Wednesday 9 March 2016

LIEFDE, VREDE EN HARMONIE / LOVE, PEACE AND HARMONY


~ for the English version, please scroll down ~

Vele mensen zouden graag meer liefde, vrede en harmonie in zichzelf voelen. Anderen zouden graag iets willen doen om meer liefde, vrede en harmonie in de wereld te brengen. Velen doen op hele verschillende wijzen daar hun best voor, anderen hebben wel de wens maar weten niet zo goed hoe ze daaraan kunnen bijdragen.
Een hele eenvoudige doch doeltreffende wijze om meer liefde, vrede en harmonie te creëren is het luisteren naar of het zingen van de zielenzang van Love, Peace and Harmony (liefde, vrede en harmonie). Dr. en Master Zhi Gang Sha heeft dit speciale lied ontvangen via zijn spirituele kanalen en op CD uitgebracht. Het is niet zomaar een CD. Het is niet zomaar een lied. Het is een lied met heel veel potentie.De kracht van de zielenzang van Love, Peace and Harmony

Eén van de vele manieren om verandering te brengen in die aspecten van je leven waar je blokkades ervaart, is het zingen van de zielenzang van Love, Peace and Harmony.

Op 10 september 2005 ontving dokter en master Zhi Gang Sha via zijn spirituele kanalen zijn eerste lied van de Divine, de zielenzang Love, Peace and Harmony. Het zingen van deze zielenzang is een van de meest krachtige manieren om jezelf, de mensheid, Moeder Aarde en het universum te helen, te verjongen en te transformeren. De reden hiervan is dat dit lied een hoge frequentie en vibratie vanuit de Bron in zich draagt. Daar waar blokkades zijn, is de frequentie laag en om deze blokkades op te lossen dient de frequentie verhoogd te worden. Hoe hoger je frequentie en vibratie is, hoe beter je je zult voelen. En willen we ons niet allemaal goed voelen?

Deze zielenzang draagt een hoge frequentie en vibratie vanuit de Bron in zich van liefde, vergeving, compassie en licht, wat de frequentie van je ziel, hart, geest en lichaam transformeert en zo de blokkades doet oplossen. Dit brengt de mogelijkheid tot heling, verjonging en transformatie van ieder aspect van het leven. Tevens kan deze zielenzang ziel, geest en lichaam balanceren en harmoniseren.
 • liefde lost alle blokkades op.
 • vergeving brengt innerlijke vreugde en innerlijke vrede.
 • compassie versterkt de energie, het uithoudingsvermogen, de vitaliteit en immuniteit.
 • licht heelt, voorkomt ziekten, verjongt, verlengt het leven en transformeert ieder aspect van het leven, waaronder relaties, financiën, intelligentie en meer.


Wanneer je deze zielenzang zingt, kan de kracht van dit lied je helpen om blokkades te verwijderen. Reeds duizenden mensen over de hele wereld zingen deze mantra. Hoe meer mensen deze mantra zingen, hoe krachtiger hij zal worden. Iedereen die deze mantra zingt brengt licht naar Moeder Aarde. Wanneer vele mensen over de hele wereld dat licht brengen, zouden er overal lichtpunten zijn, die met elkaar verbonden kunnen worden. Stel je eens voor wat het met Moeder Aarde zou doen....


De betekenis van de zielenzang van Love, Peace and Harmony

De zielenzang is een mantra. Het is een code vanuit de Bron. Het is een krachtige boodschap.
Iedere regel heeft zijn eigen specifieke boodschap.

De tekst is als volgt:

Lu La-a Lu La Li
Lu La-a Lu La La Li
Lu La-a Lu La-a Li Lu La
Lu La-a Li Lu La
Lu La-a Li Lu La

Wo ai wo xin he ling
Wo ai quan ren lei
Wan ling rong he mu shi sheng
Xiang ai ping an he xie
Xiang ai ping an he xie

I love my heart and soul
I love all humanity
Join hearts and souls together
Love, Peace and Harmony
Love, Peace and Harmony


Het eerste couplet is in de taal van de Divine, de zogeheten zielentaal. Daarna volgt de vertaling in het Chinees (Mandarijn) en in het Engels.
De eerste regel van deze zielenzang, Lu La-a Lu La Li, betekent: Ik houd van mijn hart en ziel. Het is een opdracht om van jezelf en je eigen ziel te houden. Liefde lost blokkades op. De ziel is de baas. Houd van je eigen ziel om zo je ziel te helen. Houd van je ziel om zo je ziel te transformeren. De eerste regel van deze zielenzang is hiermee een simpele en praktische mogelijkheid voor zelf-heling en transformatie. Heel de ziel eerst, dan zal healing van geest en lichaam volgen.

