Friday 18 April 2014

A gratitude list / Een dankbaarheidslijstje
A gratitude list

A third method to help me through the most dark period of my life, was to end each day with a gratitude list.
There is a lot of spiritual wisdom to share about the power and significance of expressing gratitude, but that is what I only learned about recently and what I will talk about later.
I promised to start my story at the beginning when I was lying down, fighting for my life and I had no wisdom or knowledge like I have now. All I knew in those early days was that I felt completely different in those moments that I was very grateful for something that took place in my life and that I felt so much better as long as I could hold on to that feeling of gratitude.
Gratitude brings happiness! It is not happiness that brings forth gratitude!

In times of happiness and peace of mind, the body has better chances to heal itself, and that was what I was hoping for and what I was looking for.
Gratitude has the power to transform a negative moment into a positive moment in an instant and can increase feelings of happiness instantly.
When I realized that, I decided to end each day with a list of at least 5 things I was grateful for. Thinking about all those happy moments of the day, brought me in a state of mind which was helpful for me to relax and to have a good night of sleep. When you fall asleep with a smile on your face, your whole body will respond to that.

On the good days it was very easy to think about at least 5 things which I was very grateful for. But then there came a day, a very difficult, challenging day, and at the end I couldn’t think of 5 things at all. It made me feel so miserable and so sad. Was there truly nothing to think about, which could help me to fulfill that list? No… I really couldn’t think of even 5 little things which made me smile.
So the next day, I was really determined to have at least 5 things at the end of the day to be grateful for. It was not going to happen again that I couldn’t complete that list!  So I was aware of every little detail, every little thing which happened to me that day, hoping it could be one of the 5 items on my list .…
That day was the start of a new habit. I started to notice every little detail and to see it as a gift, and approached it with gratitude. The result was that my whole day changed. I started to see the light everywhere around me. Everything became a tiny little gift for me.

The laughter of a small child, the sun shining on the bed to keep me warm, the cup of tea which I was able to get out of the kitchen, the lovely email from a friend, the food my body was able to digest without allergic responses, the song of a bird, the flying seagull who came to visit me again. All those things brightened up my day, even when I was lying down not being able to do all those things I so wished for.
But I was not only grateful for the beautiful things, I also was grateful for the mistakes I made, for the pain I had. For the mistakes were the stepping stones of progress and the pain told me what inside of me still needed healing. And I was grateful for the learning experiences.I stumbled, fell, and then got up and tried again.

Remember to appreciate yourself for the effort you take that you are learning, growing and improving. Significant achievements most of the time are at the end of a long road of failures. So be grateful for each one of them. Every challenge is a gift to help you grow and something to be grateful for. Remind yourself that you are able to grow stronger and heal yourself from the lessons you have learned. 


Find happiness in the small things of daily life and do not focus on the big things to happen and which you are hoping for. To take notice of the small things in your life which bring you happiness will make a huge difference in the quality of your life. And when you feel peaceful and calm, you are giving your body an opportunity to heal itself. Your body is going to have a difficult time to heal itself, when you are in a constant state of frustration, misery and stagnation.

By constantly looking at the little things in life with an attitude of gratitude, I was able to connect with the light even in the most dark period of my life. And where there is light to hold on to, there is hope. And when there is hope, everything is possible.

What will you write down on your gratitude-list today?

Een dankbaarheidslijstje.

Een derde methode die me door de meest donkere periode in mijn leven hielp, was om iedere dag te eindigen met het maken van een dankbaarheidslijstje.

Er is veel spirituele achtergrondinformatie te geven over de kracht en de betekenis van het uiten van dankbaarheid, maar daarover leerde ik pas later en om die reden zal ik daar dus ook later over schrijven. Ik heb beloofd om mijn verhaal bij het begin te beginnen toen ik plat lag, voor mijn leven vocht en geen kennis of wijsheid had zoals ik die nu heb. Alles wat ik toen wist, was dat ik me totaal anders voelde tijdens die momenten waarin ik intens dankbaar was voor iets wat had plaatsgevonden in mijn leven en dat ik me ook zoveel beter voelde zolang ik dat gevoel van dankbaarheid kon blijven vasthouden.
Dankbaarheid brengt geluk! Het is niet andersom. Geluk brengt geen dankbaarheid!

