healing session, a lot has happened. A new client came my way and also an old client who had Corona and did not recover asked for my help. I am now allowed to offer palliative care. For me  this is an enormous blessing. To love someone includes letting go.
In addition to my job in health care, I used to work together with a friend for her company and now that I am retired, I do a lot of work and have become her right hand. This little business has also started to grow more and more since this week. I also keep telling her, "if you are successful then I will be too". An unexpectedly large sum was also deposited with my last salary this week. So in every way I feel the abundance. I am in a very positive flow.  I said to myself,  yes I am retired, but you can't stop me from taking care of others. So much wonderful work is coming my way. I am super happy of course." ~ O.

 


It was so nice to read that this person was confident that the financial abundance would come, even though not much had been felt during the healing session. And just 4 days later, so much had changed.

The spiritual world is always near and is real, but to many it (sometimes) feels far away and unreal. 
I hope this report gives you an impression of how the spiritual world can help us and how the spiritual blessings of Guan Yin can work in daily life. If you would rather not just read about the experiences of others, but experience a healing session yourself, that is possible of course. 

In love and light,


Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


No comments:

Post a Comment