De tweede regel van deze zielenzang, Lu la-a Lu La La Li, betekent: Ik houd van de hele mensheid. Dit is het geheim om ieder leven te transformeren. Het is de simpelste en meest diepgaande praktische wijze om service te verlenen aan anderen, aan de wereld en aan het universum. Wanneer je dit zingt breng je de liefde, vergeving, compassie en licht vanuit de Bron via deze zielenzang naar de hele mensheid en alle zielen. Dit is een grote dienst. Hoe meer service je verleent, hoe meer blokkades je in je ziel, geest en lichaam kunt transformeren. Service verlenen is anderen gelukkiger en gezonder maken. Service verlenen is het doel van het leven.


De derde regel, Lu La Lu La Li Lu La, betekent: Breng harten en zielen tezamen. Dit is een oproep. In deze periode op Moeder Aarde, met natuurrampen, vele en ernstige ziekten, oorlogen, conflicten, economische crises en meer, roept de Divine de mensheid, alle landen, alle zielen en het hele universum op om harten en zielen te verenigen en om ons bewustzijn te transformeren tot een hoger bewustzijn. De essentie van de derde regel is om de harten en zielen van alles en iedereen te openen en om het bewustzijn te ontwaken en te transformeren om met het hogere bewustzijn tezamen te komen, om zo Eenheid te creëren.

De vierde en vijfde regel, Lu La Li Lu La, betekenen: liefde, vrede en harmonie. Het uiteindelijke doel hier op aarde is liefde, vrede en harmonie. De Divine leidt ons om onze harten en zielen tezamen te brengen om liefde, vrede en harmonie te creëren voor de hele mensheid, Moeder Aarde en het hele universum.De voordelen van het zingen van de zielenzang van Love, Peace and Harmony

De voordelen van het zingen van de zielenzang van Love, Peace and Harmony zijn:
 • Jezelf en anderen gezonder en gelukkiger maken.
 • Het helen van je fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam.
 • Het helen van anderen, de mensheid, Moeder Aarde en het universum.
 • Het zuiveren en verlichten van je ziel, hart, geest en lichaam.
 • Het zuiveren van anderen, de mensheid, Moeder Aarde en het universum en om hen te verlichten.
 • Het ontvangen van goddelijke deugd en het reinigen van het slechte karma en het verhogen van je spirituele stand om zo elk aspect van je leven te zegenen.
 • Het verspreiden van de liefde, vergeving, compassie en licht vanuit de Bron onder de mensheid, Moeder Aarde en het universum en het transformeren van het bewustzijn van de mensheid en alle zielen tot een hoger bewustzijn.
 • Het creëren van liefde, vrede en harmonie voor de mensheid, Moeder Aarde en het universum.


Hoe zing je deze mantra?

De CD van de zielenzang van Love, Peace and Harmony mag onder iedereen verspreid en gratis gekopieerd worden. Indien je graag een link wilt ontvangen om de CD gratis te downloaden, stuur me dan een berichtje met je emailadres en ik stuur je de link. Dit kun je doen via de contactpagina.

Je kunt ook de volledige versie van de CD op YouYube beluisteren via deze link.

Er rust geen copyright op deze CD. Het is een lied dat toebehoort aan de mensheid en kan dus zonder problemen worden gedownload of gekopieerd. Hoe meer deze CD verspreid wordt, hoe beter!

Luister zo vaak je wilt, zing het hardop of in stilte en laat de frequentie en vibratie in deze CD je helpen om je leven te transformeren. Mijn advies is om de CD in huis, in de auto of op je werkplek te laten spelen, zodat de ruimte waarin je verblijft vervult wordt van deze hoge frequentie en vibratie. Ook ’s nachts kun je hem laten draaien. Indien je niet kunt slapen met het geluid aan, zet het geluid dan heel zacht of laat het spelen in een andere kamer en verbindt je voor het slapen gaan met de ziel van dit lied en vraag om heling en transformatie.
Zelf doe ik dit iedere dag en nacht met de cd’s die ik heb en de voordelen die de cd's brengen voor mij en anderen zijn ongekend. Probeer het zelf en ervaar de kracht van deze zielenzang!