Ten tijde van geluk en ontspanning is het lichaam veel beter in staat om zichzelf te genezen, en dat was nu precies waar ik naar op zoek was en waar ik op hoopte.
Dankbaarheid heeft de kracht om een negatief moment ogenblikkelijk om te draaien in een positief moment en kan gevoelens van geluk vergroten.
Toen ik me dat eenmaal realiseerde, besloot ik om iedere dag te eindigen met een lijstje met daarop tenminste 5 dingen waar ik dankbaar voor was. Alleen al het terugdenken aan al die fijne momenten van de dag, bracht me in een bepaald bewustzijn dat zeer behulpzaam was voor mij om te ontspannen en om zo een goede nachtrust te hebben. Als je met een glimlach op je gezicht in slaap valt, zal je hele lichaam daar op reageren.

Op de goede dagen was het makkelijk om 5 dingen te noemen waar ik dankbaar voor was. Maar toen kwam er een dag, die zo zwaar en moeilijk was, dat ik aan het einde van die dag met geen mogelijkheid 5 dingen kon bedenken om dankbaar voor te zijn. Dat maakte me zo moedeloos en verdrietig. Was er nu werkelijk niets te bedenken dat ik op dat lijstje kon zetten? Nee…. Ik kon zelfs geen 5 kleine dingen bedenken die me hadden doen glimlachen.
De volgende dag was ik daardoor extra vastbesloten om wel 5 dingen op dat lijstje te kunnen zetten. Het zou me niet nogmaals gebeuren dat ik dat lijstje niet kon invullen! Zodoende was ik me heel erg bewust van ieder detail en alle kleine gebeurtenissen van die dag, hopende dat het iets zou kunnen zijn voor mijn dankbaarheidslijstje aan het einde van de dag.
En zo ontstond er op die dag een nieuwe gewoonte. Ik lette op alle kleine details en begon alles als een geschenk te zien en benaderde alles vanuit dankbaarheid. Het resultaat was dat mijn hele dag veranderde. Ik begon het licht overal om me heen waar te nemen. Alles werd een klein cadeautje.

De lach van een kind, de zon die op het bed scheen om me warm te houden, het kopje thee wat ik in de keuken kon zetten, die lieve email van een vriendin, het voedsel dat mijn lichaam zonder allergische reacties kon verdragen, het zingen van een vogel, de vliegende zeemeeuw die me weer even kwam bezoeken. Al die dingen maakten mijn dag een beetje draaglijker toen ik daar zo de hele dag lag, niet in staat om te doen wat ik werkelijk zo graag zou willen doen.
Maar ik was niet alleen dankbaar voor de mooie dingen. Ik was ook dankbaar voor de fouten die ik maakte, voor de pijn die ik had. Want de fouten waren de traptreden voor mijn vooruitgang en de pijn vertelde me precies waar in mijn lichaam nog heling moest plaatsvinden. En ik was dus dankbaar voor al deze leermomenten. Ik struikelde, ik viel, maar stond weer op en probeerde het opnieuw.

Denk er vooral aan om jezelf te waarderen voor iedere poging die je onderneemt, voor ieder moment dat je leert, groeit of jezelf verbetert. Grote overwinningen vinden meestal plaats aan het eind van een lange weg vol mislukkingen. Dus ben dankbaar voor elke mislukking. Iedere uitdaging is een geschenk dat je zal helpen groeien en is dus iets om dankbaar voor te zijn. Herinner je jezelf er op die momenten aan dat je in staat bent om sterker te worden en om jezelf te helen via iedere les die je leert.

Vind geluk in de kleine dingen van het dagelijkse leven en staar je niet blind op de grote dingen waar je zo naar verlangt. Wanneer je je bewust bent van de kleine dingen in het leven die je gelukkig maken, zal dat een enorme verandering in de kwaliteit van leven brengen. En wanneer je rustig en kalm bent, geef je je lichaam de mogelijkheid om zichzelf te helen. Je lichaam zal het zwaar hebben om te helen, wanneer je je constant gefrustreerd, ellendig of geblokkeerd voelt.

Door continue naar de dingen in mijn leven te kijken vanuit dankbaarheid, was ik in staat om mezelf zelfs in de meest donkere periode van mijn leven, te verbinden met het licht. En waar licht is om je aan vast te houden, daar is hoop. En zolang er hoop is, is alles mogelijk.

Wat zet jij op je dankbaarheidslijstje vandaag?


No comments:

Post a Comment