Wil je meer weten over het gebruik van deze krachtige mantra en de voordelen die het kan brengen voor je leven of dat van je dierbaren, neem dan gerust contact op en ik leg je graag uit hoe je deze mantra kunt toepassen voor vele aspecten in uw leven. De mogelijkheden zijn heel divers.Love Peace and Harmony World Family

Het doel is om 1.5 miljard mensen over de hele wereld de zielenzang van Love Peace and Harmony te laten zingen voor 15 minuten of langer per dag. Wil je deel uitmaken van de Love Peace Harmony World Family, schrijf je dan in via deze link.


Laten we ons verenigen en samen iets doen. Het is in deze tijd zo hard nodig om samen iets te doen om meer vrede en harmonie in onszelf en om ons heen te creëren.
Via deze CD is dat heel eenvoudig.
Dr. en Master Zhi Gang Sha zegt altijd:

Wat je chant, wat je zingt, dat word je.

Chant Love, Peace and Harmony! Zing mee met deze zielenzang. Zing met heel je hart! Deel het met zo veel mogelijk anderen, met ouderen, met kinderen, met familieleden, vrienden, collega's, mensen die in een uitdagende situatie zitten, met een ieder die het horen wil. Help het licht te verspreiden. Help om liefde, vrede en harmonie te creëren.
Het is simpel, vrolijk en de hoge frequenties die deze zielenzang in zich draagt brengt op deze wijze verandering op Moeder Aarde.

Ik hou van mijn hart en ziel,
Ik hou van de hele mensheid,
Breng harten en zielen tezamen,
Liefde, vrede en harmonie
Liefde, vrede en harmonie


12801296_10154612133586002_5336716170912394139_n

LOVE, PEACE AND HARMONY Many people would like to feel more love, peace and harmony within themselves. Others would like to bring more love, peace and harmony into the world. Many people are giving their best in many different ways, while others have a very clear wish but no idea how to promote love, peace and harmony.
A very easy yet profound way to create love, peace and harmony, is to listen to or sing the soul song of Love, Peace and Harmony. Dr. and Master Zhi Gang Sha received this special song through his spiritual channels and released a CD. It is not just a CD. It is not just a song. It is a song with a lot of potential.

The power of the soul song of Love, Peace and Harmony.


One of the many possible ways to bring transformation in those aspects of your life where you experience blockages, is to sing the soul song of Love, Peace and Harmony.

On September 10, 2005 Dr. and Master Zhi Gang Sha received his first song from the Divine through his spiritual channels. It was the soul song of Love, Peace and Harmony. To sing this soul song is one of the most powerful ways to heal, to rejuvenate and to transform yourself, humanity, Mother Earth and all universes. This is because this song carries a high frequency and vibration of the Source. Where there are blockages, there is a low frequency and vibration. In order to meld the blockages a higher frequency and vibration is needed. The higher your frequency and vibration is, the better you will feel. And don't we all want to feel good?

This soul song carries a very high Source frequency and vibration of love, forgiveness, compassion and light, which transforms the frequency of your soul, heart, mind and body and melts blockages in this way. It carries the possibility to heal, rejuvenate and transform all aspects of life. This soul song can also bring balance and harmony within your soul, heart, mind and body.
 • Love melts all blockages
 • Forgiveness brings inner joy and inner peace
 • Compassion boosts energy, stamina, vitality and immunity.
 • Light heals, prevents sickness, rejuvenates, prolongs life and transforms every aspect of life, including relationships, finances, intelligence and more.

When you sing this soul song, the power of this song can help you to meld the blockages. There are already thousands of people all around the world singing this mantra. The more people sing this mantra, the more powerful it becomes. Everyone who sings this mantra brings light to Mother Earth. When many people all around the world would bring this light, there would be lightbulbs everywhere and they could get interconnected. Imagine what this will do to Mother Earth…..

The significance of the soul song of Love, Peace and Harmony


This soul song is a mantra. It is a Source Code. It is a very powerful message.
Every line has its own specific message.

The lyrics are: 
Lu La-a Lu La Li
Lu La-a Lu La La Li
Lu La-a Lu La-a Li Lu La
Lu La-a Li Lu La
Lu La-a Li Lu La

Wo ai wo xin he ling
Wo ai quan ren lei
Wan ling rong he mu shi sheng
Xiang ai ping an he xie
Xiang ai ping an he xie

I love my heart and soul
I love all humanity
Join hearts and souls together
Love, Peace and Harmony
Love, Peace and Harmony


The first verse is in the language of the Divine. It is called Soul Language. The second verse is a translation in Mandarin Chinese. The third verse is a translation in English.

The first line of this soul song, Lu La Lu La Li means: I love my heart and soul. It is an order to love yourself and to love your own soul. Love melts all blockages. The soul is the boss. Love your soul to heal your soul. Love your soul to transform your soul. The first line of this soul song is a simple and practical way for self-healing and self-transformation. Heal the soul first; then healing of the mind and body will follow.

The second line of this soul song, Lu La Lu La La Li, means: I love all humanity, This is the secret way to transform all life. It is the simplest and most profound practical tool to offer service to others, to the world and to all universes. When you sing 'I love all humanity', you will bring love, forgiveness, compassion and light from the Source to all humanity and all souls. This is great service. The more service you offer, the more you are able to transform blockages in your soul, heart, mind and body. To serve is to make others happier and healthier. To serve is the purpose of life.


The third line, Lu La Lu La Li Lu La, means: join hearts and souls together.This is a divine calling. In this time on Mother Earth, with many natural disasters, serious illnesses, wars, conflicts, economic crises and more, the Divine is calling all humanity, all nations, all souls and all universes to join hearts and souls together as one. This “one” means to join with the Divine’s heart, soul and consciousness. 
The essence of this third line is to open the hearts and souls of everyone and everything to awaken and transform their consciousness to join with the Divine as one and to create Oneness.
The fourth and fifth lines, Lu La Li Lu La, mean: Love, peace and harmony. The ultimate objective is love, peace and harmony on Mother Earth. The Divine is leading us to join hearts and souls to achieve this goal for humanity, Mother Earth and all universes.

The benefits of chanting the soul song of Love, Peace and Harmony


The benefits of chanting the soul song of Love, Peace and Harmony are:

 • To make yourself and others healthier and happier.
 • To heal your physical, emotional, mental and spiritual body.
 • To heal others, humanity, Mother Earth and all universes.
 • To purify and enlighten your soul, heart, mind and body.
 • To purify and enlighten others, humanity, Mother Earth and all universes.
 • To receive virtue and to clear your negative karma, as well as to uplift your spiritual standing to bless every aspect of your life.
 • To spread love, forgiveness, compassion and light from the Source to all humanity, Mother Earth and all universes and to transform the consciousness of humanity and all souls to a higher consciousness.
 • To create love, peace and harmony for humanity, Mother Earth and all universes.


How to sing this mantra?


The CD of Love, Peace and Harmony can be spread and multiplied endlessly and for free. If you would like to receive a link to download a free digital copy of this CD, please send me a message with your email address via the contactpage and I will send you the link.  

You can also listen to the full version of the CD on You Tube here.

There is no copyright on this CD. This song belongs to humanity. So it can be shared and copied or downloaded without restrictions. The more this CD will be spread, the better!

Listen as often as you like, sing aloud or silently and let the frequency and vibration in this CD help you to transform you life. I recommend you to play this CD at home, in your car, in your office, so every space can be filled with this high frequency and vibration. You can also play it at night while you are asleep. If you can’t sleep with the sound on, please mute the sound or play this song in another room and connect with the soul of this song to ask for healing and transformation.
I do this every day with the CD’s I have here at home and the benefits these CD’s bring to me and many others are huge. Try it for yourself and experience the power of this soul song!

If you would like to know more about the use of this powerful mantra and the benefits it can offer to you and your loved ones, please feel free to contact me and I am happy to serve you more. There are many possibilities.

Love Peace and Harmony World Family.


The goal is to inspire 1.5 billion people worldwide to sing Love, Peace and Harmony for 15 minutes every day.If you would like to be part of this Love Peace Harmony World Family, please visit this site and register.

Let we join hearts and souls together and so something. It is so urgent in this time to join together as one to create more love, peace and harmony within ourselves and around us.
It is very simple and easy via this soul song.
Dr. and Master Zhi Gang Sha always says:

What you chant, is what you become!

Chant Love, Peace and Harmony! Sing this soul song! Use your heart to chant! Share this song with many others, with seniors, with children, with family, with friends, with colleages, with people in challenging situations, with everyone who would like to listen.  Help to spread the light. Help to create love, peace and harmony. It is simple, joyful and the high frequencies in this song will bring transformation on Mother Earth.

I love my heart and soul
I love all humanity
Join hearts and souls together
Love, Peace and Harmony
Love, Peace and Harmony

12801296_10154612133586002_5336716170912394139_n

No comments:

Post a Comment